В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон icon

В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон
НазваВ. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон
Сторінка1/16
В.П.Кутішенко<><><>КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ<> <>«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛ
Дата20.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

В.П.Кутішенко


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»


Київ 2010

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлених включенням їх до соціальних груп, а також психологічні характеристики цих груп.
Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

5 кредитів


Змістові модулі:

5 модулів


Загальний обсяг дисципліни (години): 180 годин


Тижневих годин: 4 години


^ Шифр та

назва напряму

0301 " Соціально-політичні науки"

Шифр та назва спеціальності:

6.030103 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

"бакалавр"


Нормативна


Рік підготовки: 1-2.

Семестр: 2-3.

Аудиторні заняття: 100 години, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 30 годин
Семінарські заняття

36 годин
Лабораторні заняття:

4 години

Індивідуальна робота:

20 годин

Самостійна робота: 

80 годин

^ Модульний контроль:

10 годин

Вид контролю: іспит.
ІІ. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

Змістовний модуль І. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

Лекція 1. Вступ в соціальну психологію

План

1.Предмет соціальної психології.

2. Основні відмінності між західно-європейською і американською соціальною психологією.

3. Структура соціальної психології

4. Завдання соціальної психології


1.Предмет соціальної психології.

Сучасні уявлення про предмет соціальної психології є надзвичайно диференційованими, тобто такими, що відрізняються один від одного, що характерно для більшості суміжних галузей науки, до яких відноситься соціальна психологія.

Вона вивчає наступні явища:

 • психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.). Найбільш часто вивчаються такі прояви особистості в групах, як: товариськість, агресивність, сумісність із іншими людьми, конфліктність та ін.;

 • феномен взаємодії між людьми, зокрема, феномен спілкування. Взаємодія може бути не тільки міжособистісною, але й між особистістю й групою, а також міжгруповою;

 • психологічні процеси, стани й властивості різних соціальних груп як цілісних утворень, які відрізняються один від одного. Найбільший інтерес соціальних психологів викликають дослідження соціально-психологічного клімату групи й конфліктних відносин (групових станів), лідерства й групових дій (групових процесів), згуртованості, спрацьованості й конфліктності (групових властивостей)та ін.;

 • масові психічні явища, такі як: поведінка юрби, паніка, слухи, мода, масові ентузіазм, радість, апатія, страхи тощо.

Поєднуючи різні підходи до розуміння предмета соціальної психології, можна дати наступне її визначення:

^ Соціальна психологія – це галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності й механізми поведінки, спілкування й діяльності людей, обумовлених їх включеністю в соціальні групи, а також психологічні особливості самих груп.

Іншими словами, соціальна психологія вивчає психологічні явища (процеси, стани й властивості), що характеризують індивіда й групу як суб'єктів соціальної взаємодії.

Залежно від того або іншого розуміння предмета соціальної психології виділяються основні об'єкти її вивчення, тобто носії соціально-психологічних явищ.

До них відноситься:

 • особистість у групі (системі відносин), взаємодія в системі „особистість – особистість” (батько – дитина, керівник – виконавець, лікар –- хворий, психолог – клієнт і т.д.);

 • мала група (родина, шкільний клас, трудова бригада, група друзів і т, і.), взаємодія в системі „особистість – група” (лідер - ведені, керівник - трудовий колектив, новачок - шкільний клас тощо), взаємодія в системі „група – група” (змагання команд, групові переговори, міжгрупові конфлікти тощо);

 • велика соціальна група (етнос, партія, суспільний рух, соціальні прошарки, територіальна, конфесіональна групи тощо);


^ 2. Основні відмінності між західно-європейською і американською соціальною психологією

У західно-європейській і американській традиціях соціально-психологічних досліджень можна виділити їх системне ядро, або основну парадигму, що було виконане Шихірєвим.

^ Елементи парадигми

США

(парадигма пояснення)

Західна Європа

(парадигма розуміння)

1. Вибір базової науки як методологічної основи досліджень

Загальна та експериментальна психологія

Соціологія, філософія, етика.

2. Відношення теорії і методу. Основні методи

Пріоритет методу перед теорією; індуктивний хід дослідження – від експерименту до теорії; провідний метод – нозологічний лабораторний експеримент.

Визнання пріоритету теорії перед методом; дедуктивний хід дослідження – від теорії до методу; провідний метод – спостереження та опитування.

3. Предмет соціальної психології

Особистість в групі

Соціальні групи

4. Фокус досліджень

Міжособистісні відносини та взаємовплив

Соціальні типології

5. Засновники

К.Левін, Л.Фестінгер, С.Аш, Г.Олпорт

Дж.Мід, Р.Бейлс, Г.Хайдер.


^ 3.Структура соціальної психології

1. Методологія: (теорія) концептуальний апарат: основні положення, пов’язані з визначенням місця і ролі психічного чинника в соціальному житті; історія розвитку соціальної психології; принципи, закони і категорії соціальної психології; теоретичні передумови використання методів, методик і технік конкретного дослідження; (практика) інструментальний апарат (методи, процедури, техніка дослідження). 2. Феноменологія: (теорія) конкретні психологічні явища: соціально-психологічні проблеми особистості; соціальна психологія спільностей (великі, малі групи) і міжгрупової взаємодії; соціально-психологічні характеристики спілкування; (практика) емпіричний матеріал. 3. Праксеологія: (теорія) а) прикладна психологія, концептуальні моделі: психологія побуту; індивідуальна психологія; правова психологія; психологія політики; етнічна психологія; психологія мистецтва; психологія релігії; психологія науки; (практика) досвід практичного застосування соціально- психологічної теорії.

^ 4. Завдання соціальної психології.

 • розв'язання загальних наукових проблем, пов'яза­них із формуванням знань про соціальне-психологічну реальність, поясненням процесу суб'єктивного відображення об'єктивної дійсності, розробленням соціально-психологічних концепцій про взаємодію між людьми та соціальними спільностями, методологію, методи, способи соціально-психологічних досліджень;

 • вивчення проблем, пов'язаних зі змінами соціально-психологічної реальності., аналізом шляхів і засобів упливу на механізми ЇЇ становлення, розвитку та функціонування; теоретичне осмислення місця і ролі людини, що розвивається, у суспільстві, яке також змінюється; виявлення конкретних соціально-психологічних характеристик особистості, найпоширеніших її соціально-психологічних типів, комунікативних програм поведінки;

 • дослідження відносин і спілкування, у тому числі в екстремальних і конфліктних умовах, а також у зв'язку з утвердженням у соціумі нової системи цінностей і форм власності;

— вироблення теоретичних основ соціально-психологічної діагностики, консультування та надання допомоги.

^ Основні поняття: соціальна психологія, предмет соціальної психології, праксеологія, феноменологія, методологія, соціальна психологія особистості, соціальна психологія спільностей, міжгрупова взаємодія, спілкування, соціальні відносини, соціальна поведінка.

Основна література: 3, 5, 9, 10, 14, 20, 22, 25, 26, 31, 34, 40, 42, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 61, 64, 65, 66.

Додаткова література: 82, 89, 94, 113, 116, 124, 163, 198.


Лекція 2. Формування і розвиток соціально-психологічних знань (2год.)

План

1. Донаукові емпіричні передумови виникнення соціальної психології.

2. Перший етап становлення соціальної психології.

3. Другий етап становлення соціальної психології.

4. Експериментальний етап становлення соціальної психології та її сучасний розвиток.


^ 1. Донаукові емпіричні передумови виникнення соціальної психології Б. Д. Паригін про донаукові емпіричні передумови виникнення соціальної психології такі як: досвід використовування законів суспільної психології, що стихійно склався; ораторське мистецтво Стародавньої Греції; досвід використовування засобів мистецтва в буденному і святковому житті; досвід використовування мистецтва у формуванні емоційного поля релігійних дійств; досвід дійств жерців, шаманів тощо; культурно-психологічні традиції буддизму.


^ 2. Перший етап становлення соціальної психології

Перший етап становлення соціальної психології - накопичення знань в сферах філософії і загальної психології (VI ст. до н.е. – середина XIX ст.).

Родоначальниками соціологічної думки вважаються древні філософи Платон і Аристотель.

Платон (V-IV в. до н.е.) підкреслював перевагу держави над особистістю, яку необхідно виховувати під наглядом влади, щоб створити справді соціальну особистість.

Аристотель (IV в. до н.е.) вважав людину соціальною від природи, і саме ця природа може навчити окремих людей жити разом й встановлювати міжособистісні відносини, які природнім чином утворюють родину, плем’я, і у кінцевому результаті – державу.

Розбіжності у поглядах цих філософів не слід перебільшувати, однак вони заснували дві різні традиції соціальної думки, які стали називатися підходом:

а) центрованому на соціумі (перевага суспільних структур над індивідуальним досвідом та поведінкою);

б) центрованому на особистості (соціальні системи пояснюються через особистісні процеси і функції).

Ряд концепцій беруть свій початок від філософії гедонізму Епікура (IV-III ст. до н.е.) і знаходять висвітлення в поглядах Т.Гоббса (XVII ст.), А.Сміта (XVIII ст.), Дж.Бентама (ХVIII-ХIХ ст.) та ін. Суверенним фактором у їхніх теоріях є прагнення людей одержати якомога більше задоволення (або щастя) і уникнути болю. Правда, у Гоббса цей фактор опосередковувався іншим - прагненням до влади. Але влада була потрібна людям лише для того, щоб мати можливість одержувати максимум задоволення. Звідси Гоббс сформулював відому тезу про те, що життя суспільства є «війна всіх проти всіх» і лише інстинкт самозбереження роду в сполученні з розумом людини дозволив людям прийти до якихось угод щодо способів розподілу влади.

На цьому етапі важливі соціально-психологічні пояснення процесів суспільно-політичного життя Локка і Руссо; концепція соціальної детерміації розвитку особистості Гельвеція; філософсько-антропологічне пояснення ролі і сутності соціально-психологічного спілкування (Л. Фейєрбах); теорія історичного розвитку Гегеля; науковий аналіз соціально-психологічних явищ в працях російських філософів (В.Белінський, О.Герцен, М.Чернишевський, М.Добролюбов); українська філософська думка про взаємовплив людей і їх роль в розбудові суспільства (Г.Сковорода, С.Яворський, Ф.Прокопович, Г. Кониський, М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко).

^ 3. Другий етап становлення соціальної психології.

Другий етап становлення соціальної психології – "описовий" (феноменологічний): виділення описової соціальної психології з філософії (соціології) в самостійну сферу знання.

^ Соціальні передумови. Передумови в системі наук про людину: школа соціальної філософії, школа соціальної антропології, школа англійського еволюціонізму, школа ранньої соціології, загальна психологія; психіатрія.

Виділення соціально-психологічний явищ в самостійний клас.

Розробка специфічних способів вивчення соціально-психологічний явищ: 1.Теорія психології народів (М.Лацарус, Ґ.Штейнталь і В.Вундт). Головна сила історії – народ, що виражає себе в мистецтві, релігії, мовах, міфах, звичаях, індивідуальна свідомість – його продукт; завдання соціальної психології – вивчення психологічної суті духу народу, законів протікання духовної діяльності народу. 2.Теорія психології мас (Г.Лебон, Г.Тард, В.Парето, С.Сігеле): соціальна поведінка обумовлена наслідуванням та ірраціональними моментами; всіляке скупчення людей – маса, що втрачає здібність до спостереження; поведінка людини в масі: знеособлення, переважання відчуттів над інтелектом, втрата відчуття особистої відповідальності; маса хаотична, і їй потрібен вождь (еліта). 3. Теорії про соціальні інстинкти (В.Мак-Дуггал).

^ 4. Експериментальний етап становлення соціальної психології та її сучасний розвиток.

3 етап – оформлення соціальної психології в експериментальну науку ( В. Медэ, Ф.Оллпорт, В.Бехтерев).

Класична теорія організації та управління Ф.Тейлор А.Файоль. Неокласичною концепція "людських стосунків" Е.Мейо. Вчення про первинну групу Ч.Кулі.

У 1898 р., коли був проведений перший експеримент. Н.Тріплетт у США досліджував вплив на продуктивність діяльності присутності інших людей. Він звернув увагу на те, що швидкість велосипедистів збільшується, коли їхній трек ближче до трибун. У 1908 р. виходить перший підручник У.Макдугала „Вступ до соціальної психології”, 1924 р. Г.Олпорт описує ефект соціальної фасилітації – взаємний вплив учасників групи один на одного.

Поступово розширюється коло досліджуваних питань: 10-20-ті р. ХХ ст. – навіювання; 30-40-ві р. ХХ ст. – соціальна психологія груп, соціальні установки; 40-50-ті р. ХХ ст. – групова динаміка.

Одночасно починається дослідження у галузі міжособистісної привабливості, кохання, формування і керування першим враженням, атрибуції та аспектів соціального впливу.

У 1966 р. створюється Європейська асоціація експериментальної соціальної психології, а у 1973 р. виходить перший журнал „Європейський журнал соціальної психології”. 70-80-ті р. присвячені дослідженню статевих відмінностей і дискримінації за статевою ознакою.

У 50-х роках склалися три соціально-психологічні варіанти ос­новних течій психологічної думки: біхевіоризм, психоаналіз і гештальтизм та один соціологічний – інтеракціонізм:

— психоаналіз (наголошується на джерелі енергії, а не на її спрямованості; прагнення завдяки вивченню глибинних процесів психіки пояснити причинність взаємодії індивідів);

 • біхевіоризм (вказується на залежність поведінки людини від зовнішніх стимулів; спрямованість пояснюєть­ся звичками; досвід має другорядне значення);

 • когнітивізм (соціальна поведінка розглядається з точки зору пізнавальних процесів індивіда);

 • інтеракціонізм (людська поведінка аналізується на основі суб'єктивного світу особистості, внутрішньої мотива­ ії її дій та зовнішніх реакцій; головна увага приділяється проблемам комунікації за допомогою символів, мови).

Особливості розвитку вітчизняної соціальної психології. Дослідження соціальної детермінації психіки людини (П.П.Блонський, К.М.Корнілов).

Педологія та соціальна психологія. Проблема колективу, його впливу на особистість, взаємо­відносин колективу та особистості (О.С.Залужний, Є.О.Аркіна). Психотехніка, соц­іально-психологічні аспекти управління (П.М.Керженцев, О.К.Гастєв). Питання психологчного впливу - навіювання, наслідування /В.МБехтерєв, Ю.Платонов/.

Заборона рефлексології, педології та інших наук. Ідеї А.С.Макаренка, Б.А.Блонського. Л.С.Виготського.

Стагнація соціальної психології (друга половина 40 -х — 50-тіроки ХХст.). Розробка соціально-психологічної проблематики у межах загальної, педагогічної психології та психології праці.

Відродження соціальної психології. Дискусія 60-х років про соціальну психологію (В.М.Мясіщев, Б.Д.Паригін, Е.С.Кузьмін, О. Г.Ковальов, В.М.Колбановський, К.К.Платонов).

У 1962 р. відкривається перша лабораторія соціальної психології в ЛДУ, а у 1968 р. - перша кафедра в ЛДУ. У 1966р. вводиться науковий ступінь з соціальної психології.

Формування і розвиток основних напрямів сучасної соціальної психології: вивчення індивідуальної соціальної поведінки; аналіз діадичної взаємодії і комуніка­тивних процесів; дослідження малих груп та психологічне вивчення соціальних проблем. Зростання впливу когнітивізму, увага до прикладної сторони дослідження.

^ Основні поняття: міфологічна, філософська, наукова соціальна психологія, культурно-історична концепція соціальної психології, теорія психології народів, теорія психології мас, теорія соціальних інстинктів, біхевіоризм, психоаналіз, гештальтизм, когнітивізм, інтеракціонізм, соціальна поведінка, діадична взаємодія, комуніка­тивні процеси, мала група, психотехніки, рефлексологія, педологія.

^ Основна література: 4, 5, 8, 12, 13, 14, 32, 33, 38, 44, 48, 50, 51, 57, 59, 64, 67.

Додаткова література: 186, 193, 198, 204, 205, 215, 218.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.
Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид навч посіб. / Кутішенко В. П. – Київ : Центр учбової літератури,...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconТимошенко в. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „ тео міських проектів ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconМіського господарства лелюк н.Є. Конспект лекцій з навчальноі дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 030509 – „Облік...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Конспект лекцій з навчальної дисципліни «психологія управління та конфліктологія»
Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу денної форми...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconПрограма нормативної навчальної дисципліни
Програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Культура наукової мови» складено відповідно до освітньо-професійної програми...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconО. О. Конопліна конспект лекцій з навчальної дисципліни "аудит"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Аудит" (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconКонспект лекцій навчальної дисципліни " етика та естетика"
Конспект лекцій навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 030601...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної...
В. П. Кутішенко конспект лекцій з курсу «соціальна психологія» Київ 2010 структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет: закон iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни " Автоматизація технологічних процесів"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни Автоматизація технологічних процесів (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи