Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук icon

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Скачати 50.79 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Дата13.09.2012
Розмір50.79 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
з природничих, технічних і гуманітарних наук

1. Загальні засади


 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

 2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

 3. Конкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства освіти і науки України або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

 4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.
  На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

 5. Наукові роботи виконуються державною мовою. (Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами)
^

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями


 1. Конкурс проводиться у два тури.
  Перший тур у вищих навчальних закладах України – у жовтні-грудні, другий тур – у базових вищих навчальних закладах у лютому-березні поточного навчального року.

 2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

 3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

 4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

 5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).

 6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

 7. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.
  До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.
  Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
  На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.
  Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

 8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:
  1 етап – заочний (рецензування робіт);
  2 етап – очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

 9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

 10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

 11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

 12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.
  Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи. Копія запрошення також надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4).
  Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

 13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом і на їх підставі затверджуються підсумки проведення Конкурсу відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
  Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

 14. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

  • склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

  • протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на електронному носії);

  • узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань (додаток 5);

  • звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6);

  • копії рецензій переможців Конкурсу.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Положення, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

 1. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватися наказу від 13.07.2007 р. №605 Міністерства освіти і науки України.

 2. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
move to 0-17361792
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 20010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Вимоги до наукових робіт
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №679 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році
Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс)
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи