Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики icon

Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Скачати 92.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Дата28.09.2014
Розмір92.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
3. /metod_rek_zhurnal/List_72_2012.doc
4. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я ведення класного журналу.doc
5. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я з ведення д_ловох документац_х у загальноосв_тн_х навчальних закладах.doc
6. /metod_rek_zhurnal/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ росток.doc
7. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо ведення стор_нок класного журналу з математики.doc
8. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо вивчення математики .doc
9. /metod_rek_zhurnal/Про використання навчальнох л_тератури.doc
10. /metod_rek_zhurnal/Про внесення зм_н до Положення про _ндив_дуальну форму .doc
11. /metod_rek_zhurnal/Про обсяг _ характер домашн_х завдань .doc
12. /metod_rek_zhurnal/вимоги до виконання письмових роб_т.doc
13. /metod_rek_zhurnal/норма под_лу на групи.doc
14. /metod_rek_zhurnal/положення про екстернат.doc
15. /metod_rek_zhurnal/про затвердження критер_хв оц_нювання.doc
16. /metod_rek_zhurnal/про навчальн_ плани та структуру 2012-2013 р.doc
Рекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються)
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Контрольна робота на семестр є обов'язковою
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
Про інструктивно-методичні
Додаток 11 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з

Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Порядок ведення класних журналів та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначається:

  • Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»);

  • Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІП ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів»);

  • наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).

Записи в журналі здійснюються державною мовою.

Записи проводяться пастою синього кольору, чітко й охайно.

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Звертаємо увагу на заборону використання коректора.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр».

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

У графі «Зміст уроку», відповідно до календарного планування, стисло записується тема уроку, контрольної роботи тощо.

Теми повинні бути конкретизовані: кожного уроку повинна бути записана окрема тема. Неприпустимо декілька уроків поспіль записувати одну й ту саму тему уроку (наприклад «Розв’язування рівнянь»).

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (опрацювати, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань.

Скорочення в записах домашнього завдання та тем уроків недопустимі.

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Завдання для домашньої роботи повинні бути диференційовані.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у
2012-2013 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11).

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю навчальних досягнень учнів; робота з графіками, схемами, діаграмами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо.

Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), 1-2 коротких самостійних робіт
(10-15 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення, з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований (а)).

Звертаємо увагу, що під час оформлення сторінок класного журналу запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів

з математики

математика Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

№ з/п

Місяць і число

Прізвище

та ім’я учня

Тема12

12

16

12

19

12

23

12

24

12

Зошит

Тематична

І семестр

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА*

Апеляційна*

1.
2.
3.
* для класів, у яких проводиться державна підсумкова атестація

Зразок оформлення сторінки обліку проведених

занять у класному журналі з математики
Права сторінка журналу

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому03

09

Подільність натуральних чисел.

Дільники натурального числа. Прості та складені числа

Опрацювати §1;

№ 14, 20, 22, 2604

09

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

Опрацювати §2;

№ 62, 73, 78*05

09

Ознаки подільності на 3 і 9

Опрацювати §3;

№ 98, 102, 108, 112
10.
Розв'язування вправ. Самостійна робота

Повторити §1-6;

№ 210(а), 214, 219*

11.
Аналіз самостійної роботи.

Розв'язування вправ

Повторити §1-6;

типові задачі:
№ 6, 7, 9*, 10* (с. 36)

12.
Контрольна робота № 1 з теми: «Подільність натуральних чисел»

Повторити §1-6

13.
Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування вправ підвищеної

складності

Повторити §1-6;

№ 1462*, 1463* (а ,в, г)


Методист математики

Сумського ОІППО Т.В. Свєтлова

Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconМетодичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу Коренева І. В., методист трудового навчання Сумського оіппо
Методичні рекомендації на 2012-2013 навчальний рік щодо вивчення трудового навчання в 5-9 класах
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconЗагальні вимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconМетодичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія)
Заповнення журналу є одним із важливих моментів роботи вчителя. Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ. Нормативний...
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2013-2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи