Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Скачати 114.76 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Дата28.09.2014
Розмір114.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання географії

у 2014-2015 навчальному році
Вивчення географії у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм:

1) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр.

2) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; видавництво «Навчальна книга»; 2005 р.

3) Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. Видавництво «Вікторія»; 2008 р.

4) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р.

Вивчення географічних курсів здійснюватиметься в традиційному порядку, крім 6-го класу:

Географія в школі – предмет, з одного боку загальноосвітній, з величезним світоглядним потенціалом, який дає основи знань про всесвіт, географічну оболонку та основи взаємодії природи і суспільства на регіональному і глобальному рівнях, а з іншого – предмет моральної якості, який повинен виховувати не просто любов до рідного краю чи країни, а і всієї планети і людства в цілому, маленькою часткою якого є ми з вами. Ціннісні орієнтації, екологічна, трудова, побутова, релігійна культура і філософія численних народів, що проживають в тих чи інших природних умовах, повинні бути сприйняті учнями душею і осмислені розумом для виховання толерантності і терпимості в епоху глобалізації суспільних явищ і широких масштабів міграції населення.

У 2014/2015 навчальному році у 6-ому класі розпочинається вивчення предмета «Географія» за новою навчальною програмою. Навчальну програму затверджено наказом МОНмолодьспорту України від 6 червня 2012 р. № 664, її надруковано у збірнику «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 та розміщено на офіційному веб-сайті МОН України. У програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної географії змістові лінії, зазначені в Державному стандарті «Загальна географія» (6-й клас), яка здійснює перехід від пропедевтичного курсу “Природознавство” до систематичних курсів географії та водночас стає основою для їх подальшого вивчення. Його основними завданнями є знайомство з географією як наукою, з процесами, що відбуваються в оболонках земної кулі як складових географічної оболонки, формування знань про існуючі в природі взаємозв’язки й закономірності та особистісно-значущих вмінь щодо роботи з планом, картою, визначення місцеположення географічних об’єктів. При вивчені географії рекомендуються підручники:

 • «Географія. 6 кл.» (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.), «Ґенеза», 2014;

 • «Географія.6 кл.» (авт. Бойко В.М., Міхелі С.В.), «СИЦИЯ», 2014 які оновлено та ґрунтовно доопрацьовано авторами, внесено зміни до методичного апарату підручника до назв виокремлень та рубрикації, до системи внутрішньо текстових питань і завдань, що стосуються актуалізації знань з пропедевтичних курсів та завдань для узагальнення, допрацьовано систему практичних робіт та досліджень для реалізації діяльнісної моделі навчання.

 • «Географія. 6 кл.» (авт. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т. Г..), «Грамота», 2014 відзначається певною новизною у підходах для забезпечення змістовно процесуальної географічної складової та формування цілісної системи географічних знань, що забезпечується специфічним характером використання авторами свої підходів та моделей підручника.

Початковий курс географії є основою системи природничо-географічної освіти і включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, топографічний план та особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про сфери Землі (літо-, гідро-, атмо-, біосфера та географічна оболонка), про методи їх дослідження, планетарні закономірності, про основні компоненти природного комплексу та взаємозв’язки між ними, про кількість і рух населення земної кулі, його расовий склад, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

Знання про літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу підводять учнів до поняття про географічну оболонку та прояв у ній певних закономірностей. Щоб розвинути учнів ключові географічні компетентності у 6-му класі виконується 9 практичних робіт, які передбачають роботу з контурними картами та картами атласу, розв’язування географічних задач, дослідження водойм своєї місцевості, рослинності і тваринного світу, використання місцевого краєзнавчого матеріалу. Окрім цього рекомендується проведення досліджень, як елементу творчої діяльності учнів, які проводяться під керівництвом вчителя, який визначає основну мету досліджень та за активною участю членів родини учня. Дослідження проводяться за вибором і бажанням учня і оцінюється відповідно як творча робота. Форму виконання і подачі роботи вчитель рекомендує, а учень обирає довільно (міні-проекти, есе, презентації, тощо)

Дослідження, як один з нових компонентів в навчальній програмі з географії, передбачає планомірну і систематичну роботу учителя щодо розвитку в учнів дослідницьких умінь. Враховуючи, що рушійною силою будь-якої дослідницької діяльності є цікавість, слід насамперед створити на уроці географії умови, які б спонукали учнів до зацікавленості у виконанні дослідницьких завдань. Крім того, застосування досліджень як навчальної технології, сприятиме формуванню мотивації шестикласників до вивчення географії, активізації їхньої пізнавальної діяльності.

Основними завданнями організації досліджень у процесі вивчення географії у 6-му класі є:

 • ознайомити шестикласників з основними прийомами дослідницької роботи як то: аналіз, синтез, порівняння, співставлення, аргументованість (доказовість) та ін.;

 • вчити учнів застосовувати прийоми дослідження під час ознайомлення з географічними явищами, процесами у відповідних темах навчальної програми;

 • максимально спиратися на індивідуальний життєвий дослідницький досвід шестикласників;

 • розвивати індивідуальні дослідницькі вміння та творчі можливості кожної дитини, формуючи тим самим їхній попередній науково-дослідницький досвід;

 • допомагати кожному учню пізнати себе, розкрити свої здібності, самореалізуватися в процесі дослідницької роботи.

Формування в учнів 6-го класу дослідницьких умінь відбувається поетапно з постійним підвищенням ступеня їхньої самостійності в дослідницьких завданнях, поступово перетворюючи їх на активних учасників та співавторів дослідницьких ідей.

Запропоновані у навчальній програмі теми та проблеми дослідження, можуть виконуватися як під час уроку, так й у позаурочний час, зокрема як індивідуальне (домашнє) завдання, а також у позашкільній роботі, наприклад, під час екскурсій чи проведення спостережень. Будь-яка із запропонованих проблем дослідження може стати й головною проблемою уроку чи його фрагменту з відповідної теми. На уроках чи у позаурочний час, де проводиться дослідження, варто використовувати різні форми його проведення: колективну, групову, парну чи індивідуальну.

Підготовка завдань дослідницького характеру потребуватиме від учителя більших розумових зусиль і витрат часу, аби ця робота не перетворилася лише на скачування учнями інформації з Інтернету. Тому слід наголошувати учням, що пошук, накопичення та опрацювання зібраної інформації згідно з проблемою дослідження є дуже важливим, для того, аби у проблемі, що досліджується, досягти певного результату. Також учителю варто звертати увагу учнів й на те, якими методами (прийомами) цю інформацію краще опрацювати, як коректно сформулювати мету, об’єкт і предмет дослідження, яким чином краще оформити результати. Можна з шестикласниками говорити й проте, що дослідження бувають як суто теоретичними, так й практичними (прикладними) та пояснити різницю між ними.

Очікуваним результатом проведення передбачених програмою досліджень є, передусім, оптимальне засвоєння учнями навчального матеріалу (географічних фактів, понять, закономірностей), розвиток зазначених вище дослідницьких умінь та розвиток особистості учня (його пізнавальної активності, креативності, цікавості, наполегливості у розв’язанні поставлених завдань, охайності в оформленні результатів роботи тощо). Важливим моментом повинна стати публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках, на спеціально організованих виставках, у шкільній пресі та процес їх оцінювання.

Вивчення географії у 2014/2015 у навчальному році у 7-11 класах буде здійснюватись за збірниками програм, за якими працювали вчителі у минулому навчальному році, а саме:

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; в-во Перун. 2005, 2006 рр.;

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. Навчальна книга; 2005;

 • Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. в-во Вікторія; 2008;

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

7 клас – курс «Географія материків і океанів» – навчальний предмет, який розкриває знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, знайомить їх з проявами географічних закономірностей на глобальному та регіональному рівнях, особливостями життя та діяльності людей у різних географічних умовах, сприяє закріпленню навичок роботи із загальногеографічними та тематичними картами. У ході вивчення зазначеного курсу вчитель може використати наступні підручники:

- Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. Зодіак-ЕКО. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Навчальна книга. 2007.

8 клас – курс «Фізична географія України», вивчення якого ознайомить учнів з особливостями природи як умови життя та господарської діяльності людини. Вивчення навчального предмету розпочинається з адміністративно-територiального поділу України, адже при подальшому знайомстві з фізико- та економіко-географічними об’єктами доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи їх на географічних картах. Ураховуючи, що географія 8-го класу є завершальним курсом шкільної природничо-географічної освіти, значну увагу вчителю слід приділити поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії. Під час вивчення предмету можуть бути використані підручники, зокрема:

- Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Зодіак-Еко. 2008.

- Фізична географія України. 8 кл. Дідчук І.Л., Заставецька О.В.,
Брущенко І.В. Прем’єр. 2008.

- Фізична географія України.8 кл. Булава Л.М. та ін. АН ГРО ПЛЮС. 2008.

- Фізична географія України. Пестушко В.Ю. Ґенеза. 2008.

9 клас – курс «Економічна і соціальна географія України» знайомить учнів з особливостями населення та трудовими ресурсами держави, розвитком і розміщенням господарства, історико-географічним формуванням території України. Детального вивчення та аналізу потребує географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України. Зазначений курс розкриває проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показує місце нашої держави у світі. Вивченню навчального предмету «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного курсу для старшої школи. Важливе значення цей навчальний предмет має як початковий етап економічної освіти школярів, оскільки сприяє адаптації їх до життя в умовах ринкової економіки. Саме тому програмою передбачено вивчення питань про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, складові економічного потенціалу країни. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, зокрема:

- Географія. 9 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Генеза. 2009.

- Географія. 9 кл. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009.

- Географія. 9 кл. Гілецький Й.Р. Підручники і посібники. 2009.

- Географія. 9 кл. Надтока О.Ф., Топузов О.М. Світ знань. 2009

Вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». При цьому у ході вивчення своєї місцевості слід у роботі використовувати краєзнавчий матеріал, що, безумовно сприятиме формуванню в учнів науково географічних понять та ознайомленню їх з господарською діяльністю населення рідного краю. Такий підхід створить передумови для прищеплення учням любові до рідної землі, подальшу орієнтацію на географічну освіту. При викладанні географії своєї області можна використовувати такий географічний матеріал:

- Сумська область: Географічний атлас Моя мала Батьківщина. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2006. – 20 с.

- Сумська область: Контурні карти: Моя мала Батьківщина. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2007. – 8 с.

- Корнус А.О., Удовиченко І.В. та ін. Географія Сумської області: природа, населення, господарство. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. – 184 с.

- Сумщина в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник/ Укл. І.В.Удовиченко, В.В.Удовиченко. – Суми: Нота бене, 2011. – 74 с.

Під час підготовки учнів до ДПА рекомендується використовувати «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Р.В.Гладковський, А.І Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Важливо пам’ятати, що вивчення географії в усіх класах потребує більш ретельного аналізу ситуації з охорони природи та посилення екологічної складової у навчальному - виховному процесі. Для цього для формування в учнів практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту в роботі варто користуватися навчальним посібником «Зелений пакет для школярів», який пройшов експертизу і отримав гриф «Схвалено МОНмолодьспорт України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах». Навчальний матеріал посібника дозволяє учням розв’язувати життєві ситуації, ухвалювати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчити бережливого ставлення до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави.

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, академічному та профільному, забезпечується в процесі опанування курсу

«Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНмолодьспорт України «Географія. 10 клас.» Г. Уварова, В. Пестушко Ґенеза. 2010; «Географія. 10 клас.» В. Коберник, Р.Коваленко, Оберіг. 2010. Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища. Тому необхідно приділяти увагу аналізу моделей господарського розвитку країн світу, звернути більшу увагу на ті з них, що знаходяться у безпосередній близькості від України, показати сучасні тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації та економічної інтеграції.

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись в 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень»

(авт. Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий) та підручниками «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий), Генеза. 2010, «Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг,
А.І. Довгань). Генеза. 2011.

Зазначений курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у
10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів. кожен з яких включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.

Для підготовки до ДПА рекомендується «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас» (авт. Р.В. Гладковський,
А.І Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені географії постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти : (www.iitzo.gov.ua).

Традиційним залишається проведення Всеукраїнських олімпіад різного рангу (від шкільних до республіканських), Всеукраїнського турніру з економіки, а також Інтернет – олімпіади, яка починається в липні і закінчується в грудні.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України і газета «Краєзнавство. Географія. Туризм».

Методист географії та економіки

Сумського ОІППО В.Д. Попов


Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2013-2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconЗакон «Про освіту в Російській Федерації» від 29. 12. 2012 р. №273 п. 1 ч. 1 ст. 48
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 2014–2015 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації викладання іноземних мов у 2014-2015 навчальному році
Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи