Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата29.09.2014
Розмір137 Kb.
ТипПрограма


Навчальна програма

«ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ»
для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
(35 годин, 1 година на тиждень, за умови вивчення курсу протягом року, або 2 години на тиждень, за умови вивчення курсу в одному семестрі)


Київ - 2013
Програма курсу за вибором

«Основи податкових знань»

9 клас (35 год.)

(автори: Калач Ганна Миколаївна, Коваленко Юлія Михайлівна, Забарна Тетяна Анатоліївна, Мискіна Оксана Олександрівна)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма курсу за вибором «Основи податкових знань» призначена для учнів 9-х класів з поглибленим вивченням суспільно-економічних предметів та спрямована на реалізацію допрофільної підготовки школярів.

Основними функціями курсу «Основи податкових знань» є розширення уявлення учнів про державу і її функції, ознайомлення з законами і правилами оподаткування, розкриття суті і ролі податків у економічному житті України. Значну увагу при вивченні курсу необхідно приділити реалізації виховної та розвивальної мети уроку, а не тільки навчальної.

Практика показує, що виховувати податкову правосвідомість населення необхідно вже у школі шляхом багаторічного, поступового формування податкової грамотності.

Виховну і розвивальну спрямованість нового курсу вчитель реалізує через методику його викладання. Саме тому доцільно створити на уроках атмосферу, яка сприяє усвідомленню вивченого, формуванню позитивного іміджу платника податків і стійкого бажання платити податки у майбутньому самостійному житті, виховувати законослухняність, патріотизм і активну життєву позицію через розвиток інтересу до соціально-економічного життя суспільства.

Для сучасної України актуальність введення нового курсу достатньо очевидна. Оскільки податки є найбільш вагомим бюджетоутворюючим джерелом. Саме сумлінні платники податків з високим рівнем податкової культури спроможні забезпечити формування дохідної частини бюджету, що є запорукою ефективного розвитку держави.

Даний курс розширить світогляд школярів, збагатить їх лексику поняттями з сфери оподаткування, економіки і права.

Основною метою курсу є формування в учнів знань основ податкової грамотності і виховання у них розуміння необхідності сплати податків для сталого розвитку суспільства в цілому.

Програма курсу сприяє реалізації мети:

 • формування в учнів переконливості в необхідності існування податкової системи;

 • формування позитивного емоційного ставлення до системи оподаткування і працівників податкової служби;

 • формування економічної культури.

^ Головні завдання курсу полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетентності:

• засвоєння прав і обов’язків платника податків;

• розуміння можливості захисту прав платника податків;

• знання структури податкових органів та вимог до їх кадрового складу;

• знання найбільш важливих податків.

Оптимальною формою проведення занять є бесіди між вчителем і учнями, зацікавлене обговорення, формування навиків аналізу, узагальнення, порівняння.

Методика викладання курсу «Основи податкових знань» є лише частковим реконструюванням методики навчання в системі педагогічних наук. Основним предметом її вивчення є процес навчання учнів поведінці і дії в певній економічній ситуації, їх підготовка до майбутнього життя, їх виховання і розвиток в ході навчання.

Під час вивчення курсу «Основи податкових знань» учні набудуть практичного досвіду економічної поведінки і взаємодії, який зможуть використовувати як у повсякденному житті, так і в майбутній діловій кар’єрі.

Зміст даного курсу сприяє розвитку і формуванню вмінь і та навичок, необхідних для будь-якої працюючої людини, будь вона найманим працівником або підприємцем. Громадянин, що володіє основами податкового законодавства, завжди буде практично невразливий.

^ Структура курсу «Основи податкових знань» охоплює вступ і три логічних розділи:

І. Податки в історії нашого народу.

ІІ. Для чого державі потрібні подаТки.

ІІІ. ПОДАТКИ В ЖИТТІ ТВОЄЇ СІМ’Ї.

ІV. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ оподаткування та Податкові правовідносини.

Перший розділ знайомить учнів із історією розвитку системи оподаткування, розкриває особливості процесу оподаткування у різні історичні періоди.

У другому розділі дається характеристика податково-бюджетної системи країни, пояснюється роль державного бюджету країни у забезпеченні стабільності розвитку суспільства; розкривається суть і складові частини податків, їх види і основні ознаки, необхідність їх сплати.

У третьому розділі учні з’ясовують, які податки сплачують члени їх родини, вчаться обчислювати суми податкових відрахувань, зборів та соціальних внесків.

У четвертому розділі учні знайомляться з особливостями податкового законодавства України, структурою податкових органів України та основними вимогами до їх кадрового забезпечення, правами і обов’язками платників податків.

Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується при виконанні практикуму, який включає практичні роботи, практичні заняття, аналітичні і творчі завдання, ділові і рольові ігри, дослідження, проекти, зустрічі з працівниками податкової інспекції, екскурсії тощо.

Для обов’язкового оцінювання рекомендуються практичні роботи. Завдання творчого характеру учитель оцінює за власним вибором і за бажанням учнів.

Запропонований розподіл годин за розділами і темами у програмі курсу є орієнтовним. Частину навчального часу учитель може використати на власний розсуд з метою глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу.

Зміст курсів економічної і соціальної географії, економіки, історії, правознавства, громадянської освіти природним чином вплітається у зміст курсу «Основи податкових знань». Їх інтеграція дозволяє систематизувати і узагальнювати знання учнів у податковому полі.

^ Методичне забезпечення курсу базується на підручнику «Основи податкових знань», який разом із даною програмою утворюють навчально-методичний комплект. При підготовці творчих робіт, організації і проведенні досліджень, реалізації проектів, підготовці до практичних занять доцільно використовувати різноманітні джерела інформації, Інтернет-ресурси, матеріали Web-сайту органу Міністерства доходів і зборів України тощо.
^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ «ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ»

з/п

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1.1

1 год.

Вступ. Поняття «податки», «платники податків». Податкові знання та їх значення в житті людини і суспільства.

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «податки»;

називає завдання та структуру курсу;

висловлює власні очікування щодо вивчення курсу;

уміє знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях, додаткових джерелах інформації.

Розділ I. Податки в історії нашого народу (4 год.)

1.2.

1 год.

Тема 1. Зародження та розвиток податків за часів Київської Русі

Передумови виникнення податків у Київській Русі.

Політика князя Олега в галузі оподаткування.

Реформи Княгині Ольги в оподаткуванні на землях Київської Русі.

Податки, зумовлені прийняттям християнства у Київській Русі.

Оподаткування на землях Галицько-Волинського князівства та податки Золотої Орди.

Учень/учениця:

називає причини виникнення перших форм державності на території України;

висловлює особливості оподаткування на українських землях у різні історичні часи;

користується Інтернет-джерелами.

характеризує в історичній ретроспективі основні види податків, які сплачувалися на українських землях;

орієнтується в історичних подіях, які пов’язані з зародженням та розвитком податків в українській державі;

оцінює податковий тиск на населення України у різні історичні періоди;

використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену наукову лексику в самостійних усних повідомленнях;

уміє знаходити необхідну інформацію в історичних, довідкових виданнях, Інтернет-джерелах;

презентує результати своєї роботи перед аудиторією.

1.3.

1 год.

Тема 2. Оподаткування на українських землях у складі інших держав

Загальна характеристика системи збору податків Великого Князівства Литовського.

Особливості оподаткування в Україні за часів польського панування.

Фіскальна система Української козацької держави та Запорізької Січі.

Оподаткування на українських землях у складі Російської імперії.

Оподаткування на території Австро-Угорської імперії.

1.4.

1 год.

Тема 3. Новітня історія оподаткування України

Податки періоду УНР, Гетьманату та Директорії.

Оподаткування в Україні за радянських часів.

Становлення та розвиток податкової системи незалежної України.

1.5.

1 год.

ПРАКТИКУМ

Дослідницький практикум. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дослідіть історію розвитку оподаткування за часів Київської Русі. Отримані результати оформіть у вигляді таблиці або комп’ютерної презентації.

^ Творча робота (за вибором):

 • Податки - це ціна цивілізованості суспільства. 

 • Нема податку - нема порядку.

Розділ ІI. Для чого державі потрібні подаТки (11 год.)

2.1

3 год.

Тема 4. Держава. Громадянин. Податок

Поняття й ознаки держави.

Громадянин, характеристика його прав та обов’язків.

Сутність податку та його взаємозв’язок з поняттями «громадянин» та «держава».

Учень/учениця:

 • застосовує поняття: «держава», «громадянин», «податок»;

 • пояснює сутність державного бюджету країни;

 • називає: основні ознаки та завдання держави; статті дохідної та видаткової частини бюджету; принципи оподаткування та основні класифікації податків; основні елементи податку: об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку; порядок обчислення суми податку; податковий період;

 • знає громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права людини; окремі статті Конституції України;

 • розрізняє поняття «податок» та «збір»; «об’єкт оподаткування» та «база оподаткування»;

 • розв’язує ситуації з використанням знань про

права і свободи людини та громадянина;

 • характеризує сутність податкової системи; види податків та їх ознаки; взаємозв’язок податку з поняттями «громадянин» та «держава»;

 • вміє обчислити дефіцит та профіцит бюджету;

 • розкриває зв’язок дефіциту бюджету та державного боргу;

 • наводить приклади податків на доходи, майно, споживання;

 • пояснює суть, мету та підстави надання податкових пільг.

2.2

2 год.

Тема 5. Сутність державного бюджету України

Поняття та сутність державного бюджету.

Структура державного бюджету: статті доходів та видатків.

Балансування бюджету: дефіцит, профіцит.

Наслідки дефіцитності державного бюджету.

2.3

2 год.

Тема 6. Якими бувають податки

Принципи оподаткування.

Характеристика податкової системи.

Види податків та їх основні ознаки.

2.4

2 год.

Тема 7. Податок під мікроскопом

Основні елементи податку.

Податкові пільги як складова частина податку.

2.5

2 год.

ПРАКТИКУМ

Дослідницький практикум.

 • Аналіз виконання бюджету України за певний рік.

 • Складання таблиці «Загальна характеристика основних елементів податку на доходи фізичних осіб».

 • Пільги, передбачені законодавством України, для вітчизняних підприємств при обчисленні суми податку на прибуток.


Проекти (за вибором)

 • Податки - це добробут держави.

 • Без сплати податку немає достатку.

 • Цікаві види податків в інших країнах світу.

Розділ ІІI. ПОДАТКИ В ЖИТТІ ТВОЄЇ СІМ’Ї (16 год.)


3.1

1год.

Тема 8. Соціальні гарантії держави

Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата.

Учень/учениця:

 • пояснює сутність понять «прожитковий мінімум», «мінімальна зарплата», «єдиний соціальний внесок»;

 • називає основні види доходів родини: зарплата, спадок, дохід від оренди, гонорари, виграші, підприємницький дохід;

 • знає ставки оподаткування доходу фізичних осіб;

 • характеризує вплив непрямих податків (ПДВ, акцизного податку, мита) на добробут родини;

 • вміє обчислити розміри податку на доходи фізичних осіб, плату за землю; розмір податку на додану вартість;

 • доводить необхідність здійснення внесків на обов’язкове державне страхування;

 • наводить приклади категорій осіб, які мають право на соціальну податкову пільгу.1год.

Тема 9. Соціальне страхування

Для чого треба платити єдиний соціальний внесок.

Державні фонди соціального страхування.

3.2

3 год.

Тема 10. Оподаткування доходів працюючих членів сім’ї

Податок на доходи фізичних осіб.

Податкова соціальна пільга.

3.3

3 год.

Тема 11. Податки на споживання

Податок на додану вартість. Акцизний податок. Мито.

Обчислення суми ПДВ, що сплачує покупець.

Підакцизні товари.

Чи сплачує родина мито?

3.4

2 год.

Тема 12. Податки на майно

Податок на землю.

Податок на нерухомість.

3.5

4 год.

ПРАКТИКУМ

Дослідницький практикум.

 • Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте доповідь про розміри прожиткового мінімуму на одну особу для різних соціальних і демографічних груп населення України.

 • Визначення категорій населення, що мають право на соціальну податкову пільгу.


Практичні роботи

 1. Розв’язання задач на обчислення суми податку на доходи фізичних осіб.

 2. Складання таблиці: «Загальна характеристика основних елементів податку на доходи фізичних осіб».

 3. Розв’язування задач на обчислення ПДВ.

 4. Розв’язування задач на обчислення податку на землю.


Творчі проекти

  • Цікаві види податків в інших країнах світу.

  • Ставки податку на доходи фізичних осіб в країнах Європи.Розділ ІV. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ оподаткування та Податкові правовідносини (4 год.)


4.1

1 год.

Тема 13. Податковий кодекс України. Податкові органи України

Особливості податкового законодавства України.

Податковий кодекс України. Міністерство доходів і зборів України.

Функції та права податкових органів.

Учень/учениця:

розуміє необхідність права і законів у житті людини і суспільства;

називає субєктів податкових правовідносин; основні нормативно-правові акти у сфері оподаткування; мету запровадження Податкового кодексу України;

пояснює права та обов’язки громадянина як платника податків;

визначає основні вимоги податкового законодавства;

розкриває роль Податкового кодексу України для вітчизняного законодавства та системи оподаткування України;

оцінює наслідки невиконання або неналежного виконання податковими органами покладених на них функцій;

обґрунтовує роль та важливість функціонування податкових органів;

описує функції, права та обов’язки податкових органів;

 • оцінює життєві ситуації, за яких потрібна консультація податківця.4.2

1 год.

Тема 14. Професія податківця

Статус державного службовця-податківця.

Етика поведінки працівника податкових органів.

4.3

1 год.

Тема 15. Платники податків, їх права та обов’язки

Платники податків та їхні обов’язки.

Права платників податків.

Відповідальність за несплату податків.

4.4.

1 год.

ПРАКТИКУМ

Практичне заняття.

Спілкування платника податку з податковим інспектором (ділова гра).

«Круглий стіл» за участю працівників податкових органів.

Інтерв’ю з податківцем.


Схожі:

Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання апн україни людина І світ професій програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2008
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) з 2010/2011 н р
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012-2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Програма «основи податкових знань» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма творчого конкурсу з «Основи здоров’я»
Міністерством освіти і науки України (Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Перун, 2005)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи