Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення icon

Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Скачати 131.12 Kb.
НазваПро факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Дата09.10.2014
Розмір131.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації
Комунальний заклад

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Затверджено

Вченою радою Сумського ОІППО

В.о. ректора ________ І.А.Медведєв

(Протокол № ___ від „ ___„_______2013 року)

'


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Суми – 2013

І. Загальні положення

 1. Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі СОІППО) створений на основі рішення Вченої ради інституту (протокол № ___ від ____червня 2013 року).

 2. Факультет є основним адміністративним, навчально-виховним і науковим структурним підрозділом інституту.

 3. У своїй діяльності факультет керується Законами України „Про освіту", „Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", „Про мови", Державною програмою "Вчитель", "Національною доктриною розвитку освіти", "Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні", "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Указами Президента України, наказами МОН України, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, Статутом Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, рішеннями Вченої ради інституту, наказами ректора, навчальними планами і програмами, положеннями, інструкціями та іншими документами.

1.4. Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки діє на підставі Положення, затвердженого Вченою радою інституту. Положення регламентує систему організаційних заходів, спрямованих на реалізацію змісту підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області відповідно до навчальних програм, державних і галузевих освітніх стандартів, на перепідготовку фахівців шляхом надання другої вищої освіти та шляхом надання освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр" за ліцензованими чи акредитованими спеціальностями.

1.5. Факультет забезпечує якість освіти відповідно до вимог державних стандартів освіти. Відповідність освітніх послуг державним стандартам освіти визначається Міністерством освіти і науки України шляхом ліцензування, атестації, акредитації та інспектування.

1.6. Перелік спеціальностей, за якими передбачено підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів приймає вчена рада інституту, затверджує ректор. Навчання на курсах підвищення кваліфікації відбувається за такими основними формами: очна, очно-дистанційна, дистанційна. Можлива комбінована форма навчання, яка передбачає інтеграцію різних форм або їх окремих елементів

1.7. Перепідготовка фахівців здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр" та „спеціаліст" різних напрямків підготовки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за денною, заочною, екстернатною формою навчання.Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр" становить за денною формою 1 рік, за заочною - 2 роки. Термін навчання осіб, які отримують другу вищу освіту, становить за денною формою 1,5 роки, за заочною - 2 роки.

1.8. До складу факультету входять 8 кафедр: кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти, кафедра психології, кафедра педагогіки та інноваційних технологій, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра державного управління та педагогічного менеджменту, кафедра теорії та методики вищої професійної освіти, кафедра теорії та методики виховання, які забезпечують якість післядипломної освіти відповідно до вимог державних стандартів та підготовку фахівців за ліцензованими спеціальностями.

1.9. Факультет проводить роботу згідно з планом роботи факультету, складеним на навчальний рік, розглянутим і погодженим вченою радою факультету та затвердженим ректором інституту.

1.10. Для розгляду основних питань діяльності факультету створюється вчена рада факультету, яка є вищим колегіальним органом управління.

II. Керівництво факультетом

2.1. Керівництво роботою факультету здійснює декан факультету.

2.2. Вчена рада факультету обирає і рекомендує ректору інституту кандидатуру на посаду декана факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають науковий ступінь і вчене звання доцента, професора.

 1. Ректор СОІППО призначає декана факультету терміном на п'ять років. Декан факультету виконує свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання декана факультету визначаються Статутом Інституту.

 2. Розпорядження, інструкції та накази декана факультету є обов'язковими для виконання деканатом, кафедрами, професорсько-викладацьким складом (ПВС), навчально-допоміжним персоналом факультету.

 3. Декан факультету відповідає за планування, організацію та контроль навчально-виховного процесу на факультеті.

2.6. За своїми функціями декан:

- безпосередньо керує навчальною, методичною, організаційною, виховною і науковою роботою на факультеті;

 • здійснює контроль за навчальним процесом, забезпечує виконання навчальних планів підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців;

 • аналізує, узгоджує та контролює виконання графіка навчального процесу, навчальних занять, сесій, виробничих практик, канікул;

 • здійснює керівництво й виконання програми виробничої практики студентів;

 • здійснює керівництво складанням розкладу навчальних занять і контролює та відповідає за його виконання;

 • організовує контроль за самостійною роботою студентів, проведенням заліків, екзаменів;

- допускає студентів до захисту дипломних робіт (з урахуванням виконання навчального плану студента);

- формує академічні групи за курсами і спеціальностями;

- контролює розрахунки штатів ПВС і навчального навантаження кафедр на навчальний рік;

- контролює дисципліну навчання студентів і робочу дисципліну викладачів;

 • очолює вчену раду факультету;

 • здійснює підготовку проектів наказів і розпоряджень із питань організації навчального процесу, контролює їх виконання;

 • контролює ліквідацію студентами академічної заборгованості та академічної різниці;

- координує раціональне використання навчальних приміщень, сприяє проведенню поточних ремонтів;

- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на вченій раді факультету та інституту, на ректораті;

- разом з завідувачами кафедр і першим проректором готує матеріали та несе відповідальність за проведення ліцензування та акредитації на факультеті;

 • готує річний звіт факультету про діяльність з питань навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи;

 • організовує роботу щодо підготовки бази даних для отримання студентських квитків, для випускників - документів про освіту;

 • забезпечує ведення необхідної документації з питань планування, обліку і звітності на факультеті;

 • систематично інформує завідувачів кафедр про нові положення та інші нормативно-правові матеріали з питань навчально-виховної роботи;

 • організовує і проводить семінари та виробничі наради з питань організації навчального процесу з працівниками деканату та кафедр;

 • бере участь у роботі комісій відповідно до наказів і розпоряджень ректора;

 • проводить профорієнтаційну роботу для вступу на спеціальності факультету з урахуванням потреби регіонів;

 • з метою своєчасного набору студентів на факультет, декан факультету організовує діяльність ПВС на формування змісту спеціальності, впровадження інноваційних технологій навчання та створення умов для активізації навчального процесу та покращення якості підготовки випускників і інституту;

- вносить на розгляд ректору інституту пропозиції щодо заохочення або преміювання викладачів факультету

2.7. Декан факультету є членом Державної екзаменаційної комісії, членом Приймальної комісії інституту.

2.8. Декан факультету може бути звільнений із посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту інституту та умов контракту.

2.9. Декан факультету може бути звільнений із посади на підставі рішення Вченої ради інституту.

2.10. Декан факультету може бути звільнений із посади на підставі подання зборів трудового колективу факультету (органу громадського самоврядування факультету). Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до органу громадського самоврядування факультету не менш як половиною Статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менше ніж двома третинами голосів Статутного складу зборів трудового колективу факультету.

2.11. При чисельності студентів на факультеті понад 400 осіб встановлюється посада заступника декана з навчальної роботи (далі – заступник декана), на яку ректором інституту можуть призначатися особи із числа професорсько-викладацького складу.

2.12. Заступник декана призначається та звільняється з посади наказом ректора інституту за поданням декана факультету.

2.13. Заступник декана безпосередньо підпорядковується декану факультету і свою діяльність здійснює у тісній взаємодії зі службами та відділами інституту, радами та комісіями за напрямами діяльності, кафедрами факультету.

2.14. У своїй діяльності заступник декана керується відповідними нормативно-правовими актами.

2.15. Заступник декана приймає до виконання доручення декана факультету, проректорів та ректора, виражені в усній або письмовий формі в межах його компетенції.

2.16. Посадове підпорядкування заступника декана: пряме підпорядкування – декану факультету; додаткове підпорядкування – ректору, проректору з навчальної роботи.

2.17. За своїми функціями заступник декана:

- розробляє пропозиції до щорічних Правил прийому на навчання до інституту за напрямами перепідготовки та спеціальностями факультету;

- здійснює оперативне керівництво процесами підготовки рекламних матеріалів, проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед молоді стосовно вступу на напрями та спеціальності факультету;

- організовує розробку стандартів вищої освіти інституту: варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів та програм навчальних дисциплін; контролює дотримання відповідності змісту навчання та якості вищої освіти зазначеним стандартам інституту та державним і галузевим стандартам вищої освіти;

- разом з деканом факультету здійснює планування, організацію і контроль навчальної роботи факультету;

- бере участь у забезпеченні виконання в повному обсязі освітньо-професійних програм за спеціальностями та напрямами підготовки фахівців на факультеті;

- своєчасно і якісно розробляти проекти розпоряджень декана, розпоряджень проректорів за напрямами діяльності, наказів ректора інституту в межах своєї компетенції;

- розробляє пропозиції, своєчасно і якісно розробляє службові подання та проекти наказів ректора про відрахування, поновлення студентів тощо в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами;

- розробляє пропозиції щодо удосконалення змісту навчання, впровадження активних методів, форм і сучасних інформаційних технологій навчання;

- розробляє пропозиції щодо створення навчально-науково-виробничих комплексів за профілем діяльності кафедр факультету;

- здійснює організацію навчально-методичного забезпечення навчального процесу, яке б відповідало змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти;

- організовує ректорський контроль якості підготовки фахівців на факультеті;

- здійснює безпосередню участь та контроль за складанням розкладу навчальних занять студентів та магістрантів, заліково-екзаменаційних сесій, плануванням державної атестації, проходження практик та їх виконанням;

- бере участь в обліку результатів поточного, модульного та семестрового контролю, відвідування студентами навчальних занять та на його основі розробляти і реалізовувати заходи щодо їх покращення;

- здійснює планування основних показників роботи факультету, в тому числі планування навчального навантаження кафедр факультету за робочими навчальними планами та графіками практичної підготовки студентів;

- організовує і контролює процес дипломного проектування, захист дипломних проектів (робіт), створює умови для роботи державних екзаменаційних комісій;

- забезпечує нормальні умови роботи державних екзаменаційних комісій з державної атестації студентів, які закінчують навчання за напрямом підготовки та спеціальностями факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра;

- розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо кількості дипломів для випускників факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра, в тому числі і дипломів з відзнакою.

- здійснює планування написання підручників, навчальних посібників, словників, довідників і методичних розробок викладачами факультету та контроль за його виконанням;

- бере участь у підготовці документів і забезпечує умови ліцензування освітньої діяльності факультету та проведення акредитації напрямів перепідготовки і спеціальності в межах своєї компетенції;

- здійснює керівництво роботою кураторів академічних груп студентів, удосконалює методи та форми навчальної роботи зі студентами факультету;

- проводе роботу з листами та заявами студентів;

- контролює ведення документації відповідно до номенклатури справ факультету;

- вчасно доводе до відома кафедр і студентів накази ректора, розпорядження проректорів, декана факультету, організовувати та контролювати їх виконання;

- розробляє пропозиції щодо форм морального та матеріального заохочення працівників і студентів факультету в межах своєї компетенції;

- здійснює певний обсяг робіт з організації наукових досліджень, науково-дослідної роботи студентів;

- здійснює постійний зв'язок з випускниками факультету і на його основі розробляє пропозиції щодо удосконалення змісту форм та методів навчання, переліку напрямів перепідготовки, спеціальностей;

- здійснює інші види робіт, одноразові доручення керівництва інституту та факультету;

- виконує обов'язки декана у разі його відсутності;

- за дорученням керівництва факультету, інституту представляє факультет в інститутських, державних та інших органах, відповідає за результати діяльності факультету перед органами управління освітою;

2.18. Для розгляду та вирішення основних питань факультету створюється робочий орган (деканат) і дорадчий орган (науково-методична рада), які діють на підставі Положення.

III. Керівні органи факультету

 1. Колегіальним органом факультету є вчена рада факультету, склад Вченої ради обирається на 5 років.

 2. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами завідувачі кафедр, голова зборів трудового колективу факультету, а також виборні представники, які є науково-педагогічними працівниками й обираються з числа ПВС факультету.

3.3. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

3.4. До компетенції вченої ради факультету належать:

 • визначення загальних напрямів освітньої діяльності факультету;

 • обрання на посаду таємним голосуванням декана факультету;

 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.

 1. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою інституту.

 2. Органом громадського самоврядування факультету в Інституті є збори (конференція) трудового колективу факультету.

 3. Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету визначається Статутом СОІППО.

3.8. Органи громадського самоврядування факультету повинні бути представлені професорсько-викладацьким складом, обслуговуючим персоналом та іншими працівниками факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники факультету.

 1. Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше, ніж один раз на рік.

 2. Орган громадського самоврядування факультету:

 • дає оцінку діяльності декана факультету;

 • затверджує річний звіт про діяльність факультету;

- вносить пропозиції ректору СОІППО про відкликання з посади декана факультету;

 • обирає виборних представників до вченої ради факультету;

 • обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського самоврядування інституту.IV. Ліквідація факультету

4.1. Рішення про ліквідацію факультету приймає Вчена рада інституту при умовах невідповідності його структури.
Схожі:

Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconПоложення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогіної освіти імені к. Д. Ушинського
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconПро проведення обласної школи педагогічної майстерності для вчителів образотворчого мистецтва
Ку сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 імені Дмитра Турбіна, яке заплановано на 24. 04. 2013 р. (відповідно до плану...
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconПро приймальну комісію Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Розроблене у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №12 від 09. 01. 2013 р
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconПро приймальну комісію Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Розроблене у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №12 від 09. 01. 2013 р
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconЛист-інформатор на березень 2013 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у березні...
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconЛист-інформатор на вересень 2013 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у вересні...
Про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення iconЛист-інформатор на жовтень 2013 р
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, у жовтні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи