Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 icon

Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Скачати 139.23 Kb.
НазваПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Дата09.10.2014
Розмір139.23 Kb.
ТипПоложення


І. Загальні положення


1.1. Приймальна комісія Сумського ОІППО (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора вищого навчального закладу, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;

 • відповідальний секретар Приймальної комісії;

 • уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

 • члени Приймальної комісії (декан факультету, керівники структурних підрозділів);

 • представники профспілкових організацій, органів студентського самоврядування.

Заступником голови Приймальної комісії є проректор з науково-педагогічної роботи, а також можуть призначатись начальники відокремлених структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом ректора з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Сумського ОІППО.

Членами Приймальної комісії є декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також можуть призначатись керівники структурних підрозділів вищого навчального закладу.

До складу приймальної комісії можуть бути включені представники управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

1.4. Наказом голови Приймальної комісії створюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • відбіркова комісія;

 • фахові атестаційні комісії;

 • апеляційна комісія.

До роботи у складі підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищого навчального закладу. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

^ Відбіркова комісія створюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників. При необхідності можуть створюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркової комісії входять голова  декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, науково-педагогічні (педагогічні) працівники та навчально-допоміжний персонал вищого навчального закладу, кількість яких встановлюється виходячи із потреби відбіркової комісії.

^ Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого затверджується керівником вищого навчального закладу. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до Сумського ОІППО.

^ Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів вищого навчального закладу. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

1.5. До складу Приймальної комісії вищого навчального закладу не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

1.6. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

1.7. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником вищого навчального закладу до кінця січня кожного року, а відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної комісій та інших підрозділів – не пізніше 1 березня 2014 року.

1.8. Склад підрозділів Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Правила прийому до вищого навчального закладу (далі – Правила прийому), що затверджуються керівником вищого навчального закладу.

2.2. Приймальна комісія:

2.2.1 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

2.2.2 організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях;

2.2.3 координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

2.2.4 організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

2.2.5 в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

2.2.6 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

2.2.7 організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

2.2.8 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання.

2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту вищого навчального закладу за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників. Для прийняття рішення необхідною є присутність не менше 2/3 складу приймальної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше 50 % від присутніх на засіданні членів приймальної комісії. Рішення приймальної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і відпо­відальним секретарем приймальної комісії.

2.4. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.


^
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому, та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою вищого навчального закладу журналі реєстрації заяв вступників, в якому записується :

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • домашня адреса;

 • стать;

 • рік народження;

 • документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

 • середній бал документа про базову вищу освіту;

 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря, скріпленого печаткою вищого навчального закладу. Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії вищого навчального закладу, пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії вищого навчального закладу та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем і скріплюється печаткою вищого навчального закладу.

3.2. Приймальна комісія на своєму засіданні приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі про його допуск до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад відповідно до Умов прийому.

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом екзаменаційні групи формуються у порядку надходження (реєстрації) документів. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється щляхом розміщення на веб – сайті вищого навчального закладу та стенді Приймальної комісії не пізніше, як за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови фахових атестаційних комісій щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо. Тексти всіх екзаменаційних матеріалів затверджуються головою приймальної комісії (керівниками відповідних підрозділів) не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

Програми випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються вищим навчальним закладом і затверджуються керівником вищого навчального закладу, але не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.

На вступних випробуваннях, що проводяться вищим навчальним закладом, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Екзамен в усній формі (співбесіда) з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час екзамену в усній формі (співбесіди) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати екзамену в усній формі (співбесіди) оголошується вступникові в день її проведення. Результати вступного екзамену в усній формі обчислюється за 4-х бальною шкалою оцінювання.

4.4. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом вищого навчального закладу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

Бланки, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії вищого навчального закладу, який видає їх голові фахової атестаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.

4.5. Для проведення письмових вступних випробувань (тестування) встановлюється 2 години згідно з рекомендаціями пояснювальних записок до тестів.

4.6. Під час проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.7. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова фахової атестаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.8. Відповідальний секретар Приймальної комісії або керівник відповідного підрозділу проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім екзаменатора додатково перевіряє голова фахової атестаційної комісії.

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з підписаною відомістю, передаються голові фахової атестаційної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.9. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами фахової атестаційної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох екзаменаторів.

4.10. Голова фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, та більше, ніж 175 балів, правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови фахової атестаційної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.11. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії вищого навчального закладу, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.12. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.13. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному закладі (далі - апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника, не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування до складу студентів

5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування.

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор СОІППО видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання керівником вищого навчального закладу наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у вступних випробуваннях для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії завершується звітом про результати прийому студентів на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Сумського ОІППО.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Відповідальний секретар Л.П. Івашина

Схожі:

Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» є іноземна мова. Проводиться вступне випробування згідно...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Апеляційна комісія створюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію двнз «Криворізький...
Положення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3 iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи