Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі icon

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
Скачати 212.5 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
Дата09.10.2014
Розмір212.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Методичні рекомендації

щодо організації виховної роботи

у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році
Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання учнів, роль та функції класного керівника в управлінні системою позакласної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання учнів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічних умов виховання як особистісно-комунікативного, особистісно зорієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи з учнями крізь призму історично зумовлених соціальних функцій школи та її цільового призначення.

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання учнів є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Відповідно до орієнтирів виховання у сучасній школі виховна робота здійснюється у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах повинна плануватися  за принципами системності, враховувати  інтереси, запити різних категорій педагогів, учнів та батьків.

Під час організації виховної діяльності рекомендуємо використовувати орієнтовні вимоги до плану виховної роботи:

 • відображення у вступі стислого аналізу виховної роботи за минулий рік, оцінка її ефективності;

 • аналіз рівня вихованості учнів, знань та організаторських умінь працівників, розкриття недоліків у виховній роботі, аналіз їх причин;

 • аналіз соціально-психологічних умов виховання в сучасний період;

 • визначення виховної проблеми, основних напрямків виховання на певний проміжок часу;

 • конкретизація мети, над реалізацією якої працюватиме педагогічний колектив.

 • обґрунтування мети, стрижневих практичних завдань на рік, навчальний семестр, їх концентрація в кожному розділі;

 • відображення змісту, форм і методів роботи з учнями, вчителями, батьками у відповідності із завданнями, особливостями навчального закладу, традиціями, соціально-педагогічними умовами виховання в мікрорайоні, сім’ях тощо. Національне спрямування змісту виховання;

 • визначення структури плану: організація методичної роботи з педагогічними працівниками; організація діяльності учнів; соціально-педагогічна допомога учням, які потребують особливої уваги; профілактика правопорушень учнів; антинаркотична, антиалкогольна пропаганда та інша робота з батьками; координація діяльності з позашкільними закладами та іншими соціальними інституціями; аналіз виконання;

 • врахування інтересів, потреб учнів, побажань і порад педагогів, батьків, представників громадських та державних організацій, умов навчально-виховної роботи в закладі тощо. Залучення психологів до планування;

 • реалізація принципів національного виховання. Планування колективних творчих справ, спрямованих на формування соціально активної позиції учнів, їхніх організаторських умінь, пізнавальної, практично-трудової, економічної, екологічної, правової, художньо-естетичної, комунікативної ті іншої культури, на зміцнення емоційно-вольової сфери тощо;

 • узгодження з планами всіх виховних центрів (клубами, гуртками, бібліотеками);

 • відображення логіки виховного процесу, зворотного зв’язку управління виховним процесом, що дозволяє встановити, наскільки ефективна запланована діяльність, чи забезпечено розвиток учнів, чи забезпечено ефективність організаторських умінь педагогічних працівників;

 • реальність виконання. Можливість корегування, внесення змін у відповідності з безперервно зростаючою інформацією про учнів тощо;

 • врахування стану розвитку учнівського колективу; специфіки та традицій навчального закладу; інтересів та запитів учнівського колективу, батьків; можливостей педагогічного колективу; можливостей регіону, району, міста, базових підприємств та спонсорів.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до
2015 року».

Пріоритетними в роботі навчальних закладів із профілактики правопорушень серед учнів залишаються :

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

 • упровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

 • упровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Варто також практикувати системне проведення психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, інтегрованих форм методичної роботи щодо реалізації завдань правового та  превентивного виховання. 

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в навчальних закладах необхідно впроваджувати у виховний процес інтерактивні форми роботи за навчально – методичним посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі» (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Адміністрації та педагогічним працівникам навчальних закладів України необхідно забезпечити виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення».

Важливим залишається питання попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми педагогічним колективам необхідно здійснювати:

 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

 • інформувати служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, при органах виконавчої влади;

 • розробляти плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;

 • контролювати відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;

 • активно залучати до громадської та гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо.

Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання підростаючого покоління. З цією метою варто проводити заходи щодо виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу, ветеранів Великої Вітчизняної війни, військової історії, підняття престижу Збройних сил і військової служби.

Для забезпечення змістовного дозвілля, патріотичного виховання, формування почуття любові до України, поваги до народних традицій, національних цінностей українського народу, зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей, їх активного та доступного відпочинку рекомендуємо проводити Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця», залучати скаутські організації, які входять до складу Національної Організації Скаутів України.

Важливою ділянкою виховної роботи є родинне виховання. Тому в педагогічних колективах необхідно здійснювати системну  педагогічну просвіту батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей дитини, вносити корективи у виховну діяльність родин із різними типами сімейного неблагополуччя. З цією метою  рекомендуємо практикувати проведення засідань координаційних рад педагогів та батьківської громадськості в кожному навчальному закладі.

Відродити в сімейному житті численні народні звичаї, котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, – одне з найважливіших і невідкладних завдань батьків, педагогів, усієї громадськості.

У плеканні історичної пам’яті наших дітей, вихованні шанобливого ставлення до роду, сім’ї важливе значення має живе спілкування з найближчими людьми в колі родини у формі бесід і розповідей про далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю, села чи міста або селища. Для того, щоб успішно діяти, педагогу та класному керівникові необхідно добре знати історію української сім’ї.

Рекомендуємо в загальноосвітніх навчальних закладах впроваджувати програми підготовки молоді до створення сім’ї як осередку взаємин, які ґрунтуються на засадах культурних норм і цінностей, формування відповідального батьківства і надіслало для впровадження курс за вибором/ факультатив «Сімейні цінності» (лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2013 № 1/9-235).

Також необхідно широко залучати до навчально-виховного процесу батьківську громадськість, створювати так звані «Трикутники: учні, батьки, педагоги», проводити Батьківські форуми – відкриті діалоги безпосередніх і щирих дітей з досвідченими та мудрими батьками для вироблення спільних поглядів на вирішення проблем у стосунках, адже запорукою порозуміння є спроба зрозуміти одне одного та зробити крок назустріч.

Класному керівнику рекомендуємо здійснювати свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на виконання «Положення про класного керівника навчального закладу системи середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 06.09.2000 № 434, п. 1.2, п. 1.4.

Успішність вирішення проблем виховання значною мірою залежить від профілактичної, освітньо-виховної та колекційної роботи, професійної майстерності класного керівника.

Основними напрямами виховної роботи класного керівника є:

 • вивчення учнівського колективу.

 • створення і розвиток класного учнівського колективу.

 • організація і проведення позаурочної (позашкільної) виховної роботи.

 • співпраця з культосвітніми й позашкільними установами.

 • робота з батьками.

Система роботи класного керівника – це сукупність взаємопов’язаних між собою виховних заходів. ^ Класним  керівникам під час планування виховної роботи варто звернути увагу на теми виховних справ, поданих з урахуванням  інтересів, потреб, запитів батьків та дітей.   

У роботі з учнями рекомендуємо використовувати такі форми виховної роботи:

 • словесні: інформація, роз'яснення, зустрічі з відомими людьми, збори, бесіди;

 • практичні: екскурсії, турпоходи, культпоходи, конкурси, спартакіади,

 • наочні: творчі виставки, стінгазети, друковані та засоби масової інформації;

 • активні: ігрові програми, громадсько-патріотичні і мистецько-культурологічні проекти;  

 • участь учнів у роботі органів самоврядування. святкування загальнодержавних та шкільних свят, проведення, благодійних акцій.

З метою підвищення компетентної діяльності класних керівників, – у методичних кабінетах необхідно створити тематичні кейси, інформаційні банки даних про дітей із неповних та неблагополучних сімей, дітей груп ризику, відслідковувати чинники, які знижують рівень вихованості учнів та які впливають на підвищення культури поведінки, особистісного становлення дітей. У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені картотеки передового педагогічного досвіду (на електронних та паперових носіях) роботи класних керівників, керівників гуртків. 

Для підвищення ефективності  методичної  роботи, успішної реалізації виховних завдань Державної програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, доцільно спрямувати зусилля адміністрації, класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів на оновлення технологічних механізмів, використання системно-функціонального підходу.

Також в планах роботи навчальних закладів необхідно передбачити заходи щодо відзначення пам’ятних та ювілейних дат 2014-2015 навчального року.
Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

  1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344).

  2. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41).

  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2007 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року».

  5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

  6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

  7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки).

  8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;

  9. Наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

  10. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
   від 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року».

  11. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
   від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

  12. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
   від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».

  13. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
   від 16.12.2011 № 1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру «Зірниця».

  14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

  15. «Положення про класного керівника навчального закладу системи середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000
   № 434).

  16. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-520 від 14.08.2008 «Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти».

  17. Лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-3127 від 30.07.2010 «Методичні рекомендації на допомогу класним керівникам «Виховання культури поведінки учнів».

  18. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України
   № 1.4/18-3126 від 30.07.2010 «Про формування відповідального ставлення до здоров'я дітей та учнівської молоді, протидії ВІЛ/СНІДу та наркоманії».

  19. Інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.09.2012 № 1/9-656 щодо проведення заходів з відзначення Дня партизанської слави за участю керівництва держави.

  20. Інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2012 № 1/9-860 щодо заходів у зв’язку з відзначенням
   70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

  21. Інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України
   від 02.04.2013 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм «Сімейні цінності».

Мовою фактів і документів

Розбудова Української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе та невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі. Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. 2014-2015 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи: є діти, які загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на Сході України, через соціально-політичну кризу втратили батьків, діти з категорії «внутрішньо переміщених» осіб.

У контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі.

Педагоги і психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними.

Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41); Концепція національно-патріотичного виховання молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні; Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина».

Одним із найважливіших завдань теорії і практики є патріотичне виховання, яке повинно здійснюватися ще з раннього дитинства. Патріотична громадська активність особистості повинна постійно підвищуватись в процесі виховання, самовиховання і самовдосконалення, переростати, у відповідності до вікових особливостей, в громадсько-політичну, державницьку діяльність.

Важливими акцентами патріотичного виховання учнів є: вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу, ознайомлення з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, виховання розуміння сенсу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Окрім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України «Козацький гарт» тощо.

Варто активізувати діяльність історичних клубів в школах, ліцеях, , де учні матимуть можливість глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії, відчути самобутність та неповторність культури представників всіх націй, що становлять українську політичну націю.

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні:

 • Концепцією реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209-р;

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»;

 • Наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

 • Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до
  2015 року»;

 • Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»;

 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

У роботі щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх пріоритетними залишаються: правова освіта, правове виховання, організація дозвілля учнівської молоді, профілактика вживання алкоголю та наркотиків, організація індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, інформаційно-просвітницька робота з батьками учнів.

Для поліпшення проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх в навчальних закладах, рекомендуємо наступне:

 • налагоджувати співпрацю з організаціями, що працюють у сфері попередження протиправних дій неповнолітніх, залучати до співпраці громадські організації;

 • урізноманітнювати форми та методи профілактики: вербальні (лекції, бесіди диспути, дискусії, вікторини), інтерактивні методи подання інформації (тренінги, сюжетно-рольові ігри, вправи);

 • сприяти розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля підлітків;

 • залучати до роботи волонтерів, які можуть стати контактними особами для дітей, схильних до девіантної поведінки;

 • організовувати проведення заходів з правової освіти фахівцями (юристи, медичні працівники) для учнівської молоді.

 • залучати учнів до роботи щодо профілактики правопорушень за методикою «рівний-рівному».

Система профілактики правопорушень серед неповнолітніх повинна, зокрема, включати: 

 • усунення причин і умов, які сприяють девіантній поведінці;

 • забезпечення прав та соціальних гарантій неповнолітніх;

 • надання допомоги дітям з неблагополучних сімей;

 • виявлення підлітків, схильних до скоєння правопорушень.

Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, переросла в найбільш небезпечне соціальне лихо. Тому особливою сьогодні є проблема педагогічного впливу на учнів з різними відхиленнями в моральному розвитку.

Проведений моніторинг стану кримінальних правопорушень свідчить про те, що превентивне виховання потребує удосконалення.

Так, упродовж 6-и місяців 2014 року в Україні 3296 неповнолітніх вчинили кримінальні правопорушення (досудове розслідування за якими закінчено). Із них: 1518 учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 845 учнів професійно – технічних навчальних закладів.

Характерною ознакою криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини, які складають 60 % від усіх злочинів, скоєних підлітками (статистичні дані в розрізі регіонів додаються).

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування.

Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Під час планування превентивної роботи радимо взяти до уваги інформацію, яка характеризує соціологічний портрет сучасної дитини (лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році»).

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. Інтеграція зусиль школи та сім`ї − важливе завдання сьогодення. Концепція сімейного виховання в системі освіти України “Щаслива родина” розроблена у відповідь на актуальну потребу сучасної молодої людини готувати себе до створення сім’ї як основи її активної, творчої та самодостатньої життєдіяльності, осередку взаємин, який ґрунтується на засадах культурних норм і цінностей. Реалізація Концепції дасть змогу підвищити рівень та статус сімейного виховання в системі освіти; розширити склад суб’єктів сімейного виховання, посилити координацію їх дій і впливів; сприяти фізичному, інтелектуальному та духовно-моральному розвитку особистості дитини, сформує культуру сімейних відносин чоловіка та жінки, підвищить рівень відповідальності батьків за сім’ю та виховання власних дітей.

Головним завданням школи у партнерстві з батьківською громадськістю є підготовка підростаючої молоді до майбутнього життя. Рекомендуємо класним керівникам, вихователям використовувати у своїй роботі матеріали навчально-методичного посібника «Сімейні цінності» (за підтримки Міжнародної громадської організації «Рада Сімей України», схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах).

З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним закладам у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю, неурядовими організаціями бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи інших тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

Література

 • Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти // Право України.– 2004. – № 1. – С. 95-98.

 • Головченко В. Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики. – К.: Наук. думка.– 1993. – 134 с.

 • Заросинський Ю., Заросииський О. Причини і умови злочинності неповнолітніх потребують теоретичного і практичного розроблення // Право України. – 2004. – № 3. – С 64-68.

 • Запорожан І. Правове виховання молодших школярів: Навч.-метод. посібник. – Ужгород-Тсрнопіль: Мистецька лінія – 2002. – 158 с.

 • Ковчина І. Зміст і організаційно-правові форми роботи з дітьми та молоддю шкільного віку // Соціальна робота: технологічний аспект – К.: ДЦССМ. – 2004. – С.347-355.

 • Капська А. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч.-метод, посібник. – К.: УДЦССМ. – 2001. – 220 с.

 • Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. /За редакцією дійсного члена АПН України М.Г. Стельмазовича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 • Оржеховська В. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод, посібник. – К.: ВіАН, 1996. – 351 с.

 • Права дитини – права людини: Інформ.-метод, посібник Ш / Упор. 3. Галковська, T. Жданюк, С. Яровий.– К.: 1999. – 148 с.

 • Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи / За заг. ред. І.М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ.– 2000. – Вип. 1. – 276 с.

 • Федоренко Д.Т. Мудрість козацької доби. Розробка нетрадиційних уроків і навчально-виховних заходів на засадах української етнопедагогіки. Посібник для студентів педагогічних навчальних закладів і учителів та учнів національної школи України. – Кривий Ріг: ПП «Видавничий дім».– 1999.

 • Фролова К.П. Ярина. Учбовий посібник з народознавства. – Дніпропетровськ: Асоціація «Дніпродрук».– 1993.Методист з виховної роботи СОІППО Л.І. ЮрченкоСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Вивчення географії у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо виховної роботи в загальноосвітніх закладах області
Вимогою часу та актуальним завданням вітчизняної системи освіти у цьому зв’язку є утвердження громадянського виховання як пріоритетного...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи