Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) icon

Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія)
Скачати 139.01 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія)
Дата28.08.2012
Розмір139.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу

(фізика та астрономія)

Заповнення журналу є одним із важливих моментів роботи вчителя. Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ. Нормативний мінімум, що регулює й регламентує діяльність учителя в роботі з класним журналом, такий:

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

  • постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 776);

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Журнал заповнюється вчителем у день фактичного проведення уроку. Необхідно пам’ятати, що в журналі підлягає фіксації тільки та кількість уроків, що відповідає навчальному плану з фізики чи астрономії для профілю класу та підлягає оплаті.

Дата проведення уроку на сторінці обліку уроків (права частина розгорнутого аркуша журналу) фіксується тільки арабськими цифрами, дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. У разі проведення здвоєних уроків або семінарського заняття записується дата кожного уроку. Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися.

Дати, проставлені на сторінці обліку навчальних досягнень учнів (ліва сторінка розгорнутого аркуша журналу), повинні відповідати датам, проставленим на сторінці обліку уроків (права сторона розгорнутого аркушу журналу).

Над датами уроків однієї теми (за програмою з фізики чи астрономії) записується її назва. Наприклад: «Магнітне поле».

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Запис підсумкового оцінювання робиться у формі називного відмінку – тематична, І семестр, ІІ семестр, скоригована, річна.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Поточному оцінюванню підлягають:

  • рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи письмового опитування, тестування;

  • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);

  • рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму;

  • зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп’ютерне моделювання фізичних процесів тощо).

Кількість обов’язкових до оцінювання лабораторних робіт передбачена навчальними програмами. Можуть не оцінюватися лабораторні роботи, що сприяють розвитку навичок спостереження фізичних явищ і процесів, ознайомлення учнів з будовою пристроїв і певним чином мають репродуктивний характер. Це, наприклад, така лабораторна робота для 7 класу – «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах», для 8 класу – «Вивчення характеристик звуку», «Конструювання динамометра» тощо.

Теми робіт лабораторного практикуму відбирає вчитель, відповідно до передбачених програмою з фізики, та наявним обладнанням.

Мінімальна кількість контрольних робіт визначається з розрахунку одна на семестр. Контрольна робота виконується в межах уроків, передбачених на вивчення окремої теми та виконує коригуючу і контролюючу функції. З метою уникнення перевантаження учнів не доцільним є проведення семестрових та річних контрольних робіт. Якщо контрольна робота проводиться адміністрацією закладу – у змісті уроку робиться запис «Контрольна робота за завданнями адміністрації закладу», а не «Семестрова контрольна робота».

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Мінімальна кількість тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії залежить від кількості тем та годин, що відводяться на їхнє вивчення у класах різних профілів.

Мінімальна кількість тематичних оцінювань з фізики

Клас

Курс/Профіль

Річна кількість годин за навчальними планами та програмами

Орієнтовна мінімальна кількість тематичного оцінювання

7

Базовий курс

35

4

8

Базовий курс

70

6

9

Базовий курс

70

6

8

Поглиблене вивчення (допрофільна підготовка)

140

8

9

Поглиблене вивчення (допрофільна підготовка)

140

8

10

Рівень стандарту

70

6

Академічний рівень

105

8

Профільний рівень

210

10

11

суспільно-гуманітарний

70

6

універсальний

122

8

природничий

140

8

фізико-математичний

175

10

з поглибленим вивченням фізики

245

10


Мінімальна кількість тематичних оцінювань з астрономії

Профіль

Річна кількість годин за навчальними планами та програмами

Орієнтовна мінімальна кількість тематичного оцінювання

Суспільно-гуманітарний, технологічний, спортивний

17

3

Природничий,

фізико-математичний

35

4

Семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з написом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предмету протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з написом «Скоригована» поруч з колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Скоригована оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі не вдається підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Річна оцінка виставляється до журналу на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати. У випадку, якщо випускник навчального закладу складав зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, оцінка з ЗНО виставляється в колонку з написом «ДПА». Прізвища учнів, які проходили ЗНО, – до протоколу проведення державної підсумкової атестації з фізики не вносяться. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації робиться запис зв. (звільнений (а)). Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється в колонку за написом «Апеляційна» без дати.

Виставлення в журналі крапок, записи олівцем – не допускаються, тому що таких оцінних знаків офіційно не існує.

На заняттях, де клас ділиться на дві підгрупи, записи здійснюються окремо для кожної.

У колонці «Зміст уроку» записується тема уроку, відповідно до програми профілю навчання учнів. Не вказується вид уроку, види діяльності учнів та вчителя. Наприклад, урок-ділова гра «Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків» записуються таким чином – «Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків»; урок узагальнення та систематизації знань з теми «Механічні коливання та хвилі» – як «Механічні коливання та хвилі». Програмою не передбачені підсумкові заняття. Уроки формування навичок та вмінь записуються наступним чином: «Розвязування задач на розрахунок коефіцієнта тертя ковзання» або «Розвязування задач на застосування закону Ома для ділянки кола».

У змісті уроку не вказуються види діяльності учнів або вчителя на уроках фізики та астрономії, такі як «Самостійна робота», «Аналіз контрольної роботи».

У записі теми лабораторної роботи вчитель вказує № лабораторної роботи, її назву та робить відмітку про інструктаж з охорони праці з посилання на № інструкції з техніки безпеки.

У колонці «Завдання додому» на початку навчального року вчитель вказує автора та назву підручників, збірників задач, що використовуються учнями. Не допускається скорочення слів у записах. Завдання додому має відповідати змісту певного параграфа підручника та бути конкретним. Наприклад, підготувати повідомлення на тему «Використання явища електромагнітної індукції в техніці».

При заміщенні уроків журнал заповнює учитель, що проводить заміну, у звичайному порядку (підпис та інші відомості записуються в журналі заміщення уроків). Заміна уроків записується по факту проведення.

Встановлено наступний порядок запису заміщень уроків.

Перед початком кожної лабораторної роботи вчитель звертає увагу учнів на специфіку безпеки у процесі виконання даної роботи, а в журналі робить запис «Інструктаж з БЖД».

Усі записи в журналі повинні бути чіткі, охайні, виконані чорнилом (пастою) одного синього кольору.


Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів у класному журналі (ліва сторона)з/п

Число

і місяць


Прізвище

та і’мя

Механічні коливання Електромагнітні

і хвилі коливання

Тематична

Тематична

І семестр

Скоригована

110

11
11
9
9

10
2
7

н

н

8

8

н

7
7

7

8

3
5

66
4

5

5

5
48
9

9

н

н

н9

Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів у класному журналі (ліва сторона) – закінчення навчального року
з/п

Число

і місяць


Прізвище

та і’мя

Лабораторний практикум

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1
11

10

11
11

11
11

11
2
7

8

н

н

8

8
8

9
3
5

6

5
5

5
5

5

6

4
10

8

9
9

9
9

9


Зразок оформлення правої сторінки журналу (фізика, 11 кл.)з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

1Електромагнітна індукція

Гончаренко С.У.

Фізика: Підручн. для 11 кл. сер. загальноос. шк. – К.: Освіта, 2002, – 319 с.

Опрацювати § 1
34Лабораторна робота № 2 «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника». Інструктаж з БЖД

Опрацювати § 8-13

35Контрольна робота № 1 «Механічні коливання і хвилі»

Скласти таблицю «Повна механічна енергія» за § 14

36Перетворення енергії в коливальному русі

Опрацювати § 14.

Підготувати доповідь за темою: «Коливальний рух навколо нас» *

37Розв’язування задач на застосування закону збереження енергії в коливальному русі

Опрацювати § 14.

Скласти задачу на застосування закону збереження енергії в коливальному русі

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconМетодичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу Коренева І. В., методист трудового навчання Сумського оіппо
Методичні рекомендації на 2012-2013 навчальний рік щодо вивчення трудового навчання в 5-9 класах
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconЗагальні вимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2013-2014 навчальному році
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2014-2015 навчальному році
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2012-2013 навчальному році
Особливістю реалізації нового змісту фізичної освіти, відповідно до Державного стандарту, є те, що його побудова базується на двох...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconСистема менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника університету (далі – Методичні рекомендації)...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconПаспорт секції за фаховим напрямом 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» Наукової ради мон для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»
Для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» приймаються наукові проекти фундаментального...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconПаспорт секції за фаховим напрямом 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» Наукової ради мон для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»
Для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» приймаються наукові проекти фундаментального...
Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія) iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи