Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) icon

Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру)
Скачати 104.04 Kb.
НазваПро затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру)
Дата30.10.2014
Розмір104.04 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
30.12.2008 №1221


Про затвердження Примірного

статуту районного (міського)

методичного кабінету (центру)
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України "Про діяльність органів управління освітою щодо створення належних умов рівного доступу до якісної освіти в навчальних закладах Чернівецької області" від 25 червня 2008 року
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірний статут районного (міського) методичного кабінету (центру) (додається).

2. Інститутам післядипломної педагогічної освіти надати науково-методичну допомогу районним (міським) методичним кабінетами (центрам) щодо нормативно-правового забезпечення їх діяльності.

3. Наказ опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О. Вакарчук


ПОГОДЖЕНО

__________________________

__________________________

(орган управління освіти)

__________________________

(прізвище та ініціали керівника)

______________________

(підпис)

«___»___________20__р. ЗАТВЕРДЖЕНО

Засновник

__________________________

(назва установи, організації)

__________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника)

___________________________

(підпис)

«___»___________20__р.

^ ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

___________________________________________________________________

(повна назва районного(міського)методичного кабінету(центру))

Реєстраційний №________________

Зареєстровано в ________________

_______________________________

(назва органу виконавчої влади)
Свідоцтво про державну

реєстрацію №_________

від «__» _____________20__р. Прийнято загальними

зборами трудового

колективу

«___» ________20__р.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.________________________________________________________________

(повна назва районного (міського)методичного кабінету (центру))


___________________________________________________________________

(далі-методкабінет(центр)

створено на підставі рішення_________________________________________

(повна назва місцевого органу виконавчої влади, дата, номер)

1.2. Юридична адреса методкабінету (центру)___________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця, № будинку, №№ телефонів, електронна пошта)

1.3. Засновник методкабінету (центру)__________________________________

(найменування органу виконавчої влади або місцевого самоврядування)

Засновник або уповноважений ним орган (далі—засновник) здійснює фінансування методкабінету (центру), його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
1.4. Методкабінет (центр) в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 №1119, (далі положення), іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, своїм статутом, затвердженим засновником.
1.5. Методкабінет (центр) є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.
1.6. Головною метою діяльності методкабінету (центру)є_________
(формулюється мета діяльності)

1.7. Діяльність методкабінету (центру) спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є: __________________________________________
(вказуються завдання, що не суперечать чинному законодавству та конкретизуються залежно від специфіки діяльності методкабінету (центру))

1.8. Методкабінет (центр) самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням і цим статутом.
1.9. Методкабінет (центр) несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним

законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між методкабінетом (центром) з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.
^ II. РЕЖИМ РОБОТИ МЕТОДКАБІНЕТУ (ЦЕНТРУ)
2.1. Методкабінет (центр) працює за____________________________
(п'ятиденним чи шестиденним робочим тижнем)

2.2. Щоденний графік роботи методкабінету (центру):_____________
(вказуються початок, кінець робочого дня, обідня перерва)

2.3. Щоденний графік роботи працівників методкабінету(центру)____
(вказуються дні й час консультацій, чергування, інші види їх діяльності)

^ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ (ЦЕНТРУ)
3.1. Методкабінет (центр) здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік.

3.2. План роботи схвалюється науково-методичною радою методкабінету (центру) і затверджується його керівником у погодженні з____

(назва органу управління освітою)

та_________________________________________________________________

(назва інституту післядипломної педагогічної освіти)

3.3. Методкабінет (центр) надає додаткові освітні послуги:_______
(назва послуг, умови надання: платні або безоплатні, на підставі угоди)

^ IV. ПРАЦІВНИКИ МЕТОДКАБІНЕТУ (ЦЕНТРУ)
4.1. Працівниками методкабінету (центру) є: завідувач (директор), його заступник(-и), педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти, психологи, технічний персонал тощо.
4.2. За успіхи в роботі працівників методкабінету (центру) встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:
(перераховуються форми морального і матеріального заохочення)

4.3. На посаду працівників методкабінету (центру) приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою і відповідним стажем, які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.
4.4. Трудові відносини у методкабінеті (центрі) регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4.5. Працівники методкабінету (центру) мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;

- на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності методкабінету (центру);

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- брати участь у роботі органів самоврядування;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за результатами останньої атестації;

- інші права, що не суперечать законодавству України.
4.6. Працівники методкабінету (центру) зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

- дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;

- виконувати накази та розпорядження керівництва кабінету(центру).
4.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до методкабінету (центру) завідувачем (директором).
4.8. Працівники методкабінету (центру) несуть відповідальність за_
(вказуються відповідне обладнання та устаткування)

4.9. Працівники методкабінету (центру) у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди
(умови проходження оглядів: періодичність, назва медичного закладу, що проводить огляд, тощо)

4.10. Атестація працівників методкабінету (центру) здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
4.11. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку методкабінету (центру), не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
^ V. КЕРІВНИЦТВО МЕТОДКАБІНЕТОМ (ЦЕНТРОМ)
5.1. Керівництво методкабінетом (центром) здійснюється___________
(назва місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування)

5.2. Наукове керівництво методкабінетом (центром) в частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти у погодженні з відповідним відділом (управлінням) освіти здійснює___________________________________________________________
(назва відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти)

5.3. Безпосереднє керівництво методкабінетом (центром) здійснює його завідувач (директор), який призначається і звільняється з посади засновником.

Завідувач (директор) методкабінету (центру):

- здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету (центру), готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

- затверджує структуру методкабінету (центру), посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників і визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

- представляє інтереси методкабінету (центру) у відносинах з відділом (управлінням) освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

- вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

- видає в межах компетенції накази і розпорядження та забезпечує

контроль за їх виконанням;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників метокабінету (цен¬тру);

- розпоряджається майном і коштами методкабінету (центру);

- виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває банківські рахунки тощо;

- заохочує працівників методкабінету (центру) і накладає на них дисциплінарні стягнення.

- звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності метокабінету (центру).

Завідувач (директор) є членом колегії (ради з питань освіти) районного (міського) відділу (управління) освіти.
5.4. Постійно діючим колегіальним органом керівництва методкабінетом (центром) є науково-методична рада, яку очолює завідувач (директор) методкабінету (центру).
5.5. Органом громадського самоврядування методкабінету (центру) є загальні збори колективу, які скликаються_________________________на рік.

(вказати кількість разів)

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори колективу:

- приймають Статут методкабінету (центру), зміни і доповнення до нього;

- заслуховують звіт керівника закладу щодо його статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання науково-методичної роботи та фінансово-господарської діяльності методкабінету (центру);

- затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи методкабінету (центру).
^ VI. МАЙНО МЕТОДКАБІНЕТУ (ЦЕНТРУ)
6.1. Рішенням_______________________________________________

(вказується орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування)


№ від " " 20 р. методкабінету (центру) передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби________________________

(інші матеріальні цінності)
6.2. Рішенням______________________________________________

(вказується орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування)

№ від " " 20 р. методкабінету (центру) виділена присадибна ділянка площею______________.
6.3. Методкабінет (центр) має службове житло__________________ для працівників закладу.

(назва приміщення, його адреса)

^ VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДКАБІНЕТУ (ЦЕНТРУ)
7.1. Джерелами фінансування методкабінету (центру) є кошти:

- відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством:
(перераховуються)

7.2. Методкабінет (центр) за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством.
7.3. Статистична звітність______________про діяльність методкабінету (центру) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

(форма звітності)

7.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в методкабі¬неті (центрі) визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується методична установа.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється
(самостійно або через централізовану бухгалтерію)

^ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТОДКАБІНЕТУ

(ЦЕНТРУ)

8.1. Контроль за діяльністю методкабінету (центру) здійснює
(назва органу управління освітою)

8.2. Контроль за діяльністю методкабінету (центру) в частині науково-методичного забезпечення здійснює у погодженні з відповідним

органом управління освітою_________________________________________
(назва інституту післядипломної педагогічної освіти)


Завідувач (директор)______________

(підпис, печатка) __________________

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти О.В. Єресько

Схожі:

Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconЗагальні засади
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconЗагальні засади
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconЗагальні засади
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconЗагальні засади
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconЗагальні засади
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconПоложення про методичний кабінет середнього закладу освіти України ( це Положення дійсне для інформаційно-методичного центру школ и); положення про методичний кабінет середнього закладу освіти
Наказ Міністерства освіти України від 28. 10. 1997 р. №385 «Про затвердження Положення про методичний кабінет середнього закладу...
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconПро затвердження Примірного положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту
move to 1812-11153
Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру) iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи