С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков icon

С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков
Скачати 208.19 Kb.
НазваС. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков
Дата05.09.2012
Розмір208.19 Kb.
ТипДокументи


Укладачі: С. В. Зібцев, канд. біол. наук, доц.; В. М. Пєсков, канд. біол. наук, доц.


Рекомендовано

Радою біологічного факультету

Міжнародного Соломонова університету

(протокол № 1 від 28.08.1999)


Друкується

в редакції укладачів


Навчально-методичний комплекс з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів МСУ денної та заочної форми навчання / Уклад.: С. В. Зібцев, В. М. Пєсков.- К.: МСУ, 2002.- 15 с.


© Міжнародний

Соломонів

університет, 2002


_______________________________


Навчально-методичне видання


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС З КУРСУ


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
^

ДЛЯ СТУДЕНТІВ


ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Підписано до друку ________Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс.

Обл. вид. арк. 0,78


Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом

01135, м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б

ВСТУП

_______________________________________________________________________


Курс “Безпека життєдіяльності” є одним з нормативних курсів для підготовки фахівців будь-якої спеціалізації. Він викладається протягом одного семестру і спрямований на вивчення потенційних та реальних небезпек, закономірностей їх виникнення, наслідків впливу шкідливих і уражаючих факторів на здоров’я і життя людини та стан довкілля. Завданням цього курсу є формування у студентів систематичних уявлень щодо методів виявлення та ідентифікації шкідливих та уражаючих факторів; прогнозування їх негативного впливу на організм людини і навколишнє середовище; розробки заходів і способів захисту людей і довкілля в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та під час війни.

Після вивчення курсу студент повинен:

знати: основні характеристики природного, виробничого, соціального й побутового середовища; небезпечні й шкідливі фактори середовища і наслідки їх негативної дії на організм людини та довкілля; засоби й методи підвищення безпеки й екологічності технічних засобів і технологічних процесів; характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного й воєнного часу; способи та засоби захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й застосування сучасної зброї; основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

вміти: ідентифікувати небезпечні і шкідливі фактори та створювати безпечні умови життєдіяльності людей; запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а, в разі їх виникнення, приймати грамотні рішення щодо захисту людей та довкілля від можливих негативних наслідків; практично надавати першу допомогу при травмах, отруєннях та опіках; оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


____________________________________________________

Тема 1. Безпека життєдіяльності (БЖД): предмет вивчення, мета та основні завдання. Місце БЖД в системі наук гуманітарного та технічного спрямування. Визначення небезпеки, класифікація небезпек. Основні сфери походження, джерела та чинники небезпек. Група чинників небезпеки природної сфери. Чинники небезпеки техногенної сфери. Чинники небезпеки в соціальній сфері. Ризик, його види, методологія та методи визначення й обчислення.Тема 2. Характеристика системи “людина – життєве середовище” і основних її підсистем. Безпека життєдіяльності в системі “людина – природне середовище”. Уявлення про навколишнє середовище, біосферу, біологічний кру­гообіг, біогеоценоз. Техносфера. Ноосфера. Забруднення навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери) та його наслідки. Джерела забруднення, шкідливі та уражаючи фактори навколишнього середовища. Взаємодія й трансформація хімічних речовин - забруднювачів в навколишньому середовищі, повторні явища: смог, кислотні дощі, руйнування озонного шару, зниження ро­дючості грунтів, якості продуктів харчування, руйнування технічних споруд тощо. Вплив забрудненного середовища на здоров’я сучасних й майбутніх поколінь.


Тема 3. Безпека життєдіяльності в системі “людина – виробниче середовище”. Уявлення про мікроклімат та його вплів на працездатність людини. Основні чинники небезпеки у виробничому середовищі: виробниче освітлення, шуми, вібрація, електричний струм, електромагнітні поля, іонізуюче, ультрафіолетове та лазерне випромінювання тощо. Охорона праці, про­мислова екологія, цивільна оборона. Роль і завдання інженерно-технічних працівників в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини, раціональному використанні ма­теріальних і енергетичних ресурсів, збереження навколишнього сере­довища.


Тема 4. Безпека життєдіяльності в системі “людина – побутове середовище”. Джерела та чинник небезпеки в побутовій сфері. Побутовий травматизм та його основні причини. Соціальні аспекти побутового травматизму. Екологічні й соціальні наслідки побутового травматизму. Запобігання побутовим травмам, основні правила безпеки в побуті. Перша допомога при травмах, отруєннях, обмороженнях та опіках.


Тема 5. Надзвичайні ситуації природного характеру. Кліматичні чинники небезпеки. Грунтові чинники небезпеки. Геоморфологічні чинники небезпеки. Біотичні чинники небезпеки. Массові інфекційні захворювання та отруєння людей. Коротка характеристика можливих стихійних лих, аварій і катастроф на території України, а також в області, районі, місці знаходження вузу. Характеристика осередків ураження при стихійних лихах: землетрусах, повенях, бурях, ураганах, смерчах, масових лісових і торфяних пожежах. Характер впливу руйнівних факторів надзвичайних ситуацій на людину і природне середовище. Проблеми прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій природного характеру, а також ліквідації їх наслідків. Заходи щодо життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру.


Тема 6. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії та катастрофи, транспортні аварії. Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднен­ня) при виробничих аваріях і катастрофах на пожежо – та вибухонебезпечних підприємствах, підприємствах хімічної промисловості і атомної енер­гетики. Основні уражаючі фактори, їхні параметри і наслідки впливу на людей, устаткування, споруди й навколишнє середовище. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильської АЕС). Характер ураження людей і тварин, забруднення сільськогосподарських рослин, продовольства й води. Заходи щодо життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Тема 7. Надзвичайні ситуації воєнного часу. Вплив застосування сучас­ної зброї масового ураження і звичайних озброєнь на промислові об'єкти, людей і оточуюче середовище. Характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасної зброї. Заходи щодо життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного часу. Захисні споруди: сховища і протирадіаційні укриття. Вимоги до захисних споруд. Планування і конструктивні рішення, технологічне обладнання, система життєзабезпечення, режим роботи системи по­стачання повітря. Організація експлуатації захисних споруд і укриття в них населення в умовах мирного і воєнного часу.

Застосування засобів індивідуального захисту: протигази (фільтруючі ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, КЗД, ізолюючі — ІП-4, ІП-5), респіратори (Р-К, “Пелюстка”), промислові протигази, їх застосування для захисту від сильнодіючих отруйних речовин, використання медичних і найпростіших засобів індивідуального захисту (аптечка індивідуальна АІ-К, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, індивідуальний пе­рев'язочний пакет ІПП-1, протипилові тканинні маски ПТМ-1, ват­но-марлеві пов'язки, зволожені тканинні маски для захисту від випарів сильнодіючих отруйних речовин.

Засоби захисту шкіри (захисний комбінезон, легкий захисний ко­стюм Л-1, загальновійськовий захисний костюм ЗЗК, комплект захис­ного фільтруючого одягу ЗОФ-58).


Тема 8. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах і при застосуванні сучасних за­собів ураження. Особливості організації захисту дітей. Стисла характеристика способів захисту. Евакуаційні заходи захисту населення; способи евакуації, еваку­аційні органи, їхня структура й завдання, підготовка і забезпечення евакуаційних заходів. Організація, планування й порядок проведення евакуаційних заходів у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні уражуючих засобів. Режими захисту населення і промислової діяльності об'єктів на­родного господарства при радіаційному і хімічному зараженні. Захист приміщень від проникнення радіоактивних і токсичних аерозолів. Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика радіаційних уражень. Організація дозиметричного й хімічного контролю на об’єкті. Організація та проведення медичних заходів у надзвичайних ситуаціях.


Тема 9. Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах в осередках ура­ження. Мета, зміст і умови, в яких проводяться рятувальні та інші невідкладні роботи. Сили і засоби, які залучаються до їх проведення, необхідні умови для успішного виконання робіт.

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження; особливості організації і проведення ря­тувальних робіт в осередках комбінованого ураження.

Формування цивільної оборони та їхні можливості. Послідовність дій формувань і роботи командира формування ЦО при організації і проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт (методом ділової гри).

Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій і катастроф на АЕС, в зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження. Ліквідація наслідків аварій на об'єктах з сильнодіючими отруйними речовинами.

Особливості рятувальних робіт у районах стихійного лиха. Бо­ротьба з лісовими і торфяними пожежами. Розробка та реалізація за­ходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах. Прийоми і способи проведення рятувальних робіт. Ор­ганізація робіт по знезараженню місцевості, споруд, техніки, одягу й засобів індивідуального захисту. Види знезаражування. Речовини і розчини, які застосовуються при знезараженні. Часткова і повна санітарна обробка людей. Заходи безпеки проведення робіт при знеза­ражуванні.

Тема 10. Правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності. Питання безпеки життєдіяльності у законах і підзаконних актах України. Охорона навколишнього середовища. Питання надзвичайних ситуацій у законах і підзаконних актах. Міністерство надзвичайних ситуацій. Єдина державна система попередження і дій у надзвичайних ситуаціях. Система цивільної оборони. Завдання і організаційна структура ЦО у державі й на об’єктах народного господарства. Міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища і безпеки життєдіяльності.
ЛІТЕРАТУРА


___________________________________________________________


ОСНОВНА:


 1. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.

 2. Заплатинський. В. М. Безпека життєдіяльності. Навчально-методичне видання.- Київ.: КДТЕУ, 1999.

 3. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов.-М.:Высш. шк., 1999.

 4. Пістун І. П. та ін. Безпека життєдіяльності.-Львів: Світ, 1995.

 5. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах та у надзвичайних ситуаціях. Навч. посібник для студ. вузів /М.В.Захарченко та інш.– К.:УДАЗ, 1996.

 6. Стеблюк М. І. Цивільна оборона.- К., 1994.ДОДАТКОВА:


 1. Авсієнко В. Ф. Дозиметричні та радіометричні прилади вимірювання.- К., 1990.

 2. Атаманюк В. Г. й др. Гражданская оборона.- М., 1987.

 3. Владимиров В. А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них.- М., 1989.

 4. Демиденко Г. П. та ін. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового ураження.- К., 1989.

 5. Лаптєв А. А. Охорона та оптимізація навколишнього середови­ща.- К., 1990.

 6. Максимов М .Т. Радиационное загрязнение и его измерение.- М., 1989.

 7. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. В.И. Покровский.- М.: Советская энциклопедия, 1991.

 8. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров’я людини та екологія.- К.: Здоров’я, 1995.

 9. Юдин А. М. Быт и зкология. — М., 1990.^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

______________________________________________________ 1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

 2. В чому полягає сутність безпеки життєдіяльності людини?

 3. Визначення небезпеки. Загальна класифікація небезпек.

 4. Загальні уявлення про небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори.

 5. Ризик. Види ризиків. Визначення величини ризику.

 6. Основні сфери походження, джерела та чинники небезпеки.

 7. Чинники небезпеки природної сфери.

 8. Чинники небезпеки техногенної сфери.

 9. Чинники небезпеки соціальної сфери.

 10. Демографічні чинники небезпеки.

 11. Демогрфічна ситуація в Світі і в Україні.

 12. Урбанізація та її негативні наслідки.

 13. Екологічне середовище в мистах.

 14. Забруднення міских приміщень.

 15. Якість питної води в містах. Очищення питної води.

 16. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.

 17. Система “людина – життєве середовище” та її підсистеми.

 18. Людина як елемент системи “людина – життєве середовище”.

 19. Людина як елемент системи “людина – виробниче середовище”.

 20. Характеристика природного середовища.

 21. Соціально-політичне середовище.

 22. Основні напрямки антропогенного впливу на довкілля.

 23. Небезпечність забруднення атмосфери.

 24. Забруднення гідросфери і небезпеки з цим пов’язані.

 25. Радіаційне забруднення та його небезпечність.

 26. Адаптація організму людини до зовнішніх факторів середовища.

 27. Загаліні уявлення про склад, будову та спільні властивості аналізаторів людини.

 28. Психологічні властивості людини як основа її взаємодії з оточуючим середовищем.

 29. Уявлення про біологічні ритми як основу раціональної життєдіяльності людини.

 30. Вплив забрудненого середовища на здоров’я людини.

 31. Загальний рівень здоров’я населення України.

 32. Характеристика видів виробничої діяльності.

 33. Вплив мікроклімату на працездатність людини.

 34. Поясніть поняття шуму і вібрації та їх вплив на організм людини.

 35. Заходи та засоби зменшення негативного впливу шуму і вібрації на організм людини.

 36. Іонізуюче випромінювання та його види.

 37. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

 38. Основні види променевих уражень.

 39. Характеристика прийнятих допустимих рівнів опромінення людини.

 40. Дайте оцінку сучасної радіаційної обстановки в Україні.

 41. Електромагнітні випромінювання та їх вплив на організм людини.

 42. Основні заходи і засоби захисту від дії електромагнітного випромінювання.

 43. Види негативної дії електричного струму на організм людини.

 44. Долікарська допомога при ураженні електричним струмом.

 45. Загальна характеристика і класифікація шкідливих хімічних речовин.

 46. Шляхи проникнення шкідливих хімічних речовин в організм людини.

 47. Поняття гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

 48. Охарактеризуйте дію лазерного випромінювання на організм людини.

 49. Біологічні фактори небезпек та методи захисту від них.

 50. Побутові предмети та засоби побутової хімії як джерела небезпеки.

 51. Основні правила безпеки в побуті.

 52. Перша допомога при травмах, отруєннях та опіках.

 53. Наркоманія, причини її виникнення, шляхи профілактики.

 54. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

 55. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 56. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України.

 57. Наслідки аварії на ЧАЕС.

 58. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на здоров’я людей.

 59. Хімічно небезпечні виробництва. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

 60. Аварії на транспорті та правила поведінки людей, які потрапили в аварію

 61. Пожежі та вибухи на виробництві, причини і наслідки.

 62. Медичні аспекти можливих наслідків промислових аварій та катастроф.

 63. Надзвичайні ситуації природного характеру.

 64. Загальні причини виникнення природних небезпек.

 65. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні.

 66. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій.

 67. Характеристика тектонічних стихійних лих.

 68. Метеорологічні стихійні лиха.

 69. Гідрологічно небезпечні явища.

 70. Правила поведінки та дія людей при землетрусах та повенях.

 71. Правила поведінки людей в лавинонебезпечних регіонах та при ураганах.

 72. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань.

 73. Соціальні хвороби (туберкульоз, венеричні захворювання, СНІД тощо) та їх профілактика.

 74. Соціально-політичні конфлікти. Види та форми перебігу конфліктів.

 75. Війна як крайній прояв політичного конфлікту. Негативні наслідки війни.

 76. Політико-правове виховання молоді як засіб запобігання політичним конфліктам.

 77. Визначення ядерної зброї та види ядерних вибухів.

 78. Вражаючи фактори ядерного вибуху та їх дія на людину.

 79. Проникаюча радіація і основні засоби захисту від неї.

 80. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

 81. Заходи та засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

 82. Захисні споруди, їх призначення та особливості використання.

 83. Хімічні зброя. Осередок хімічного зараження та його основні вражаючі фактори.

 84. Біологічна зброя та її вражаюча дія на живі організми.

 85. Засоби захисту органів дихання та особливості їх використання.

 86. Засоби захисту шкіри та особливості їх використання.

 87. Особливості захисту органів дихання та шкіри дітей.

 88. Заходи та засоби знезараження забрудненних територій.

 89. Тероризм. Види терактів.

 90. Соціально-політичні проблеми тероризму.

 91. Співробітництво держав у боротьбі з міжнародним тероризмом.

 92. Криміногенна ситуація в Україні. Правила поведінки в умовах власне небезпеки.

 93. Правові основи захисту навколишнього природного середовища.

 94. Основні завдання екологічного законодавства.

 95. Правові основи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 96. Основні положення закону “Про цивільну оборону України”.

 97. Основні положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України.

 98. Короткий зміст “Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки” та надзвичайних ситуацій.

 99. Короткий зміст “Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

100.Міжнародне співробітництво в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності людства.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

__________________________________________________________


Тема 1: Анатомічні і фізіологічні основи інформаційного зв’язку людини з навколишнім середовищем

Основні питання:

 1. Загаліні уявлення про склад, будову та спільні властивості аналізаторів людини.

 2. Зоровий аналізатор, його будова та значення в житті людини.

 3. Слуховий та нюховий аналізатори.

 4. Уявлення про смак і дотик.

 5. Руховий аналізатор.

Література:

 1. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.

 2. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. В.И. Покровский.- М.: Советская энциклопедия, 1991.


Тема 2: Психологічні властивості людини як основа її взаємодії з оточуючим середовищем

Основні питання:

 1. Пам’ять і мислення – основа пізнання (отримання), накопичення, збереження та відтворення інформації.

 2. Загальні уявлення про увагу і волю людини.

 3. Потреби і здібності людини.

 4. Характер, темперамент та емоції.

 5. Психологічні чинники небезпеки.

Література:

 1. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.

 2. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. В.И. Покровский.- М.: Советская энциклопедия, 1991.


Тема 3 : Ритми Космосу та біоритми людини

Основні питання:

 1. Космічні планетарні ритми і періодичність природних процессів.

 2. Уявлення про біологічні ритми як основу раціональної життєдіяльності людини.

 3. Десинхронізація ритмів та основні її причини.

Література:

 1. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.

 2. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. В.И. Покровский.- М.: Советская энциклопедия, 1991.


Тема 4 : Забруднення навколишнього середовища та його медико-біологічні наслідки

Основні питання:

 1. Загальні уявлення про навколишнє середовище та його складові компоненти.

 2. Основні причини виникнення екологічної кризи.

 3. Забруднення атмосфери та його негативні наслідки.

 4. Забруднення гідросфери і літосфери.

 5. Вплив шкідливих і уражаючих факторів на здоров’я людини.

Література:

  1. Владимиров В. А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них.- М., 1989.

  2. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров’я людини та екологія.- К.: Здоров’я, 1995.

  3. Юдин А. М. Быт и зкология. — М., 1990.


Тема 5 : Побутовий травматизм та його основні причини

Основні питання:

 1. Статистика та основні причини побутового травматизму в Україні.

 2. Загальні уявлення про суїцид та його основні причини.

 3. Утоплення: статистика й основні причини.

 4. Отруєння: харчові отруєння, медикаментозні отруєння, отруєння отрутохімікатами.

 5. Перша допомога при різних формах побутового травматизму.

Література:

 1. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов.-М.:Высш. шк., 1999.

 2. Пістун І. П. та ін. Безпека життєдіяльності.-Львів: Світ, 1995.

 3. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах та у надзвичайних ситуаціях. Навч. посібник для студ. вузів /М.В.Захарченко та інш.– К.:УДАЗ, 1996.

 4. Владимиров В. А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них.- М., 1989.

 5. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.


Тема 6 : Рятувальні роботи у районах стихійного лиха та на промислових об'єктах

Основні питання:

 1. Особливості рятувальних робіт у районах стихійного лиха.

 2. Бо­ротьба з лісовими і торфяними пожежами.

 3. Послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах.

 4. Ор­ганізація робіт по знезараженню місцевості, споруд, техніки, одягу й засобів індивідуального захисту.

 5. Часткова і повна санітарна обробка людей. Заходи безпеки проведення робіт при знеза­ражуванні.

Література:

 1. Авсієнко В. Ф. Дозиметричні та радіометричні прилади вимірювання.- К., 1990.

 2. Атаманюк В. Г. й др. Гражданская оборона.- М., 1987.

 3. Демиденко Г. П. та ін. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового ураження.- К., 1989.


Тема 7: Захист населення від негативної дії шкідливих та уражаючих факторів

Основні питання:

 1. Захисні споруди та особливості їх використання.

 2. Загальні уявлення про засоби індивідуального захисту.

 3. Засоби захисту органів дихання.

 4. Засоби захисту шкіри.

 5. Особливості захисту органів дихання і шкіри дітей.

Література:

 1. Пістун І. П. та ін. Безпека життєдіяльності.-Львів: Світ, 1995.

 2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах та у надзвичайних ситуаціях. Навч. посібник для студ. вузів /М.В.Захарченко та інш.– К.:УДАЗ, 1996.

 3. Владимиров В. А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них.- М., 1989.

 4. Джигирей В. С. , Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.^ ДЛЯ НОТАТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ДЛЯ НОТАТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ДЛЯ НОТАТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Схожі:

С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconСумського державного педагогічного університету
Корнус А. О., канд геогр наук., доц. (відповідальний секретар); Нешатаєв Б. М., докт геогр наук, проф.; Злобін Ю. А., докт біол наук,...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconНаукові записки
Филипчук С. В., канд. іст наук, ст викл.; Цолін Д. В., канд філол наук, доц.; Шанюк В. І., канд філол наук, доц.; Шаправський С. А.,...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconФорма № н 03
Розробники: д-р філос наук, проф. В. П. Мельник; канд філос наук, проф. А. В. Яртись; канд філос наук, доц. В.І. Стеценко; канд філос...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconОсобенности расчетА механического компенсатора погрешностей холодноштамповочного оборудования
В. С. Запорожченко*, канд техн наук, доц.;А. П. Качанов**, канд техн наук, доц
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconА. Ф. Бондаренко
А. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., В. Н. Нечепуренко, канд экон наук, доц., О. О. Андрющенко, Украинская
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconТурбомашины для перекачивания газожидкостных смесей евтушенко А. А., канд техн наук, доц.; Колисниченко Э. В., асп.; Сапожников С. В., канд техн наук
Евтушенко А. А., канд техн наук, доц.; Колисниченко Э. В., асп.; Сапожников С. В., канд техн наук
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconМіністерство науки І освіти України
...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconГосударственный стандарт союза сср конструкции и изделия железобетонные радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения
Л. Г. Родэ, канд техн наук; В. А. Клевцов, д-р техн наук; Ю. К. Матвеев; И. С. Лифанов; В. А. Воробьев, д-р техн наук; Н. В. Михайлова,...
С. В. Зібцев, канд біол наук, доц.; В. М. Пєсков iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи