Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни icon

Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Скачати 116.04 Kb.
НазваРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Дата05.09.2012
Розмір116.04 Kb.
ТипЗакон

Розділ 1. Предмет, мета і завдання дисципліни

Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення потреб індивіда та суспільства на мікро-, макро- і глобальному рівнях.

У центрі уваги – форми суспільного виробництва, економічні системи, економічне зростання, власність, ринок, попит і пропозиція, конкуренція, державне регулювання, циклічні коливання, підприємництво та ін.

Основи економічної теорії як науки та навчальна дисципліна базується на основних положеннях політичної економії і є базою для таких дисциплін як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка” та “Економічна політика”.

Цим визначається місце і роль економічної теорії в процесі навчання не лише економістів, а й спеціалістів іншого профілю.

Мета даної дисципліни – сформувати у студентів знання поведінки господарських суб’єктів у ринкових умовах, озброїти їх універсальним інструментарієм прийняття оптимальних госопдарських рішень в умовах обмежених виробничих ресурсів.

Завдання дисципліни – допомогти майбутнім спеціалістам краще й ефективніше реалізувати свою спеціальність, оскільки економічна сторона в діяльності кожного фахівця відіграє визначальну роль. Оволодівши економічною теорією, студенти краще орієнтуватимуться в економічному житті, у виборі місця майбутньої роботи, зможуть повніше реалізувати свої здібності, набуті знання, ефективніше використати їх в інтересах держави та розвитку особистості кожного.

В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни “Основи економічної теорії” студент повинен знати:

 • принцип раціонального поводження господарських суб’єктів на ринках;

 • термінологію і основі методи економічного аналізу на мікро-, макро- і глобальному рівнях;

вміти:

 • застосовувати методи економічних досліджень для аналізу ефективності функціонування різних економічних систем, їх підсистем та окремих елементів;

 • самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обгрунтуванням раціонального поводження суб’єктів ринку.

Розділ 2. Зміст дисципліни

2.1. Лекційні заняття

Економічна теорія: предмет і метод

Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії. Предмет економічної теорії. Економічні закономірності та економічні закони. Методи пізнання економічних процесів. Функції економічної теорії. Економічне мислення та його роль у розвитку суспільства.

Економічна відносини власності

Власність: поняття і сутність, право і економічні зміст. Типи, форми і види власності. Еволюція відносин власності в Україні. Роздеожавлення і приватизація.

Товарне виробництво

Форми суспільного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Товар і його властивості. Величина вартості товару. Теорія вартості. Закон вартості. Гроші та їх функції. Закони грошового обігу.

Ринкова економіка: сутність, принципи побудови

Потреби людей та обмеженість ресурсів. Сутність, функції і структура ринку. Методи регулювання ринкової системи. Альтернативні системи. Інфраструктура ринку. Формування ринку в Україні.

Теорія попиту в пропозиції. Ціна

Попит і пропозиція та фактори, що їх визначають. Ринкова рівновага. Еластичність попиту і пропозиції. Конкуренція: сутність, форми і методи. Сутність і функції ціни. Ціна рівноваги.

Основні положення макроекономіки та характер її функціонування

Сутність, цілі та основні показники макроекономіки, методика їх підрахунку. Економічне зростання та його фактори. Економічна теорія суспільного попиту. Економічні цикли та їх фази. Теорія “довгих хвиль” кон’юнктури. Зміни рівноважного ЧНП та мультплікатор.

Безробіття та інфляція

Ринок робочої сили та її відтворення. Безробіття: сутність, форми та визначення рівня. Наслідки безробіття. Проблеми соціальної захищеності. Інфляція: сутність, причини та види. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Стагфляція.

Економічна роль держави

Економічна сутність і функції держави. Захист і підтримка конкуренції. Політика стабілізації. Правоохоронні заходи держави та її роль в розвитку соціальної інфраструктури. Роль держави в створенні ринкової системи господарювання.

Фінансова система. Фіскальна політика держави

Фінанси і фінансова система. Держбюджет. Дефіцит держбюджету. Фіскальна політика держави та методи її регулювання. Оподаткування: рівноважний ЧНП. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.

Кредит та банківська справа

Кредит: сутність, види та принципи організації. Банківська справа та її структура. Гроші та комерційні банківські операції. Основи монетарної політики держави. Державний борг і сучасна економічна політика.

Аграрні відносини та агробізнес

Сутність та специфіка аграрних відносин. Багатоукладність і рівноправність форм власності. Нові форми господарювання. Рентні відносини. Ціна землі. Агропромислова інтеграція – основа формування АПК. Сутність, функції і структура АПК. Державна політика в сфері АПК.

Теорія підприємства в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємств

Підприємництво як феномен. Основні риси та форми підприємств. суб’єкти господарювання. Витрати підприємств. Собівартість. Результати господарської діяльності підприємств. Прибуток. Ризик та дохід. Кругообіг та обіг капіталу. Основний та оборотний капітал.

Використання виробничих ресурсів

Фактори виробництва. Ціна факторів виробництва: попит і пропозиція. Ціноутворення і використання ресурсів: праці, землі і капіталу. Заробітна плата, рента, прибуток. Позичковий капітал і відсоток. Акції та облігації. Дивідендна політика.

Організаційні основи теорії підприємницької діяльності

Організаційні основи бізнесу. Великий, малий та інтернаціональний бізнес. Теоретичні основи менеджменту як наукової основи управління підприємницької діяльності. Суть, функції маркетингу.

Світова економіка: сутність, тенденції та перспективи

Світове господарство: його оознаки, рушійні сили, протиріччя, тенденції розвитку. Світова інфраструктура. Зовнішньоекономічна політика України та її форми. Міжнародні економічні організації. Інтеграційні зв’язки України в межах СНД.

Міжнародна торгівля

Еокномічна основа, обсяг, структура і тенденції розвитку. Зовнішньоторговельна політика: протекціонізм та фритредерство. Торговий і платіжний баланс. Рух капіталів і міграція робочої сили.

Світова валютна система

Сучасний стан валютної системи. Валюта та валютні курси. Валютн ринки. Міжнародної валютні організації (МВФ та МБРР). Державні регул.вання валютних відносин.

2.2. Семінарські заняття

 1. Еокномічна теорія: предмет і метод.

 2. Ринкова економіка: сутність, принципи побудови.

 3. Ціна як регулятор попиту і пропозиції.

 4. Власність як основа економічної системи.

 5. Основні положення макроекономіки та характер її функціонування.

 6. Економічна роль держави. Особливості державного регулювання в період переходу до ринку.

 7. Фінансова система. Фіскальна політика держави.

 8. Гроші. Кредити та банківська справа.

 9. Аграрні відносини і теорія ренти. Агропромислова інтеграція.

 10. Підприємство (фірма) в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності п ідприємств.

 11. Використання виробничих ресурсів.

 12. Організаційні основи бізнесу.

 13. Міжнародна торгівля.

 14. Світова валютна система.

Всього годин


4. Питання для підготовки до іспиту та заліку

Тема 1. Загальні поняття про економічну теорію

 1. В чому полягає предмет економічної теорії?

 2. Чим політична економія відрізняється від “Економіксу” (Основи економічної теорії)?

 3. Що сказав А. Сміт про функції економічної теорії?

 4. Як співвідносяться економічна теорія та економічна політика?

Тема 2. Ринкова економіка: суть, принципи побудови, механізм функціонування

 1. В чому відмінність потреби і платтєспроможного попиту?

 2. В чому полягає суть граничних витрат і граничних доходів?

 3. Позитиви і негативи суспільних систем.

Тема 3. Ціна як регулятор попиту і пропозиції

 1. Суть поняття “еластичності” попиту.

 2. В чому полягає логіка креслення кривих попиту та пропозиції?

 3. Чи протирічать одна одній функції ціни?

Тема 4. Основні положення макроекономіки та характер її функціонування

 1. Спільні риси між макро- та мікроекономікою.

 2. Перевірити свої знання про методику вирахування валового національного продукту по витратах та доходах.

 3. В чому полягає суть мультиплікатора?

Тема 5. Економічна роль держави. Функції уряду. Особливості державного регулювання в період переходу до ринку

 1. Які є економічні функції держави?

 2. Як в Україні вирішуються завдання перехідного періоду до ринку? Які при цьому виникають проблеми?

Тема 6. Безробіття та інфляція

 1. Які існують форми безробіття?

 2. Економічні і соціальні наслідки безробіття.

 3. Наскільки українські реалії відповідають сучасним проблемам соціальної захищеності?

 4. Загальні і специфічні для України причини інфляції.

Тема 7. Фінансова система. Фіскальна політика держави

 1. Які елементи входять до складу фінансової системи?

 2. Як впливає бюджетний дефіцит на державний борг?

 3. Статті доходної та витратної частин бюджету.

 4. Внутрішній і зовнішіній державний борги, їх вплив на стан економіки.

 5. Дійовість фіскальної політики держави.

Тема 8. Гроші, кредит та банківська справа

 1. Спільне і особливе в функціях центрального і комерційних банків.

 2. В чому полягають типові операції банків?

 3. Основи монетарної політики держави?

Тема 9. Організаційно-економічні основи агробізнесу

 1. Суть агропромислової інтеграції.

 2. В чому полягають оосновні проблеми законодавчих перетворень в основній сфері агропромислового комплексу -–сільському господарстві?

 3. Місце харчової промисловості в структурі АПК.

Тема 10. Підприємство (підприємницька фірма) в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємств

 1. В чому полягають позитивні риси і негативи різних форм підприємств?

 2. Підприємництво як феномен.

 3. Стадії кругообіну та обігу капіталу.

 4. Риси основного та обігового капіталу.

 5. Амортизаційні відрахування та їх економічні функції.

Тема 11. Використання виробничих ресурсів

 1. “Економікс” про фактори виробництва.

 2. Суть капіталу, інвестиції в капітал.

 3. Суть та характеристика видів ренти.

 4. Заробітна плата: форми та системи. Тенденції в їх розвитку.

Тема 12. Організаційні основи бізнесу та підприємницької діяльності

 1. Як організовані акціонерні підприємства?

 2. Види акцій, дивіденди.

 3. Суть і проблеми малих підприємств.

 4. Основні напрямки менеджменту.

 5. Суть та організація маркетингової діяльності.

Тема 13. Світова економіка: суть, тенденції та перспектики

 1. В чому різниця між поняттями “інтернаціоналізація” та “інтеграція”?

 2. Об’єктивні основи інтернаціоналізації виробництва.

 3. Проблеми розвитку світової економіки.

Тема 14. Міжнародна торгівля

 1. Теорія “порівняльних переваг” та необхідність міжнародної торгівлі.

 2. Фрітредерство та протекціонізм, їх ознаки.

 3. Статті торгового балансу. Взаємовідношення між торговим та платіжним балансом.

Тема 15. Світова валютна система

 1. Поняття:”валютний курс”, “валютний паритет”.

 2. Як регулюється валютний курс?

 3. Еволюція валютних систем.

 4. Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації і Україна.


Питання екзаменаційних білетів і заліків з курсу ”Основи економічної теорії”

 1. Предмет і метод курсу ”Основи економічної теорії”.

 2. Макроекономіка і мікроекономіка. Суть та характер взаємозв’язку.

 3. Макроекономіка: цілі і інструменти.

 4. Суспільний попит. Закон попиту. Нецільові фактори, що впливають на попит. Еластичність попиту.

 5. Суспільна пропозиція. Графік пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.

 6. Співвідношення попиту і пропозиції. Теорія рівноваги.

 7. Заощадження, споживання та інвестиції.

 8. Теорія мультиплікатора.

 9. Фіскальна політика. Суть дискредитаційної політики і і політики вмонтованої стабільності.

 10. Державний бюджет: суть і структура. Проблема бюджетної політики України.

 11. Податки, їх суть та види. Проблеми податкової політики України.

 12. Інструменти фіскальної політики в дії.

 13. Грошова політика та її інструменти.

 14. Політика “дешевих” і “дорогих” грошей.

 15. Грошова політика України.

 16. Бюджетний дефіцит і державний борг.

 17. Банки і банківська система. Становлення банківської системи України.

 18. Види і функції банків. Банкові операції.

 19. Кредит і його функції. Види кредита.

 20. Становлення кредитної системи України.

 21. Фондова біржа, її функції.

 22. Кооперативні і акціонерні підприємства.

 23. Акції і облігації. Курс акцій.

 24. Малі підприємства. Становлення малого бізнесу в Україні.

 25. Форми і методи державного регулювання економіки.

 26. Україна на шляху економічних реформ.

 27. Роздержавлення і приватизація. Суть і форми.

 28. Ринок праці і зайнятість.

 29. Безробіття: суть, причини, наслідки.

 30. Біржі праці: суть та функції.

 31. Інфляція: суть, види, типи, наслідки.

 32. Світова торгівля: об’єктивна необхідність та функції.

 33. Торговий баланс: суть та структура.

 34. Платіжний баланс: суть та структура.

 35. Проблеми валютних відносин. Конвертованість валют.

 36. Валютна політика. Валютна політика України.

 37. Зовнішньоторгова політика: протекціонізм і свобода торгівлі.

 38. Заробітна палта: суть, форма і система.

 39. Еволюція форм і системи заробітної плати.

 40. Проблеми виходу України на зовнішній ринок.

 41. Теорія рівноваги: рівноважна ціна і рівноважна кількість продукції.

 42. Система макроекономічних показників: суть, значення, методика обрахування.

 43. Валовий національний продукт та інші показники системи національних розрахунків.

 44. Ціна в системі національних розрахунків.

 45. Підприємство, його суть та характерні ознаки.

 46. Менеджмент, його суть та характерні риси.

 47. Кругообіг і обіг капіталу. Амортизація.

 48. Маркетинг, його суть і характерні риси.

 49. Центарльний і комерційні банки: функції, операції, характер взаємодії.

 50. Цінова еластичність попиту.

 51. Міжнародні і регіональні валютно-фінансові організації і Україна.

 52. Амортизація, амортизаційний період, норма амортизації.

 53. Об’єктивні основи інтернаціоналізації виробництва.

 54. Суть і проблеми становлення акціонерних підприємств в Україні.

 55. Реклама в маркетинговій діяльності.

 56. Проблеми виходу України на зовнішній ринок.

 57. Теорія “порівняльних переваг” та необхідність міжнародної торгівлі.

 58. Фрітредерство і протекціонізм як торгова політика.

 59. Суть і проблема ставлення малих підприємств.

 60. Позитиви і негативи різних форм підприємств.

 61. Інструменти монетарної політики держави.

 62. Підприємництво як феномен.

 63. Загальні і специфічні причини інфляції в Україні.

 64. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

 65. Функції ціни.

 66. Економічні функції держави.

 67. Нецінові фактори, що впливають на попит і пропозицію.

 68. Криві попиту і пропозиції.

 69. Суспільні системи і класифікація і характерні ознаки.

 70. Практичні витрати і граничні доходи.

 71. Економічна теорія і економічна політика.

 72. Курс “Основи економічних теорій” в системі економічних наук.

Схожі:

Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconМета І завдання дисципліни
Предмет навчальної дисципліни – система виробничих відносин, закони І категорії політекономії, закономірності функціонування І розвитку...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconЗавдання до контрольнаої роботи №1 з дисципліни "методологія І логіка наукових досліджень" Теоретичні питання Тема: Наука як сфера людської діяльності
Предмет і сутність методології як науки. Основні функції, мета та види методології
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconМета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Мета викладання дисципліни ознайомити студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconДисципліни
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconМета, основні завдання, предмет дисципліни
Україні виникла нагальна потреба в знаннях щодо порядку встановлення, розвитку та державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота
Ознайомитися зі структурою та змістом програми з фізичної культури (розділ “Гімнастика”) для загальноосвітніх шкіл (мета, завдання,...
Розділ Предмет, мета І завдання дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
Предмет, мета, об’єкти та завдання мікробіології. Становлення та розвиток мікробіології. Положення мікроорганізмів у природі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи