Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання icon

Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 183.03 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Дата05.09.2012
Розмір183.03 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Міжнародний Соломонів університет

Кафедра філософії


Навчально-методичний комплекс з курсу Етика


Київ-2000


Укладач В. А. Малахов,

д-р філософ. наук, проф.

Затверджено

кафедрою філософії МСУ (протокол № 1 від 26 вересня 2000 р.)

Друкується в редакції укладача

Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: МСУ, 2000. – с.


Міжнародний Соломонів університет, 2000


Навчально-методичний посібник


Навчально-методичний комплекс з курсу Етика

для студентів денної та заочної форм навчання


Затверджено кафедрою філософії МСУ


Підписано до друку 01.09.2000. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс.

Обл.-вид. арк. Тираж 100 прим.


Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом

01135, м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б


Вступ

Метою курсу є засвоєння студентами основних понять, напрямів і проблем науки етики в її історії та на сучасному етапі її розвитку. Курс знайомить майбутніх фахівців з морально-етичними засадами людської культури, важливими, зокрема, й з точки зору осмислення єврейської національно-культурної традиції. Особливий наголос ставиться на розкритті духовної і екзистенційної специфіки етичної точки зору на світ, викладі етичної теорії в зв'язку з актуальними проблемами сучасного практичного життя, прищепленні студентам дисципліни і навичок кваліфікованого етичного дискурсу. Етичні ідеї і цінності розглядаються в їхньому загальнокультурному і гума­ністично-світоглядному контексті. Окреслюються особливості єв­рейської етичної думки, її внесок у становлення сучасної етики.

Курс спирається на засвоєний мінімум знань з філософської пропедевтики та історії світової філософії. Разом з тим, він є органічно пов’язаним з курсом практичної філософії, формулюючи засадничу проблематику останнього. Також передбачається зв’язок з вивченням основ єврейської національної культури.


Навчальна програма


Тема 1. Що таке етика? Її предмет і завдання

1. Етос, мораль, моральність.

2. Етика як філософська наука.

3. Історичний характер предмета етики.

4. Основні завдання етики.

Від студентів вимагається знати істотний зміст і співвідношення понять “етос”, “мораль”, “моральність”, мати загальне уявлення про історію формування предмета етики, а також про сучасну пробле­матику і коло основних завдань цієї науки.

Література

Етика: Навчальний посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук

та ін.– К., 1992.– С. 3-38.

Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987.– С. 69-184, 202-210, 224-237, 280-287, 432-491.

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– К., 2000.– С.4-40.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью.– М., 1992.– С. 41-237.

Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет.– М., 1998.– С. 3-26.

Тема 2. Основні типи етичних вчень

1. Гедонізм і евдемонізм.

2. Утилітаризм.

3. Стоїцизм.

4. Автономна і гетерономна етика.

5. Деонтологічна і аксіологічна етика.

6. Нормативна етика і метаетика.

Від студентів вимагається знання основних типів етичних вчень, їх сутності й головних представників.

Література

Етика: Навчальний посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін.– С. 38-75.

Гусейнов А. А. Иррлитц Г. Краткая история этики.– М., 1987.– С. 86-92, 112-184, 432-464.

Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк.– М., 1974.-– С. 349-365.

Мур Дж. Э. Принципы этики.– М., 1984.– 327 с.

Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // М. Шелер Избранные произведения.– М., 1994.– С. 259-337.

Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет.– С. 44-61, 106-117.

Тема 3. Мораль як соціальний феномен

1. Становлення моралі як форми регуляції людської поведінки.

2. Мораль і право. Мораль і звичай.

3. Конвенційна і постконвенційна моральність.

4. Етика і політика в сучасному світі.

Від студентів вимагається мати конкретне уявлення про історію становлення і основні різновиди нормативної регуляції поведінки людей в суспільстві, спільні й особливі риси у взаєминах моралі і права, моралі і звичаїв, моралі та політики.

Література

Етика: Навчальний посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін.– С. 75-96, 175-188.

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С.41-71.

Вебер М. Избранные произведения.– М., 1990.– С. 495-546, 602-706.

Дробницкий О. Г. Понятие морали: историко-критический очерк.– С. 228-247, 254-276, 299-329.

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія.– К., 1999.– С. 91-180.

Рікер П. Навколо політики.– К., 1995.– С. 9-40, 185-228.

Штайнзальц А. Контуры Талмуда.– Тель-Авив. 1981.– С. 89-207.

Тема 4. Мораль і спільноти

1. Універсальність і спільність в системі етичних пріоритетів.

2. Макроетика і субстанційна моральність.

3. Етичні проблеми національних відносин.

4. Моральні аспекти національної ідентичності особи.

5. Загальнолюдське в моралі.

Від студентів очікується розуміння взаємин макроетики і субстанційної моральності, універсальних і спільнотних, зокрема, національних засад в системі етичних пріоритетів, орієнтація в моральній проблематиці сучасних національних відносин.

ЛІТЕРАТУРА

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 72-101.

Апель К. О. Етноетика та універсалістська макроетика: протиріччя чи доповнювальність // А. М. Єрмоленко. Комункативна практична філософія.– К., 1999.– С. 355-371.

Бочковський О. Вступ до націології.– К., 1998.– С. 42-83, 98-132.

Кучерский А. Еврейская парадигма / Двадцать два.– 1993.– № 88.– С. 136-149.

Рікер П. Навколо політики.– С. 149-161.

Тема 5. Поняття і структура моральної свідомості

1. Поняття моральної свідомості.

2. Моральні норми і принципи.

3. Моральні мотиви і ціннісні орієнтації.

4. Добро – провідна ідея моральної свідомості.

Студенти повинні засвоїти поняття і смислову структуру моральної свідомості, співвідношення норм, принципів і заповідей моралі, суть проблеми моральних цінностей, специфіку ідеї добра як стрижньової в системі моральної свідомості.

ЛІТЕРАТУРА

Етика: навчальний посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін.– С. 87-96.

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 102-123.

Апресян Р. Г. Добро и польза // Этическая мысль: научно-публицистические чтения. 1991.– М., 1992.– С. 14-37.

Бердяев Я. А. О назначении человека.– М., 1993.– С. 47-54, 85-87, 100-103.

Дубко Е. Л. Моральное добро (историко-критический анализ) // Философские науки.– 1986.– № 1.– С. 108-116.

Кьеркегор С. Страх и трепет.– М., 1993.– С. 13-112.

Тема 6. Добро і зло

1. Поняття морального добра.

2. Моральне зло, його походження і сутність.

3. Проблема субстанційності зла.

4. Взаємовідношення добра і зла.

Студенти повинні засвоїти поняття морального зла і добра, ос­новні факти з історії їх осмислення, основні концепції щодо їх сут­ності та співвідношення, усвідомлювати специфіку і актуальність сучасної постановки зазначеної проблеми.

ЛІТЕРАТУРА

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 124-149.

Бубер М. Образы добра и зла // М. Бубер Два образа веры.– М., 1995.– С. 125-156.

Ильин Й. А. О сопротивлении злу силой // Й. А. Ильин Путь к очевидности.– М., 1993.– С. 5-132.

Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: основы этики.– М., 1991.– С. 62-74, 103-125, 165-179.

Повель Л., Бержье Ж. Утро магов.– К., 1994.– С. 241-247.

Сабиров В. Ш. Два лика зла.– М., 1992.– 64 с.

Этология агрессивности и этика ненасилия: сборник материалов // Вопросы философии.– 1992.– № З.– С. 3-38, 65-81.

Тема 7. Смисл життя і ставлення до смерті

1. Пошуки смислу як наскрізна проблема людського буття.

2. Способи і джерела осмислення людського буття.

3. Смерть як проблема сучасної філософії.

4. Етичні аспекти сучасної танатології.

5. Життя як подарунок і відповідь.

Студент повинен скласти уявлення про етичний зміст проблеми смислу людського буття і історію її дослідження, знати основні філософсько-етичні підходи до проблеми смерті, орієнтуватися в етичній проблематиці сучасної танатології.

ЛІТЕРАТУРА

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 150-182.

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти.– М., 1992.– 528 с.

Бубер М. Хасидские рассказы // М. Бубер Избранные произведения.–

Библиотека – Алия. 1979.– С. 73-191.

Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия. Проблемы нравственной философии.– 2-е издание.– М., 1989.– 320 с.

Жизнь после смерти.– М., 1991.– 319 с.

Рязанцев С. Танатология – наука о смерти.– СПб., 1994.– 384 с.

Франк С. Л. Смысл жизни // С. Л. Франк Духовные основы общества.–

М., 1992.– С. 147-216.

Франкл В. Человек в поисках смысла.– М., 1990.– 367 с.

Тема 8. Категорії моральної свідомості

1. Обов'язок.

2. Відповідальність.

3. Справедливість.

4. Моральна референція особистості.

5. Щастя.

Від студентів вимагається обізнаність з природою, змістом і ос­новними тлумаченнями зазначених категорій моральної свідомості.

ЛІТЕРАТУРА

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 183-220.

Кант И. Основание метафизики нравов // И. Кант Лекции по этике.– М., 2000.– С. 223-282.

Ермоленко А. Н. Зтика ответственности и социальное бытие человека (Современная немецкая практическая философия).– К., 1994.– С. 13-50, 80-90.

Мелешко Е. Д., Назаров В. Н. Счастье (систематизация мудрых изречений) // этическая мысль: научно-публицистические чтения.– М., 1988.– С. 258-281.

Роулс Д. Теория справедливости (Фрагмент из книги) // Этическая мысль:

научно-публицистические чтения.– 1990.– М., 1990.– С. 229-242.

Тема 9. Моральна самосвідомість

1. Поняття моральної самосвідомості. Честь і гідність людини.

2. Совість – основа моральної самосвідомості.

3. Розкаяння. Поняття сорому.

Студенти мають засвоїти структуру моральної самосвідомості людини, здобути необхідні знання про природу і функції її основних компонентів, а також про специфіку прояву останніх в єврейській національній культурі.

ЛІТЕРАТУРА

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 221-258.

Бербешкина З. А. Совесть как этическая категория.– М., 1986.– 101 с.

Зимбардо Ф. Застенчивость.– М., 1991.– 208 с.

Милтс А. А. Совесть. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль: научно-публицистические чтения.– 1990.– С. 274-293.

Соловейчик Й. Б. Катарсис.– Иерусалим. 1991.– С. 103-106, 108-109.

Соловейчик Й. Б. О раскаянии.– Иерусалим. 1993.– 272 с.

Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет.– С. 184-197.

Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках.– Иерусалим, 1989.– С.

161-178.

Тема 10. Моральні проблеми людської діяльності

1. Діяльність як моральний феномен.

2. Поняття моральної свободи. Свобода дії, свобода вибору, сво­бода волі.

3. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

4. Проблеми співвідношення цілей і засобів, мотивів і резуль­татів діяльності.

5. Сучасна етика ненасильства і моральна активність людини.

Студент має засвоїти філософсько-етичний зміст ідеї людської діяльності, вирізняти моральний аспект діяльності, вміти його ана­лізувати з врахуванням умов і проблем нашої сучасності.

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 259-305.

Бахтин М. М. К философии поступка // М. М. Бахтин Работы 1920-х годов.– К., 1994.– С. 9-68.

Бердяев Н. А. О назначении человека.– С. 117-138.

Гальцева Р. Свобода воли // Философская энциклопедия.– М., 1967.– Т.4.– С. 564-568.

Киркегор С. Наслаждение и долг.– К., 1994.– С. 225-419.

Шеллинг Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Ф. В. Й. Шеллинг Соч.: В 2 т.– М., 1989.– Т. 2.– С. 86-158.

Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет.– С. 27-43, 62-88.

Этология агрессивности и этика ненасилия // Вопросы философии.– 1992.– № 3.– С. 54-81.

Тема 11. Етичні проблеми спілкування

1. Спілкування як царина людської моральності.

2. Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості.

3. Моральні підвалини спілкування. Толерантність, повага, співчуття, любов.

4. Етика і етикет.

Студент повинен мати уявлення про моральні підвалини спілкування, бути обізнаним з багатоманітністю етичної проблематики останнього, мати необхідні знання щодо культури спілкування і її реальних вимог.

Література

Етика: навчальний посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін.– С. 188-195.

Малахов В. А. Етика: курс лекцій.– 2-ге вид.– С. 306-364.

Бубер М. Я. и Ты. Диалог // М. Бубер Два образа веры.– С. 15-124. Його ж.: Хасидские предания. Первые наставники.– М., 1997.– 335 с.

Екерман Б. Чому саме діалог? // Сучасна політична філософія: Анто­логія.– С. 344-367.

Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений.– М., 1988.– 319 с.

Левінас Е. Філософія, справедливість і любов // Е. Левінас. Між нами: Дослідження думки про іншого.– К., 1999.– С. 119-138.

Соловейчик Й. Б. Катарсис.– С. 80-95.

Франкл В. Критика чистого “общения” // В. Франкл Человек в поисках смысла.– С. 321-333.

Тема 12. Моральність як феномен культури

1. Феномен моралі в контексті сучасного культурного досвіду.

2. Моральний вибір і його культурні передумови.

3. Проблема обгрунтування моральних цінностей і реальність культури.

4. Взаємозв’язок етики, екології і наукового пізнання в сучасному світі.

Студент повинен мати уявлення про моральність як феномен сучасної культури, знати основні проблеми, пов'язані з процесами обгрунтування і трансформації системи моральних цінностей.

ЛІТЕРАТУРА

Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування.– К., 1997.– 144 с.

Хесле В. Философия и экология.– М., 1994.– 192 с.

Швейцер А. Культура и этика // А. Швейцер Благоговение перед жизнью.– С. 81-237.

Ясперс К. Философия веры // К. Ясперс. Смысл и назначение истории.– М., 1991.– С. 419-508.

Семінарські заняття

Тема 1. Етика Арістотеля

1. Арістотель про специфіку етики як науки.

2. Вчення про благо і доброчинності.

3. Концепція справедливості.

4. Співвідношення етики і політики за вченням Арістотеля.

Аристотель.

Література

Никомахова этика // Аристотель. Собр. соч.: В 4 т.– М., 1983.– Т. 4.– С. 53-293.

Гусейнов А. А. Иррлитц Г. Краткая история этики.– С. 112-148, 509-531.

Тема 2. Етика І. Канта

 1. Обгрунтування етики в філософії І. Канта. 2. Вчення про категоричний імператив.

 2. Вчення про категоричний імператив.

 3. Автономна мораль: проблеми і суперечності.

 4. Проблема свободи в етиці І. Канта.

ЛІТЕРАТУРА

Кант И. Основание метафизики нравов // И. Кант Лекции по этике.– М., 2000.– С. 223-282.

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия.– М., 1986.– С. 43-104.

Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // М. Шелер Избранные произведения.– С. 259-337.

Тема 3. Добро і зло

 1. Добро як провідна ідея моральної свідомості.

 2. Моральне зло, його походження і сутність.

3. Взаємовідношення добра і зла.

ЛІТЕРАТУРА

Батай Ж. Литература и зло.– М., 1994.– 166 с.

Бубер М Образы добра и зла // М. Бубер Два образа веры.– С. 125-156.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали // Ф. Ницше. Соч.: В 2 т.– М., Мысль.– 1990.– Т. 2. С. 283-524.

Тема 4. Смисл життя і ставлення до смерті

1. Пошуки смислу як наскрізна проблема людського буття, її культурні й екзистенційні витоки.

2. Способи і джерела осмислення людського життя.

3. Смерть як проблема моральної філософії.


Література


Арьес Ф. Человек перед лицом смерти.– 528 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла.– 367 с.

Фрейд З. Мы и смерть. По ту сторону принципа наслаждения // С. Рязанцев. Танатология – наука о смерти.– СПб., 1994.– С. 13-84.

Тема 5. Етика спілкування

1. Спілкування як сфера реалізації людської моральності.

 1. Відкритість і закритість, монологічність і діалогічність людсь­кого існування.

3. Моральні засади спілкування.

ЛІТЕРАТУРА

Батищев Г. С. Особенности культуры глубинного общения // Вопросы философии.– 1995.– № 3.– С. 109-129.

Франкл В. Критика чистого “общения” // В. Франкл Человек в поисках смысла.– С. 321-333.

Фромм Э. Искусство любить // Э. Фромм Душа человека.– М., 1992.– С. 109-178.

Тема 6. Питання етики юдаїзму

1. Етичний зміст основних заповідей Тори.

2. Моральна традиція Заповіту.

 1. Талмудичне мислення і мораль.

 2. Моральні настанови хасидизму.

Студенти мають усвідомити специфіку морально-етичних аспек­тів юдаїзму, скласти уявлення про особливості морального дискурсу в єврейській культурі, про моральний зміст її основних засад.

Література

Бубер М Хасидские рассказы // М. Бубер Избранные произведения.– С. 73-191.

Соловейчик Й. Б. Катарсис.– 264 с.

Соловейчик Й. Б. О раскаянии.– 272 с.

Урбах Э. Э. Мудрецы Талмуда.– Библиотека-Алия.– 1991.– 484 с. Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках.– 232 с.

Штайнзальц А. Контуры Талмуда.– 244 с.


Питання для перевірки знань

 1. Як співвідносяться поняття “етос”, “мораль”, “моральність”?

 2. Що таке мораль? Які істотні компоненти входять до визначення цього терміна?

 3. Які найважливіші завдання науки етики в сучасному світі могли б ви вказати?

 4. Що поєднує і що розмежовує гедонізм та евдемонізм як напрями етичної думки?

 5. Чи є тотожними поняття “утилітаризм” і “прагматизм”? Які аргументи за чи проти утилітаристського погляду на життя могли б ви навести?

 6. Як співвідносяться деонтологічна і аксіологічна етика?

 7. В чому полягає специфіка моралі як соціального феномена?

 8. Як співвідносяться мораль і право? В якому розумінні право передбачає моральне повноліття особистості?

 9. Що спільного і що відмінного мають між собою мораль і звичай?

 10. Які основні концепції співвідношення етики і політики ви знаєте? В чому полягають головні відмінності між цими концепціями?

 11. Які аргументи за чи проти універсалістської орієнтації в сучасній етиці могли б ви навести?

 12. В чому полягає відмінність між “золотим правилом” моральності і принципом універсалізації?

 13. Що відрізняє постконвенційну моральність від конвенційної?

 14. Що таке етноетика? Як ви визначите її проблематику?

 15. Які основні риси характеризують моральну норму? Як співвідносяться моральні норми і принципи?

 16. Як співвідносяться моральні цінності і святині?

 17. В чому, за Дж. Е. Муром, полягає “натуралістична помилка” у визначенні ідеї добра? Як, на вашу думку, можна її уникнути?

 18. Як ви визначите сутність морального зла? В чому полягає проблема його субстанційності?

 19. Які основні підходи до проблеми смислу людського життя вам відомі? Де, на вашу думку, передусім слід шукати джерела цього смислу?

 20. Які основні філософсько-етичні підходи до осмислення феномена смерті вам відомі?

 21. В чому полягає суть категоричного імперативу за І. Кантом? Яка доля вчення про категоричний імператив у сучасній етиці?

 22. Які основні форми справедливості вам відомі? В чому полягає відмінність між ними?

 23. Як ви б визначили поняття щастя? Обгрунтуйте вашу думку.

 24. Що поєднує і що відрізняє совість і сором як форми моральної самосвідомості?

 25. Чим відрізняються свобода дії і свобода волі?

 26. Що таке вчинок? Як би ви сформулювали відмінність між вчинком і подвигом?

 27. Які типові погляди на співвідношення цілей і засобів діяльності вам відомі?

 28. Які аргументи за або проти точки зору етичного консенвенціалізму можете ви навести?

 29. Чи потрібно і якщо так, то в якому розумінні потрібно бути толерантним до нетолерантності? Обгрунтуйте вашу точку зору.

 30. Як співвідносяться еротична і агапічна любов?

 31. Яке місце посідає і має посідати етика в сучасній культурі? Ваш аналіз.

 32. Яким чином входить екологічна проблематика у коло інтересів сучасної етики? Ваша думка.

 33. Чи є релігійна віра необхідною передумовою морального розвитку людини? Ваші аргументи за чи проти.

 34. Які моральні риси набувають особливого розвитку в єврейській традиції? З чим, на вашу думку, це пов’язано?

 35. Чи можемо ми говорити про гуманізм Тори? Якщо так – в якому розумінні?

 36. Як, виходячи з юдейської традиції, можна мислити співвідношення справедливості й милосердя Божого?

 37. Чи містить, на вашу думку, поняття цимцум деякий етичний зміст? Який саме?

 38. Як би ви визначили морально-етичну специфіку східноєвропейського хасидизму ХVІІІ-ХХ ст. в контексті єврейської культурної й духовної традиції?

 39. Які морально-етичні уроки Шоа є, на вашу думку, найбільш значущими для нашої сучасності?

 40. Які риси філософії М.Бубера і Е.Левінаса є найбільш показовими для них як для єврейських філософів7 В чому ви вбачаєте найістотнішу відмінність між ними?

 41. Припустимою чи неприпустимою є евтаназія? Обгрунтуйте вашу точку зору.

 42. Чи має етика право закликати людину до самозречення? Ваші аргументи за чи проти.

 43. Чи маємо ми підстави розглядати природу як самостійний суб’єкт морального ставлення? Ваша думка.

Схожі:

Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи