Міжнародний Соломонів університет icon

Міжнародний Соломонів університет
Скачати 75.35 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет
Дата05.09.2012
Розмір75.35 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет


Навчальна програма з курсу “Етика”


Затверджено Вченою Радою Університету

Протокол № від “_______” ___________________ 2000


Київ-2000


Зміст

І. Місце і значення навчальної дисципліни.........................................................3

II. Програма курсу етика ...................................................................................... 4

А. Предмет і завдання етики.............................................................................4

В. Соціально-економічні основи моральності.................................................. 4

С. Основні етапи розвитку етики. ..................................... ............................4

О. Сутність, структура і функції моралі.................... ........... . ..... .................5

Е. Проблеми морального вибору. ..................... ............................................5

Р. Вчинок: мотив, діяння. .............................................................. ...............5

С. Виші моральні цінності людини.......... ........................ ............... .............6

Н. Моральні проблеми юриста......................................................................... 6

І. Перспективи цивілізації в етичних вченнях Заходу... ,...,,... ........................6

.1. Соціальний прогрес в етичних вченнях афроазіатських народів.....,.......,..6

К. Мораль та глобальні проблеми сучасності................................ .................7

III. Вимоги до знань та умінь студентів...............................,...................,...........8

IV. Література..................................................................................................... 10

^ 1. Місце і значення навчальної дисципліни

Для інших суспільних наук мораль є лише одним із моментів дослідження. Розглядається одна сторона моралі: виховна, психологічна тощо. Специфіка етики полягає в тому, що мораль – єдиний об'єкт досліджених, який виступає як цілісне явище.

Значення її для формування світогляду студента-юриста величезне. Як наука філософська вона визначає в межах певних філософсько-історичних концепції світоглядну орієнтацію юриста.

По-перше, її вивчення озброює теорією моральності.

По-друге, дає уявлення про основні історичні етапи розвитку етичної думки людства, суспільної природи моралі.

По-третє, на цій основі показує формування професійних моральних кодексів.

По-четверте, пояснює структуру, специфіку і функції моралі.

По-п’яте, розкриває роль правової держави в реалізації гуманістичних

імперативів сучасності.

По-шосте, дає поняття сутності морального вибору, ціннісних орієнтацій та

моральної відповідальності.

По-сьоме, пояснює специфіку морального конфлікту моральної культури

Особистості. Її вплив на моральну культуру відносин і їх значення в професійній діяльності юриста.

І зрештою виявляє особливості морального виховання і самовдосконалення

юриста, проблем професійної етики та юридичної деонтології.

Рекомендації по методиці викладання дисципліни найрізноманітніші. Серед

них: складання планів семінарських занять, які передбачають новітні

дослідження в галузі етики, а також збільшення об’єму виділених на

дисципліну навчальних годин, і часу для самостійної роботи студентів, враховуючи і курсові роботи.

^ 2. Програма курсу етика

2.1 Предмет і завдання етики.

1. Етика як філософська теорія моральності.

2. Предмет етики та особливості етичних знань. Основні завдання етики.

3. Різновид домарксистських шкіл.

4. Етичні проблеми марксистської філософії.

5. Аналіз джерел і літератури.

2.2 Соціально-економічні основи моральності.

І. Об’єктивні та суб’єктивні вимоги моралі.

2. Соціально-економічна обумовленість моральності і зворотна її дія на соціально-економічні відносини.

3. Механізм саморегуляції суспільних відносин.

4. Зміст моральних вимог.

5. Історичні типи моральності.

6. Загальнолюдські елементи моральності і їх співвідношення з класовістю.

^ 2.3 Основні етапи розвитку етики.

1. Походження моральності та її стан у первісно-обшинному ладі.

2. Історичне виділення моралі із нерозчленованого мислення.

3. Мораль у рабовласницькому суспільстві.

4. Моральність епохи феодалізму.

5. Буржуазна мораль.

6. Критерій морального прогресу.

^ 2.4 Сутність, структура і функції моралі.

1. Специфіка й основні функції моралі.

2. Система моральних відносин.

3. Структура моральної свідомості.

4. Значення "обов'язку" та "совісті" в саморегуляції поведінки особистості.

2.5 Проблеми морального вибору.

1. Дилема в історії етичної думки.

2. Міра відповідальності за моральний вибір.

3. Зіставлення моральної мети і засобів.

4. Вибір засобів і проблема "меншого зла".

5. Стратегія ненасилля у зіставленні з моральною метою та засобами

^ 2.6 Вчинок: мотив, діяння.

1. Протилежні позиції в історії етики.

2. Структура вчинку як цілісного явища.

3. Зв’язок мотиву з метою.

4. Лінія поведінки.

5. Специфіка морально-конфліктних ситуацій і способи їх вирішення.


^ 2.7 Вищі моральні цінності людини..

1. Сенс життя.

2. Ідеал.

3. Щастя.

2.8 Моральні проблеми юриста.

1. Відношення між етикою та правом.

2. Особливості морального виховання

3. Моральна культура відносин і їх значення в професійній діяльності юриста.

4. Норми моральності під час ведення правосуддя, робота судових. прокурорських і слідчих органів.

5. Етика адвоката.

6. Принцип розподілу властей як моральна вимога.

^ 2.9 Перспективи цивілізації в етичних вченнях Заходу.

1. Етично-гуманістичний світогляд А.Швейцера.

2. Етичний світогляд К. Ясперса, М. Л.Кінга, П. Тейяра. Б. Рассела, А. Тойнбі тощо.

^ 2.10 Соціальний прогрес в етичних вченнях афроазіатських народів.

1. Етично-політичне вчення М. Ганді.

2. Сучасні мусульманські етично-політичні концепції.

3. Етично-політичні погляди африканських теоретиків.


2.11 Мораль та глобальні проблеми сучасності.

1. Глобальні проблеми – стратегія протиріччя соціального і духовного розвитку.

2. Наука-техніка-екологія і моральна свідомість.

3. Місце і роль людини в сучасному суспільстві.

4. Роль правової держави в реалізації гуманістичних імперативів сучасності.

5. Актуальні проблеми етики та їх значення для вирішення етичних завдань.


Семінарські заняття

1. Основні етапи історичною розвитку етики.

2. Сутність, структура і функції моралі.

3. Виші моральні цінності людини.

4. Моральні проблеми юриста.

5. Моральні аспекти науки, техніки, екології.

6. Мораль і глобальні проблеми сучасності.

^ 3. Вимоги до знань та умінь студентів.

У першому і третьому розділі програми варто засвоїти такі моменти: 1 Своєрідність етики як науки, її основні завдання. 2. Історичні зміни предмету етики і причини цих змін. 3. Основні етапи прогресивного розвитку етики, їх особливості. У четвертому і п’ятому розділі студент повинен відповісти на такі питання: 1. Яке відношення моральної свободи і відповідальності вибору? 2. Чим обумовлена необхідність морального вибору? 3. У чому полягає специфіка морального конфлікту і який спосіб його розв'язання?. 4. У чому полягає відмінність діалектичного і метафізичного вирішення питання про відношення моральної цілі і засобів? 5. Із яких елементів складається структура вчинку? Яка роль кожного із них?

У шостому та сьомому розділі особливо варто додатково поставити проблеми

мотивації поведінки, сенсу життя, поняття ідеалу та щастя.

Восьмий розділ передбачає вимоги специфічні. Студент повинен знати які

нагальні проблеми стоять перед судовою діяльністю як правильного застосування норм моральності. Аналогічні вимоги до працівників слідства прокуратури, адвокатури.

Основа для визначення критерію знань студентів — рівень засвоєння студентами матеріалу, який передбачений навчальною програмою. Викладач повинен забезпечити об’єктивність і одноманіття вимог, які висуваються, з врахуванням ролі даної дисципліни в системі інших дисциплін, які передбачені навчальним планом, і подальшою професійною діяльністю юриста.

Критерії знань такі: всебічне, систематичне, глибоке знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїти основну і ознайомиться з додатковою літературою. Необхідно також засвоїти взаємозв’язок теорії та практики, вміти самостійно доповнювати і поновлювати свої знання та вміння під час подальшого навчання та професійної діяльності.

4. Література

1. Этика / Учебное пособие.- К.: 1992.

2.Селиванов Ф. Этика, Очерки.- М.: 1990.

З. Этическая мысль.- М.: 1991-1993.

4. Этика ненасилия.- М.: 1994.

5. Вопросы истории этической мысли.- М.: 1991.

6. Киселев Я. Этика адвоката.- М.: 1974.

7. Проблемы судебной этики.- М.: 1985.

8. Селюков Ф. Административная этика.- М.: 1985.

9. Практикум по этике. Тюмень: 1973.

10. Холопова Т. Н. Протокол и этикет для деловых людей.- М.: 1994.

11. Рыданова И. Уроки этикета.- М.: 1998.

12. Станиславский К. С. Этика. М.: 1981.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет iconInna pavlenko business english
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
Эквивалентность двух условий означает, что совпадают их множества истинности: АВ означает АВ и ВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи