Міжнародний соломонів університет icon

Міжнародний соломонів університет
НазваМіжнародний соломонів університет
Сторінка3/5
Дата05.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Теорема 2.8. Замкнена підмножина компактного простору є компактною.


Наслідок 2.2. Замкнена підмножина компакту є компактом.


Теорема 2.9. Компакт замкнений у будь-якому хаусдорфовому просторі, який його містить.


Теорема 2.10. Нехай – компактний простір, , – послі- довність в . Тоді існує збіжна підпослідовність , .

Для просторів зі зліченною базою існує обернена теорема.


Теорема 2.11. Нехай – хаусдорфів простір зі зліченною базою і з будь-якої послідовності можна вибрати збіжну послідовність. Тоді
– компакт.


Теорема 2.12. Будь-який компакт є нормальним простором.

Тепер розглянемо неперервне відображення компактних множин.

Теорема 2.13. Неперервний образ компактного простору є компактним простором.


Теорема 2.14. Взаємно однозначне і неперервне відображення компакта на хаусдорфів простір є гомеоморфізмом.

Доведемо для прикладу цю теорему. Виходячи з її умови досить довести неперервність . Скористуємося наслідком 2.1. Нехай – замкнена множина в і – її образ. Із наслідку 2.2 множина є компактом. За теоремою 2.13 множина також є компактом. Із теореми 2.9 витікає, що – замкнена множина. Теорему доведено.


Теорема 2.15. Нехай – компактний простір, – неперервна в ньому числова функція. Тоді – обмежена на і досягає свого максимуму та мінімуму.

Доведення. Образ є компактною підмножиною простору . Із курсу математичного аналізу відомо, що в компактними є обмежені й замкнені множини. Звідси витікає, що множина має верхню й нижню межі, тобто існує і .

Якщо множина , яка лежить у хаусдорфовому просторі, не замкнена, то вона не може бути компактною (теорема 2.9). Однак, для опису компактності існує поняття передкомпактності.


Визначення 2.7. Множина , яка лежить у деякому топологічному просторі , називається передкомпактною, якщо її замикання в є компактним.


Приклад 2.5. Будь-яка обмежена множина на прямій є передкомпактною, оскільки її замикання – завжди компакт.


2.6. Компактність у метричному просторі


У метричних просторах існують досить конструктивні критерії компакт-ності. В метричному випадку компактність тісно пов’язана з поняттям цілком обмеженості.

Нехай – підмножина метричного простору з метрикою . Множи-на називається -сіткою для , якщо для будь-якої точки існує точка така, що

.

Множина не обов’язково міститься в . Вона може навіть мати з порожній перетин. Однак, маючи для деяку -сітку , можна побудувати -сітку .

Наприклад, цілочислові точки утворюють на площині -сітку.

Множина називається цілком обмеженою, якщо для неї при будь-якому існує скінченна -сітка.

Цілком обмежена множина повинна бути обмеженою. Обернений висно-вок може бути неправильним.

Очевидно, що якщо множина цілком обмежена, то і її замикання теж цілком обмежене.


Теорема 2.16. Для того, щоб множина , яка лежить у повному метрич-ному просторі, була передкомпактною, необхідно і достатньо, щоб вона була цілком обмеженою.

Таким чином, у повних метричних просторах замкнені цілком обмежені множини будуть компактними.


Приклад 2.6. У просторі компактними є замкнені обмежені множини й тільки вони.


Приклад 2.7. Одинична сфера в

є обмеженою, але не цілком обмеженою множиною. Тому, не зважаючи на те, що замкнена, вона не є компактною. Дійсно, розглянемо точку з вигляду
Відстань між будь-якими і , дорівнює . Тому для не може бути -сітки при .

У цьому ж просторі розглянемо множину всіх точок таких, що , , …, , … . Ця множина називається основним паралелепіпедом або гільбертовою цеглиною. Можна показати, що вона цілком обмежена, а оскільки вона є замкненою, то – компакт.

Приклад 2.8. Розглянемо критерій передкомпактності у просторі .

Сім’я функцій , визначених на , називається рівномірно обме-женою, якщо існує таке число , що
для всіх , .

Сім’я називається одностайно неперервною, якщо для кожного знайдеться таке, що
для всіх таких, що для всіх .


Теорема 2.17. (Арцела). Для того, щоб сім’я була передкомпактною
у , необхідно й достатньо, щоб вона була рівномірно обмеженою і одностайно неперервною.

Теорема Арцела використовується для доведення теореми Пєано про існування розв’язку диференціального рівняння. У теоремі Пєано йдеться про те, що розв’язок диференціального рівняння існує, якщо функція неперервна. При цьому не потрібна ліпшицевість функції по , але й не гарантується єдиність розв’язку.

На випадок метричних просторів можна перенести поняття рівномірної неперервності.

Відображення , де – метричний простір з метрикою і – метричний простір з метрикою , називається рівномірно неперервним, якщо для будь-якого існує таке , що як тільки . Тут залежить тільки від і не залежить від , .


Теорема 2.18. Неперервне відображення метричного компакту в мет-ричний простір є рівномірно неперервним.

Розділ 3
^ ЛІНІЙНІ НОРМОВАНІ ПРОСТОРИ3.1. Лінійні простори


Поняття лінійного простору є одним із головних у математиці. Такі прос-тори розглядаються в курсі лінійної алгебри. Однак, лінійна алгебра має справу лише зі скінеченновимірними просторами. Тут же будуть розглядатися також і нескінченновимірні простори.


Визначення 3.1. Множина називається лінійним або векторним прос-тором, якщо вона задовольняє наступним умовам:

I. Для будь-яких двох елементів однозначно визначений третій елемент , який називається їх сумою і позначається , причому:

1) (комутативність);

2) (асоціативність);

3) в існує такий елемент 0, що для всіх (існування нуля);

4) для кожного існує такий елемент , що (існування протилежного елемента).

II. Для будь-якого числа і будь-якого елемента визначений елемент (добуток числа на елемент ), причому:

1);

2);

3);

4).

В залежності від того, який запас чисел (дійсні чи комплексні) викорис-товується, розрізняють дійсні і комплексні лінійні простори. У загальному випадку можна розглядати лінійні простори над довільним полем. Всюди, де не оговорено протилежне, зроблені нижче побудови справедливі як для дійсних, так і для комплексних просторів.


Приклад 3.1. Пряма лінія , тобто сукупність дійсних чисел зі звичай-ними арифметичними операціями, представляє собою лінійний простір.


Приклад 3.2. Сукупність можливих наборів з дійсних чисел , де додавання і множення на число визначається формулами


,

,


є лінійним простором. Він називається -вимірним дійсним арифметичним простором і позначається . Аналогічно комплексний -вимірний арифме-тичний простір визначається як сукупність наборів комплексних чисел з множенням на будь-які комплексні числа. Такий простір позначається .


Приклад 3.3. Неперервні (дійсні або комплексні) функції, визначені на відрізку зі звичайними операціями додавання і множення на число, утворюють лінійний простір .


Приклад 3.4. Простір , в якому елементами є послідовності чисел (дійсних або комплексних), що задовольняють умову:

,

з операціями


,

є лінійним простором.


Приклад 3.5. Збіжні послідовності з тими самими опе-раціями, що й у прикладі 3.4, утворюють лінійний простір. Позначається як .


Приклад 3.6. Послідовності, збіжні до нуля, утворюють лінійний простір, Позначається як .


Приклад 3.7. Сукупність усіх обмежених послідовностей із тими самими операціями, що й у прикладі 3.4, утворює лінійний простір .


Приклад 3.8. Сукупність можливих числових послідовностей з тими самими операціями утворює лінійний простір.

Важливим поняттям є ізоморфізм лінійних просторів.


Визначення 3.2. Лінійні простори і називаються ізоморфними, якщо існує таке взаємно однозначне відображення простору на простір , що для будь-яких і числа виконується умова


,

.

Ізоморфізм простору можна розглядати як різні реалізації одного й того самого простору. Прикладом ізоморфних просторів можуть бути -вимірний простір і простір усіх многочленів степені, меншої , з дійсними коефіцієнтами.

Розглянемо питання про вимірність просторів. Елементи лінійного простору називаються лінійно залежними, якщо існують числа , які не всі дорівнюють нулю такі, що


. (3.1)


У протилежному випадку ці елементи називаються лінійно незалежними, тобто лінійно незалежні, якщо з (3.1) виходить .

Нескінченна система елементів простору називається лінійно незалежною, якщо будь-яка її скінченна підсистема лінійно незалежна.

Якщо в можна знайти лінійно незалежних елементів, а будь-які елементів цього простору лінійно залежні, то говорять, що простір має вимірність , . Базисом в -вимірному просторі називається будь-яка лінійно незалежна система, складена з елементів.

Якщо в можна визначити систему з довільного скінченного числа лінійно незалежних елементів, то говорять, що простір нескінченно-вимірний.

У прикладі 3.1 простір одновимірний, у прикладі 3.2 простори
і -вимірні, в решті прикладів простори нескінченновимірні.

Непорожня підмножина лінійного простору називається підпрос-тором, якщо вона сама утворює лінійний простір по відношенню до визначених в операцій. Інакше кажучи, є підпростором, якщо для будь-яких і чисел , виконується .

У будь-якому лінійному просторі існує простір, складений з нуля – нульовий простір. Інакше, простір можна розглядати як свій підпростір. Підпростір, який відрізняється від і містить хоча б один ненульовий елемент, називається власним.


Приклад 3.9. Нехай – лінійний простір, , . Сукупність еле-ментів , де пробігає всі числа, утворює одновимірний підпростір. Якщо, то цей підпростір буде власним.


Приклад 3.10. Розглянемо в просторі неперервних функцій множину всіх многочленів. Множина є власним підпростором в .

Приклад 3.11. Розглянемо простори , , , і (приклади
3.4 – 3.8). Кожен із них є власним підпростором наступного.

Нехай довільна непорожня множина елементів лінійного простору . Найменший підпростір, який містить , називається підпростором, породженим множиною або лінійною оболонкою множини і позначається або .


^ 3.2. Поняття норми


Визначення 3.3. Нехай – лінійний простір. Відображення, яке зіставляє кожному елементу число , називається нормою, якщо виконуються такі умови:

1), причому тоді й тільки тоді, коли ;

2), ;

3), де , – число.

Лінійний простір, у якому задана деяка норма, називається нормованим. Будь-який нормований простір стає метричним, якщо в ньому ввести відстань


. (3.2)


Повний нормований простір називається банаховим простором або -прос-тором.


Приклад 3.12. Пряма лінія стає нормованим простором, якщо вважати .

Простори можна зробити нормованими, а потім увести відстань за фор-мулою (3.2). Наведемо кілька прикладів.


Приклад 3.13. У дійсному -вимірному просторі впровадимо

.

Приклад 3.14. У просторі впровадимо

.


Приклад 3.15. У просторі впровадимо


.


Приклад 3.16. У просторі впровадимо


.


Приклад 3.17. У просторі обмежених послідовностей впровадимо


.


Приклад 3.18. У просторі впровадимо

.


Раніше було визначено поняття підпростору. У нормованих просторах най-важливішими є замкнені підпростори. У скінченновимірному нормованому просторі будь-який підпростір замкнений. У нескінченновимірному випадку це не так. Наприклад, у підпростір не замкнений.

Таким чином, підпростором нормованого простору називаються тільки замкнені підпростори. Довільний підпростір, який може бути не замкненим, називають лінійним многовидом.

Підпростором, що породжений множиною елементів , називають найменший замкнений простір, який містить . Інакше він називається лінійним замиканням множини .

Систему елементів, яка лежить у нормованому просторі , називають повною, якщо породжений нею підпростір (замкнений), співпадає з усім . Наприклад, в силу теореми Вейерштрасса сукупність функцій

є повною у просторі неперервних функцій .


^ 3.3. Евклідові простори


Визначення 3.4. Скалярним добутком у дійсному лінійному просторі називається дійсна функція , визначена для кожної пари елементів , яка задовольняє умовам:

1);

2);

3);

4), причому тільки при .

Лінійний простір із введеним у ньому скалярним добутком називається евклідовим простором.


Визначення 3.5. Повний евклідів простір нескінченного числа вимірів називається гільбертовим.

В евклідовому просторі вводиться норма за допомогою формули


.


Справедлива нерівність Коші-Буняковського


.


Наявність скалярного добутку дозволяє ввести не тільки довжину вектора (норму), але й кут між векторами. Кут між і визначається за формулою


.


Якщо , тобто , то вектори і називаються ортого-нальними.

Система ненульових векторів називається ортогональною, якщо при .

Якщо вектори ортогональні, то вони лінійно незалежні.

Якщо ортогональна система є повною, тобто найменший простір, який її містить, співпадає з усім простором , то вона називається ортогональним базисом. Якщо
то вона називається ортогональною нормованою або ортонормованою. Зрозуміло, що якщо ортогональна, то буде ортонормованою.


Приклад 3.19. -вимірний простір зі скалярним добутком

,

де , є добре відомим прикладом евклідового простору.

Ортонормований базис (один із нескінченного числа можливих) утворює вектори
Приклад 3.20. Простір зі скалярним добуткомє гільбертовим простором. Найпростіший ортонормований базис утворюють вектори
Приклад 3.21. Простір неперервних функцій зі скалярним добуткомє евклідовим простором, але не гільбертовим, оскільки він не повний. Серед різних ортогональних базисів найважливішим є тригонометрична система


, , , .

Приклад 3.22. Простір функцій, інтегрованих з квадратом і з тим самим скалярним добутком, що й у прикладі 3.21, є гільбертовим простором. Ортогональним базисом у ньому служить та сама тригоно-метрична система, що й у прикладі 3.21.

Має місце наступний факт. У сепарабельному евклідовому просторі будь-яка ортогональна система не більше ніж зліченна. Зазначимо, що всі простори у прикладах 3,20 – 3,22 сепарабельні.


Теорема 3.1. (Про ортогоналізацію). Нехай

лінійно незалежна система векторів в евклідовому просторі . Тоді в існує система елементів

, (3.3)

яка задовольняє умовам:

1) система (3.3) ортонормована;

2) кожен елемент можна представити у вигляді


,

причому ;

3) кожен елемент можна представити у вигляді


,

причому .


Наслідок 3.1. У сепарабельному евклідовому просторі завжди існує ортонормований базис.


Визначення 3.6. Два евклідові простори і називаються ізоморф-ними, якщо існує таке взаємно однозначне відображення в , що вико-нуються умови:

1);

2);

3).


Теорема 3.2. Будь-який сепарабельний гільбертів простір ізоморфний простору .

Таким чином, простір функцій , який розглядався в прикладі 3.22, ізоморфний простору послідовностей .

Справедливе твердження: для того, щоб нормований простір був евклі-довим, необхідно й достатньо, щоб для будь-яких виконувалась рівність

.


Ця рівність не виконується для , , , , .


^ 3.4. Підпростори в гільбертовому просторі


Як правило, у функціональному аналізі розглядають сепарабельні гільбертові простори. Позначають їх буквою .

Як і раніше, підпростори гільбертового простору розуміють як замк-нені простори.


Теорема 3.3. В кожному підпросторі міститься ортонормована система , лінійне замикання якої співпадає з .

Позначимо через M множину всіх елементів , ортогональних до всіх елементів , тобто


M .


Множина M називається ортогональним доповненням підпростору в . Не важко побачити, що M теж є підпростором.


Теорема 3.4. Нехай – лінійний підпростір в . Тоді будь-який елемент єдиним чином можна представити у вигляді , де , M.

Ця теорема є прямим узагальненням аналогічного результату для скінчен-новимірного випадку.

Кажуть, що пряма сума підпросторів і ^ M і пишуть:


M.


Поняття прямої суми може бути узагальнене для будь-якого скінченого
і навіть зліченного числа підпросторів.

Кажуть, що є прямою сумою своїх підпросторів


,

якщо:

1) всі попарно ортогональні;

2) будь-який елемент єдиним чином можна представити у вигляді


,


де . Причому, якщо ряд нескінченний, то є рядом, який збігається.

Має місце рівність

.


Із теореми 3.4 витікають наступні факти.

  1. Доповненням до M є .

  2. Кожна ортонормована система може бути розширена до системи, повної в .^ 3.5. Комплексні евклідові простори


При визначенні комплексного евклідового простору вноситься поправка до першої аксіоми (див. визначення 3.4), а саме, припустимо


.


Якщо раніше з другої і першої аксіом витікало


і ,


то тепер маємо


, але .


Тепер – комплексне число.

Повний комплексний нескінченновимірний евклідів простір називається гільбертовим. Як правило, припускається також, що він буде сепарабельним.


Приклад 3.23. Комплексний простір . На відміну від дійсного простору у цьому випадку скалярний добуток вводиться за формулою

.

Приклад 3.24. У комплексному просторі скалярний добуток задається формулою

.


У комплексному випадку є дійсним числом, . Норму вводять за формулою

.


Теорема 3.5. Всі сепарабельні комплексні гілбертові простори ізоморфні комплексному простору .

Як і раніше, можна показати, що в комплексному випадку простори , , , , не є евклідовими.
1   2   3   4   5

Схожі:

Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний соломонів університет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Міжнародний соломонів університет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний соломонів університет iconInna pavlenko business english
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
Эквивалентность двух условий означает, что совпадают их множества истинности: АВ означает АВ и ВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи