Міністерство освіти України icon

Міністерство освіти України
Скачати 380.48 Kb.
НазваМіністерство освіти України
Дата05.09.2012
Розмір380.48 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти України

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТНавчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка"

для студентів економічних

спеціальностейКиїв - 1998


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Університету

протокол № 1

від " 27 " жовтня 1998 р.

Навчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для економістів)”. – Київ: МСУ, 1998 р. – 34с.


Упорядники: к.т.н. с.н.с. Боровик В.М.

к.т.н. Терзян Т.К.

к.ф.-м.н. с.н.с. Фінін Г.С.


Рецензент: д.т.н, професор Павлов О.А.

Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва. - К.: КНЕУ, 1997.


^ Розглянуто і рекомендовано Кафедрою програмного забезпечення АС Міжнародного Соломонова університету


Відповідальний за випуск: к.т.н. Терзян Т.К.


Друкується за авторською редакцією

Ó К.: ВПЦ “Міжнародний Соломонів університет”, 1998.

Анотація

Мета дисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка” для студентів економічних спеціальностей - підготувати бакалаврів економіки до ефективного використання комп’ю­терних технологій. У межах цього курсу студенти мають засвоїти теоретичні основи і принципи побу­дови обчислювальних машин та інформаційних мереж., опанувати сучасні програмні засоби.

Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання економічної інформації.

Вивчення дисципліни включає аудиторні, індивідуальні (лабораторні) заняття під керівництвом викладача та самостійну роботу на ПЕОМ. Студенти повинні засвоїти підходи до аналізу предметної області задач у галузі економіки, прийоми розробки відповідних алгоритмів та їх втілення у програми, використання електронних таблиць, верстки та графічного оформлення текстових документів. Вони ознайомляться з системами обробки економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань; вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача; набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмування для персональних ЕОМ.

Засвоєння цього курсу дає підгрунтя для наступних дисциплін (статистичний аналіз, економетрика тощо).

Під час вивчення курсу студенти систематично виконують як навчальні, так і реальні виробничі завдання на ПЕОМ комп’ютерної лабораторії МСУ.

На реалізацію програми відведено 352 години навчального часу протягом двох семестрів першого курсу. Зокрема: лекцій – 72 години, лабораторних занять – 72 години, практичних занять – 34 години, самостійна робота та виконання домашніх завдань – 208 годин. Перший семестр завершу­ється заліком, другий - іспитом.


Зміст

Розділ 1. Введення в економічну інформатику

Тема 1.1. Предмет і зміст дисципліни

Тема 1.2. Поняття економічної інформації

Розділ 2. Технічні засоби обчислювальної техніки та інформаційних мереж

Тема 2.1. Основи побудови та функціонування ПЕОМ. Класифікація ОТ і ПЗ

Тема 2.2. Структура даних на магнітних носіях

Розділ 3. Програмне забезпечення ПЕОМ

Тема 3.1. Системне програмне забезпечення ПЕОМ

Тема 3.2. Операційна система MICROSOFT WINDOWS 95

Тема 3.3. Сервісні та прикладні програми

Розділ 4. Інформаційні мережі

Тема 4.1. Побудова локальних комп'ютерних мереж. Мережа MICROSOFT NETWORK

Тема 4.2. Глобальні мережі. Співдружність комп'ютерних мереж INTERNET

Тема 4.3. Комунікаційні можливості Windows 95 та Windows 98

Розділ 5. Текстові редактори

Тема 5.1. Текстові редактори та процесори

Тема 5.2. Можливості текстового процесора MS WORD

Тема 5.3. Підготовка до верстки. Правила верстки та художнього оздоблення документів

Тема 5.4. Автоматизація розробки документів у MS WORD

Розділ 6. Табличні процесори

Тема 6.1. Системи табличної обробки даних

Тема 6.2. Табличний процесор Microsoft EXCEL

Тема 6.3. Прийоми вирішення економічних завдань в MS EXCEL

Тема 6.4. Засоби структурування, аналізу та обробки даних в MS EXCEL

Розділ 7. Основи програмування

Тема 7.1. Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Тема 7.2. Мова програмування Visual Basic в застосуванні до MS EXCEL

Тема 7.3. Розробка інтерфейсів та програмування діалогів при вирішенні економічних завдань в MS EXCEL

Тема 7.4. Прийоми складання та налагодження програм у середовищі MS EXCEL

Розділ 8. Розробка баз даних

Тема 8.1. Бази даних та системи керування базами даних (СКБД)

Тема 8.2. СКБД MS Access

Розділ 9. Автоматизація робіт у галузі економіки та менеджменту

Тема 9.1. Обробка економічної інформації

Тема 9.2. Системи планування робіт

Теми для виконання самостійних робіт

Перша тема: Проектування алгоритмів

Друга тема: Розробка оригінал-макетів

Третя тема: Виконання розрахунків та програмування електронних таблиць

Четверта тема: Розробка бази даних та організація робіт з нею

Перелік рекомендованої літератури:^

Розділ 1. Введення в економічну інформатику

Тема 1.1. Предмет і зміст дисципліни


 1. Предмет, зміст дисципліни. Складові частини інформатики.

 2. Економічна інформатика та інформаційні мережі.

 3. Історія розвитку інформатизації суспільства та комп’ютерних технологій. Роль ПЕОМ в інформатизації суспільства.

 4. Взаємний вплив розвитку економіки на становлення інформаційних комп’ютерних технологій. Класифікація та покоління ЕОМ.

 5. За якою метою економісти вивчають комп’ютерні технології.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні орієнтуватися в напрямках розвитку інформаційних технологій, розвитку ринку обчислювальної та телекомунікаційної техніки та враховувати вплив цих технологій на стан економіки.

Контрольні питання та завдання:

 1. Поясніть різницю між поняттями “Комп’ютерна техніка” і “Комп’ютерні технології”.

 2. Перерахуйте не менш ніж 4 причини, через які сучасний розвиток економіки неможливий без застосування комп’ютерних технологій.

 3. Що використовується для передачі інформації між ЕОМ в межах офісу?. Між фірмами?

 4. Перерахуйте не менш ніж 4 види послуг, що надаються економістам за допомогою інформаційних мереж.
^

Тема 1.2. Поняття економічної інформації


 1. Поняття економічної інформації. Вивчення обсягів економічної інформації. Структурні одиниці економічної інформації.

 2. Поняття класифікації та кодування економічної інформації

Вимоги до студентів:

Студенти отримують уяву про обсяги інформації, котра необхідна для розв'язуванні реальних економічних завдань, орієнтуватися у засобах її збору та підготовки до вводу в ЕОМ.

Контрольні питання та завдання:

 1. Чим економічна інформація відрізняється від статистичної, конструкторської, бібліографічної тощо.

 2. У яких одиницях вимірюються обсяги інформації.

 3. На біржі 40 фірм пропонують 2000 найменувань товарів, але водночас не більш за 5 найменувань кожна. Оцінити обсяг інформації що несе бюлетень пропозиції. (верхню та нижню межу).

 4. Пропонуйте ефективний засіб кодування біржового бюлетеня (див. питання 3) у разі, коли кожна фірма не змінює переліку своїх товарів.


^

Розділ 2. Технічні засоби обчислювальної техніки та інформаційних мереж

Тема 2.1. Основи побудови та функціонування ПЕОМ. Класифікація ОТ і ПЗ


 1. Подання інформації в комп'ютерах. Огляд сучасних ЕОМ.

 2. Структурна схема комп’ютера та основні характеристики його складових частин. Врахування цих характеристик при оснащенні автоматизо­ваного робочого місця економіста, їх вплив на формування ціни ПЕОМ та кластеризацію ринку мікропроцесорних пристроїв.

 3. Поняття й функції процесора, пам'яті, пристроїв уведення — виведення інформації.

 4. Ефективне використання зовнішніх пристроїв ПЕОМ: клавіатури, монітора, принтера, “мишкою”, дискових накопичувачів.

 5. Основні принципи взаємодії ПЕ­ОМ у ранзі робочої станції локальної мережі.

 6. Носії інформації, їх види та техніко-економічні характеристики.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні грамотно читати специфікацію ПЕОМ у прайс-листах, орієнтуватися у складових вартості ПЕОМ та їх компонентів, оптимально обирати склад комп’ютерних засобів стосовно завдання, що вирішується.

Контрольні питання та завдання:

 1. Назвіть не менш ніж 4 різниці між мейнфреймами та персональними ЕОМ .

 2. Намалюйте структурну схему ПЕОМ і оцініть діапазон вартості її елементів.

 3. Назвіть не менш ніж 5 зовнішніх пристроїв, що підключаються до системного блоку, і опишіть їх призначення.

 4. Чому різні моделі ПЕОМ різняться за ціною в десятки разів?

 5. Що означає рядок прайс-листа: AMDK6-233/16/1.7Gb/S3 V+ 1Mb ....735.

 6. Що означає рядок прайс-листа: Ppro330/256/32/6Gb/S3 Virge 4Mb ..1150.

 7. Що означає рядок прайс-листа:

 8. P-200MMX/32/3,2Gb/2Mb/14"LR,NI...1.848.

 9. Що означає рядок прайс-листа: TOSHIBA 225 CDS -P-133,16/1.4Gb/12.1"DSTN, 24xCD-ROM, S/B ....5068.

 10. Вам потрібен домашній комп’ютер для роботи з бухгалтерськими програмами у середовищі MS EXCEL під Windows 3.11. Із яких комплектуючих повинна складатися така ПЕОМ, щоб її ціна була мінімальною?

 11. Перерахуйте технічні засоби, якими повинно бути оснащене ваше робоче місце (АРМ економіста) і обгрунтуйте цей перелік.

 12. В яких випадках використання монохромних моніторів має переваги над кольоровими, а в яких ні, і чому ?

 13. В яких випадках використання матричних принтерів має переваги над струйними, а в яких ні, і чому ?

 14. Назвіть не менш ніж 5 причин, через які обладнання вашого робочого місця може вийти з ладу або працювати ненадійно.

 15. Ви продаєте базу даних по підприємствах України (адреси, телефони, продукція) та берете обов’язок щомісяця поповнювати її. На яких носіях Ви хотіли б поставляти її, і чому?

 16. Ви накопичуєте і обробляєте статистику по цінах і об’ємах продажів товарів. Які носії ви б хотіли мати для зберігання основного масиву, а які для резервних копій, і чому?
^

Тема 2.2. Структура даних на магнітних носіях


 1. Файли, каталоги, дерево каталогів. Повний шлях.

 2. Типи файлів та узгодження про розширення імен. Атрибути файлів та їх використання.

 3. Концептуальна, логічна та фізична структури даних.

 4. FAT-16 та FAT-32. Компресія диску. Використання довгих та коротких імен файлів.

 5. Файловий простір серверів. Захист даних, права доступу та колективне (одночасне) використання файлів.

Вимоги до студентів:

Студенти мають орієнтуватися у файловій системі ПЕОМ, створювати та пересувати каталоги і файли. Вони навчаються логічному аналізу та структуруванню економічної інформації для її ефективного розташування на особистих та колективних накопичувачах. З'ясовують прийоми захисту інформації від руйнування та забезпечення її конфіденціальності.

Контрольні питання та завдання:

 1. Чим обмежується кількість файлів у каталозі.

 2. Як використовуються атрибути файлів.

 3. Що стало причиною переходу від FAT-16 до FAT-32.

 4. Що стається при руйнуванні FAT та як цьому запобігти.

 5. Як проводиться профілактика магнітних носіїв.^

Розділ 3. Програмне забезпечення ПЕОМ

Тема 3.1. Системне програмне забезпечення ПЕОМ


 1. Класифікація програмного забезпечення.

 2. Призначення операційних систем та прикладних програм, їх зв’язок з апаратним забезпеченням. Структура операційних систем. Поняття оболонки файлової системи та інтерфейсів. Утілити та програми-оболонки. Резидентні програми та драйвери.

 3. Порівняння операційних систем MS DOS, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Unix, економічні питання їх застосування.

 4. Основні команди MS DOS.

 5. Проблеми інсталяції та налагодження параметрів операційних систем.

 6. Командний рядок та командні файли.

Вимоги до студентів:

Ця тема надає уявлення про операційні системи, чим вони відрізняються одна від одної. Студенти мають ефективно користуватися командами та засобами операційних систем, налагоджувати конфігурацію операційного середовища для своїх потреб, автоматизувати свою роботу на ПЕОМ завдяки командним файлам.

Контрольні питання та завдання:

 1. В якому випадку ПЕОМ може розв’язувати завдання без операційної системи?

 2. Назвіть не менш ніж 4 основних функцій операційної системи і опишіть їх.

 3. Назвіть не менш ніж 4 структурні компоненти операційної системи і опишіть їх.
^

Тема 3.2. Операційна система MICROSOFT WINDOWS 95


 1. Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків MS Windows 95. Зв’язування додатків з типами даних. Автозапуск програм.

 2. Зміст робочого столу і головного меню Windows 95. Робота з меню й діалоговими вікнами. Ярлики програм, їх створення та використання. Техніка застосування DOS-програм у середовищі Windows 95.

 3. Технологія роботи з папками: перегляд змісту папок; поновлення змісту вікна папки; дослідження властивості папок і файлів; створення нових папок; переміщення, копіювання й перейменування папок, файлів і ярликів. Атрибути папок, файлів і ярликів.

 4. Робота з папками та файлами і допомогою провідника WIN 95 (WINDOWS Explorer). Команда пошуку та її використання у пошуку папок і файлів. Папка “Принтер”: ус­тановка нового принтера, налагодження його параметрів, застосування як поточного.

 5. Буфер обміну і OLE. Зв'язування та вбудова об'єктів.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні засвоїти ідеологію побудови та використання Windows 95. Навчитися налагоджувати її середовище до своїх потреб, здійснювати пошук файлів та використання додатків.

Контрольні питання та завдання:

 1. Назвіть не менш ніж 6 відмінностей між MS DOS і WINDOWS.

 2. На яких класах ПЕОМ доцільно використовувати WINDOWS 95, а на яких - MS DOS, і чому?

 3. Для розв’язання яких завдань доцільно використовувати WINDOWS-95 , а для яких - MS DOS, і чому?

 4. Як зберегти час при роботі з документами, що часто використовуються.

 5. Як зв'язати тип файлу з відповідним додатком та як відмінити цей зв'язок?
^

Тема 3.3. Сервісні та прикладні програми


 1. Види ПЗ, що використовуються у АРМ економістів.

 2. Загальні відомості про програму NORTON COMMANDER. Можливості NORTON COMMANDER.

 3. Програми для стиснення інформації. Створення архівів. Робота з програмами - архіваторами.

 4. Поняття про комп'ютерні віруси. Запобігання інфікуванню ПЕОМ. Засоби виявлення та знешкодження комп'ютерних вірусів. Робота за антивірусними програмами.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні орієнтуватися у структурі ринку програмних продуктів для ПЕОМ, оптимально обирати склад програмних засобів відповідно завдання, що вирішуються у галузі економіки. На прикладах NORTON COMMANDER, ARJ, DrWEB вони засвоюють організацію та прийоми роботи з програмами-оболонками, зберігати дисковий простір та знешкоджувати комп'ютерні віруси.

Контрольні питання та завдання:

 1. Назвіть не менш ніж 4 видів програм, якими повинно бути оснащене АРМ економіста.

 2. Наведіть класифікацію функцій NORTON COMMANDER.

 3. Як налагоджуються панелі NORTON COMMANDER.

 4. Як виконуються групові операції з каталогами та файлами у NORTON COMMANDER.

 5. Як автоматизується запуск програм у NORTON COMMANDER.

 6. Як створити меню користувача у NORTON COMMANDER.

 7. Що впливає на ступень економії дискового простору при використанні архіваторів.

 8. Наведіть класифікацію вірусів та засобів боротьби з ними.

 9. Які комп'ютерні віруси найбільш поширені сьогодні і якими шляхами вони передаються.^

Розділ 4. Інформаційні мережі

Тема 4.1. Побудова локальних комп'ютерних мереж. Мережа MICROSOFT NETWORK


 1. Принципи та поняття архітектоніки мереж. Поняття протоколу. Пе­редавання повідомлень у мережі. Рівні мережі. Модель “клієнт—сервер”.

 2. З'єднування комп'ютерів у мережу.

 3. Орієнтація у мережевому оточенні. Пошук мережевих файлів та здійснення доступу до ресурсів мережі.

 4. Спільне використання ресурсів: приєднання до каталогів, файлів, принтерів. Приєднання до мережевого принтера.

Вимоги до студентів:

Студенти з'ясовують інженерні, організаційні та економічні фактори, що впливають на вибір варіантів побудови локальної мережі. Вони засвоюють ідеологію спільного використання апаратних та інформацій­них ресурсів мережі на прикладі MICROSOFT NETWORK.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які ресурси можуть спільно використовуватися у локальній мережі?

 2. Яким чином обмежується доступ до інформації та ресурсів у локальній мережі?

 3. Які властивості локальної мережі впливають на економію коштів при комп'ютерному обладнанні фірми?

 4. Як ефективно налагодити оббіг документів у офісі засобами локальної мережі.
^

Тема 4.2. Глобальні мережі. Співдружність комп'ютерних мереж INTERNET


 1. Організація та використання глобальних мереж. Маршрутизація. Обмежені (односерверні) та відкриті (багатосерверні) мережі. Електронна пошта. Телеконференції.

 2. Доступ до інших комп'ютерів (за допомогою програми "Удаленный доступ к сети"). Копіювання файлів з одного комп'ютера на інший (за допомогою програми FTP).

 3. Принципи організації та використання WWW - сторінок. Реклама та комерція засобами WWW. Запобігання злочину при роботі з WWW.

Вимоги до студентів:

Студенти з'ясовують принципи організації та застосування глобальних мереж, їх використання для збору та оперативної передачі економічної інформації. Вони засвоюють ієрархічну побудову WWW - сторінок та розташування інформації в них.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які фактори впливають на прибутковість глобальної мережі?

 2. Чим Ви маєте користуватися для налагодження оперативної передачі інформації у межах міста? у межах країни?

 3. Що таке WEB-сервер і як у ньому розмістити свою інформацію?

 4. Чим Ви ризикуєте при використанні електронної пошти?

 5. Чим Ви ризикуєте при використанні INTERNET?
^

Тема 4.3. Комунікаційні можливості Windows 95 та Windows 98


 1. WINDOWS для роботи на портативному комп'ютері.

 2. Програма Microsoft Exchange (програма передавання повідомлення).

 3. Програма Microsoft Fax.

 4. Програмне забезпечення The Microsoft Network (програма забезпечення зв'язку).

 5. Програма Internet Explorer

Вимоги до студентів:

Студенти повинні мати уяву про використання портативних комп'ютерів як мобільних засобів зв'язку, вміти налагоджувати та застосовувати телекомунікаційні програми, що входять до комплекту MS Windows.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які фактори впливають на ефективність використання ПЕОМ як засобу зв'язку?

 2. Що таке "Адресна книга" і як вона застосовується?

 3. Як взаємодіють між собою телекомунікаційні компоненти MS Windows?

 4. Чи можна використовувати Internet Explorer, якщо ваш комп'ютер не обладнано модемом?^

Розділ 5. Текстові редактори

Тема 5.1. Текстові редактори та процесори


 1. Вимоги до сучасного оформлення текстових документів. Друкована та електронна форми документів. Сучасні методи збереження та передачі документів.

 2. Напрямки використання текстових редакторів і процесорів економіста­ми.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні орієнтуватися у сучасних засобах підготовки текстових документів.

Контрольні питання та задачі:

 1. Перерахуйте не менш 5 типів текстових документів, що відрізняються по призначенню, та вкажіть, як це впливає на їх оздоблення.

 2. Назвіть не менш 5 засобів підготовки текстових документів.

 3. Перерахуйте складові текстових документів та елементи їх оздоблення.

 4. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці ділового листа.

 5. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці бізнес-плану.

 6. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці наукової статті з математичними формулами.

 7. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці прайс-листа.

 8. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці кольорового буклету.

 9. Якими технічними та програмними засобами ви хотіли б користуватись при підготовці книги з багатьма сторінками.^

Тема 5.2. Можливості текстового процесора MS WORD


 1. Основні складові тексту: літера, слово, рядок, речення, абзац, перелік, формула, таблиця, діаграма, малюнок, вмонтований об’єкт, кадр, сторінка, колонтитул, коментар, розділ, документ, зміст, та їх характеристики. Використання шрифтів різного типу, стилю та розміру. “Вбудовані” мови: українська, російська, англійська.

 2. Виклик редактора для роботи.

 3. Багатовіконний інтерфейс та поділення вікон. Елементи вікна Word (рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки, статусний рядок).

 4. Структура меню та класифікація команд MS WORD.

 5. Прийоми редагування та верстки: використання миші та клавіатурних команд для виділення, пересування та заміни тексту.

 6. Пошук фрагментів тексту, використання закладок.

 7. Введення та збереження документів. Формати файлів та їх перетворення. Атрибути документів та статистика. Пошук документів у файловій системі, використання складних умов пошуку.

 8. Підготовка до друку: вибір формату листа, вибір та настройка принтера, врахування парності сторінок та розподіл тексту на кілька стовпчиків.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні з’ясувати загальні принципи структурування текстів і зв’язок між об’єктними складовими текстів та відповідними командами їх обробки, навчитися користуватися текстовим процесором MS WORD для підготовки документів.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які основні властивості об’єкту “літера” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 2. Які основні властивості об’єкту “слово” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 3. Які основні властивості об’єкту “рядок” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 4. Які основні властивості об’єкту “абзац” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 5. Надайте класифікацію команд MS WORD.

 6. У вас є текстовий файл у форматі MS DOS з описом товарів. Вам треба швидко розробити новий документ, до якого ввійдуть усі речення з попереднього документу, що містять слово MICROSOFT , набране курсивом великими літерами. А також відмітити у попередньому документі всі використані речення. Яким чином ви це зробите найшвидше? Опишіть ваші дії.

 7. На вінчестері вашої ПЕОМ є багато файлів у форматі RTF. Деякі з них розроблено безпосередньо вами і зберігаються у різних каталогах разом з іншими. Треба підрахувати кількість слів у всіх таких файлах, що є вашими та створені за останній рік. Яким чином ви це зробите найшвидше? Опишіть ваші дії.

 8. Вам треба розробити буклет-листівку на чотири стовпчики з загальним заголовком на однієї стороні аркуша та малюнком на протилежній. Буклет буде друкуватися на сторінці розміром 12 х 18 см. , що має складатися посередині і вміщуватися у конверт розміром 10 х 13 см. На лівому нижньому колонтитулі повинна бути розташована назва підприємства, а на правому - його адреса. Опишіть ваші дії при розробці та друкуванні оригінал-макету такого буклету.
^

Тема 5.3. Підготовка до верстки. Правила верстки та художнього оздоблення документів


 1. Центрування та рівняння тексту у рядках. Зміна типу, розміру та накреслення шрифту. Вибір інтервалу між рядками.

 2. Стилі шрифту та абзацу. Створення особистих стилів та шаблонів. Збалансованість стилів та їх відповідність призначенню документа.

 3. Використання переліків. Типи оформлення переліків.

 4. Створення таблиць. Перетворення тексту у таблицю. та застосування формул для розрахунків у таблиці.

 5. Обрамлення та заливка рядків тексту і комірок таблиць.

 6. Створення ілюстрацій засобами MS WORD.

 7. Використання кадрів та буквиці.

 8. Зовнішні об’єкти, їх імпортування та застосування в оздобленні документів. MS Equation, MS Graph, MS WordArt та інші сервери об’єктів.

Вимоги до студентів:

Студентам треба з’ясувати фактори, що впливають на виразність документів. Вони повинні навчитися розробляти та художньо оздоблювати бізнес-плани, прайс-листи, фінансові звіти, наукові розробки, заяви, пропозиції та буклети.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які основні властивості об’єкту “перелік” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 2. Які основні властивості об’єкту “формула” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 3. Які основні властивості об’єкту “таблиця” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 4. Які основні властивості об’єкту “діаграма” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 5. Які основні властивості об’єкту “малюнок” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 6. Які основні властивості об’єкту “вмонтований об’єкт” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 7. Які основні властивості об’єкту “кадр” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 8. Ви розробляєте оригінал-макет підручника з маркетингу. Автор просить вас виділити абзаци з попередженнями до читача ось так:

G Це є текст попередження Це є текст попередження Це є текст попередження Це є текст попередження Це є текст попередження Це є текст попередження Це є текст попередження

Як це зробити, та ще й передбачити можливість швидкого внесення змін у оформлення попереджень по всьому тексту макета.

 1. Ви складаєте фінансовий звіт і вам треба навести назви та відобразити структуру підрозділів вашого підприємства. Як це зробити правильно, щоб при додані нових назв структура автоматично перенумеровувалася.

 2. Ви пишете курсову роботу і часом посилаєтесь на використану літературу. Як правильно робити ці посилання, щоб список літератури було сформовано автоматично в кінці пояснювальної записки.

 3. Вам по електронній пошті надійшов файл із назвами виробів, цінами на них та кількістю проданих одиниць. Треба перетворити цей текст у таблицю та красиво оздобити її. В останню колонку вставити формули, щоб автоматично підраховувати суму виручки по кожному найменуванню, а у останній рядок - формулу для загальної суми продажу.  Засобами MS WORD накреслити структурну схему ПЕОМ та зробити зноски з найменуванням компонент. Зменшити малюнок до розміру 6 х 9 см., зробити рамку з тінню, та розташувати на сторінці так, щоби текст окреслював малюнок справа.

 4. Набрати формулу

  Розробити такий малюнок:

^

Тема 5.4. Автоматизація розробки документів у MS WORD


 1. Створення заголовків та змісту.

 2. Перевірка орфографії, автозаміна та автотекст.

 3. Фіксація виправлень та порівняння версій текстів.

 4. Створення бланків та використання форм.

 5. Автоматизація підготовки однотипних документів із змінними частинами. Створення джерела даних та його зливання з головною формою. Розробка надписів на конвертах.

 6. Автозапис макросів та їх налагодження.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні навчитися ефективному використанню засобів MS WORD та прийомам економії часу при підготовці текстових документів.

Вони також мають використати запис та програмування макросів для автоматизації виконання рутинних операцій.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які основні властивості об’єкту “сторінка” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 2. Які основні властивості об’єкту “колонтитул” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 3. Які основні властивості об’єкту “коментар” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 4. Які основні властивості об’єкту “розділ” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 5. Які основні властивості об’єкту “документ” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 6. Які основні властивості об’єкту “зміст” та методи, що можна застосувати до цього об’єкту.

 7. Вам треба зверстати річний звіт про роботу підприємства з багатьма розділами та підрозділами, а існуючі стилі заголовків вас не задовольняють по своїй вразливості. Крім того ще не всі відділи вашого підприємства подали матеріали до звіту, а вже час починати верстку. Які заходи ви приймете перед початком роботи, щоб потім не прийшлось все переробляти?

 8. Вам доручено щоквартально друкувати звернення до засновників фірми. Звернення містить ім’я та по батькові, розмір особистого вкладу, нараховані дивіденди, короткий звіт о роботі за квартал та дату друкування. Як автоматизувати цей процес?

 9. Вам доручено щоквартально розсилати по пошті звернення до засновників фірми у стандартних конвертах. Як автоматизувати друк адреси, якщо

 10. а) ваш принтер може друкувати адресу безпосередньо на конверті?

 11. б) ваш принтер не може друкувати на конвертах і крім того ви бажаєте економити папір?

 12. Записати макрос, що перетворює параметри видаленого тексту на наступні: розмір - 10, зсув до низу на 6 пунктів, розрядка - 2 пункти. Інші параметри мають залишатися незмінними. Призначити цей макрос комбінації клавіш Alt+Ф.

 13. Записати макрос, що знаходить у тексті усі слова, надруковані курсивом, та бере їх у лапки.

 14. Записати макрос, що знаходить і виключає з тексту усі пробіли між словами, крім одного.


^

Розділ 6. Табличні процесори

Тема 6.1. Системи табличної обробки даних


 1. Поняття електронної таблиці (ЕТ). Історія створення ЕТ.

 2. Приклади застосування ЕТ для нарахування зарплати, обліку продажу, аналізу ви­трат та прогнозування прибутків.

 3. Основні елементи ЕТ: комірка, табли­ця, заголовки, відокремлені області, адре­си, імена та посилання, константи і форму­ли, діа­грами і функції.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні засвоїти основні поняття та прийоми табличної обробки даних. Вони мають орієнтуватися у тому, для яких класів завдань таблична форма уявлення є найдосконалішою та навчитися розробляти постановку задач з використанням ЕТ.

Контрольні питання та завдання:

 1. Які властивості ЕТ роблять їх конкурентоспроможними при вирішенні економічних завдань?

 2. Наведіть 5 прикладів постановки економічних завдань орієнтованих на застосування ЕТ.

 3. У яких випадках зручніше користуватися адресами а не іменами, і навпаки?

 4. Які види областей та засоби посилання на них ви знаєте?

 5. Які види діаграм найчастіше використовуються для ілюстрації економічних розробок, і в яких випадках?
^

Тема 6.2. Табличний процесор Microsoft EXCEL


 1. Інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша й ро­бочої книги). Налагодження керуючих панелей.

 2. Конфігурація системи.

 3. Типи даних ЕТ (символьні, числові). Дії для розв'язування завдань за допомогою табличного процесора.

 4. Введення і редагування даних. Копіювання та перенесення таблиць. Переміщення інформації, використання принципу "Drag and Drop" для роботи з даними.

 5. Збереження змісту ЕТ на магнітному носієві, виведення результатів на пристрій для друку, формування колонтитулів та заголовків. Обмін даними з MS Word.

 6. Запровадження формул. Функції, що застосовуються при роботі з EXCEL. Майстер функцій.

 7. Аналіз взаємозв’язку комірок. Пошук рішення. Підбір параметрів.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні опанувати налагодження та керування системою ЕТ MS EXCEL при розв’язанні задач. Обчислювання у таблицях мають робитися засобами бібліотечних функцій та самостійно розроблених формул. У формулах вони повинні застосовувати як адреси комірок та областей, так і їх найменування. Також важливо засвоїти зворотній процес - аналіз системи обчислень у вже розробленій таблиці та прийоми підбору переметрів при пошуку оптимальних рішень.

Контрольні питання та завдання:

 1. Як встановити свої кнопки на панелях та команди у меню?

 2. Як обмежити кількість листів при створенні нової книги, побудувати та оздобити нову таблицю і перенести її на кілька листів,

 3. Як створити нову книгу та перенести до неї окремі листи з існуючої книги?

 4. Як швидко внести до колонки комірок дати та назви днів за 1997- 1998 роки?

 5. Розробіть таблицю щомісячних прибутків та видатків за 1996 та 1997 роки. Вставте у окрему комірку формулу, що розраховує процент зростання середнього щомісячного прибутку у 1997 році порівняно з 1996 роком.

 6. Введіть дві матриці розміром 3х3 та обчисліть їх прибуток з використанням табличної формули.

 7. Створіть таблицю ціни, кількості та вартості комплектуючих при складанні ПЕОМ. Додайте рядок з вартістю зборки як 15% від загальної вартості не враховуючи ціну монітора, процесора та вінчестера, Розрахуйте витрати на ПЕОМ в цілому. Додайте 10% на дворічну гарантію, не враховуючи ціну монітора. Підберіть ціну та кількість комплектуючих так, щоб сумарна вартість не перевищувала 2000 грн, а вартість зборки - не нижче за 50 грн.
^

Тема 6.3. Прийоми вирішення економічних завдань в MS EXCEL


 1. Розрахунок заробітної плати та податків.

 2. Розрахунок та оформлення бюджету.

 3. Розрахунок балансу.

 4. Створення таблиць для довідок.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні на прикладах типових завдань вдосконалити прийоми уявлення та табличної обробки даних. Вони мають орієнтуватися у тому, для яких класів завдань таблична форма уявлення є найдосконалішою, та навчитися розробляти постановку задач з використанням ЕТ.

Контрольні питання та завдання:

 1. Розробіть приклад розрахунків заробітної плати та податків.

 2. Розробіть приклад розрахунків бюджету проекту.

 3. Розробіть приклад розрахунку річного балансу малого підприємства.
^

Тема 6.4. Засоби структурування, аналізу та обробки даних в MS EXCEL


 1. Табличні бази даних.

 2. Зведені таблиці.

 3. Сценарії.

 4. Фільтрація та сортування.

 5. Побудова діаграм та оформлення документів.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні з’ясувати, як робити ЕТ здатними для багаторазового використання. Якими властивостями має бути наділена таблиця, щоб що б її було легко передавати стороннім користувачам. Як застосовувати прийоми структурування та підстановки даних при проведенні обчислювальних експериментів. Як робити результати таких експериментів більш вразливими.

Контрольні питання та завдання:

 1. Розробіть таблицю з назвами підприємств, їх профілем та телефонами. Забезпечите пошук та відбір у цій таблиці.

 2. Розробіть приклад таблиці продажу товарів, що належать до категорій “Обчислювальна техніка”, “Програмне забезпечення”, “Література”. Внесіть до неї по 10 екземплярів товарів кожної категорії найменувань з розкладом по датам продажу. Побудуйте зведену таблицю для трьох категорій товарів за весь період. Побудуйте зведену таблицю для всіх товарів незалежно від категорії але з розкладом по місяцях.

 3. Розробіть приклад таблиці курсів долара, марки та рубля по тижнях 1998 року. Побудуйте діаграму зміни курсів залежно від часу та графік залежності курсу рубля від курсу долара.
^

Розділ 7. Основи програмування

Тема 7.1. Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів


 1. Життєвий цикл програм. Лінійна, циклічна та спіральна моделі ЖЦ і їх економічне підгрунтя.

 2. Поняття обчислювального процесу. Види обчислювальних процесів. Опис вихідних, проміжних і кінцевих даних.

 3. Поняття алгоритму. Алгоритмізація завдань. Абстрактна модель обчислювача.

 4. Порівневий аналіз предметної області, математичні та інформаційні моделі, етапи проектування алгоритмів та перехід до програмування.

 5. Засоби подання алгоритмів: класична покрокова нотація, граф-схеми, блок-схеми, мови проектування алгоритмів та програм. Стандартизація подання алгоритмів.

 6. Поширені алгоритми вирішення економічних завдань.

 7. Мови та інструментарії програмування. Засоби розробки програм. Мови специфікації та кодування програм. Інтер­претатори, компілятори, засоби тестування, збереження та повторного використання програм, інтегроване мовне середовище програмування.

 8. Поняття технології програмування.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні вміти аналізувати предметну область задач, що поширені у галузі економіки, з’ясовувати існуючі алгоритми та самостійно розробляти нескладні алгоритми для вирішення цих завдань. Для цього вони мають користуватися знаннями з області технології програмування та життєвих циклів програм, обирати стратегію розробки та інструментальні засоби відповідно до призначення програми.

Контрольні питання та завдання:

 1. Перерахуйте не менш ніж 5 відмінностей в причинах і діях при розробці комерційних програм і програм по індивідуальних замовленнях.

 2. В якому випадку лінійна модель життєвого циклу ПЗ має переваги над циклічною?

 3. У вас народилась оригінальна ідея проведення маркетингових досліджень, і Ви вирішили найняти програміста для її реалізації. По якій моделі життєвого циклу буде розвиватися створювана програма, і чому?

 4. Приведіть не менш ніж 5 причин, через які інтегровані середовища програмування купують більш охоче, ніж окремі інструментальні програми?

 5. Перерахуйте не менш ніж 3 компоненти інтегрованого середовища розробки програм і поясніть їх призначення.

 6. Які висхідні дані необхідні для складання алгоритмів?

 7. Чому розробку програмних виробів не варто розпочинати безпосередньо з програмування, і що повинно передувати цьому?

 8. Ви разом із професійним програмістом розробляєте систему для моделювання динаміки ринку. Які етапи аналізу предметної області будуть вами пройдені і в якому вигляді ви представите результати кожного етапу.

 9. Які переваги і недоліки мають мови проектування алгоритмів порівняно з класичним покроковим записом?

 10. Які переваги і недоліки мають мови проектування алгоритмів порівняно з блок-схемами?

 11. Запишіть алгоритм транспонування матриці.

 12. Запишіть алгоритм перемноження двох матриць.

 13. Запишіть алгоритм, що розраховує середнє арифметичне елементів масиву та виводить повідомлення, якщо тільки чверть елементів менш за нього,

 14. Запишіть алгоритм, що для вказаного року розраховує його колір та відповідну тварину по східному календарю.^

Тема 7.2. Мова програмування Visual Basic в застосуванні до MS EXCEL


 1. Об’єкти VBA: комірка, область, елемент керування, сторінка, книга, застосування, та їх методи.

 2. Уявлення даних: типи даних, константи та змінні. Масиви.

 3. Керуючі структури VBA: оператори розгалуження, вибору та циклу. Процедури та функції.

 4. Стандартні функції: обробка та перетворення рядків, математичні, статистичні тощо.

 5. Розробка структури програми. Питання самоінсталяції застосувань, що створені у середовищі MS Excel.

 6. Програмування роботи з фай­лами та використання процедур з динамічних бібліотек.

Вимоги до студентів:

У результаті вивчення цієї теми, студенти отримують можливість програмувати нескладні обчислювальні завдання на мові VBA для MS Excel з використанням зовнішніх процедур та файлів даних, оформлювати їх для самоінсталяції. Для цього вони повинні удосконалити свою уяву про середовище MS Windows та застосувань як ієрархічній системі об’єктів, а також розібратися у методах та властивостях об’єктів, як загальних для операційного середовища, так і специфічних для MS Excel.

Студенти повинні знати прийоми кодування типових алгоритмічних конструкцій на мові VBA, застосовувати змінні та масиви, організовувати процедури та функції, застосовувати стандартні функції із середовища VBA.

Крім того вони повинні вміти використати запис та програмування макросів для отримання прикладів маніпулювання з об’єктами.

Контрольні питання та завдання:

 1. Запишіть макрос, що перевіряє дані з видаленої області та замінює нечислові або відсутні дані середнім арифметичним з розташованих поруч.

 2. Запишіть макрос, що читає дані з видаленої області у двомірний масив, знаходить найбільше та найменше і повертає назад у комірки вже нормовані величини

 3. Запишіть макрос, що разом знищує усі значення з видаленої області, а потім заповнює третину її комірок зірочками випадково.

 4. Запишіть функцію, котра заносить у активну комірку суму значень з сусідніх комірок, якщо усі вони містять числові значення або конкатенацію символьного уявлення значень, якщо хоча б одна з них містить нечислове значення.

 5. Створіть на робочому листі таблицю, у якій розташовані прізвища ваших друзів та їх дні народження. Прізвища і дати не можуть повторятися, але вони неупорядковані і, зрозуміло, не всі дні року ввійдуть у таку таблицю. Напишіть функцію, що при відкритті книги вносить до комірки прізвище вашого друга, котрий народився сьогодні.

 6. Створіть макрос, котрий при відкритті книги вносить до панелі керування нову кнопку зі своїм ім’ям, якщо такої кнопки там ще не було. При натисканні на цю кнопку повинне виводитися повідомлення про дату і час.

 7. Створіть макрос, котрий дозволяє вибрати текстовий файл із робочого каталогу і ввести з нього дані у таблицю починаючи з активної комірки. Призначте цей макрос новій команді у меню “Сервіс”. Структура запису файла: “номер по прайсу” “ціна у гривнях та копійках” “назва виробу”.
^

Тема 7.3. Розробка інтерфейсів та програмування діалогів при вирішенні економічних завдань в MS EXCEL


 1. Поняття діалогів.

 2. Складові діалогу та їх проблемна орієнтованість.

 3. Методи використання діалогів для вводення даних та відображення результатів.

 4. Типові прийоми програмування діалогів.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні засвоїти поняття діалогу та навчитися програмувати і використовувати діалоги при розробці застосувань у середовищі MS Excel.

Особлива увага приділяється адекватності сценарію та засобів відображення даних меті конкретного діалогу.

Контрольні питання та завдання:

 1. Розробіть діалог, що допомагає видалити область та розрахувати середнє арифметичне для значень з цієї області.

 2. Розробіть діалог, що допомагає вибрати певну назву товару або послуги. При пересуванні курсору по списку ціна штуки видаленого товару відображається у лівому віконці, а ціна однієї години послуги - у правому.

 3. Розробіть діалог, який містить: список, що розгортається та може бути виправлений; чек-бокс, що дозволяє робити виправлення у списку; спінер, що обмежує кількість елементів у списку; три радіокнопки, що включають до відображення один з трьох списків.

 4. Вам треба автоматизувати підбір музичних творів по терміну звучання. Створіть таблицю з назвами творів та терміном звучання. Зробити так, щоб користуючись тільки мишкою можна було би задавати діапазон кроком в 1 хвилину (наприклад - усі твори від 6 до 8 хвилин). Після вибору діапазону усі відповідні твори мають бути видалення кольором. В решті підраховується та виводиться у текстове поле загальний час звучання та номери знайдених творів.

 5. Зробить так, щоб при введені даних у деяку комірку заданої області виконувалась перевірка, і якщо введено нечислове значення, виникав діалог з попередженням і полем введення, де можна було б виправити помилку. Після виправлення значення повертається у комірку, з якої воно було взяте.
^

Тема 7.4. Прийоми складання та налагодження програм у середовищі MS EXCEL


 1. Розробка функції обчислювання прибуткового податку.

 2. Формування таблиць, діалогу та процедури виписки рахунку-фактури.

 3. Розробка процедури вибору товарів по списку для внесення в рахунок.

 4. Розробка процедури виключення товарів із рахунку.

 5. Розробка процедури накопичення даних про продані товари.

 6. Розробка процедури очистки рахунку.

 7. Складання програми обліку продаж на грунті розроблених процедур.

 8. Проблеми налагодження програм.

 9. Засоби трасування і спостереження даних.

 10. Контрольні точки та повідомлення. Використання рядка стану системи.

 11. Розробка тестів для перевірки програм.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні навчитися програмувати та налагоджувати типові програми для вирішення економічних завдань у середовищі MS Excel. Давати комплексну оцінку завданню на програмування, аналізувати структур цього завдання, проектувати структуру програми та реалізовувати цей проект.

Контрольні питання та завдання:

 1. Розробити та налагодити табличну функцію для обчислювання прогресивного податку на прибуток фізичної особи.

 2. Розробіть таблиці для ведення обліку проданих товарів та автоматизації виписки рахунку.

 3. Розробити та налагодити діалоги та процедури для виписки рахунку-фактури.

 4. Розробити та налагодити процедури вибору товарів по списку для внесення в рахунок.

 5. Розробити та налагодити процедури виключення товарів з рахунку.

 6. Розробити та налагодити процедури накопичення даних про продані товари.

 7. Розробити та налагодити процедури очистки рахунку.^

Розділ 8. Розробка баз даних

Тема 8.1. Бази даних та системи керування базами даних (СКБД)


 1. Організація даних. Ієрархічні та мережні моделі даних

 2. Реляційна модель даних.

 3. Поняття банку даних, бази даних та СКБД.

 4. Розробка баз даних. Основні етапи.

 5. Нормалізация баз даних.

 6. Класифікація СКБД та їх вибір.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні засвоїти ідею організації різнорідних відомостей у єдину базу і переваги у пошуку та обробці даних при такому підході. Їм треба орієнтуватися у різних моделях побудови баз даних та навчитися розробляти постановку задач із застосуванням вказаних моделей.

Контрольні питання та завдання:

 1. У чому принципова різниця файлової структури даних та бази даних?

 2. Коли треба переходити від електронних таблиць до баз даних.

 3. Назвіть відомі Вам СКБД та охарактеризуйте їх вибір.
^

Тема 8.2. СКБД MS Access


 1. Основні етапи розробки баз даних.

 2. Організація даних у середовищі MS Access.

 3. Типи даних.

 4. Розробка таблиць та їх нормалізація.

 5. Запити, форми, звіти.

 6. Розробка меню користувача.

 7. Підключення OLE-об'єктів у базу даних.

Вимоги до студентів:

Студенти повинні засвоїти ідею організації різнорідних відомостей у єдину базу і переваги у пошуку та обробці даних при такому підході. Відповідно до середовища MS Access треба вміти створювати таблиці даних, зв’язувати їх між собою, виповнювати операції пошуку та угрупування даних по заданих критеріях, розробляти запити форми та звіти, вміти зв'язувати усе у меню користувача.

Контрольні питання та завдання:

 1. Створіть приклад бази даних по обміну квартир із газетних повідомлень. Нормалізуйте таблицю. Розробіть форму та звіт. Розробіть меню користувача.

 2. Створіть базу даних студентів групи. Створіть форму пошуку даних, звіт та меню користувача.


^

Розділ 9. Автоматизація робіт у галузі економіки та менеджменту

Тема 9.1. Обробка економічної інформації


 1. Специфічні особливості інформації в галузях економіки та управління.

 2. Доцільність використання комп'ютерної техніки та програмних засобів для розв'язування завдань економіки та управління.

 3. Структурні одиниці економічної інформації.

 4. Форми використання комп'ютерної техніки.

Вимоги до студентів:

Студенти отримують уявлення про структуру інформаційних потоків на різних рівнях керування об'єктів економіки, знайомляться з комп'ютерними засобами, що використовуються для обробки економічної інформації, обліку, планування та прийняття рішень.

Контрольні питання та завдання:

 1. Охарактеризуйте інформаційні потоки у економіці держави.

 1. Поясніть доцільність використання комп'ютерних засобів у економіці й наведіть приклади.

 2. Оцініть середній розмір інформації, що має щоденно оброблятися у офісі торгової фірми, його залежність від кількості та номенклатури товарів.^

Тема 9.2. Системи планування робіт


 1. Планування взаємопов’язаних робіт та обчислення ресурсів.

 2. Огляд програмних систем автоматизації планування.

 3. Порядок складання планів виконан­ня робіт.

 4. Алгоритми розрахунку планів.

Вимоги до студентів:

Студенти мають з’ясувати основні поняття планування, навчитися складати елементарні плани робіт вручну та з використанням спеціалізованих програмних систем.

Контрольні питання та завдання:

 1. Розробіть приклад калькуляції витрат на проведення наукових досліджень.

 2. Розробіть приклад сітчаткового графіку виконання будівельних робіт.

 3. Розрахуйте план підготовки та складання наступної екзаменаційної сесії.^

Теми для виконання самостійних робіт

Перша тема: Проектування алгоритмів


 1. Запишіть алгоритм Вашої поведінки для пошуку потрібної книги в каталозі бібліотеки.

 2. Запишіть алгоритм Вашої поведінки під час зборів у туристичний похід.

 3. Запишіть алгоритм Вашої поведінки при плануванні маршруту поїздки по місту, коли треба відвідати кілька місць, є вибір видів та маршрутів транспорту, а загальний час поїздки обмежено.

 4. Ваші книжкові полиці заповнені вщент, а вам не подобається розташування томів. Опишіть алгоритм дій при упорядкуванні книг на полицях в алфавітному порядку назв.

 5. Запишіть алгоритм підбору ланцюжка партнерів для бартерних операцій.
^

Друга тема: Розробка оригінал-макетів


 1. Треба розробити оригінал-макет реклами послуг Вашої фірми.

 2. Треба розробити оригінал-макет диплому кращому гравцю команди КВН.

 3. Треба розробити шаблон річного звіту з таблицями та графіками, що відображають динаміку розвитку.

 4. Треба розробити шаблон етикетки якого-небудь товару та автоматизуйте друк з вставкою поточної дати, унікального номеру та зовнішнього логотипу.

 5. Треба розробити бланк купону-анкети на пільгове придбання літератури та забезпечити вибір назви, кількості примірників, групу покупця та рід його діяльності з заданих списків.
^

Третя тема: Виконання розрахунків та програмування електронних таблиць


 1. Створити макет системи для аналізу та прогнозування курсів валют.

 2. Створити макет системи для сортування даних по цінах на товари, що надходять у вигляді текстових файлів.

 3. Створити макет системи для обліку контрактів, укладених за звітний період кожним з штатних співробітників фірми.

 4. Створити макет телефонного довідника послуг будівельних компаній.

 5. Створити макет системи для розрахунків балансу підприємства.
^

Четверта тема: Розробка бази даних та організація робіт з нею


 1. Створити базу даних домашньої відеотеки чи бібліотеки.

 2. Створити базу даних платіжки, форму уводу та звіт.

 3. Створити базу даних студентів вашої групи з кадровими та учбовими відомостями.

 4. Створити базу даних курсів валют за будь-який період (форму, звіт, меню).^

Перелік рекомендованої літератури:

 1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 6-е, перераб. идоп. - М.: ИНФРА-М,1995. - 432 с.

 2. Руденко В.Д. та ін. "Практичний курс інформатики". – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.

 3. Джен Снайдер “Windows 95”, Справочник, С.-Петербург, Питер Паблишин, 1997.- 416 с.

 4. Бот Эд. "Использование Microsoft Office 97". – К.: Диалектика, 1997. – 416 с.

 5. Дуг Лоу “Секреты Word для Windows 95", К., Диалектика, 1996.

 6. А.Колесников. Excel 7.0 для Windows 95. - К.: BHV, 1996. - 480 с.

 7. Мартин С. Метьюз “Excel 7.0 для Windows 95”, К., Диалектика, 1996.

 8. Хайнц-Герд Райманс. Вводный курс Visual Basic. - К.: BHV, - 1993. - 272 с.

 9. Данамса К., Коуп К. Программирование для INTERNET в среде WINDOWS: Пер.с англ. - СПб.: Питер, 1996.

 10. Евдокимов В.В. и др. "Экономическая информатика". Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.

 11. Бекаревич Ю.Б. Пушкина Н.В. "СУБД Access для Windows 95 в примерах". - СПб.: BHV, 1997.Навчальне видання


Навчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для економістів)”. – Київ: МСУ, 1998 р. –24с.


Упорядники: к.т.н. с.н.с. Боровик Володимир Миколайович, к.т.н. Терзян Тигран Корюнович, к.ф.-м.н. Фінін Георгій Семенович


Набір і верстка в комп’ютерному класі Міжнародного Соломонова університету


Підписано до друку з орігінал-макету 16.11.1998


Формат 60х84 1/16


Обл.-вид. арк. 2,2


Зам. № 3-98


ВПЦ “Міжнародний Соломонів університет”


Схожі:

Міністерство освіти України iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...
Міністерство освіти України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти України iconПоложення про Міністерство освіти І науки України, далі Замовник, І (назва установи, організації, підприємства, його підпорядкованість, місце знаходження) в особі, (посада, піб)
Сторони, Міністерство освіти І науки України в особі заступника міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення...
Міністерство освіти України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Міністерство освіти України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти України iconМіністерство освіти та науки України Міністерство освіти та науки України
Орієнтований перелік пріоритетних складових для використання при оцінці екологічних ризиків
Міністерство освіти України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи