Програма містить в собі такі блоки icon

Програма містить в собі такі блоки
Скачати 198.02 Kb.
НазваПрограма містить в собі такі блоки
Дата05.09.2012
Розмір198.02 Kb.
ТипДокументи

В завдання пропедевтики входить з’ясування специфіки філософії як особливої духовної форми, окреслення історичних етапів її розвитку і сучасних спрямувань, а також загальний перелік основних філософських проблем під кутом зору самовизначення людини в світі щодо способів її буттєвості.

Передбачено також збагачення культурних і ціннісних орієнтацій слухачів і, головним чином, їх підготовка до сприйняття фахових знань з філософії, історії, іудаїстики, передбачених навчальним планом.

Перед студентами ставиться вимога навчитись читати та інтерпретувати філософські тексти, знати найвидатніші філософські імена та основні етапи розвитку філософії, бути здатними продемонструвати своє розуміння філософської проблематики в контексті власних смисложиттєвих пошуків, оволодіти здатністю світоглядного усвідомлення вивченого матеріалу.

Програма містить в собі такі блоки:

3. Людина і суспільство (3 теми)

4. Духовне: сутність і соціальні форми (3 теми)

Особливості філософії як специфічної духовної форми. Людиномірність філософського знання. Проблемність як ознака філософствування. Історична відтворюваність філософської проблематики та її трьохаспектність (про об’єктивний світ, людину, пізнання).

Метафізика як "перша філософія". Діалектика як спосіб філософствування.

Філософія в системі інших форм духовного осягнення світу. Філософія і мистецтво, філософія і мистецтво, філософія і релігія.

Суспільний статус філософії. Громадянське призначення філософів та їх історичні долі. Філософія і політична ідеологія. Філософські ідеї і духовність суспільства. Роль філософії у духовній визначеності людини.

Філософія як історія філософії. Становлення філософії. Філософія і міфологія. Філософія і досвідне і пратеоретичне знання. Основні віхи історико-філософського процесу. Предметна спрямованість філософії античності, нового часу, середньовіччя, німецької класичної філософії.

Марксизм в контексті розвитку світової філософської думки. Основні ідеї та принципи марксистської філософії. Історична доля марксизму.

^ ТЕМА 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ В XX СТ.

Позитивістський напрям філософії, його сутність та еволюція. Неопозитивізм та його різновиди. Постпозитивістська лінія розвитку філософії. Сучасна аналітична філософія.

Екзистенціальне забарвлення сучасної світової філософії. Поняття екзистенції як індивідуального самопокладання. Варіанти екзистенціальних витлумачень людської буттевості (Сартр, Камю, Ясперс).

Фрейдизм та неофрейдизм. Філософія Е.Фрома.

Філософсько-релігійні течії: неотомізм, тейярдизм,

Структуралізм і постструктуралізм. Філософська антропологія XX століття.

ТЕМА 4. проблема ^ ЛЮДСЬКОГО НАЧАЛА

Триєдність умов становлення людини: соціальність, праця, свідомість. Природне в людині і в суспільстві. Історія природи і історія суспільства як взаємообумовлені начала.

ТЕМА 5. способи ^ ЛЮДСЬКОЇ БУТТЄВОСТІ

Праця як спосіб взаємодії людини з природою. Праця як відчуджена діяльність. Діяльнісний принцип у філософії, його ефективність і обмеженість.

Екзистенція — буття людини у формі самопокладання. Виміри людської буттєвості: проектування, відповідальність, свобода і інш.

Споглядання, самозаглиблення як недільнісний спосіб буття людини, його обгрунтованість у східній філософії. Гра в системі способів діяльності. Вибір і вчинок як основні акти життєвияву.

Свідомість, її природа і соціальні джерела. Свідомість як виокремлення людини в світі і ставлення до нього. Рівні свідомості:

свідоме, несвідоме, надсвідоме. Роль фрейдизму в розробці проблем підсвідомості, його обмеженість. Свідомість та ідеальне:

Пізнавальне відношення як суб’єкт-об’єктна опозиція. Історичні образи об’єктивності: поняття космосу, логосу, природи, матерії, трансцендентності, універсуму, світу. Пізнання, його форми і методи.

Основи категоризації мислення та роль філософських категорій як світоглядних орієнтирів.

Надіндивідуальний рівень гомонізації та його роль в становленні і розвитну людини. Взаємодія індивіду і суспільства як необхідна умова життєдіяльності Двоїстість природи людини. Соціальна форма життя як об’єктивний і універсальний процес виробництва і відтворення людини.

Суспільство як засіб життезабеспечення людства. Роль матеріального виробництва в створенні умов існування людини. Суспільство як накопичувач та транслятор людської духовності. Роль суспільства в регуляції людських відносин. Поняття

Інтерсуб’єктивності та соціальної комунікації.

Людина в системі суспільних відносин. Соціальне, середовище і індивід. Обмеженість вирішення питання про сутність людини як ансамбль суспільних відносин. Можливості реалівації особистісного потенціалу в різних, типах соціальності. Проблема індивідної неповторності.

ТЕМА 8. суспільство ^ ЯК СИСТЕМА

Існуючі теоретичні моделі суспільства ( Дюркгейм, Вебер, Парсонс, Хабермас, Н. Луман). Сутність марксистської моделі, заснованої на матеріалістичному розумінні історії, її сенс та неповнота. Взаємодія індивідів як основна універсальна одиниця соціально-філософського аналізу. Поняття соціального зв’язку і соціальних відносин. Сфери суспільного життя і види суспільних

ТЕМА 9. структура ^ СУСПІЛЬСТВА, ІЄРАРХІЯ ТА ГРУПОУТВОРЕННЯ В НЬОМУ

Принцип ієрархічної будови суспільства, його адепти і критики. Індивідна і суспільна елітарність. Полієрархічна структура суспільства.

Три рівня соціальної організації: перший - первинна мала група, другий — макроутворення, третій — інституційний.

ТЕМА 10. духовне ^ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА


Проблема душі у філософії.

Духовні основи суспільного життя. Взаємообумовленість матеріального і духовного життя.

Багатозначність поняття культури, розрізнення поняття суспільне багатство, технологія, ідеологія, цивілізація; культура.

Цінності - смислоутворюючі основи культурного буття людини. Предметні форми культури.

^ ТЕМА 12. ПРОБЛЕМА СПРЯМОВАНОСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Проблема прогресу в історії філософії. Обмеженість прогресистської ідеології. Чи прогресує людське духовності. Людина як суб’єкт історії. Людські якості як фактори соціального сходження. Суспільні ідеали та наукове передбачення.

Прискорення темпів історії і перспективи розвитку людства.

Алексеев П.В*,Панин А_В. Теория познания й диалектика, М, І993 Анатошя мудрости.106 ^илософов.2изнь.Судьба.Учения. М. І995, т І,2.

Андрющенко В.П.,Михальченко М.1. Сучасна соціальна ^ілосо^ія. Курс лекі К. І996

Снестеренко В.Г, вступ до філософії:онтоло&ія людини”К.І995 \^.^^ /и-ке <^д^ . у^А^у^^ ^

Проблема человека в западной, философии. М. 198^ дорокин^ ПЛеловек, цивилизация, общество. М. І995 Социо-Логос. М. 1991

Тейяр де Шарден. Феномен человека, М Л987 Філософія. Навчальний посібник, К, Г997 Філософія. Курс лекцій, К. 1997 Філософія. Підручник, К. 1995

Философия. Учебиое пособие для ст,;дентов вузов, К. І996 Франк С.Луховнае основн общества. і. 1992

лайдеггер М. Основнізіе понятия метафизики//^реійя й бьіТие, М, І99й

лайдеггер їй. Що таке метафізика. Читанка з філософії. Зарубіжна ^ілосо-

Юнг К. Личное й ноллективное бессознательное, М. І993

Юркевич ГІ. Д. Серце та його значення в духовному житті людини, К. 1993

ІОсобливості філософії як специфічної духовної форми

3 Взаємовідношення між філософією і наукою

4ФІЛОСОФІЯ і релігія

бБиникнення філософії”її співвідношення з міфологією

70сновні етапи розвитку філософії

9Цінність філософії для особи і суспільства

10 Єдність і багатоманітність форм і способів буття філософії

12 БАгатомірність відношення людина - світ

ІЗМарксизм в контексті розвитку світової філософської думки

ІбПрирода як умова і результат людської діяльності

16 Основні екологічні проблеми сучасності

18 Сутність трудової теорії походження людини

Ї9 Сутність комунікативної теорії походження людини

21 Праця як процес взаємодії людини і природи, як спосіб соціального зв’яг

і основа розвитку суспільства 22Діяльніснйй принцип у філософії, його ефеутивнісвь і обмеженість

24 Екзистенція - буття людини у формі самопокладання

25Споглядання,самозаглиблення як недіяльнісний спосіб буття, його роль

26 Свідомість ,ії походження і сутність

27 Рівні суспільної свідомості

ЗО Роль філософських категорій як світоглядних орієнтирів ЗІФілософське розуміння матерії

32 Буття як філософська категорія


34 Альтрнативнсть вирішення питання про взаємовідношення "індивід- соці­ум" в історії філософії

35 Діюдина в системі суспільних відносин


37 Уакро і мікрорівень соціальної організації

39 Етнос і нація як соціальні групи

40 Сфери суспільного життя і види суспільних відносин

42 Поняттю духу в різних соціальних системах

43 Духовні основи суспільного життя

47 Проблема прогресу в історії філософії

48 Суспільні, ідеали та наукові передбачення майбуття

^ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ^1^- Л^^с С^/^/ Шиб/ЬЛЛ^^

Заняття І Філософі-я як самовизначення людини

2 Єдність і багатоманітність форм і способів філософствування

3 Цінність філософії для суспільства та індивіду


ЛІТЕРАТУРА

Горак Г. І. Філософія, К 1997,с. 3-26

О^айдегер М. Що таке метафізика. Читанка з філософії. Зарубіжна філо­софія XX ст.К,І993

Заняття II Витоки філософії та основні віхи її розвитку

20сновні етапи розвитку філософської думки

З Аспекти філософської проблематики в історичному розвитку

Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика. К. І999р.

Філософія. Навчальний посібник. К. І997,с. ЗІ-ІІ8 философия. Учебник. М*1996, с.6-133

Заняття III Марксизм як філософське вчення І Марксизм в контексті розвитку світової філософської думки

2 Основні ідеї і принципи марксистської філософії


Л І Т Е Р А ТУ Р А

Бердяев Н. А Истоки й смьюл русского комNунизма. М. I99I, с. 78- 94 Маркс КЛези про Фе ербаха. К. Маркс й Ф. Енгельс, Сочинения, т. З Маркс К., ВнгельсФ. Немецкая идеология, раздел Фейєрбах. там само, т. З Маркс К. И современная фидософия, М. 1999, с. 78 г 94, 346-356 Попер К. Відкрите суспільство ї його вороги, К, 1995 , т. II, р. ІЗ

І Філософсько-світоглядний зміст проблеми відношення людини до при­роди. Багатозначність поняття "Природа" 21 сторичні форми взаємодії людини і природи

3 Природа як самоцінність. Поняття к^еволюції


ЛІТЕРАТУРА

людина і- світ. К. І995, с. І85-223 Кривенко Д. Принат і принатика Д. 1996, с. 9-26 Крисаченко В. С. Антологія людини і довкілля. К 1995 Філософія. Світ людини К. І999, с 252-265


І Уявлення і тлумачення походження людини

2 Сучасні теорії походження людини


4 Програма життєзабезпечення тваринного існування та життєдіяльно­сті людей, їх докорінна відмінність

Д Г Т Е Р А Т У Р А Горак Г. І. Філософія. Курс лекцій, ?. II


Кувакин В. Твой ад й рай, СПб, 1998, р *XII Ч-:ловек: творение, сотворение или сажюозидание

Проблема людського начала в кн. Людина в сфері гуманітарного знання,


Енгельс' Ф Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину, К. маркс і Ф. Енгельс, Твори, т 20

Заняття УІ Діяльність, практика, праця


2 Практика як єдність предметно-практичної зміни об’єкту і розвитку людини – суб’єкту діяльності

3 Праця як процес взаємодії людини з природою, як спосіб соціального зв’язку і основа розвитку суспільства


Е Р А Т У Р А

Кримський С. Ь Феномен діяльності як предмет філософського аналізу, Філософсько-антропологічні читання / 99, К. 2000

Горак Г. І. Філософія, р*ІУ

Нестеренко В. Г Вступ до філософії: онтологія людини, с. 61-75


Філософія. Навчальний посібник, К, І997, с 20І-22І Заняття УІІ Сутність свідомості як філософська проблема

І Концепції походження та суті свідомості


3 Феномен безсвідомого, його складові та роль в дуян хлїяшву людсь­кому бутті 4Пізнання як спосіб освоєння об’єкту, його методи і рівні

ЛІТЕРАТУРА


132-167,185-198, 263-279

Горак Г. І Філософія, с. 90-121


танка з історії філософії, К, І993, с. П 4-ІЗО

Нестеренко В. Г. Вступ до ілосоії: онтологія людини, с. 202-207


Заняття УІІІ Філософські образи об"єктивності

І Всесвіт, Космос і Логос в системі філософського знання


3 Філософське розуміння матерії

4 Світ як єдність об'єктивного і суб’єктивного начал

Ленін В. І. Матеріалізм та емпіріокритицизм. Повн. зібр. творів, т. 18 укач д. К отнологии общественного бнтия, М. І99І

Людина і світ. с. 61-72, 185-206

Іайдеггер М.Основнне понятия йяетафизики. Время й бнтие, М І993,с. 32?-345

Заняття IX Суспільство, як система відносин між людьми


2 Існуючі теоретичні моделі суспільства. Переваги і недоліки марк­систської моделі

3 Сфери суспільного життя і види суспільних відносин, їх взаємозв’яз Суспільство як цілісність

4 Виробництво як творення засобів до життя і суспільних відносин


Американская социологическая ммсль. Текстн, М. І994

Анйрющенко В. П Михальченко М І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. КЛ99

Бярулин В. С. Социальная философия. М. 1992 Бхаскар Р. Общества // Социо-Догос, М. 1991


Філософія. Навч. посібник. К 1997, с. 335-3?? Заняття Х Людина і суспільство

ІВзаємозв’язок "індивід-соціум" в альтернативних соціально-Філософ-ських вирішеннях


3 Взаємодія індивідів як висхідна основа суспільної організації

Вебер М. 0 некоторнх категорйях понимающей социологии. Избраннне произведения. М. 1990

Дюркгейм 3.0 разделении общественного труда. М. 1991 Моаджян К.Х.Введение в социальную философию. М. 199?


Сорокин П. Человек, цивилизация, общество, М. 1992, с. І90-22І Шаповал М”Загальна соціологія, К. 1996

І Поняття структури і різновиди соціальних структур. Структурування суспільства на стратифікаційній основі

2 Мікроструктури суспільства, Індивідна взаємодія в малих групах


ЛІТЕРАТУРА Американская социологическая !іШСльЛекстн, М. І994

Горак Г. Людина в соціальних структурах. Вісник Київського універ­ситету, 1991


Зиммель Г.Социальная дифференциация, М. І996 Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія, К, 1996

йамліїя Хамитов Н. Во Одиночество мужское й женекое, К. 1998 Заняттях!! Макроструктури суспільства


2 Нація і етнос як макрогрупи особливого типу

3 Народ як соціальна спільність. Небезпека охлократичних та егалі­тарних проявів


ЛІТЕРАТУРА

Бурдье П. Социология политики, М 990 Бергер П. Лукман Т_Социальное конструирование реальности, М. 1995


Недьга о“В“Теорія етносу, К, 1997

Заняття ХНІ Інституційний рівень соціальної структури І Поняття соціального інституту. Типи інститутів

3 Сутність політики як соціального явища

Л І Т Е Р А Т У Р А


І Індивідна духовність як спосіб самотворення

2 Соціальні форми функціонування духовного в суспільному житті


3 Духовне життя як суспільний процес/джерела і зміст/

4 Взаємообумовленість матеріального і духовного життя суспільства Л І Т Е Р А Т У Р А Горак Г. І. Філософія, І23-І5І Крнмский С”Б”Философия как путь человечности й надеждв, К, 2000 г,


Нестеренко В. Г., Вступ до філософії: онтологія людини, С І93-202, 217-

229


Франк С Духовние основн общества, М, І99І, с. 64-80 99-І04 Храмова В Л. Ценность духовной культурн. К, 1995, с. ІЗ-бз

Юркевич П. Із науки про людський дух, Історія філософії України, с. 349-351


І Проблематичність визначень культури

2 Культура як єдність особистнісної і суспільної буттевості


І Т Е Р А Т У Р А

Зиммель Г. Понятие й трагедия культури, !. 1996, ті

Крьшский С. Б Фидософия как путь человечности й надеждьі, 2000, К ^ С І59-І89

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини, с. 309-327


Культура й развитие человека, К, 1990, 0*8-18

Заняття ХУІ Спрямованість суспільного розвитку як світоглядна


І Формування і розвиток ідей суспільного прогресу в історії філо­софської думки

2 Особливості розвитку різних сфер суспільного життя та пошук кри­теріїв їх поступу


Література

Людина в сфері гуманітарного знання, К 1998, с. Ь52-406 Людина і світ, с. &84-292 Бойченко І. В. Філосо^ія історії, К, 2000 р. с. 168-216


Заняття І Філософія ,П людські виміри і смисл І Предмет і функції філософії

2 Філософія та інші форми духовності

4 Цінність філософії для особи і суспільства

ЛІТЕРАТУРА

Горак Г. І. Філософія, К, І997

Мамардащвили М Как я понимаю философию, М І990 Уртета -й- Гасоет Х.Что такеє философия, М. І99І

Нестеренко, В. Г Вступ до філософії: онтологія людини, К, 1995


Заняття ІІ Способи буттєвості і осягнення світу людиною

І Діядьнісно-практичне відношення до світу

2 Свідоеаість і пізнання

З Недіяльнісні та позазнанієві форми відношення до ахіїу дійсності


Алексеев Л. В., ГіашіН А В. Теоряя познания й диалектика, М. І99І Горак Г. І. Філософія. Курс лекцій, К Л997

/йесїеренко В. Г Вступ до філософії: онтологія людини, К Л995

Заблуждающийся разум?, М І993 Людина і світ, К, 2999

Табачковский В. Г Человеческое шроотношение: данность или проблема, К, 1997


І Синільна сутність людини

2 Супільство як невід’ємна умова людського існування


ЛІТЕРАТУРА

Американская социологическая мнсль, Тексти, М. 1994

Андрющенко В. П. ихальченко М. І. Сучасна соціальна філософія, К. 1996

Вебер М.0 некоторих категориях понилйающей социологии. Избранное, М. 2990


І Історичні модифікації концепції духу

2 Багатозначність поняття культури

З Шннісно-сійисловий універсум людського буття

Зижіель Понятие й трагедия культури, М. 1996, т.

2 Крнмский С. В. Философия как путь человечности й надежди, К. 2000 Культура й развитие человека, К, І990

Людяна і світ, К, І995 Франк С. Духовние основн общества, М І99І

з Роль ^ілосз^ії ^ ^ор^ванні загальної Тез іі^о^есі.зіі^^^.ної культури 6і.1р*дродн! пер^д^ов^і вмн^^нення; існ^^ання ! розв^їк, л;..^^н... 7 ^тність е^.ллюційнзї їеорїі поход^ен^'. ^.^д^нв 8^,тність с^цієт^рн^х сценаріїв !.)х.зд.^8-г--: л.одйн../ї^у..і,.^ва георія” к-зу

д_ І^ІСГОрІЇ ^.{.ЛОС)^ІЇ ЯК СВІТОГЛЯДНІ ОрІбНТМрМ

.,.4 ^відо^іоть л^ здна з визначальних ознак людсьюї б^г.;^.-^'гі

льност!

Схожі:

Програма містить в собі такі блоки iconПрограма комплексного державного екзамену
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма містить в собі такі блоки iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма містить в собі такі блоки iconПрограма державного екзамену із зарубіжної літератури
Хх сторіччя – початку ХХІ і містить у собі матеріал, що відображає методологічну перебудову сучасного літературознавства, новітні...
Програма містить в собі такі блоки iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Для викладача оболонка містить підпрограм складання тестів. Програма за курсом «Опір матеріалів» містить тести по 26 темам традиційного...
Програма містить в собі такі блоки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Програма містить в собі такі блоки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Лесі Українки. Програма містить у собі перелік питань до співбесіди (тематичний виклад основних положень та проблем сучасної теоретичної...
Програма містить в собі такі блоки iconГолодомор на україні
Справжній бібліографічний покажчик літератури містить у собі монографії, збірники статей, матеріали наукових конференцій І з'їздів,...
Програма містить в собі такі блоки iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Програма містить в собі такі блоки iconРобоча програма з навчальної дисципліни „Сучасна російська мова. Синтаксис для студентів IV курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
Свідоме засвоєння дитиною основ мовної будови є необхідною умовою розвитку її логічного мислення, емоційного сприйняття, важливим...
Програма містить в собі такі блоки iconТема 1 Теоретичні основи технології напівпровідників
З кожним роком напівпровідники все більше проникають в різні галузі науки І техніки. З приладів, де використовуються напівпровідники,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи