Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, icon

Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Скачати 77.83 Kb.
НазваПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Дата05.09.2012
Розмір77.83 Kb.
ТипЗакон


КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Н А К А З


N 41 від 26.05.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 червня 1997 р.

vd970526 vn41 за N 221/2025


Про затвердження Положення про порядок формування,

розміщення та обліку страхових резервів з видів

страхування, інших ніж страхування життя


Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )

Н А К А З У Ю:


1. 3атвердити Положення про порядок формування, розміщення та

обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж

страхування життя (додається).

2. Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу

в страхових організаціях Приходько В.С. в десятиденний термін

направити це Положення для реєстрації до Міністерства юстиції

України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення

про порядок формування та розміщення страхових резервів,

затверджене наказом Укрстрахнагляду від 2 березня 1994 року N 12

( z0101-94 ) та зареєстроване в Мін'юсті 17 травня 1994 року за

N 101/310.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Комітету М.Д.Лутака.


^ Голова Комітету І.В.Яковенко


Затверджено

наказом Комітету у справах

нагляду за страховою

діяльністю від

26 травня 1997 року N 41


Положення

про порядок формування, розміщення та обліку

страхових резервів з видів страхування, інших

ніж страхування життя


1. Загальні положення


Страхові резерви утворюються страховиками з метою

забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового

відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування).

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних

резервів, утворюються у тих валютах в яких страховики несуть

відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями і

обліковуються окремо по кожній валюті.

Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних

технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані

перестраховикам, відображаються в активі балансу страховика як

права вимоги до перестраховиків.

Страховики, які займаються видами страхування, іншими, ніж

страхування життя (далі - страховики), зобов'язані формувати

страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами

страхування.


2. Порядок формування та обліку страхових резервів


2.1. Формування та облік резервів незароблених премій

Формування резервів незароблених премій на звітну дату

здійснюється залежно від сум надходжень страхових платежів

(страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах

страхування за період попередніх дев'яти місяців (далі -

розрахунковий період) у такому порядку:

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду

множиться на одну четверту;

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) за наступні три місяці цього періоду множиться

на одну другу:

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду

множиться на три четвертих;

одержані добутки додаються.

Величина резервів незароблених премій відображається у

відповідній окремій статті балансу страховика як технічні резерви.

3більшення (зменшення) величини резервів незароблених премій

у эвітному періоді відповідно зменшує (збільшує) зароблені

страхові платежі (страхові внески, страхові премії).

При здійсненні операцій перестраховування частки страхових

платежів (страхових внесків, страхових премій), що були сплачені

за договорами перестраховування, формують права вимоги до

перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у

резервах незароблених премій. Обсяги страхових резервів у

перестрахувальника при цьому не зменшуються.

Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на

звітну дату обчислюються залежно від сум часток страхових

платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені

перестраховикам протягом розрахункового періоду у такому порядку:

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), сплачених перестраховикам протягом перших трьох місяців

цього періоду, множиться на одну четверту;

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), сплачених перестраховикам протягом наступних трьох

місяців, множиться на одну другу;

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), сплачених перестраховикам протягом останніх трьох

місяців, множиться на три четвертих;

одержані добутки додаються.

3більшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах

незароблених премій у звітному періоді відповідно збільшує

(зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові

премії).

2.2. Формування та облік резервів збитків

Формування резервів збитків здійснюється страховиками при

наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на

звітну дату, що підтверджуються відповідними заявами.

Величина резервів збитків на звітну дату є сумою

зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за

відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення про

повну або часткову відмову у виплаті страхових сум.

Величина резервів збитків відображається у відповідній

окремій статті балансу страховика як технічні резерви.

Сума збільшення величини резервів збитків у звітному періоді

належить до витрат страховика, сума зменшення - до доходів від

страхової діяльності.

Вимоги до перестраховиків згідно з договорами

перестраховування при настанні страхових випадків у звітному

періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються

як частка перестраховиків у резервах збитків. 3більшення

(зменшення) суми таких вимог до перестраховиків у звітному періоді

відповідно збільшує (зменшує) доход від страхової діяльності.


3. Розміщення страхових резервів


3.1. 3дійснюючи фінансово-господарські операції, страховики

повинні забезпечувати диверсифікованість своїх активів. При цьому

обсяги технічних резервів повинні бути представлені однією або

декількома з таких категорій активів:

грошові кошти на розрахунковому рахунку;

банківські вклади (депозити);

нерухоме майно;

цінні папери, що передбачають одержання доходів;

цінні папери, що емітуються державою;

права вимоги до перестраховиків;

готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених

Національним банком України.

При цьому, величина окремих категорій активів приймається для

представлення технічних резервів і обліковується як розміщення

технічних резервів в обмежених обсягах (у відсотках до обсягів

наявних технічних резервів), а саме:

банківський вклад (депозит) - в кожному банку не більше 30;

нерухоме майно - не більше 10;

права вимоги до перестраховиків - не більше 50;

цінні папери, що передбачають одержання доходів - не більше

40, в тому числі:

акції, які не котируються на фондовій біржі, - не більше 15,

з них акцій одного емітента - не більше 2;

акції, які котируються на фондовій біржі, - не більше 5

одного емітента;

облігації - не більше 5, з них облігацій одного підприємства

- не більше 2.

3.2. У разі, коли обсяги страхових резервів, сформованих в

іноземних валютах, перевищують 10% від загальної суми активів

страховика, для забезпечення ліквідності та безпечності розміщення

страхових резервів не менше 60% таких резервів мають бути

представлені у цих же валютах активами таких категорій:

грошові кошти на розрахунковому (субрахунковому) рахунку в

іноземній валюті;

банківські вклади (депозити) в іноземній валюті.

3.3. Не менше 90% страхових резервів повинні бути розміщені

на території України, якщо інше не передбачено чинним

законодавством та міжнародними угодами, що укладені Україною.


4. Особливі умови


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю може

дозволити страховикам іншу структуру розміщення наявних технічних

резервів. Для одержання індивідуального дозволу страховики повинні

подати необхідне економічне обгрунтування доцільності дозволу

такого розміщення, виходячи із підвищення безпечності, ліквідності

та надійності.

При виявленні порушень страховиками вимог цього Положення

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю видає приписи

про їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняє або обмежує

дію ліцензії цих страховиків до усунення виявлених порушень або

приймає рішення про відкликання ліцензії.

Страховики зобов'язані привести свої активи та облік

страхових резервів у відповідність з цим Положенням.


Схожі:

Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПостанова від 30 жовтня 2013 р. №795 Київ Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
Затвердити Порядок перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне...
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconЗакон України «Про страхування». Цей Закон регулює відносини у сфері страхування І спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Страхування
Статистичний аналіз та оцінка страхування автотранспортних засобів в контексті розвитку страхового ринку України
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПостанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Це Положення розроблено відповідно до Закону України від 01. 06. 2010 р. №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» та наказу...
Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України \"Про страхування\" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування, iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи