Міжнародний Соломонів Університет icon

Міжнародний Соломонів Університет
Скачати 429.06 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів Університет
Дата05.09.2012
Розмір429.06 Kb.
ТипДокументи

255


Міжнародний Соломонів Університет

Кафедра


Навчально-методичний комплекс

з курсу «Бюджетний менеджмент»

доцент Л. Г. Шморгуна

Для студентів денної та заочної форм навчання


протокол № 7

від 18. 09. 02


Вступ


Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» є нормативною для підготовки спеціалістів з економіки за фахом «Державні фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєння блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання стосовно організації бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладному – сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.

У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах змінюється. Одним із найважливіших засобів для здійснення державою зазначеної функції виступає бюджет. Тому управління бюджетом має дуже важливе значення, особливо в період переходу до ринкових відносин. Саме це визначає мету даної навчальної дисципліни – вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої і виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування функцій між вказаними органами, чіткої організації бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом.

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» полягає у:

– вивченні завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом;

– засвоєнні теоретичних основ організації бюджетного процесу;

– формування теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання доходної та видаткової частин бюджету;

– оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності;

– оволодінні методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.


Навчальна програма


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу


Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту. Предмет бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни. Складові елементи організації бюджетного процесу. Органи управління бюджетом. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.


Тема 2. Сутність та структура бюджету держави як об’єкта управління


Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні ознаки бюджетних відносин: усеохоплюючий і перерозподільчий характер, законодавче регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Організація і завдання управління бюджетними потоками.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної системи України.


Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом


Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство фінансів України у своїй діяльності. Основні завдання Міністерство фінансів України, його функції та права. Вертикальна структура органів Міністерство фінансів. Структура центрального апарату міністерства. Фінансові управління обласних державних адміністрацій. Основні завдання, функції та права фінансових органів обласного рівня. Структура фінансового управління. Міські та районні фінансові відділи в Україні: головні завдання, функції, права, структура.

Законодавчі документи, якими керуються фінансові управління обласних державних адміністрацій, міські та районні фінансові відділи.

Державне казначейство, його призначення та функції. Структура Головного управління державного казначейства України. вертикальна структура органів державного казначейства.


Тема 4. Бюджетне планування


Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як складова частина фінансового, його зміст, принципи і завдання. Методи бюджетного планування. Рівні та етапи бюджетного планування. Вдосконалення бюджетного планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності адміністративно-територіальних формувань.

Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання проекту бюджету. Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету.

Порядок складання проекту державного бюджету України. інформація для прогнозних і планових розрахунків. Методологія складання проекту Державного бюджету.

Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. Представлення проекту бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комісіях і комітетах. Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. порядок внесення доповнень і зауважень до проекту бюджету. Затвердження Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, його зміст.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету. Інформація для складання проектів місцевих бюджетів. Прогнозний, розрахунковий та кінцевий проекти місцевих бюджетів. Розгляд проекту бюджету в органах виконавчої і законодавчої влади, внесення в нього поправок і зауважень. Затвердження місцевих бюджетів.

Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засоби побудови. Затвердження бюджетного регламенту. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної системи. Відповідність органів законодавчої і виконавчої влади за порушення бюджетного регламенту. Відповідність міністерства фінансів України і фінансових органів за порушення бюджетного регламенту.

Завдання і методологія планування доходів бюджету. Інформаційне забезпечення планування доходів.

Планування видатків на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів. Планування державних дотацій та субсидій.

Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. Планування видатків за окремими статтями кошторису.


Тема 5. Виконання бюджету


Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечать виконання бюджету, розподіл функцій між ними.

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету, позик та терміни його складання, внесення змін та доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному процесі та виконання бюджету.

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб бюджетом. Документооборот, пов’язаний із мобілізацією доходів.

Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування встановлення і справляння податків. Облік платників і надходжень податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом.

Звіряння доходів між податковими органами і органами Державного казначейства.

Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права та обов’язки. Ступені розпорядників коштів по Державному і місцевому бюджетам.

Методи в види фінансування із Державного бюджету. Методи: відкриття кредитів та перерахування бюджетних коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за відомчою структурою. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою. Інформація про територіальне розташування установ, підприємств, організацій і обсяги асигнувань та кошторисів видатків. Документооборот у процесі фінансування із Державного бюджету.

Організація фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у процесі фінансування із місцевого бюджету.

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, змішана. Органи, які беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ними. Касове виконання дохідної частини бюджету. Грошові кошти бюджету. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету. Касове виконання видаткової частини бюджету.

Регулювання міжбюджетних потоків.

Бюджетні трансферти. Субсидії, субвенції, дотації; порядок їх виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх видачі та погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення та порядок проведення. Документооборот.

Взаємозалік коштів з фінансування в рахунок погашення недоїмки з належних до бюджету платежів. Мета і порядок їхнього проведення. Документооборот. Проведення вексельних взаєморозрахунків.

Вилучення коштів на користь Державного бюджету.


Тема 6. Облік виконання бюджету


Завдання бухгалтерського обігу бюджету у фінансових органах.

Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджетів і кошторисів видатків установ, їхні особливості в фінансових органах різних ланок. Права і обов’язки головних бухгалтерів фінансових органів. Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання бюджету. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Хронологічні і систематичні записи. Порядок зберігання бухгалтерських документів і облікових реєстрів.

Баланс виконання бюджету, його будова.

План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів України. Характеристика рахунків.

Облік грошових коштів і доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету.

Облік видатків бюджету. Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам коштів у фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. Облік видатків бюджету на капіталовкладення. Облік касових видатків бюджету в фінансових органах. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати рів і видачі готівкою.

Облік взаємних розрахунків у період виконання бюджетів з переданих та одержаних коштів. Рахунки, призначені для обліку взаємних розрахунків і коштів переданих та одержаних.

Облік бюджетних позичок. Синтетичний і аналітичний облік видачі та погашення бюджетних короткострокових позичок.

Визначення результатів виконання бюджету. Річні заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету, підготовча робота. Рахунки, призначені для відбиття результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання бюджету.

Особливості обліку виконання сільських і селищних бюджетів.


Тема 7. Звітність про виконання бюджету


Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та затвердження. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних вів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність установ банків із касового виконання бюджетів. І документів і порядок їх подання.

Звітність органів Державного казначейства Державного бюджету. Склад звітних документі, терміни і порядок їх подання.

Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. Склад звітних документів, термін і порядок їх подання.

Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави.


Тема 8. Контроль за виконанням бюджету


Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю.

Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її функції, права і завдання. Структура Рахункової палати. Державна податкова адміністрація, її функції, права та структура. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні, її завдання. Контрольно-ревізійне управління, його функції та структура.

Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників податків та надходжень податків і обов’язкових платежів податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків із бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок.

Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів.

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій.


Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту


Ринкова економіка і бюджет держави. Суспільні блага в системі змішаної економіки. Еволюція бюджетної практики і бюджетної процедури. Концепція фіскального обміну і бюджет. Альтернативна методологія реалій та ідеалів.

Управління бюджетним процесом в розвинутих країнах. Демократичний вибір бюджетних пріоритетів. Політичний механізм бюджетних рішень. Органи оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю.

Бюджетне планування. Економіко-аналітичні засади бюджетування. Методи програмного аналізу і раціоналізація розробки бюджетів. Програмно-цільові бюджети. Складання бюджетів «на нульовій основі». Планування інвестицій за методом «затрати-вигоди».

Виконання бюджету і бюджетний контроль. Методи контролю. Ревізійні органи законодавчої влади. Контроль за видатками. Забезпечення виконання намірів парламенту. Ефективність використання коштів. Регулювання міжбюджетних відносин.


Література


1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1999.– № 40.– Ст. 365.

2. Про бюджетну систему України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1995.– № 26.– Ст. 195.

3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1991.– № 6.– Ст. 37; Відомості Верховної Ради України.– 1992.– № 39.– Ст. 575; 1994.– № 15.– Ст. 84; 1995.– № 1.– Ст. 3; № 30.– Ст. 229; 1996.– № 31.– Ст. 148.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1993.– № 29.– Ст. 308.

5. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 43.– Ст. 212 (з урахуванням рішень Конституційного суду України, грудень 1997 року).

6. Про Національний банк України: Закон України // Урядовий кур’єр.– 1999.– 1 лип.

7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України.

8. Про основні напрямки бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

9. Про державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 р.

10. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99.

11. Про затвердження Положення про Державне казначейство: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 590 // Зібрання постанов Уряду України.– 1995.– № 11.– Ст. 262.

12. Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 січня 1997 р., № 13 // Зібрання законодавства України.– 1997.– № 1.– Ст. 10.

13. Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 січня 1998 р., № 68.

14. Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків: Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 1998 р. № 191 // Зібрання законодавства України.– 1998.

15. Про спеціалізоване державне підприємство Укрспецфін: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1998 р. № 1573.

16. Про порядок викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1999 р. № 321.

17. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства: постанова Кабінету Міністрів і Національного банку України від 15 вересня 1999 р. № 1721.

18. Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. № 17 // Зібрання законодавства України.– 2000.

19. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 // Зібрання законодавства України.– 2000.

20. Інструкція про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів / Головна державна податкова інспекція України.– 1994.– 12 травня.– № 37.

21. Про відкриття та використання рахунків Державного казначейства по виконанню Державного бюджету України: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1995.– 28 грудня.– № 09–5.

22. Тимчасові методичні вказівки про порядок проведення взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах / Міністерство фінансів України і Національний банк України.– 1996.– 23 вересня.– № 200/84.

23. Положення про єдиний казначейський рахунок: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1997.– 21 березня.– № 28.

24. Інструкція про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України / Головне управління Державного казначейства України.– 1997.– 9 квітня.– № 32.

25. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні: Наказ / Головне контрольно-ревізійне управління України.– 1997.– 3 жовтня.– № 121.

26. Про запровадження нової бюджетної класифікації України: Наказ / Міністерство фінансів України.– 1997.– 3 грудня.– № 265 (із змінами і доповненнями).

27. Інструкція про порядок видачі, обліку та погашення векселів Державного казначейства України: Наказ / Міністерство фінансів України.– 1997.– 9 грудня.– № 269.

28. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1997.– 24 грудня.– № 137 (із змінами і доповненнями).

29. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних органів: Наказ / Головне контрольно-ревізійне управління України.– 1998.– 31 березня.

30. Порядок застосування інструкції про порядок видачі, обліку та погашення векселів Державного казначейства України: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1998.– 21 жовтня.

31. Про нову редакцію форми № 7МДБ «Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ» та форми № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1998.– 31 грудня.– № 110.

32. Методичні вказівки щодо реалізації результатів ревізій і перевірок, проведених органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні / Додаток до листа Головного контрольно-ревізійного управління України.– 1999.– 20 січня.– № 02–18/28.

33. Інструкція про застосування порядку і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 1999.– 21 квітня.– № 100/219.

34. Про затвердження Інструкції про порядок касового виконання бюджету за доходами органами Державного казначейства: Наказ 7 Головне управління Державного казначейства України.– 1999.– 19 травня.– № 320.

35. Про затвердження Інструкції про порядок складання річних бухгалтерських звітів за 1999 рік установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів: Наказ / Головне управління Державного казначейства України.– 2000.– 14 січня.– № 19/4240.

36. Про затвердження Інструкції про порядок складання в 2000 році місячних звітів та квартального звіту за І квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів: Наказ / Державне казначейство України.– 2000.– 23 березня.– № 23.

37. Про затвердження Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України місячної звітності у 2000 році: Наказ / Державне казначейство України.– 2000.– 24 березня.– № 25.

38. Про затвердження Інструкції про складання органами Державного казначейства України квартальної звітності у 2000 році.

39. Порядок казначейського виконання спеціального фонду Державного бюджету: Наказ / Державне казначейство України.– 2000.– 26 квітня.– № 35.

40. Інструкція про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками / Державне казначейство України.– 2000.

41. Арестархов О. Казначейство хочет стать банком для бюджетных учреждений: Интервью с начальником Управления координации и развития органов Государственного казначейства Чечулиной Е. // Бизнес.– 1996.– № 10.– С. 15.

42. Балабанов Й. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?; Научное издание.– М.: Финансы и статистика, 1995.– 384 с.

43. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ.– К.: Молодь, 1997.– 1000 с.

44. Бюджетная система Российской Федераций: Учебник / М. В. Романовский и др.– М: Юрайт, 1999.– 621 с.

45. Глухов В. В. , Бахрамов Ю. М. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие.– СПб., 1995.

46. Государственные финансы: Учеб. пособие / В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина и др.– К.: Лыбидь, 1991.– 276 с.

47. Государственный бюджет: Учеб. пособие / М. Й. Ткачук, Н. Е. Заяц, Л. А. Ханкевич й др.– Минск: Вышейшая школа, 1995.– 240 с.

48. Деркач М. І., Гордеєва Л. П. Бюджет та бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– 256 с.

49. Єпіфанов А. О. , Сало І. В. , Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник.– К.: Наукова думка, 1997.– 302с.

50. Концепція розвитку Міністерства фінансів України // Фінанси України.– 1997.– № 3.– С. 27–41.

51. Концепція розвитку Державної контрольно-ревізійної служби України: Проект / Головне контрольно-ревізійне управління.– 1999.

52. Концепція розвитку Державного казначейства за умов функціонування Єдиного казначейського рахунка / Державне казначейство України.– 2000.

53. Лупин А. Бюджет-97: по-старому или по-казначейски?: Интервью с заместителем начальника Главного управления Государственного казначейства Украины Даневичем А. С. // Финансовая Украина.– 1996.– № 44.– С. 19.

54. Мескон М. Х. , Альберт М. , Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ.– М.: Дело, 1993.– 702 с.

55. Опарін В. М, Сафонова Л. Д. Сутність і складові бюджетного менеджменту // Фінанси України.– 1998.– № 2.– С. 60–66.

56. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація: На допомогу контролеру-ревізору // Фінанси України.– 1998.– № 1.– С. 28–36.

57. Павлова Л. Н. Бюджетные потоки и проблемы бюджетного регулирования // Финансы.– 1996.– № 4.– С. 45–48.

58. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент / Управление денежным оборотом предприятия.– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.

59. Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посібник.– Черкаси: Відлуння, 1999.– 375 с.

60. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін.– К.: Либідь, 1994.– 464 с.

61. Пуховкіна М. , Коломиє В. Роль НБУ у касовому виконанні державного бюджету // Вісник НБУ.– 1998.– № 1.

62. Розпутенко І. В. Бюджетний процес: Матеріали до лекції.– К.: УАДУ, 1997.– 60 с.

63. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник.– К.: ТОВ «НІОС», 1998.– 224 с.

64. Тетнюк В. П. Українське казначейство: додаткова фінансова інституція чи державна необхідність // Фінанси України.– 1996.– № 7.– С. 5–10.

65. Финансы: Учебник / Под ред. Л. А. Дробозиной.– М.: Финансы, 1999.– 527 с.

66. Финансы: Учеб. пособие / Пер. с англ.; научная редакция Е. Н. Лобанова.– М.: Олимп-бизнес, 1998.– 556 с.

67. Чечулина О. , Сушко Н. Коментар до системи бухгалтерського обігу з виконання Державного та місцевих бюджетів // Бухгалтерський облік і аудит.– 1998.– № 4.– С. 3–8.


Теми семінарських (практичних) лабораторних занять

для студентів денної форми навчання


Семінарське заняття 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу


План


1. Сутність бюджетного менеджменту:

– зміст бюджетного менеджменту;

– об’єкт та суб’єкт системи управління бюджетом;

– предмет бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни.

2. Система управління бюджетом:

– органи управління бюджетом;

– структура бюджетного процесу;

– чинники, від яких залежить рівень бюджетного планування;

– методи, які використовують при бюджетному плануванні.

3. Складові бюджетного менеджменту:

– взаємозв’язок функцій менеджменту і складових бюджетного менеджменту;

– складові бюджетного менеджменту та їх характеристика.


Література: 2, 54, 55.


Семінарське заняття 2. Органи оперативного управління бюджетним процесом


План


1. Система органів Міністерства фінансів: завдання, функції, структура:

– центральний апарат;

– Мінфін АРК, обласні і міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління державних адміністрацій;

– міські та районні фінансові відділи.

2. Спеціальні органи при Міністерстві фінансів України: завдання, функції, структура:

– контрольно-ревізійна служба України;

– Державне казначейство України.

3. Держана Податкова адміністрація України: завдання, функції, структура.

4. Рахункова палата України: завдання, функції, структура.


Практичне завдання. Проаналізувати функції зазначених органів і внести пропозиції щодо чіткого розмежування функцій між ними в галузі управління бюджетним процесом.


Література: 3, 4, 5, 9, 10, 11.

Практичне заняття 1. Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні (2 год.).


План


1. Бюджетний процес:

– стадії бюджетного процесу;

– завдання бюджетного планування, які вирішують відповідні органи;

– принципи бюджетного планування.

2. Бюджетний регламент:

– необхідність існування документа – бюджетний регламент;

– зміст бюджетного регламенту;

– встановлення відповідальності за порушення бюджетного регламенту.

3. Підготовча робота, яка передає складанню бюджету:

– основні макропоказники економічного і соціального розвитку України;

– аналіз виконання бюджету за попередній рік і очікуване виконання за поточний;

– інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік;

– Постанова верховної ради України «Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (бюджетна резолюція)».

4. Порядок і терміни складання Державного бюджету України:

– попередній проект бюджету;

– підготовка та розгляд пропозицій і зауважень щодо проектованих показників;

– скорегований проект бюджету.

5. Порядок і терміни розгляду і затвердження Державного бюджету України:

– розгляд у Кабінеті Міністрів;

– Президент України;

– розгляд у постійних комісіях при Верховній Раді;

– затвердження проекту Державного бюджету.

6. Закон України «Про бюджет України» та його зміст.

7. Порядок і терміни складання, розгляду і затвердження республіканського бюджету АРК та місцевих бюджетів України. їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету.


Практичне завдання

1. Виконання завдання (див. п. 2.4 посібника, розділ 1, завдання 1: розділ II, завдання 2).

2. Проаналізувати нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів та суми бюджетних трансфертів за п’ять останніх років відповідно до Закону «Про Державний бюджет України».


Література: 2, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 62.


Практичне заняття 2. Організація виконання дохідної частини бюджету (2 год.).


План


1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету.

2. Розпис доходів та видатків. Бюджетна класифікація:

– порядок та терміни складання розпису доходів і видатків;

– бюджетна класифікація доходів бюджету;

– складові доходи бюджету.

3. Організація розрахунків юридичних і фізичних осіб з бюджетом:

– документи, на підставі яких здійснюється перерахування платежів до бюджету;

– установи, які приймають платежі;

– готівкова та безготівкова форми розрахунків.

4. Документооборот, пов’язаний із мобілізацією доходів до бюджету.

5. Касове виконання бюджету:

– системи касового виконання бюджету;

– установи, які здійснюють касове виконання дохідної частини бюджету.

6. Джерела утворення на напрямки використання грошових коштів бюджету.


Практичне завдання

1. Виконання завдання (див. п. 2.4 посібника, розділ II, завдання 1).

2. Скласти схему документообороту, пов’язаного з мобілізацією доходів до Державного та місцевих бюджетів.


Література: 13, 20, 26, 34, 44, 60.


Практичне заняття 3. Організація, методи і види бюджетного фінансування (2 год.).


План


1. Бюджетна класифікація видатків (функціональна, відомча, економічна).

2. Поняття бюджетного фінансування та його організація:

– органи, які беруть участь у бюджетному фінансуванні;

– загальні організаційні схеми бюджетного фінансування;

– принципи фінансування витрат по бюджету;

– розпорядники коштів, їх права і обов’язки. Ступені розпорядників коштів по державному і місцевому бюджетам.

3. Методи і види фінансування із бюджету:

– методи відкриття кредиту та перерахування коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів;

– фінансування із Державного бюджету: здійснення видатків і оплата витрат (оплата рахунків і видача готівкою). Документооборот в процесі фінансування із Державного бюджету;

– фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у процесі фінансування із місцевого бюджету.

4. Касове виконання видаткової частини бюджету.


Практичне завдання

1. Виконання завдання (див. п. 2.4 посібника, розділ II, завдання 1).

2. Скласти схему документообороту:

– оплата рахунків;

– видача готівкою;

– в процесі фінансування із місцевого бюджету.


Література: 12, 18, 21, 23, 24, 40, 41, 53, 64.


Практичне заняття 4. Облік виконання бюджету у фінансових органах (1 год.).


План


1. Організація обліку виконання бюджету у фінорганах та її складові:

– завдання обліку виконання бюджету у фінорганах;

– первинні документи, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;

– облікові реєстри, в яких відображаються ті чи інші операції, і порядок ведення запису в них;

– план рахунків з обліку виконання бюджету.

2. Баланс виконання бюджету.

3. Облік грошових коштів бюджету.

4. Облік доходів бюджету.

5. Облік видатків бюджету.

6. Визначення результатів виконання бюджетів. Річне заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету.


Практичне завдання. Виконання завдання (див. п. 2.4 посібника, розділ III, завдання 1, 2, 3).


Література: 1, 28, 67.


Семінарське заняття 3. Контроль за використанням бюджетних коштів.


План


1. Сутність, призначення і види бюджетного контролю.

2. Органи державного контролю в Україні: розмежування функцій.

3. Методи бюджетного контролю. Класифікація ревізій.

4. Порядок проведення ревізій Державною контрольно-ревізійною службою.

5. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація.


Література: 25, 32, 44, 56, 63.


Питання до іспиту/заліку


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу


1. Визначити керуючу та керовану системи управління бюджетом.

2. Чим різняться поняття «бюджет», «бюджетний план», «бюджетний фонд»?

3. Охарактеризуйте органи управління бюджетом.

4. Визначте структуру бюджетного процесу.

5. Від яких чинників залежить рівень бюджетного планування?

6. Які методи використовують при складанні бюджету?

7. Назвіть функції менеджменту.

8. Визначте складові бюджетного менеджменту і коротко охарактеризуйте їх.


Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом


1. Визначте функції та структуру центрального апарату міністерства фінансів України.

2. Назвіть функції та структуру фінансового управління обласної державної адміністрації та районного (у місті) фінансового відділу.

3. Визначте необхідність створення органів казначейства в Україні, їх функції та структуру.

4. Назвіть функції та структуру Контрольно-ревізійної служби України.

5. Розкрийте процес становлення податкових органів в Україні, їх функції та структуру.

6. Визначте функції та структуру Рахункової палати України.

7. Опишіть взаємовідносини фінансових органів з Національним банком України, Фондовою біржею і НАСК «Оранта».


Тема 4. Бюджетне планування в Україні


1. Дайте визначення бюджетного процесу.

2. Перерахуйте основні законодавчі акти, які регламентують організацію бюджетного процесу в Україні.

3. Назвіть точки зору сучасних економістів на визначення бюджетного планування.

4. Визначте принципи і завдання бюджетного планування.

5. Опишіть підготовчу роботу, яка передує складанню бюджету держави.

6. Назвіть основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку держави, які використовують при складанні бюджету.

7. Розкрийте зміст Постанови Верховної Ради «Про основні напрями бюджетної політики України» (бюджетної резолюції).

8. Визначте етапи і терміни складання Державного бюджету України, а також документацію, яка при цьому використовується.

9. Опишіть процес розгляду і затвердження Державного бюджету України.

10. Розкрийте зміст закону про державний бюджет.

11. Опишіть порядок і терміни складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету.

12. Розкрийте необхідність розробки і затвердження бюджетного регламенту в державі.


Тема 5. Виконання бюджету


1. Опишіть основні етапи процесу виконання бюджету.

2. Яка мета виконання бюджету?

3. Назвіть органи, що забезпечують виконання дохідної частини бюджету. Опишіть механізм їх взаємодії.

4. Хто і для чого складає бюджетний розпис доходів і видатків?

5. Дайте визначення бюджетної класифікації.

6. Назвіть документи, які регламентують систему кодів та групування бюджетних показників.

7. Охарактеризуйте схему класифікації доходів бюджету.

8. Назвіть органи, які розробляють і затверджують бюджетну класифікацію в Україні.

9. Яким чином побудована система стягнення доходів бюджету в Україні.

10. Опишіть документооборот, пов’язаний з мобілізацією доходів до Державного і місцевого бюджетів.

11. Опишіть механізм взаємодії органів казначейства з податковими органами при виконанні дохідної частини бюджету.

12. Дайте визначення і назвіть системи касового виконання бюджету.

13. Опишіть касове виконання дохідної частини бюджету.

14. Назвіть і охарактеризуйте джерела формування і напрямки використання грошових коштів бюджету.

15. Наведіть характеристики функціональної, економічної і відомчої класифікації видатків.

16. Дайте визначення бюджетного фінансування.

17. Назвіть принципи фінансування витрат по бюджету.

18. Перерахуєте учасників бюджетного фінансування.

19. Наведіть приклади розпорядників коштів по Державному і місцевим бюджетам.

20. Назвіть методи і види фінансування.

21. Опишіть документооборот при фінансуванні за відомчою структурою.

22. Чим обумовлений перехід на казначейську систему виконання бюджету?

23. Опишіть документальне забезпечення і порядок перерахування бюджетних коштів Державним казначейством своїм територіальним управлінням і відділам.

24. Опишіть документооборот, пов’язаний з оплатою рахунків.

25. Опишіть документооборот, пов’язаний із видачею готівки.

26. Яким чином організовано фінансування із місцевого бюджету?

27. Опишіть касове виконання видаткової частини бюджету.

28. Дайте визначення бюджетних потоків (вхідні та вихідні, внутрішні та зовнішні).

29. Дайте визначення бюджетної дотації, субсидії, субвенції. Опишіть порядок їх визначення та перерахування.

30. Дайте визначення і характеристику бюджетної позички.

31. Опишіть документооборот, пов’язаний із видачею та поверненням бюджетної позички.

32. Визначте причини, які ведуть до виникнення взаємних розрахунків між бюджетами, та опишіть порядок їх проведення.

33. Назвіть мету введення в Україні взаємозаліку коштів по фінансуванню в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах.

34. Визначте учасників та опишіть порядок проведення взаємозаліку.

35. У чому полягає перевага вексельних взаєморозрахунків.

36. Назвіть переваги та недоліки вилучення коштів на користь вищестоящого бюджету.


Тема 6. Облік виконання бюджету


1. Назвіть служби у складі фінансових органів, які здійснюють облік виконання Державного і місцевих бюджетів.

2. Дайте визначення первинного документа і облікового реєстру.

3. Визначте завдання обліку виконання бюджету.

4. Перерахуйте бухгалтерські документи, зазначте порядок їх складання та зберігання.

5. Які реєстри синтетичного і аналітичного обліку використовують для обліку виконання бюджету?

6. Опишіть структуру балансу виконання бюджету.

7. Охарактеризуйте план рахунків з обліку виконання бюджету.

8. Яка побудова коду рахунка? Наведіть конкретний приклад.

9. Назвіть рахунки, призначені для обліку грошових коштів бюджету.

10. Які рахунки призначені для обліку доходів бюджету?

11. Запишіть бухгалтерські проводки з обліку доходів бюджету.

12. Які рахунки призначені для обліку видатків.

13. Запишіть бухгалтерські проводки з обліку видатків бюджету.

14. Опишіть процес визначення результатів виконання бюджету.


Тема 7. Звітність про виконання бюджету


1. Назвіть види бюджетної звітності.

2. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються із Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст.

3. Назвіть форми звітності розпорядників коштів, які фінансуються із місцевого бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст.

4. Охарактеризуйте звітність банківських установ про надходження коштів на рахунок казначейства та рахунок місцевого бюджету.

5. Назвіть форми квартальної і річної звітності розпорядників коштів.

6. Яку звітність готують органи Державного казначейства України?

7. Які органи готують звітність про виконання місцевих бюджетів?

8. Назвіть квартальні і річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

9. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?


Тема 8. Контроль за виконанням бюджету


1. Визначте роль і місце контролю за виконанням бюджету у бюджетному менеджменті.

2. Назвіть органи державного контролю за виконанням бюджету в Україні.

3. Які основні напрямки діяльності Рахункової палати України?

4. Зазначте функції середньої і базової ланок органів КРС України.

5. Дайте визначення ревізії та перевірки.

6. Які ознаки лежать в основі класифікації ревізій?

7. Сформулюйте основні завдання ревізій та перевірок.

8. Як плануються ревізії та перевірки?

9. Яким документом оформляються результати ревізій?

10. Які основні структурні частини має акт ревізії?

11. Визначте основні питання, які перевіряються в ході ревізії бюджетної установи.

12. Зазначте заходи, які проводять для усунення виявлених недоліків і порушень під час ревізії.


Самостійна робота


Методичні вказівки


Майже за всіма темами, які визначені навчальним планом, передбачені лекції. Однак, теми 2 і 9 та деякі питання інших тем не розглядаються в лекційному курсі, а за окремими темами не передбачені семінарські або практичні заняття. Окремі питання, які включені до лекційного курсу і розглядаються на практичних заняттях, потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконання практичних завдань. Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформлюються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 8–10 стандартних аркушів (А-4) рукописного тексту. Доповіді обговорюються в ході проведення колоквіуму. В колоквіумі беруть участь всі студенти групи. За 15 хвилин до кінця колоквіуму проводиться тестування (див. Завдання для перевірки знань).

Література зазначена до тем, які не передбачені лекційним курсом та не виносяться на семінарські або практичні заняття. За всіма іншими темами основна література зазначена в планах семінарських і практичних занять, а додаткова в загальному переліку літератури до дисципліни «Бюджетний менеджмент». Самостійна робота студента також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.


Теми для самостійного опрацювання


Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу


Теми доповідей:

1. Розвиток науки про управління.

2. Виділення фінансового менеджменту в окрему галузь менеджменту.

3. Необхідність управління фінансами на макрорівні.


Тема 2. Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління


Теми доповідей:

1. Сутність та значення бюджету держави.

2. Склад і структура дохідної частини Державного бюджету України.

3. Склад і структура видаткової частини Державного бюджету України.


Література: 2, 46, 47, 48, 49, 59, 65, 66.


Тема З. Органи оперативного управління бюджетним процесом


Теми доповідей:

1. Становлення та розвиток податкової служби України.

2. Необхідність та становлення органів Державного казначейства України.

3. Напрямки розвитку функцій та організаційної структури апарату Мінфіну України.

4. Розвиток Державної Контрольно-ревізійної служби України.

5. Основні напрями діяльності Рахункової палати України.

6. Фінансові органи в зарубіжних країнах.

7. Національний банк України: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

8. Фондова біржа; функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

9. НАСК «Оранта»: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

10. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки.


Тема 4. Бюджетне планування в Україні


Теми доповідей:

1. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

2. Бюджетна модель суспільства. Проблеми вдосконалення бюджетної моделі в Україні.

3. Методи регулювання і збалансування бюджетів.

4. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

5. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні.

6. Визначення джерел і методів формування доходів.

7. Напрями і принципи фінансування видатків.


Тема 5. Виконання бюджету


Теми доповідей:

1. Органи, які беруть участь у виконанні дохідної частини бюджету, і чітке розмежування функцій між ними.

2. Роль податкових органів України у виконанні дохідної частини бюджету.

3. Правове регламентування – основа податкової діяльності.

4. Організація проведення звірок доходів між органами податкової адміністрації та казначейства.

5. Характеристика форм взаємовідносин між Державним і місцевими бюджетами в України.


Література: 2, 7, 22, 33, 59.


6. Аналіз цифрових даних щодо взаємовідносин між різними ланками бюджетної системи України.

7. Вдосконалення взаємовідносин між Державним і місцевими бюджетами в Україні.

8. Бюджетні трансферти в Україні.

9. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.


Тема 6. Облік виконання бюджету


Теми доповідей:

1. Місце обліку виконання бюджету у бюджетному менеджменті.

2. Складові організації обліку виконання бюджету у фінорганах.

3. Аналіз плану рахунків з обліку виконання Державного і місцевого бюджетів в Україні.

4. Облік взаємних розрахунків між бюджетами.


Тема 7. Звітність про виконання бюджету


Теми доповідей:

1. Організація та види бюджетної звітності в Україні.

2. Місячні форми звітності розпорядників коштів про використання бюджетних асигнувань та їх характеристика.

3. Склад документів квартальної і річної звітності розпорядників коштів та їк характеристика.

4. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.

5. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.

6. Вдосконалення бюджетної звітності в Україні.


Література: 31, 35, 36, 37, 38, 67.


Тема 8. Контроль за виконанням бюджету


Теми доповідей:

1. Органи державного фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними.

2. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних органів.

3. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні

4. Порядок проведення ревізії у фінансових органах.

5. Внутрівідомчий контроль за використанням бюджетних асигнувань.


Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту

Теми доповідей:

1. Особливості організації бюджетного процесу в США.

2. Бюджетний процес в Росії на сучасному етапі.

3. Аналіз підготовчої роботи, яка передує складанню попереднього законопроекту (США, Швеція, Росія, Німеччина).

4. Процедура розгляду і затвердження законопроекту про бюджет (на прикладі двох-трьох держав).

5. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетним процесом (на прикладі однієї держави).


Література: 44, 47, 62, 65, 66.


Теми рефератів


Теми 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом


1. Становлення та розвиток податкової служби України.

2. Необхідність та становлення органів Державного казначейства України.

3. Розвиток Державної контрольно-ревізійної служби України.

4. Національний банк України: функції, структура, взаємовідносини з фінансовими органами.

5. Фондова біржа; функції, структура, взаємовідносини з фінорганами.

6. НАСК «Оранта»: функції, структура, взаємовідносини з фінорганами.

7. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки.


Тема 4. Бюджетне планування в Україні


1. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

2. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні.

3. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

4. Бюджетна модель суспільства. Вдосконалення бюджетної моделі в Україні.

5. Визначення джерел і методів формування доходів.

6. Напрями і принципи фінансування видатків.

7. Проблеми регулювання і збалансування місцевих бюджетів в Україні.


Тема 5. Виконання бюджету


1. Особливості взаємовідносин між бюджетами різних рівнів в Україні.

2. Переваги та недоліки проведення взаємозаліків в Україні.

3. Бюджетні трансферти в Україні,

4. Проблеми перерахування частини загальнодержавних податків до місцевих бюджетів.

5. Проблемні аспекти повернення бюджетних позичок, виданих із вищестоящих бюджетів.

6. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.


Тема 7. Звітність про виконання бюджету


1. Аналіз форм місячної звітності розпорядників коштів про використання бюджетних і позабюджетних коштів.

2. Порядок і терміни подання бюджетної звітності

3. Аналіз місячної форми звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів.

4. Проблеми та аспекти підготовки бюджетної звітності.


Тема 8. Контроль за виконанням бюджету


1. Методика проведення ревізії бюджетної установи.

2. Застосування штрафних санкцій за результатами ревізії.

3. Внутрівідомчий контроль за використанням бюджетних асигнувань.

4. Роль контрольно-ревізійної служби в здійсненні державного фінансового контролю.

5. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням правоохоронних органів.


Виконання реферату є обов’язковим для кожного студента-спеціаліста.

Оцінювання реферату здійснюється аналогічно оцінюванню доповідей за єдиною відмінністю, що реферат не заслуховується на колоквіумі чи на іншому занятті.


Курсові роботи

Методичні вказівки


Курсові робота з дисципліни «Бюджетний менеджмент» є складовою навчального плану підготовки спеціалістів за фахом «Управління державними фінансами».

Мета виконання курсової роботи – поглиблення і закріплення теоретичних та практичних знань студентів з організації бюджетного процесу, обліку виконання бюджету у фінансових органах, контролю за цільовим використанням бюджетних асигнувань, складання бюджетної звітності; формування і розвиток у студентів навичок у проведенні самостійного дослідження, аналізу, встановленні проблем та можливих шляхів їх вирішення з питань, які розглядаються в даному курсі.

Курсова робота складається з 2-х частин: теоретичної і практичної.

I. Для магістрів теоретична частина курсової роботи становить не більше 20 відсотків від загального обсягу роботи. В ній необхідно висвітлити теоретичний аспект теми, відобразити все те нове, що з’явилося у науковій літературі і бюджетній практиці з даного питання. Практична частина, відповідно, становить 80 відсотків від загального обсягу роботи і виконується на основі індивідуального завдання до кожної теми курсової роботи. Індивідуальні завдання передбачають;

1. Вивчення структури і функцій відповідного фінансового органу за місцем проходження практики (10 відсотків);

2. Аналіз бюджетного законодавства (25 відсотків);

3. Вивчення організації та аналіз процесів; аналіз первинних документів і форм звітності; вміння заповнювати документи, форми звітності, реєстри синтетичного і аналітичного обліку; здійснення розрахунків при складанні бюджету; відображення операцій з виконанням бюджету в обліку; аналіз діяльності органів; висвітлення методики проведення контрольно-ревізійних заходів тощо (35 відсотків);

4. Визначення проблем щодо об’єкта у галузі дослідження пропозиції щодо їх вирішення (10 відсотків).

Рекомендується така структура курсової роботи: вступ, основна частина (три-чотири розділи), висновок, список літератури. Перед вступом подається титульний аркуш, форма якого наведена в додатку 1, та план курсової роботи. План курсової роботи складається з урахуванням змісту і структури індивідуального завдання. Список використаної літератури складається у наступній послідовності:

1. Закони України;

2. Укази Президента України;

3. Декрети та Постанови Кабінету Міністрів України;

4. Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи;

5. Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

Після списку використаної літератури подається перелік таблиць, схем, графіків, розрахунків тощо, наведених у курсовій роботі.

Загальний обсяг роботи має складати: 30–40 аркушів (А-4) рукописного тексту; 20–25 аркушів (А-4) машинописного або комп’ютерного тексту.


II. Для спеціалістів пропонується така структура курсової роботи: вступ, основна частина (три розділи), висновок, список літератури. Перед вступом подається титульний аркуш, форма якого наведена в додатку 2, та план курсової роботи. План курсової роботи складається відповідно до вимог, які ставляться до її написання. Він повинен включати три розділи.

У першому розділі роботи необхідно висвітлити теоретичний аспект теми, а саме: сутність, зміст, функції об’єкта дослідження; точки зору економістів у сучасній економічній літературі з даного питання; історичний аспект досліджуваної теми; зарубіжній досвід у даній галузі. Обсяг першого розділу становить 30–35 відсотків від загального обсягу роботи. Другий розділ роботи виконується на підставі пункту 3 індивідуальних завдань для курсової роботи магістрів.

Наприклад, для написання другого розділу роботи за темою «Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних та позабюджетних коштів» необхідно:

– проаналізувати форми місячної звітності розпорядників коштів за 3 останні роки;

– розглянути форми квартальної і річної звітності розпорядників коштів за 3 остання роки;

– проаналізувати порядок заповнення форм звітності, терміни і порядок їх подання.

Обсяг другого розділу становить 40–45 відсотків загального обсягу роботи.

Третій розділ передбачає визначення проблем та можливих шляхів їх вирішення. Обсяг третього розділу становить 20–25 відсотків загального обсягу роботи.

Усі інші вимоги до написання та оформлення роботи спеціалістами такі ж, ж зазначені у п. І.

Пропонується наступна тематика курсових робіт.


Теми курсових робіт


1. Бюджет як об’єкт бюджетного менеджменту.

2. Організація бюджетного процесу та її удосконалення.

3. Бюджетне планування в умовах переходу до ринкових відносин.

4. Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах.

5. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні і шляхи удосконалення її діяльності.

6. Ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою.

7. Ревізії та перевірки, які проводяться Державною контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів.

8. Роль і місце Рахункової палати України в управлінні бюджетом.

9. Організація, методи і види бюджетного фінансування.

10. Казначейська система касового виконання Державного бюджету в Україні.

11. Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету.

12. Облік грошових коштів і доходів бюджету.

13. Облік фінансування та видатків бюджету.

14. Контроль фінансових органів за витраченням бюджетних коштів.

15. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету.

16. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних та бюджетних коштів.

17. Звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету України.

18. Звітність фінансових управлінь і відділів про виконання місцевих бюджетів.

Схожі:

Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів Університет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Міжнародний Соломонів Університет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів Університет iconInna pavlenko business english
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів Університет iconМіжнародний соломонів університет
Эквивалентность двух условий означает, что совпадают их множества истинности: АВ означает АВ и ВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи