^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа icon

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Назва^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Сторінка1/6
Дата06.09.2012
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

^ Розділ XI. ТОСІЇОДАРСІЖО-ЇЇРАВОЙА

' 1'^" " 'вадпйгііДАЯьМ^ьBt ^ • „

-<, і; tfi >ib ; • , " • '• i.7 /. ' 'Г' і" -, ^ . й-', і

,. ^ § ІЛІонірття відповідальності ^

i.^ эаьЕ . , у в господарському праві r' i

^ч, й ^ . - і) Ліі'Г” •ч-'І ЗЇ ' -. сі '^ • • ' *

r і< Відповідаяьніеть у ґбсп&дар&Бко'му праві -1- це комплек­сний правовий інститут, який має евгй особливий пред'мет регудювання - господарсьта" правопорушеїтня."^ '' " ”і?"Госйодарське правопорушення + це протиправйй дія або бездіяльність суб'єкта-тосподарсь"ких"вїдносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права, tie узго­джується'з юридичними 'обов'язками зазначеного суб'єкта, порушує суб'єктивні права їниібпї учасника відносин або третіх осіб. Господарські правопорушення МОяСНа класифі-

-куваги за видами і систематизувати" в окремі групи за пев­ними критеріями. ^ -..• • ні . \ >- .. f > •^ ^"-“ЛГак, залежно від'їоридичної підстави 1[тобто які Юриди­чні норми порушені) розрізняються договір^ та пЬзйдого-вірні правопорушення. '^ ' '

-і " В свою Чергу, <)о^правопбруціенн<Г пьділяюїься на:

• правопорушення' на стадії виникнення доТоворіТв: по-

-рушенйя строків укладання 'догойорів; процедури брегулю-

-вання розбіжностей, що виникають при їх укладанні; укла­дання договорів, що суперечать вимогам закону, Цілям дія­льності юри'дично'Ґособи, або укладання Договорів з ме­тою, що суперечить інтересам^Дерїкавй" і суспільства <ст. 48, 49, 50 Цивільного'кгідексу); - -' •- ', '

- • поруЩе^ння^стрбюй виконання договірних та Гнйіих' гос­подарських зобов'язань щодо поставки продукції та товарів /найпоширеніші в гбсподайській Іпрактиці),) перевезення

вантажів, виконання робіт^та.ін.. Прострочення^викрвання зобов'язання :загалом. тягне за 9обою;„сплату .боржником івизна^рної, законом^чи договором, неустойки^ штрафу, пені (стЛ 79/213-215,356' Цивільного кодексу); <:, ,^ 'ео-.ог, хч/

-.•^"WyH'P”-”” ^ЙОдаР^^У^З0^0”^”1' - W0 5'якості поставленої продукції (товарів), виконаци,х робдг, надани^

.ЦО^.У1'' --r,->J' Rl-1 б.-'О^З '"! ^hi”qi а'.іО!, -і Ј-P'! ^'

• порушення державної дисципліни ,цін, noBgiam з. вико­нанням договорів. Закон України від 3 грудня 1990 р. “Про ціни і ціноутворення” (Відомості Верхов. Ради УРСР.-1990.- Ст. 651) і Закон “Про підприємства в Україні” (ст. 23) передбачають, що у разі порушення підприємством ціни (при реалізації да. договорим продукції) ^адлишково

одержана^сума^щдлягар^вилученню^в доход іідповідного бюджету; “іі^- ^-'.-^ -. -— ,-ч

• порушення у сфері кредитних та розрахункових відно­син, тюв'язайі з виконанням господарських дбЬзворів;

• порушення господарських зобов'язань, щодо перевезень вантажів: зобов'язань з планів^перевезень (неподача пере-

-візцих засобів, непред'явлення вантажів до перевезення);

-простій транспортних, засобів під навантаженням ^розван­таженням понад встановлені терміни; втрата” нестача, до-їЦікодженн? вантажу; прострочення доставки вантажу тощо.

-ї.ч ^.Предметом ігосподарсько^правовбі'^відповідальнбст” є

-так.о'я^позддоговірні правопорушення: ^ 'і'1'^.-л,ч ч'^ г”а <” порушення антимонопольного законода&ства (зловжи-(рання господарюючим суб'єктом своїм домінуючим стано-

-ййщем на ринку; '.'ii"•'^'ч -г.'} Г и-) /."q.

-ь” обмежемн” або ^припинення виробництва, вилучення з обігу товарів для створення чи підтримання дефіциту, иа-Ві'дзувайня контрагентам'таких умов догї”орів, які стаїлять

-ві у нерівне доложення або не 'стосуються цього виду 'до­говорів); r і 1;^ 'р' •-<>г< <1 \^ \'~ї :Л д^Qpyшeння^^^paвJвлacникa як поєднаних, так 1 не воєд-наних з позбавленням прав володіння тощо. ''' оякі-ііі ®

•or Вчинення^суб'єктом господарського відношення право-лорушення тягне й соб^ю застосування до праі©порушнц-ка передбаченої або санкціонованої,нормами .господарсь­кого законодавства,відповідальнрсті. Оскільки^ відпові­дальність ^за, іі-осподарські .правопорушення, "(правопору­шення, вчинені у сфері господарської діяльності)^ еанкцн За них; визначенні господар&ьким.^аконом. Такий вид відпо­відальності' ^ теорії .rocnoJiapcb^pro права визнача^гь^.ялк господарсько-пра^ва відповідальність. • , кі, • / ч?” .

Господарсько-правовій .відповідадьнОся властиві особ­ливі ознаки. ' t'

-^^'"ra^QPy ^P^^^WW11^^^ Юридичною. .тобто являє собою дію (вплир) кредитора, (потерпілого) на і"Раро,гіорушника (^зпо'сере^о або ^доп^огою,арбітра-.жногосуду (суду, третейського ^уду). їОридична природа такої відпові^альн^ост) полягає у негативній оцінці ловедін-

^Р^0"0^"^^60^ ^жави і,,” ^Ч'" W?',^ санкції .закону застосувати до нього заходи матеріального

вПлйву у вигАядІ від'шкбдування''збитків, сіУі.атд н^устоуки, штрафу, пені тощо. Загальним принципом 'шеГвщповїдаль-йості е^державна ^абезпеченійть іКоідЬ застосування" riepe-йбаченйх'догов6р^>м'^й закб'нЬм^йнЬ'в&х ЬАІ?цій'.-Деїй<а-^гаранту^ зайТйсуЬання^Жвдя^сЩемїАаГ^^^

-^гаййй^ ^раіоз'айс^их oдeFжaйниxf брга-нТв,' функцією

-я.^^са^застос^ванняЖйнбвихЬГнкц'й л^'- • •^ s^ й(ййр ^ic^•!г6c'IЙдa'pdЈк&-йpaв6'вa•І^ІдпolвЇдaльнicть ^галом е^атеріальнйб' Г зйстбсов^ься^у^брмї 'п^вноУ

-сйстЫЙ^айнових "(екбноі^чниХ)" Ьа'гікЦІй, -'гіередба^енйх

-або^дйв^лених-^нормаУи ^Ъбдарського за'конодавстгіа. ГосподарібЮчі суб^кти як 'органі^Ції моікуть^Йейти лй'іій

-і^атеріальйі витрати як йідповідальність^приі^усбін вЙпла-^."н.еЬд^рЯсання^НаЬежних сум, зменшення' майна 'внаслі­док відшкодування збитків і •^."ій.). Закон' УПрО'імДприємсТ-ва в Україні” заіфїпйіоє принцип' ЙдвноЇ ЙатеріальТІоЇ від-ттовідальнойтГгбсЬодаріо^чихсуб'єй'ів-аж'дб'ванкрутства. Стаття 24 зазначеного закону передбачае.^о'угіідприе&іст-во несе повгі^ ^їгіповідаі{ь1й}сть йа д6деркання кредитних договорів і розрйхуькоїої дисципліни; Підприємство^ яке ife викбнує своїх 'зобов'язань' по" розрахунках," йоже бути Оголошено арб1Траж^им"еуДом^баййруТо1йГУ'Йорядку, ^ста-іновленому Законом України “Про банкрутствоб: ^Таким ^ином, найвищоіо економічною санкцією зігідно із зако'но-давством можна" Вйахсати Процесуальне (арбітражне) ого­лошення господарюючого суб'єкта-боржника бан“футо”й.'.:

-^- Господарсько-правова відповідальнісй, ^застосовується лише у разі правопорушення, -тобто на такій юридичній під­ставі. як об'єктивні протиправні дії “уи бездіяльність правопо­рушника, і загалой базується на Презумпції його вини. -:, >

У функціональному відношенні госйо^арськб-правова рідпорідальність покликана стимулювати залежне.-вико­нання господарських та інших зобов'язань. Отже, її голов­ною метою с забезпечення Правопорядку.” ^фер” економіки (в господарських відносинах^. ^ -л г-г •': г .ин“-э -'v:-^

• ' '

§ 2. Функції відповідальності '

Функції господарсько-правової відповідальності визна­чаються як сукупність дій щодо Застосування до іТравбПо-рушника у сфері господарювання передбач'енцх законом чи договором санкцій, а також правових наслідків такого за-'стосування. Види і зміст функцій" НзеподЯрсько-правової відповідальності в тео^Ті господарського'права визначаЮ-ться по-різному. Узагальнено є підстави виділити п'ять ос-новн'йх функцій.' " '' „ \ . ' ', , і

' ^ ”——— ' П \ , ' . ^ И^ГАїК! . Ні, 4і

Стимулююча функція. ГрсподарськО-правова відпов.і-дальнГсть/ яка полягаї: в Застосуванні ^до 'правопорушника економічних (майнових) санкцій^ передбачає1 спонукання (негативне стимулювання) його і, до припинення'правопо­рушення, і до 'реального^ виконання зобов* яз'ання. Стиму­лювання ш є негативним у тому розумінні, що особа, яка .вчинила госпо^арськ^прав9прруціення, ц^се певні майнові витрата внаслідок .застосування до^неї екрномічних с^анк-цій.'Стимул^ююч^а функція притаманна практично всім від­дам/ санкцій, передбачених ,або^ санкціонованих нормамр господарського, права. -Вона, Siae, на меті. Насамперед, вдо­вольнити економічний інтерес ^потерпілого ,суб'єкта ^іл,я-хом стимулювання ^(економічного, майнового) правопо­рушника до ^Правомірних дій^. Є тут,і суспільний ^нтерес. Реальне виконання^ господарських^ зобов'язань р^дпри^м-ствами і організаціями означає нормальне задоволення су­спільних потреб у продукції, роботах, послугах. ^,, > ,

р ^ Штрафна функція. Відповідальність суб'єктів госпо­дарських правовідносин є однією з^форм юридичної відпо відальності. Як така,^ вона'викликається протиправною по­ведінкою (господарським правопорушенням, невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань) правопорушник ка. У цьому розумінні господарсько-правова відповідала ність е ретроспективною, тобто реакцією на вже скоєні протиправні дії (бездіяльність) у вигляді саме відповідаль­ності як покарання правопорушника економічними санкці­ями. Загалом штрафна функція покладена на такі види гос­подарсько-правових ганкцій” як неустойка,' штраф,^пеня (так звані штрафні санкції). г1 - ї •' >

Функція попередження правопорушень. Суть цієї* функції полягає в тому, їцо завдяки застосуванню відпові­дальності не тільки усувається факт господарського право­порушення, а й застосовуються (арбітражним "судом, су-

дгім) прав'ові заходи, сгірягмбвані" на усуненні його причин та умов." Як' іїогіереджуваль'н'йй засіб гЬспрдарсь'ко-правова відповідальність, найбільш ефективна в тиХ'вмпад'Ках/колй мае Wiche матерїал^н^о-правбвїій зв'язок' 'відпбвідальїі'ості го<їпОдарйі6'чб^Ь^уб'ектаз;Ма1еріал.ьн6ювід'повіда^ його працівників/ передбаченою т'руДбвиЙ правом." Від-ійк^бдуванйй ^ейоД^іЬ^йм'суб'єктом збитків, сплата не-устбйкй (Штрафу, ^ПенО -^Це такзва'Кі невирб'бгіичі витрати;

яйі відйбс^тйя 'на йрйбуток підприємств'т? брУанізацій. Отже, від недобросовісних (неправомірних) дій'Окремих" осіб майнові втрати несуть трудові колективи. Звідси ціл­ком справедливою є необхідність персоніфікації матері­альної відповідальності ^ЬсподарІоючйх суб'єктів, застосу­вання майнових заходів згідно з нормами трудового права д^гйаЦївнЙЇІв.'виНних'у'застосуійнні^айРЩїГдб'г^ ріоїЩго^уУє^та:'1 ^•^^ -s ^!"^ ; •,и^.-...-....^,^

-" ^оЩШцііііїУ ф^м^иі.' <і суййсть' ' компенсаційної (віДнов'нб'їУфункЩгоспод^арЛ^Ь-правбвЬївЙ пЙЛягаєу'вУйовле'нЙі'ЙдрушенЬж'г^авбп^ і^вбго'стаНуЙотебпіЖг'оіЙл'яхОм'^

ристь' кбмпенсЖйних'' майнових санкцій, стягуваних-ї tio-

руЇиник^"^'''"'- "" ^'"^ ^' •'•'-і'і-'ш^ипоа.іч.і ії.-.пі:..;

- '.бгорон^кредйтор У^договірніта •та'інаїйхі'^ов^йння^ зівжди ризикує своїм майновим'стан^б^ищё^вНаслй^^йЙ-' рушення зобов'язання боржником. Тому гіраЬр'вт'йистемй ц^вшізова^їйх" країні відп^ацю'валй'І'^аіЙть'у'ЙЕіоему'арсе-нІлі засоби прав'ов'о'гб захїгсту/які ^йаходя'+іЇсЇу'гіоте'ргіілоТ cWp6tFih зобб-в^яза^я^ЦГз^собй грун^Ътьс^^а-так-зваМо-' ^у-№райспрЖ'еЖйЇ6стігзаСтосо^ ньб^тотерЬІлою'стороїіОю, або^равйзастосовчйм' органом? І^ибілУш-'іорМдичїі^уйверсальнй^Тдієв^ ^Ьббо^'пра-вового захисту потерпілої сторони" зобо^яза^ння^к^застб^ сбвується'традиііійнб^пйііраву'с^ве^вс^ ду^Йня(комгіенсуванняУзбитків:^ут^ т6му,*"ііїй^ кбжїіе і поруше'йня г'договору" ^й'-інііІґог^-зо.:-бов^язУНня дає гіотер'пїлій сГОрЙгіі право Іна'відіїїкЬдування збитків, які вона зазгіала." Так, стГ 203 Цивільного кодексу називається “Обов'язок"боржника"'вГдш1<6дуватиі 'збиТНи”. Терм і и'“вІдйИ(6с>ув'сігпй” якраз і вказує "на те, Що дана форма відповідальності виконує кбі^йенсаційну (відшксУдрвуваль-ну) функцію:;;/и!у 7^'" і'" : :"' "'•h ^'"••-•'^ ,-.._.-:—'•

^"Taky ж"функцпо ^акйнЬдаЙй.ць п&їаіадає і 'на Тай'звану залікову ніеустбйісу.'Відповідно до ч. 1 ст. 204'ЦивіЯь^ої;іо кодексу, якщо за невиконання або неналежне виконання

зобов'язання встановлена неустойка (штраф, пеня), то зби^ тай в?дш'кодовуються в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею). >, ^.. ,- •{•,_ . і '”..і'^т ; <"(^-' ы ,- Інформаційна (си^налуацШна) функція., ,факт,пред'яв­лення претензії, позову, стягнення збитків "чи. неустойки-і це юридична інформація про неблагополучний стан, наявні хиби у господарській діяльност.і суб'єкта. Разом з тим це й інформація про необхідність, .вжиття. 'відповідних заходів^ щодо пйл.іпшеннії справ, наведення,рорядку1н.а підприємст­ві, в організацн'у,, ,-, .,„\^.> .\ /,.н ,;а <у" •• і с.'<- о 'і0

-Гі!..! ! Л і:/-/ > ( . З -• < Г.'і + ^ t' " ' '^ •

- І, ' 1 1 t.^ А'' К' •". '•'" ^ .” > > Г- Q,

^ ^ § З^ЗиД11 відповідальності ^

г „,. ^ іу^ ., ' i.'l , ^Q(.H Г 0{1, I I”' Й1 -ft- t '-i

~ дідповідаль'ністю е застосування ^др правопорушника встановлених "законом або 'договором санкдій, ^наслїдо'к^ чого він зазнає майнових втрат. Отже, поняття гЬсподарсь-' ко:прав$во1^ід'по^даль^ слідки^застосування.санісщ^, В^ свою, чергу, г&сйодарсько-, правова санкція становить, собою визначену безпосередньо

-?,'t ' h'ti 'V хТ”гч Y-i” і '• і ' ”" '-і U ч-'1-' 1С," т^1'! v Ч -'• "-<'••'•

законом^ або договрромм^іру (масштаб, величину) відлові-, дальності правопо'рушника^ Це гранична величина, майно-

^-"р11^0?0^""^^, ^wmw^hЯКНИ ^M(e3A-

стосувати до. н.ього, кредитор, або відповідний орган (суд, ар^тражниисуд). ^ , "^„' ^ ^',;^ , Л, . .-. ,
Господарсько-правові санкції у своїй сутності є еконо^ мічно-,юридичнцми. Тому'в законбдавстві визначення еко-^ по^чт^ л^ов(^р^куть вживатися як ^тотожн^ термін' “економічні” ^означає, що за змістом господарсько-правова віДпЬ'вЇдальніст^ ^ економічною. Це негативний економіч1 ний віуКдв на правопорушйика'з^етоїд 'ф-имулювЇн^ ^№-;

конання ним зобов'язання. " „ , , , -, ,, .„

-. — ,4" , •• ч і-'•”г <. оі "*л- *•< ... ч'“ -Ч--”' ^ •• ' ' -'J" Термін '<ш^“нов” санкції” є юридичним еквіваленто.м,

гіопередньбго терміну і означає, що з точки зору форми го спода^ськ'о^правова відповідальність є юридичною, відпгі-' відальністю. Ця відповідальність, застосовується лшне, у, правовій формі, якою є 'передбачені законом або договором, майнові (економічні за змістом) санкції., ч^гс' --.г” ,''ьл

^иди госпо'дарсько-правової відповідальності, розр|а-, няються залежно вїд видів господарських рравопорущень, і санкцій, встановлених за ці правопорушення. За цим критерієм у теорії^ права^розрізняють: ^,1) відшкодування збитків, ,2) штрафні санкції; ?) оперативно-грспрдарськ^ санкції. ^ , ,, , ь „ ^нп ,..,'.”,' ' лі\й .,л ^'я

-и^Відш'кддувйнШзбаМків як:'вйД"відповідальності різно-.'бмнб'врегульоване заі<с*ом."По-гіерйіе; в'йзначенб Ібридич-^і підстави йогочастбсувантія:'УВ разі невиконання або нё-

-иалёжног&• в^ойа“Иї'Уоб<56'яйанНя"боі')5К^икбм' вйг-зббо-

-в'язанйй їідшкодуїйти ^кредиторові -завданг ним збитки”

(ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу). По-друт^, визна^йї) вйДи (втрат к^ёдйт0|эа:^к{ виаш'Чаїбїьсй йк-збитки. Це витрати йРредйТораТ втрйта-або •ййайодйсёйн^йоГО 'Майна; доходи,

які він одержав би, якби Зобов'язання' було виконанеббрйс-

-йїїКбй (ч.^ СТ. 203 ЦК). -Як Н'рав-йло, ^биїкій'не •<• Майновою

-санКіГіїЮ їаздалеіґіді, вйзна^ёйбго роз^ірут^аме й ійому полягає універсальність їхнього застосуванйя^Тїрбте труй-

-КбЩівобрахувайні іх:ньйг6'розійіру зуй-бвліЬйть'їіаадність

-аастбсуьанн'я -^азнайёнб? • санрції. іПо'-Трете, <'заКс6недавЄць 'ІйсїбсовуЕ '“(фіційне' тяу^ач^ннГ^збйткн” "та 'йеб'ні Їїібсоби Означения їхнїбго"р65міру.^' •^ ->іеі^р.с,і-о1 .с' и,і;<ф

- :іо Відшкодування збятків'застосбвуеться 'як ^айнбїасай-"кйія;^^^^^^^^;^^^^^^!^^” статей Цнвгльногб'йо-

-JG^RcyW інших законбдав^йїіактій! ”тьд/ао-;->т'з^ <' •r.if"

-'-•* у ^д/й^на^^^^^-м^ода^у"^!*^^

-Іуб'скТаН^и.'Так,- йрбда^вёць зобов'язаний гіовідбііГйтй Ro-

-ісупця^'провсї права третіх осіб гіі'іїрбдану рі4^пр&вб орей-

-'Дар^^равУзаставй тощо. Невиконання ^бйго правила'дає право покупцеві на розірвання 'дбгбвбру"^ відшкодування збитків'^ст. 229. ЦК). "Якййї.прЬдївеЦь продав річ, Ййе на Порушення договору не Ііередае •її гі'окупйеві, остайній ійає "йравб^вймагатй передачі тфйда'йої ^еЧі Ч відііїкЬ^(ування

-Убитків^) втіклйййих •"гіростр8ЧЄййяй ^ вй'кбйаннїГ •Тст."231 і ЦК), ^або 'відмовитися °вiДaДдrЬвopy' ї вйі^аґітййідїййоду-вання збитків. Аналогічні права має продавець'у разі від­'їж пЬкугііц^"прййгія+и продав за неї ївстановлену'щну (ст. 232 ЦК). ЯкЩо'продана річ 'йёУалеж-

ЯкбстЇ, ”поКУпеЦь ІМк^Дйн •ї'ЗДі'ьтернатйвних 'варіантів "може "вимагати'розірвання'Договору"! відйікбДувайня збит-

-”{в<й-.234'ЦК);'б^н !і-р" s ia^'.-w.^ .і:м^,,і^ .^';;.;;...;,

-^у “ідносЛі№с~Жоспй№ікй ^'бстачальний^й&к^довуе •пб-купцеві збитки, завдані поставкою 'продукції неналежної

-якості абб'йекомпліе^Йбї^ч. 2 c't.253 ЦК);^.; г! ч ';- .

-с* 'Згідно з д6г6вбр6'м"підрядУ'на' ісапітальне'будІвнйЦІво ЯвідПовідальнайанёвйконЖнЯ"*^^^^^^^"^^'^^”^ обов'язків сторона сплачує встановлену ^неусто'йку^пеніо),

-Гта^б^^Ідйй^дб'вуєзбйТ'кЇЇ'^умі,'^^ кою (ч. 1 ст. 356 ЦК); :нм.Эо^)!13 йу-.^т і/оат^зйд^ч^

у перевезеннях вантаз/сіввантажовідправник і вантажо­одержувач зобов'язані, відшкодувати перевізникові „збитки, завдані з ї^ вини внаслідок.перевантаження.транспортнда

-засобів, пошкодження. рухомдго складу при „навантаженні

або розвантаженні, неправильних .навантаження, пакуван-.ня, кріплення вантажу;:;1 . ? ^;,, r.,n;'} • у випадках .господарських делікті?. (заподіяння шкоди)

збитки відшкодовуються господарюючимисуб'єктами за

--.правилами ст, 440-442” І^О^^З ЦК,;;- ,”? u-”-"? .1 '.^i: ''"

,'a Нинним ^рспрдарським закокодавстеом. передбачають­ся .^ ініуі „випадки „відшкодування госдрдарюючиЗйи.су-

,б'єктамизбитків,^,^-”-;^с.- vioAu'i d-i^^.-.^w^r эыкг.^п '; Штрафні санкції, Штрафна .гоеподарсько-правова від-.ііовідальність відрізняється від вишкрдуванця збит.ків_на-^амперед тим, шо .кона твиконуе каральну або: дисциплінуючу функцію. Господарське законодавство встановлює штрафну

-йідповідальність„щрдо тих видів: господарськихправопору-

-адень, за куинення .як.их.до суб'.є^вгосподарських.в.ідносин доцільно застосовувати штрафні (каральні) економічні уанк-tW'i, Розмір ці^.відповідал.ьност^.загалом. залежить від етупе-

-ня серйоздості господарського .правопорушення, а не від су­ми завданого кредиторові збитку. Крім того, щтрафна„відпо-відальшсть може застс>с9вуваітися .“понад 'завдані; збитки”, :дкіцо закономі або. договором, не визначено {нще,^,, / :g^ = ,, Штрафна відповідальність .застосовується зпднр,Дз, за-'конрдавством у вигляді штрафних екоіномічних^санкуій. Ці ;санкції,дстановленід4к правило, нормативними актами, ідо .регулюють окремі^ види господарських відносин (полржен-.няі,про. прставк:и продукції j товарів, транспортні кодекси, і

-статути та jh..).„ '„-^ "ьм ^^^,, і >.:;•!-:..: гзкА а;/г;ж-' .•^•'^ ,: ^агдльне поняття .штрафів,як вілповідальностіу госпо-

-дарських. .відносинах .визначає „•законодавець,'_ Згідно. ,4з fiCT.,179 Цивільного кодексу “штрафом .визнається визна­чена .законом .або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання .або.не-.належного .виконання зобов'язання, зокрема, в разі, про­строчення виконання”.;^,,!..,; „,п itsstR^ л^^.^; s-ms' у

Закон розрізняє три види^ штрафних економічнихсанк-цій:„щтраф у власному розумінні, пеню, неустойку, Rci во-,ни, покликані.виконуватиштрафну, каральну функцію, хоча 'мають,іпевні;відміннрсті.,,;.зд ^(-,,;^.) в ,р',;.> ч с, k) ї, .Розмір штрафу я.к .екрном.ічноі^а^кціі',регул,юється.за-конодавством'трьома способами: : \ і., ?-;1 .;? ,? .^•'-.s^ •,i

• штраф у твердій сумі. Прикладом цього виду штрафу є

- штрафи, я,кі сплачують перевізник і відправник за невико-

- нання плану вантажних перевезень (ст. 359 ЦК). Їх розміри визначають транспортні статути і кодекси окремо стосовно кожного виду транспорту; • “і . .; ':;

• штраф у процентному відношенні до суми всього зо-бов'язання^або невиконаної частини зобов'язання. Наприк­лад, якщо поставлена продукція не відповідає за якістю стандартам чи умовам договору, постачальник сплачує по­купцеві штраф у розмірі 20 відсотків вартості продукції .неналежної якості; . і . ;с-' її / і і ;,"?

•/ штраф у кратному розмірі до вартості того предмета, який захищається .штрафом. 'Наприклад, -за пошкодження вагонів ,або контейнерів відправником чи одержувачем ван­тажу .ПІД уяс навантаження або _розвантаження вантажів

, їхніми засобами,]ці, суб'єкти "сплачують залізниці штраф .у розмірі п'ятикратної вартості пошкодженого майна., -по f

і ,, Неустойка, є різцовидом штрафної економічної" санкції, розмір якої визначається законом або договором у процент­ному відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання. Неустойка застосовується, як правило, як штрафна санкція в

-разі прострочення виконання майнових зобов'язань (постав­ка,-купівля-продаж, міна тощо). Розмір неустойки за про­строчення виконання зобов'язань загалом не залежить .від терміну прострочення виконання. Наприклад, за простро­чення або недопоставку продукції постачальник сплачує по­купцеві неустойку'в розмірі 8 відсотків вартості непоставле­но!' у строк продукції за кожною окремою позицією номенк­латури. Зазначена неустойка^ штрафною, оскільки сторона, яка порушила в цьому випадку умови договору поставки, відшкодовує іншій стороні заподіяні в'наслідгік цього'збитки без зарахування еум неустойок. і- і^ '• ' '”• - • ,

Разом з Trffrf зїкйнбм або'догЬвбром передбачаються так звані залікові неустойки (ст.'204 ЦК).'Залікова неустойка має місце в ^гому^разі, ко-гіїї" правопорушник відшкодовує іншій стороні збитки у Частині, tie п'61<ритій неустойкою.

Пеня як штрафна економічна санкція застосовується 'в і основному в разі простро'ченнй виконання гроій&вих зо­бов'язань суб'єктами господарської діяльності./ - •ч • ' Особливістю пені є те, що вона встановлює'ться.у про­центному відношенні до простроченої Суми, причому за кожний день простроче'ння,' доки' зобов'язання не'буде ви­конане (ст. 214 ЦК). Тобто це санкція, розмір якої збйьшу-

егься залежно від продовження'п{>авопбрушення, Залежніс­тю суми пен.1 від кількості днів (терміну) прострочейня ви­конання "вони відрізняється від неустойки як санкції за. гос­подарське правопорушення, ^ы^ iii;>j< .і,-... г ^: .-,;и^: і

Оперативно-господарські санкції. Це передбачені за­конодавством: або договором засоби оперативного "впливу .направопорушника, спрямовані яа попередження rcfcno-

дарського правопорушення чи ї”еншейня його'шкідливих

-•наслідків, .!^^';•l!-^^-a'•-t0i: ^'їі-.-'-'іо,1 ^•-'-и-?'^ w i..iaTqi:,.-,<'!>/i-i

;у;” Такі санкції застосздвуютьаг' 'безпосередньо і Самими суб'єктами господарських правовідносин в Оперативному порядку. Наїідміну від^йайнбвйї Вїдповідаль'нбсті опера­тивні санкції дгють"на Правбпорушник^ не Загрозоію держа­вного прияуру, а оперативним"втручанням, ^ke'xW Ч Я*п-

лпае майновусферу праів<ЯторуШнйка, але не дай йІйсйХ ви-

<д!ймрх компенбайійних^лаг його контрагентові, іЩо вдайся до оперативних Санкцій. Завдяки цьому оперативїігсанкції

лможуть застосовуватие^ незалежно" ^frt їібряд"з1 стягненням штрафних савюцій і збитків,'ЧНмДо<їягаеіьі(?я'більший прб-іфілактичний ефект. іо-№ной'..':зіі h”..','") о,- і.'";>..іг-н,”,.ь _'•::-•

і кі'.Операпфно-господарськ^ санкції за свойо спрймованістю поділяються на два види. До першого належать санкції, спра-імрвані на односторонне припинення правовідносин: й 'ін­тересах сторони, чиї права порушено. Такі санкції можуть, ви­ражатися у вигляді односторонньої повної чи часткової відмо-

-іви від виконання договору, а також у відмові від прийняття

-йикйнання та .від зустрічного виконання. Другий вид операти-

-jbhhx санкцій .становлять ті, що спрямовані на зміну правовід­носин (перебедендя несправного платника _на акредитивну

^ 4>ОР?ЛУ розрахунків Ч”.Н'а ПОПереДНЮ ОПЛаКу Пр<ЭДуКЦП'). q "ійй

чх !;.у господарському npasi виділяється іде одна група сан­кцій - оцінні санкції (які залежать від оцінки діяльності лгооподарюючого .суб'єкта). Долього виду належіть.'е&оно-

-^іічні санкції, щ6 впливають на розмір фондів матеріадьио-^го.заохочення державних підприємств.^ З^крем.а, фоНди.м.а-

теріального, заохочення державних рідпри:єм:ств,змеййіуй-дться внаслідок: - р,,^^-. з^-Ь/о.^^з"^,^ ^ "яэП

^ виготовлення продукції з відхиленням від стандартів,

ТеХНІЧНИХ УМОВ, ;^ э.^ їо<^ ' ”ґ.!';-.-; Н; ;..-''0/"'.:i
.,_>•,,повернення покупцем^ пЇдприємству-виробнику.. недо-

бР^^'сної^продукци, ^ ^^„^п .^ііі-:-. .•'они /. ." і...и

--•? Л^РУЩ6""11 ."'ДРР^Ме^ЯМ Лвржарноцдисципліни. цін

-TOШOЮ5 Ї.Г -•••:.. •Г.',,Ш! . ^. 3J. „.~}Э'Г.(;Ц1 t-TL :r^^^.-A

''•" ЗИЬз/h -••^и-'2П ^iti^Oiitr-^a''.'.';!; /'.•Slui.LE'/.JSyu;;.!' у:-.їііп”л.іа

rs .Розділ ХіІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ,>^

-^:-.,.^г f. ^^БАНКРУТСТВА >ао..,::: .са^.^л.^

--„.,-.^!. ^--'і.. ^i^'itU'-'i^'” .cjti^.:' оа-^';',"зя,ій9 Ou;< ^^v;':) Уг~

; § 1. Попити'банййуІ&ва/Суб'сктіІі'байіфу'гсІіва t

s .Se'a'.-i--.*-"'^.:;.-..——.^ ' •J'-^ .—..?;. ^.•,;'С:ГЇ h. —. .iqu K-<;-:

-tii' Баййр^гс^о'Ік ^гіа зі' к^йЯЙчр^^^т^ ЯікйіДації Йдпрй^мгтУ^рёУулкЙТься'- Законом <I<Пpo"'ftiдйУfatf^<№вa' в Україні” (ст. 24, 34). Порядок і уібібїй'вібіі'агійі будЕ-ЯРгек їбрйдіічйгіх: осіб -'суб'єТо-ів підйріГємн'^кої 'ДЇялЙіості банкрутами "з Метою задЬйЙеннІГ іїрете'йзій' кріедгітоб'ів ре-Іупює сгіеіїіаііьніїй Закон крапни Ид' 14"трайн'яі -1992р'. “Про банкрутйтво”,.^: і -•• 1 '• '•''•1-- • f .•^н1^1'"^ а ^.^

''^ПровЯдженняУспрйвах npiu'6arfKpyTCTBc> та'ліквідацій­ний йроцёс регУДїоєтІься Takd* законодавством'України про організацію та діяЛьїність арбітражного суду,'^'прова­дження у справах про банкрутство банків реґулКХ'+ься, крім того,і урахуванням'вимог Закону “Прб банки 1 бан-

^ВСбКуд!^!^^?!^.3"1^^ /.<•• 'П.НУ^: "q”; >^ ,П—,Т R!1 ..";•

Такими є основні законодавчі: акти'іїро банкрутство, поняття якого мтістиТьсТ. 1 Закону" <Д1ро' банкрутство^. Це пов'язана з недостатйістю актибів ліквідній формі не­спроможність юридичної особи. -- суб'єкта підприємниць­кої діяльності задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги, і виконати зобов'язання вперед 'бюджетом.:"3 найіедбното їійЗй^чення іигіливає, іцо''банкрутство м!&^оІАбм\ЧіНяК [Пр^^

раКТер. ' ' '' . ."•.Г-!!;”^);;...,!-”.^..'.../,,.;

^'Р-3 економічної тоЭДсй эорубанкрутствСГс йеспроможніс-тю продовження суб'єктом своєї підприєміїицької ДґйДьЯ№ <їті внаслідок Тї економічної нерентабельїюсй, безприбут­ковості. Суб'єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами"! зобоЬ'язань перед бюджето!м;')КЬ <опи~їхні вимоги будуть предъявлен! у визначені для цього строки, то майна суб'єкта - активів у ліквідній формі' -'неіист'ачить для їх задоволення"- ^-> ^ /м.^'-І'^ ^.'? dтl,б:БH а- .,

Юридичний аспект банкрутства лолягаё^асаМпёрёд"''у тому^Ув^Ьуб^'єкга'е'І^дитбрйГтобтб-особи, й|ь' миють дбкуме-нШаЙ 'майїювТ вимo^^^Kl!яk5б•_б6pя{rfи Це майнові правовідносини банкрутства^ ^дійсненйУякй^ ^ встановленому законом порядку може призвести до лікві­дації суб'єкта підприємництва.

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс процесуальних правовідносин: провадження у справі^-Уиінайняооржнгіка •банкрутом, •''оголошення про банкрутство, задоводейнЯ'Яретен'іїй кредиторів, припинен­ня справи про банкрутство тощо. Сукупність таких проце-

wm w^w.w^ww"^ л'^вд?1^-

ний правовий процес щодо суб єкта підприємництва. " ^№щ^ц ^іц^ут^.^ закон^ьизнаєлише^ри^ич-

^^“^^."рвдр^у^16 ww^m^ ^та ^"р^т S""1^^ д??"?0"0”"1^, р^дей0 .(И?01^™,св0?. ,30:

OOBa3arito1 УР^крелторам^а^ перед буджетям^аким ^m^W^S^yW^.npq рідприємства ^вс^іх ,фор^ влЬсност1_й видів, визначених ст^2,„3акону “Про підприєм^ ства в Україні”, а також про господарські об'єднання згід­но із ст. З цьооо ;3акону, якщо вони здійснюють рідприєм-#.ицьку діяльність. Зазначенісуб'єктч роЇменоват Законам “JTpo банкрутство”.боржіяиками. ^бо.банкрут?мн^ н •- “с oq г j ^, Еоржником відповідний суб'і0сг,вважаеться на всіх ста-дія?і їїровадження у справі про_ банкрутство^ банкрутом.^ після того, як арбітражний суд прийме постанову про вИ' знання боржника банкрутом. ; -, -.ігі дН Закон “Про'банкрутство” не орширюється на юридич­них осіб, які не займаються згідно з їх статутами (положен­иями) систематичною підприємницькою діяльністю, ^'oqna oll^—в——й _.^ а Нін-';' " - >,- чі'^і^ і іл

^ ЯЛ ы1 Активи у ліквідній формі - це ”айно на балансі суб'єкта, Щ йОйй" бу< fn чак чи інакше реалізоване (основні засоби й інвестиції; _рбігові.^зуоби і вдітн; розрахункові документи й інші фінансові активи з урахуванням за­боргованості; лЕкйідні нематеріальні активи' майнові права типу' патентІві технологій, ліцензій тощо). С ••' *'

ніхн-З.інйіого боку, у "відносинах банкрупува виступають кре-їдитори. Це можуть бути я(с громадяни, так і юридичні особи,

-ttio мають'підтверджеіїі належними документами майнові ви-

-моги до боржника. До кола кредиторів не входять-й губ'єктя, майнові вимоги яких повністю забезпечені заставою. •.г 1

-яз'сЯкщб до одноЖборісника'"мають тйайнбві вимоги два

-або.еільше:кредиторів, останні повинні діяти у справах яро

- банкрутство як. збори кредиторів. Збори можуть; стВіОрюва-

-ти комітет мкредиторів. ЗКоли кредиторів' "більше десяти, '.створення такого комітету є обов'язковим. 'Повноваження ! цього органу визначають збори. Ці органи -г.^5орй,псймі-тет- необхідні для участі у провадженні у-справах яро банкрутство з боку кредиторів з тим, щоб діяли не окремі численні кредитори, а один спільний, об'єднаний кредитор.

”,ft ryrAj5hЈi-0?|ii ГкавЦПЗ v Bliri9:.”;it”tff0q' "U^ '

-цо сі § 2. Підстав? для застосування банкрутства

:н/^.;.^•••'гfiЭ•^л — ;''р.-'н:).:;нй,”а .і'гн.ї^'х-гії^опзої fi ?.г.г.';зс'я.2сіГі ;.!кгл

- "№ Підставйю дая'"засТ^ування' банкрутства^Ж суб'єкта їіідгіриємництва"е еКЬНбмічнЇіїй фактор', 'визначений ст. ї За-коНу'Г^ПрсГ'байкрутствб”" •^HecfHpiWcfifcfm,1 суб'єйта^Йк

-юрВДйчйої-'особи 'задбвольнйтй^сіайє^н^'^рйї'явлені Хо йьбго"Майнбві вимоги" їфедит^рів і виконати''їрббії'язайня перед бюджетом. Фактичною пвдставбюі'ЯД^я'^поруШ^нйі 'справи про банкрутство мЬжё"бугй ^йий^пЙсъЩЪа^зйЙва до арбітражного суду, яійГтіази^&ться Шяйа' йро "порушення справи про банкрутство юридичнбГбсобйй^З •Йк6Іо"-заявою до арбітражного суду ибже звернугй^яг' будь-хУб'^1 крёдито-рів - громадяний°<їйі •юридична- ойоба,' які' ^а^ІцдтіЙрджеш належними документами майнбвівимбїи д6 борїснйка1, або

-кглІьіаГкредйТорівГ Як: ужезазначалося1; такбгЬ ^рав^ не ма­ють ті кредитори, майнові вимоги яких забезпечені заставой.

Кредитор може"звернутися Ь 'заявою' ftptf 'пб^йУення 'сїїр-авй про банкрутство юридичної особи 'Йийіе' у-'тому'разі, ^кЩо'остання неіспром8жна"задов"оїіьнитУвйзнанТ ней пре­тензійні вимоги (або сплатити' боргиіа Вико'навчймгі 'Дбку-

-ментами)п^5тяг6ііГодноТ6'місяЩі: ' F1'^ ? •і- 1 f/!c'i' к з. .'Із заявок про 'йорушеййя бйравй про' банкрутство' "до

-арбітражного суд^ 1йоже•звернугйсУббржнйІй з^власн^бТ frif-їііативи. Боржникреалізує'fake право "у rfasf йоґй фійнсо-<ої несгґроможності або загрійгі та'ко? н'еЬпроможнбсті:L ''•'•

- і' сБбржнйкдбдає Жзаявй'епйЙок'свбк 'іфеХйторГв і-ббр-жниківГ бухгалтерський баланс, тнЙУ^йфбрмааГ^пр^Йо^” фінансове і майнове стано'виЩе.' < •: г ігс к ,:,;“,;,.' ,гл

, Заявники можуть.відкликати свої „заяви на будь-якій стадії провадження, але до прийняття арбітражним судом

-постанови про визнання боржника 'банкрутом'. -Якщо заяй-яико^є боржник, він має право відкликати своіо^заяву ли­ше за згодою кредиторів. “"•- о-.^ :ас-і ww.1: •.•л" -з и?-;:,^“ 1

Законом України від 17 червня 1993 р; перелік суб'єк­тів, які можуть звернутися з письмовою заявою про їіору-

-шення справи про банкрутство, розширено за рахунок ор­ганів державної податкової служби та державної контроль-яно-ревізійної служби. Як випливає зі змісту ст. 6 Закону “Про банкрутство”, ці заявники не мають права їідклйкати ^подані ними заяви. ”-,и.. а „'.;, " п.-..^ w.h tw^.".^'} -'.••зі

:..!^:^'^ •J'^ ri^R-A OWi ,^1-'і' ^ аі'')^ЇМ^Х;Я '/^iGC С 0?:-:.' ^рЧіа.л -•^^.“^•••'^--"^"[..^'Ой.^МНйГии-) HNЈ0 Є .Н",'''”-^^.'' IHStSTl3Hi'

i § 3. Провадженйя у справах про банкрутство

Ороваджецуя^а дією. категорією справ здійснюють ор­гани правосуддя в господарських відносинах - арбітражні суди, ІЗідвідомність.^цих справ арбітражним суда.м^станов-

-лює ст- ^.Закону “Про^банкрутствр” та ст,.6.Дакону'“Орр ДО^ТР^уи^УД.”? а рровадження.у справах пробанкрутст-.1° , ^.^•"'Р^ься^.Арбетажним .процесуапьним.Зкодексом .y.^mW ^.Урахуванням особлидосте.р, передбачйних^Зако-

."WPPOQaHKpyTpTBO”^ йОНРН^ійФ .МОТ^^г^Э Г П.,:

о) аЦРОюдження у справке про банкрутствр^має кілька стадій:

^* ЛРРУЗД^Я "Ровадженн^у справі; і ^уз отота-готк-о:. „•..йолйради^а^дання арбітражного суду;\&э оап ^>q,Li

--••.^Мв”"” Кредитррів^санатррір; ^/э о, ,.,л ^ :^й ^^

іиТ^УТ00?®""^360?'? І^ЖОМІТеТу Кредиторів; ^неігій'.-^і -аі-

с?*. "^"""“tt” Рішення про^санацію; ^„^ ^,,д :„^,н^ ^.“

<>. ^"^""^^"Р^^.^^РУтоМ.^^лощення^пр^^ .РУ^Ті8,^.'-" ііійг-'згіЄ^^йРХг.лй NTOMiiS taoHH.".?* .нг,огаг.эф1 ітгі'-'ги •^и™"®1,”"? справяпро бадкрутстеск. :о,л qoirtr^q-'I ^, На^стадппорушення провадзісе.нті у .стуобґарбітражний СУД' розглядає заяву на предмет того, чи підлягає вона^ при-.йняттю, а справа ^ порушенню.^При позитивному вирішен­ні цього питання суд виносить ухвалу про порушення, про-^вадження у справі. Ухвала має бути винесена^ не пізніше 5 днів з дгія_надходження заяви. В,ухвал^ вирішуються; пи­тання про прийняття .заяви, Jipo призначення справи до роз­гляду в попередньому засіданні, арбітражного суду та. про час^і^ісце^ирго '^проведення.^ Зпдно з, ухвалою ,витребують-9^ .документи про майнове \ фінансове становише; боржни­ка, необхідні для розгляду справи,; г, .^ ;,^;,,; ^^^„ и ,п

-к'-" Ухвала розсилається боржникові,; кредиторам та бан-

-кам^шо здійснюють розрахункбво-касбве обслуговуванн'я

-боржника. -.-'">''- --Ія " ' --''-" /' '•і01

- '••'' Попереднє'засіданйя арбітражного суду 'проводитьсй не пізніш як через один місяць і дня порушений провадження у справі. Воно необхідне для: ^ • '- " - - ''" гг'"8 )

"'< .оцінки документів;'^ 0 < 1 -''' "• ""' '"'"

-•:” заслуховування пояснення сто'рін;банїсівГ , "'' ' ' • розґдяду їх кЯопбТань. . -' ' ' - - / . й '

-'Jo3a результатайй^ попереднього засіданнх арбітражний суд у разі. необхідності" призначає розпорядника майна бо-”ржника, зобов'язує 'заявника подати до офіційного друко-

-ваного орган/ Верховної Ради (газета “Голбс України”) чи

-Кабінету тгМінісїрір "України' (газета" "“Урядовий Ікур'єр”) оголошення про порушення ^ei/ip'W^ftpb ' бан1фуПїсіЬЇ6. оголошенні йайПГ^стИтйся: пЬвне йаймёнуванйя борж­ника,'його Юридична адреса;'байкібські реквізити, аг'також

-найменування та адреса арбітражйого суду і HOfvfep еМр^вИ?

ї " Розпорядником майна боржнйка'6' банк; Іцо" Здійсніое .розрахунково-касове обслуговування боржника^ ФонД^дер-жавцого^іайна, якщо боржник ^ державне підприємство,

-або інша особа, яку "запропонують боржник чи кредитори. гНа розпорядника >іайна покладаються повноваження Щодо розпорядження і контролю за майном боржника. '/"'"' і.^ '•-•• і Попереднє засідання арбітражного суду,'як бачимо, ще 'не вирішує справи'про банкрутство по суті. Ф ньому вирі­шуються (нші Пйтаннй^ ігтому числї ТцЬДо' пбдаНйя'огЬлб-

ШЄННЯ. .- іігіі-.-.а /лС'^ J ОТ i<“4"';V R!!H°i'-l>/Јt КГЗ'І!

?" Оголошення необхідне,~п6-перше,'діиГ'виявлеййя 'всіх кре­диторів. Для того, щоб нагадати 'і виявити себе як" кредитора цього боржника, 'необхідноподати до арбітражного"суду пй-^ьмову заяву, де вказати свої майнові вимоги. Останні мають бути підтверджені доіїументально. 'Строк подання tafcb)' за­яви- один місяць з дня опублікування оголошення про пору­шення справи їіро банкрутств^ Із заяв кредиторів; які зверта­ються ? майновими вимогами до боржника після оголошення 'про порушення справи Про банкрутство, справляється держав-

-не мито в розмірі 5 неоподатковуваних'мінімумів доходів .громадян '(Ст. З Декрету Кабінету" Міністріь України від 21 січня 1993 p. “Про Державне мйтб”). '0/м ' ~ °4 ' ^ . ^Арбітражний суД'за^ результатами рбзгляду вимог 'сто-

SiH своєю ухвалою визнає їх чи відхи'ляє". Ця Ухвала може ути перевіреяа в порядку нагляду за процедурою, встано­вленою Арбітражним процесуальним кодексо'м України.

-nsf) M^ffiBt оголошення про •пр"руц]енндг..справи: .про 'банк-ррутсдво є,-псьдруге, виявлення можливих cflvarhopiQ. Лагии-ське слово санація означає оздоровлення (лікування). Еґдї-і,ном;у і „випадку , йдеться -,, .лро _рздоровлення^ '.фінансово-; ”4аин'ового',ст!?ну юридичної особи-боржника.^^и ш ш: і::; п

Санатори - це особи, які..бажають хвоїми гнітами, чи майном взяти участь у санації боржника, тобто .перебрати на себе всі борги юридичної особиабо певну '(х частину, що дало б змогу припинити справу про банкрутство.: щ ” i.HH/Санаторами. мржуть.бути, і громадяни, і юридичні осо-

-бц. ДкиіО вони бажають взяти участіь у санаСіії боржника, •то

-оовинні у місячний.строк З..ДНЯ опублікування'оголошення іподати„-до.гарбітражног0і)суду"і <йяви ^Іписьмовим 'ао-^бо§'язанням про^перейедення.на ния.боргу. У ЗДявах так<йк

вказуються умови санації боржника^о.,\ "о'\й в.' .г--:„ч t>sr\ ^"асЧерез, місяць1 від дня опублікування -у .відповідному ^друкрванр.му орган),оподощення про порушення справи про

банкрутство, арбітражний, ^д 'виносить ухвалу, всякій зр-^брвіязує всіх осіб, що.подали.заявй'з майновими, вимогами

-до боржйиіка, скликїти збори за к участю, на яких у разі .н'еоб“х”днрсті створюється комітепї кредиторів. Створення .останнього визнається законом обов'язковим, якщо "кіль­кість кредиторів перевищує десять осіб (юридичних та/або фізичних). 8.1^>>ж;40о whnbm отщгно” '-'r;':-;s:.B:AP.qo";oq е ;,j ,Створ8вщи.^омітег,^збориТ^дйтор1в визначають "його по.вноваженая, а рішення про,ств^эецня комітету та надані Йому повноваження подається арбітражному суду."мтоі<:ш Після закінчення місячного строку, встановленого для

-подання .заяв із письмовим зобов'изанВям про переведения .боргу на.санаторів, арбітражний суд може винести ухвалу

-про Проведення сявацй' боржника. Така ухвала вйїюеиться:

й о-і^) якцю.надіищли пропозиції від бажаючих задовольни-

-ти вимоги .кредйтрріюдо боржника і виконати його зб-.бов'язання перед бюджетом, •••.й<гю к я, і <ц,--і;-і"л н ":г -i-.eft е <б)з& умови згоди зборів (комітету) кредиторів зі стро­ками виконання .цих зобов'язань і на переведення боргу.. сн ..з-гі.^Якщоірридична особа сама звернулася до арбітражного суду із заявою, про ^визнання її банкрутом, їй належить пра­во вибору умов.еанації.^б такому разі'сайація може бути здійснена або шляхом^реорганізації (в .порядку, ^(танОвле-нцму Законом “Про підприємства в* Україні”), або Шляхом рриватизащї (в порядку,- встановленому приватизаційним законодавством). У цьому випадку (у разі_згоди кредиторів на переведения боргу та заміну боржника) арбітражний суд

виносить ухвалу про припинення провадження у спрйві, в якій затверджує узгоджені кредиторами,'санаторами і бор­жником умови санації юридичної особи-боржника. • • г<

Законом “Про банкрутство” встановлюються особливо­сті санації підприємств державної власності: Якщо пору-шено справу про банкрутство державйого підприємства,'то це породжує певні права його "трудового колективу. В цьо­му разі колектив має право вимагати або передачі йому" в оренду'підприємства,''або перетворенні його 6 інїйе'під­приємство,' засгіоване на колективній власності.' Умовою реалізації цього права є прийняття тювгім підприємством (орендним, “(елективним) боргГв' іїідприємства'-ббйжНийі. Згоди кредиторів на^гаку “сана'цію^йевЙмага'еІьеУ:і •^•^

Арбітражний суд визнає боржника банкрутом^ разі: < ь

•. WyrHocfi пропййдій іцодй^бвеідбйня санації; "к

• незгоди кредйтбрГвУумбвами^аЦацПборйййка'4' "г '"^іЇро' 'ею/ання' боужнйїбі ^аяїру^пом а- ЬрЇіШеіпься постандвд ареітрйжного ^cyoy^^fSkiu прїййаЧаютйя'лїк-відатори а представників зЬорів5 ^^ит^р!^^1”^!^, фінан­сових органів, • а ^Тако”^ ^>6нду д.ерж^вто1'0/1^^"^?^^10^ бан^їутрм1 визнано' державне^ підприємство0 або ^ортаяіз^ ^ік^.^іс^^прййняття^ постанови щю еанкрут^тв^^ооиться ^іфлюшення про "банкрутство. Як дія'оголоціення^рз'^ачає, щб копії постанови про визнання .борж^ик^ банкрутом дад-і^илаються відповідним органам'Перелік їк^вміїцує ^ст. 14 Закону “Про банкрутство”. Це: .,, -^,^ ^ \ ^ „ ;о.^ ^ засновник визнаної банкрутрм ,юриди^^ї особи, ц к, э власник майна банкрут? або уповноважений дам^орган;

о банк, клієнтрм якого єбанкрут;'.ци ,і і , у~^'з щ , ,"

•. г Національний банк України (якщо банкрутом є банк); "q

-< Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків.-України (якщо банкрут зареєстрований як учасник зовнішньоеко­номічної діяльності); t с. ^ lie Oo^^ 1 },^,иИО--. t.'' t, / iC

n” ^ортан, uyo зареєстрував банкрута як суб'єкта тіідприєм-'НицьКОУдЇялЬНОСТГ, •")01..' .a'qr-.qoq1 ''<(ji'-/ ” ч.)^ <. ^

• державну Служба" зййнятосгі за 'Юридичною адресою банкрута;

• відповідний профсп1лковцй орган; і нйг" '”j. rt ^ й

• прокуратура (якщо матеріали справи дають підстави

•важати банкрутство навмисним). ^- < о у^г.^^й s^ •••На призначених арбітражним судом ліквідаторів тіокла-Їіаються обов'язки проведеная процедур” задоволенчя ви­мог коелитооцв^ ^-U*f Jl /Ы” >'”• , J

- Для цього вони створюють спеціальний орган -.лікві­даційну комісію. Крім .представників названих органів, до складу комісії обов'язково включається розпорядник майна боржника.. ..}'!•/•!' ^

Функції ліквідаційної комісії визначено ст. 16 Закону “Про банкрутство”. Це: -/,,.<

управління майном банкрута; , ,. інвентаризація та оцінка його майна; <. >с ,

-і визначення ліквідаційної ,маси і розпорядження нею;

вжиття заходів до. стягнення дебіторської заборгованості;

,реалізація,маина банкруті”; qn . ., . . ^і 1 ,л,-\ , здійснення інших заходів, спрямованих на задоволення

вимог кредиторів відповідно'др Закону “Про ,підпрйємс1ва

в Україні”. ' * , / ,(і\ "' s •'.р/

Як банкрут, так і кредитори мають право оскаржувати дії ліквідаційно“^ом,ісії ^а^ітраяснрго суду: ^ ' ; ;

., „За результатами своє” роботи Ліквідаційна комісія скла-щ і подає арбітражному суду ліквідтійний баланс. ," .'

Арбітражний^ суд зобов^язан^ііі'розглянути його; заслухати членів Л|квідкому \ зборів, (комітету) креДиТОрів. "У р^ул'ь'гай цього можуть буЙГвинесені ухвали двох (за змістЬм) видів: ~

- прЬ''заУв^рджЫня ліквідаційного балансу. "Я кіцо'з'а ре­зультатами ліквГда'йҐйног'о "балансу'не- залишилось'майна післй задЬволення вимог, кредіїторів^^гіб^йїьс'я такоїк ух­вала про ліквідаЩ'ю'баніфута'як їЬргіДйчйбї осбби; !'• ^ 1 <-* про йезаівердженНя'ліТКвіДаЦійнбТо" балансу 'і призна­чення нових ліквідаторів. ^1 <0!1 ^ '^"' '' ^ ^

Якщб'майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів, вів вважається вільним вцГ боргів. Тобто стає знову суб'єктом підприємницької діяльності. Ухвалу про реорґанЬацію (ліквідацію) його як'юридичної особи "арбіт­ражний суд може винести лише з двох підстав: якщо майно­вих активів залишилося менше ніж вимагається для'функці-онування юридичної особи згідно із законодавством та коли про це є клопотання власників "майна юридичної особи. При винесенні ухвали про реорганізацію (ліквідацію) Юридичної особи-боржника її майно передається власникові, ," „

.л^ ..~ § 4. Наслідки вгізнанйя боржника банкрутом

' " h _ ?' ^, о ' ь ' ^

Внаслідок оголошення про банкрутство .підприємство юридичне переходить у новий правовий статус -і .статус банкрута. Цей правовий статус передбачає ряд особливих Юридичних положень: 1 ' d. і, .. '•

• припиняється пі.Жприєйнйцька діяльність боржника;' ^

• право ' розпорядження "' майном, ••майнові права .та обов'язки банкрута переходять до ліквідаційної комісії;'•••'••• ••'

^'строки' ycfx боргов'их зобов'язайь банкрута вважаються таЙіми.^Ь'минулиГ "\t'^'"^ >”.т,:.^;:.о. '..;,п”-^. .., ;:; ;,;.-

1 їіа^хувййй'я пені та" проценіів з усіх видів заборговано-. сті банкруті гірипїіняет^сЇ. 0 ; ' -^-."”.< s o^-'

'^"^рбгтрШнШ суїі, мйжеїіизйатй'недїйснйіб будь-яку'уг^ ду іЙодо йрбдамсУм^Йна ёоржЙиРой,' 'здійсйеногопрогіиігом Шрьох місяців до гіочатІКу гірЬ^ва^аж'ен'йягІ'у вправі з^ 'умови, якщо її здійснено в інтересах зацікавленої особи збоку бор­жника. Таку ж дію арбітражний суд може' йчйНитИ;^до будь-якої' угоди' боржника про''продаж"м^Д^,Фи^прйЙн^^ останнім на себе зобов'язань пропЦгом ^д<”горо^ До пбчіа-^ тку, провадження ^у іСпра^в” про ^банкрутства,.якіцо ^прйдаж манна здійіснецо .МЯДЮ^ приховання^ ^ього майн^а^о несп­лати фргів, якиіо боржнику рйультат^ угоди ,етримав наба­гато ,мен.ше, ніде. реальна .цща, угод^ ^майна), а тгакоиі у разі, якщо боржник на момент укладання угрди вже був^фактичНо неплатостіроможним ,ни.,став неплатбспро^р^кни^.^ рез^ль-, таті виконання цієї угоди. угод и^ожуть визнаватися ,нед і и-J сними за .^іоданням. прокуратури, к,п6пртанням боржника, розпорядника майна або кредиторів. > ;т.;^'; .,-,;;> - .';

н Банкрутство -,це иайсуворіша майнова, санкція, .щодо боржника'. Законом' встановлено, що з метою погашення боргу стягнення^ Може' бути' звернено на все м.айно банкру-' та, що належить йому на праві власності'аб<і' пивного; гос-' подарсьрого'бідання: .-і;..-”' !<-.ui'v;',;-i,;o w^,n'^ s.nkiAA'

Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону “Про банкрутство” у випад­ках, -передбачених '-законодавчими актами, стягнення, за претензіями кредиторів може бути звернено і на інше май*' но. Тут йдеться," зокрема," про господарські товариства: з дбдаткрвбЮ'відгіовідальнісТЮ' та повні. :r?; u / s :• іг-

"; Статутний фонд товариства з додаткгівою відповідаль­ністю поділений на частки визначених установчими доку­ментами розмірів. Загалом учасники цього товариства від­повідають при його банкрутстві своїми внесками до статут­ного фонду. При недостатності ж цього майна,якраз і діє правило про “додаткову відповідальність”, тобто наступає вже безпосередньо відповідальність учасників,товариства їхнім майном. Ця відповідальність визначається “в однако­вому для вбіх учасників розмірі до внеску кожного учасну-ка” (ч. 1 ст. 65 Закону “Про господарські .товариства”).

Граничний розмір ;Ь<Дпойідал.ьноеті учаснц.4@ передбач^єз ться в установчих: документах. Це межі майнової відпові­дальності так-ого товариства. „ •, к OXSQ 'П ГіТ/П-, і,^ .^-^ .^э кэ Дещо інший механізм вздповідальності, "повних това;

риств. Суть повного товариства полягає вдому, ідо вс|,'його . учасники, “займаються спільною підприєм'нгі^ько^діял^' стю і несуть солідарну відповідальність за'зо&ов^я^аи^нями товариства, усі^св^ж^айндм^^ст.^ дарські, товариства”). Повна, відповідальйгсть у такому'разі визначається як.відповідальність усім майном (Ювних^ова^ риств, на яке відпб.віднолб ^аІїонодавства^України може' бути звернено стягнення'. ^'1 ."-" -•^!>" ГІ1ЇЬ'" '< ' '^"і^

•• л" ”/”;;"';:'.І "•-!;!Л "•-•з '^'.^"•••^гт- с'' ч'г -'.- ' "і •] с->”чц-і,-

., .Аналогічно урегулюється відпойїдальність повних їбва-^ ришів крманДитН.ого ^варнст6а,(ст: 75.'77"^акону''“Про5 гостодарсьйіто^истїа^ ':'•:" яr"?i•' ^"-SH ^•'••- 'x,

^ЬіушШ майна ^дн^жя.^ЩоДо^Щнки м'айна банкрута' ЗІі^Щро^анкгіутство^тїОрйстуєт^^ лочйбю) гійрмою; роблйи'посйл'ання на^Закон' Укр^аїнГ “ТІ^б ПрИваїйзІїйю невеликих дер'зікав'гійх підгірием'ств (МУ лУтігУиватизаЦію^.ІЗгїдйозІйт. 9 заіначейЬгй закону майнб банкрута^оЙнюї-гься'за'їак званою 'віднбвнбю вартіїтю'иа- • явних 'осгібвнйх і оборо^ни* коїйтів з урйхувайїтям іфеди-торськоїта дебітЬрс'ьйої заборгованості -цього' пїдприемст-1 ва. Що означає ця категорія та Ж вона обраховується, ви-, значено' в Методиці оцінки вартості майна під час при­ватизації, затвердженій постановою ; Кабінету" Міністрів України від 22 липня 1998 р.'№ П14 (Офіційний вісник У країни:-31998.^№ 29). 'ііі. а^;, •^ у!...^ .- ;. .п&,..--; ,.^ .ет

Майно банкрута оцінюється як цілісний майновий ком-пяекс.-Для цього^і:-п^ с.^7;.. vn, Т З^.т-, г. - с о”.phi л~ робиться повна інвентаризація відповідно до Доложен-;

нягфо інвентаризацію майна держа.вци^ підприємств, w>. приватизуються, а також майна державних гпдпри:ємст.в то організацій, що передається .в оренду, затвердженого .поста­новою Кабінету Міністрів України від 2 березня 199^ p. №1584; ^ .p— -.••/ ^:..--,,—...,,: ^ єн ^ :^ • ^;/^^

-” 'розрббдясться передаточний, баланс; -hwtoq чг<к,н .!v

• "визнача<Е!ті”сяг вартість майна згідної даними інвентари­зації та балансу; - ^.h; :*• :,1 -•І':': •...., , І,Г;П " .-.і,/,-';"^,':!

"* складається акт-оцінки вартості майна як цілісного майновогб'Кбмплексу, <і': •" • " ''^;a•:;::,:я' о-".: .,.;';.-. -;::.-• :. .^

-'ояДопереЛіку майна включаються: -'я p'i . .ійр :; •;>" '•основні засоби та інші позаоборотні активи (в тому чи-слІ'йезаверціене будівництво); її'// : - .Ј ^.г і .',') sx

-і'” оборотні засоби'"” запаси і затрати, грошові коаїти, роз-

-рахункй та іноїі активи^ урахування м^борговакості. і •- і- ^ ^•'і ^ Продаж маії'нл Продавцем 'майна банкрута визначено

ліквідаційну комісію. Цей.'бргяц'приймае рішення про тррб-^Даж майна їа "погодженням із зборами (комїтет&м) креди­торів.'^' "i^-”-' t- <^-.{fi .' . it-; -”-”" o^ ді /ч 'rif'y < ізг.схч

r '' Продаж" йайна баЖрута е гайсйо'їсі акцією. Голоба'лік-

-йі'даційгіої кдмгеії забезпеч^ через засоби" масової інфор-^тйа'ції отіовіщення про порядок "продажу майна банкрута,

-склад, умови і строки придбання майна. •. .“.ч' &н;т.~ < ->

У разі надходження двох і більціе'ііроЬозицій голова лііквідаційної комісії призначає проведення конку р<іу ^аук-'ціону). Порядок проведення конкурсу Аукціону) в-такому і”ипадку визуачаєтьс^ ст.^ .9, •14-24 Закону “Про привати­зацію невеликих державних пщприемстб (малу приватиза-ЗДІю)”. ч"^-і г "[qor і q/i чід OQiigo; a" з г' "' - " /<'1

- -^Для майна, яке ородаєгьса на ауіщіоні, оціночна вар-JricTb ? почат^ювою. і-кі^із f dT^fp'^'r.o 'е ^ьq-^a / .<~ ",' '^”г ^ л -'~

-'^ 5: Черіговісті, задовб.гїсння преї ензііі крсди юрів

-^ f^^^"^глг'.•• р^~ " l? і-г"'-і.' ' v •j f ч'<_, • ^>ь-5 /" ,

- ^' тайной іУреіензії тсреДитОри”,'-які задовОЛЇ-няюАс'я' за ''рахунок Коштів, івиручених'від продажу" майкУ банкруті, задовольняються згідно з принципбй'чергбвості. Це “Орма-

-їивний (закбнодавчий) прийцйії, 'Їайріплений безпосеред­ньо в <;т.-2і Закону “Їїр6 банкрутство”. • ' г і"'" ''" •^г 'Ії Суть'принципу черговості поляга^у всїанойленйі Зако­ном кредиторГв }іерЬої, другої і V."fC'mifi6Wpiu, або черг. 'При цьому діє пра"виЛ6'про те.'іцЬ^ймОги Кожної наступної їчергй задЬвоЯьнйюіьсгі після 'повного аадоїволення вимог ^іпопередньої. Тобт(?'це8 приНЦиа е^прогилежним принципу Іюділу майна банкрута на частки, пропорційні майновим 'Ьимогам Кредиторів усіхтсатегорій. ^ ^у, <•" "-' r <>,., чт • Передусім, позі чергою покриваються 'витрати, пов'я­зані з провадженням справи про банкрутство/в арбітраж-

-ному суді та роботою .ліквідаційної комісії,ітфункціонуван-

-яям розпорядник^ яайна, а також задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою."

-? Статтею 21 Закону “Про банкрутство” встановлено, що ^ першу черг/ мають бути виконані майнові зобов'язання

— ••'-' * ! Г. ' ЇМ \\ u^,.' , ч її iV л, ir-Ч О', 1 М " 01 > t, і У

перед працівниками підприємства-банкрута, йдеться про

- ° ^ ' ВідИосяци. поУяэан! й зйстюою найна, регуліоютьЬя Законов У країни від 2 жовтня 1992 р. “Про заставу”, 'і ?''1 і ' л ?

відповідно до ст. 23 зазначеного •Закону цей 'договір уійладаеться у п'ятиденний термїнг "•$ двя аатйердженну органом приватизації результатів аукціону, конкурсу:

Таким" чином; проведення'аукціойу, конкурсу і укладай-ня договору купівлі-продажу об'єкта приватизації ^а^а-

^ СОМ'НЙ СпІВЇіадаЮТЬ. І ~ ':.-'' У- •-РЯ/ ,"ПОнТи!„-. •

- h'.1 ~ ї<-' і ц , .• ,''0-.-f •"• ,/ я^жіГ'КНН^і.^Ч К -•W^^ 3anumaftwfl "Й ^PWW виві1еног0

5t< я 1. Дайте визначення поняття ярива/тм^аі^. / 11, и ні;' а

-нг,2. На?егп”солойа.завдання"при,вгітизації. л сь я з.-ч, ояє

-^е^.Дайте\загетміу “Характеристику законодавства про приватизацію ” ^с і ^"- к вс'ііук ,!TSr ~ч^оі^“<оньйгмт

-u^4. Що таке, об'Єїсг приватизації?^, ,^ , ./н'-уя^а
5. Яким чином класифікуються об^кц” приватизації!? і ел 8. Назвіть суб'єктів приватизації. ^ - едо^ і /•, • ^ <>,' s і Ј

-о, 7.jiyo уаке едина.еистема органів приватизацй <..які 9prs-

МИДОНЄЇВХОДЯТЬ7(і;д ^i^nnVnfO OlQCu; ЭК' -/ /-”,,/л ^ /И

oife. .Хто можеібути.поіупцяму вороц^лриватизації? <д,т

-^^. Що таке довірче товариствоі^.^г^ц, п^Т Гняся'а . ,:.1Р.,Що таю інвестиційні фонди т;а інвестиційні компанії? q ^,1|1. Охарактеризуйте /основні dcrafl11, ,при,ватизаційного

OPW^y-J'Pf -г^ачпп ^ ^ ^ЧЗ/'с^' 0\ .TJ Ь ^ЯПх V ' І^Р ЭШ';

о^ 1?^.9звіть,способи.приват;иза^де^жавного майна, .^щ. у ч13. Яазвп-ь ^рсновщ, іумови ,-договору дкупівл^продажу об'єкта приватизації, ^ .“а-^.; oq і J^.s' ч зі '<ш,і<іі-? ^ 14 Яку .відповідальність несе, покупець, за невиконаннд чи ,,неналржне виконання умов допэвору купівлі-продажу об:єкга приватиза.ції? ^, - , ^ „н ^ /' / ,:ьа. г„ ^ ^ -" , о'^

, • -13' > а . - і, ^ -, > . ;-,СП л^

i-n - ч^.'- ^ п ^'.i -,^ a 1^' ^^'^c -. 1"'^ "с- у/,/ 'эу ^ Розділ XV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ qn

<^ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЙЮСТГ В УКРАЇНІ .<

г ^•-. <^ ' • ^ ^-^r-'-)a, ,, .,^<г -S^

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ мертва точка І деескалація
Розділ мертва точка І деескалація (фрагменти з кн. Рубин Дж., Дин Пруйт, Сунг Хе Ким Социальный конфликт: эскалация тупик, разрешение....
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Розкрито специфічні риси аналізу попиту на ринку нових товарів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ступеня обґрунтованості...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи