^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа icon

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Назва^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Сторінка2/6
Дата06.09.2012
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
§ 1. Поняття ta юриди^чні ознаки біржі ' ^s

'іч*^ 'іfr ^ „ <- s- ^ T i1 b? '/ ^.f 4j^

tj' ^Слов0'“бгр^ай означає: О сукупність'осіб, &5їі6стійнб в певному місці'здійснюють'їорговельнї бп^йцїТ;^) ]^ісц& їх зібраній; 3) сукупність y6S, які укладаються у цьЬму

МІСЦІ. k " ч1-- . і Ј '-\ ^ -- ї- -'гзп "• '. с' '

<' - Ці -Ірй знаМення по'нй+я'бірз^і узаі^намв 'іаКбЙбдаЬ1-' <6му його визначенні, що^міститьсяг в; Законі У країни ^віХ 10 ґрудйя 1991 р; “Про •гова^)^ бір*у” <Від&№оеИ Верхов':

-f РадиУкраїни.- J992^LlQ.--CT. 139).,Цей закон в'йзяачає .умови створення тадіяльн<іст”.товарникбірж на території

^ України. .,.3 ;НУ1,^--гГ!--Ру ігі.І-.КІІЮ ^ШІіО'/іі-.ЇЗ--] иі;;'ря<'до!}оє

Ь”к .^"P з 4,,l,Jyr;;Jjai^c>Hy йПро товарну біржу” теїварна біржа є.організацією^ до ^об^єднуе. юридичних, ^фізичних .;<)С.іб, -які ,,здГйснюють. виробничу і комерційну діяльність і

-кие на меті надання послуг ^одо уклзданця.^іржових угрд, ,йиявДенн^^товарних^цін,, попиту ^ пропозицій уварів, вивчення, упорядкування і полегшення ТЮМР00^0?0^ г1

-.пов'язаних з ним торговельних операцій. З, .цього визначен-

^\,^^.i^J"^t—:'-^lт'^ MI'i'i-Jy'' -""•." • • ь^ , • '• "' ' - -^.-"" '•"-•~-- -т ' •'• ї *"-.і' "'<

,ня можна зробити такий висновок: біржа^ господарською

ffi~~~' * V-t f і. і -/ ї^ . , - 1 і 'І М-—•",, --, .•--. •- w - ..---, '1-_-^ ^----—-,--,

організацією, яка виконує певні, а саме ринко^в.грегулятивні

ІЙ^^^6^^ виявленню курсу Товарних гин.Ъоциту “Дропо$иції.^0сной-

на їҐмета-спВията. зведенню'в одному місці (на бірж”) по-

ій-і >;, F* і й •-•vtl'x- S "' -f—->;-J 'tVLfd-jS~ dli ''"'A- Ц.У.г'Кл “' ,-

питу г пропозиції на певні товари, обслуговування їх обо-

ь",г ffivf'-•ї' "і й -"; '•> “. -'-"-" і" • ;іі y't1-"”-•”.-. '{-.,^;і-і"3 и".;'. и“г

уугу. lie харакгеризуе біржу як економічну категорію,.,, ;

' *' Іакі ж''фумкц1ї виконують ярмарки,^'Проте вед^ірмірку біржа відрізіїяегься-тЙм.Ш^''-^^^^0"^ "^"е постійним (щоденним^'місцеїГІЙаємЙдп' п,оп^у"і\про-

позиції, тоді як ярмарок лише періодично' вико'ИН'ІіІо (Ьунїс-

-(,Ко^><" •^і ^^н^й-Ру^а •.•,;^ї.А.м^. >-.,.. •^".і.-ї^'і-.^кї-' ..

-^^є^^ійниїГСіафіксованйй) йнтйнгенукл^кпв1! Щ.

І^418^1^^ ^і^^^тей^^Ж^

^'ярмарок і товаробооротуі^^н^ д^^посе-редньо виставляються на * продаж "тЬварй'/ТовароЬборот, ЖомуЬЩикан^^ШУІбфжа,^^ безпосередйьб' 'бїржа "товарів "не виставляє, 'во^о'пе-рує Та­гилом'"інформацією Ііро'йих' (п&і ^іькйті^ якість, цЇни, угоди кугіівльпродажЙ.'11-''"^ ;^“ ;--^'-, ^ іі) Залежно вздпредметадіяльйосп'рс^зняю^ їЬварйГбІрж!^^^"^'^^07^^71^^ ~1 >^ІИ^Й6^^^p^'^бjI^tN>?oпeD^ і^тббтб^шбгішГдокумап^ ;пійвд вблодіння або Відносини позики1,' вМзнДают^і^моЬіайоси-ни між особою, яка їх випустила, та їх власгіМком1! пё^едба-^йЬть, ік правйло^^плат^^^Уївйглвдї ^відевдів або йрбцейтів, йт^кож мбжяивість^пёрёДа^Тт^^овЙ'т& іяігі^

fipaB.'l^oi^nAHBaroTb't^urol'aoKyMeHrt ' SH

-і'^ ^'i A'aOfc^-j ” ;Ні-:і^-Сн; ”;< 'ч1-' •.•'Sts^^'^.ia > -....^^-1,: к^с;^

к^-^ЄЇІ'і&ЬуУіфаїнйвцсЇ^^^Іл^ро^^ ву біржу”// Відоігості Верков. РадаУіфйїм”-”99І.-№38-Ст. S®8. <”i''V”

Об'єктами операцій фондової біржі є акції; обліга'ції республіки, /місцевий позик' і підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; векселі. " ^ " ч До "Цього переліку догані приватизаційні папери, які

-засвідчують право власника на безоплатне' одержання у процесі "приватизації часток йайна державних підпри­ємств, державного титлового фонду, земельгіог'6 "фоК^у ^приватизаційні Тйайнові ^сер'гифікати, житлові чеки0 та

-земельнїбонй). {et3t1 - "- •"" / ^•і'' th^-"

-•- По^Г^авЬв^ЬШібвииіе^ПдіяХь^сть фондової б^^реіуЛіЬіот^я-^оздІлоІ^'ЇІ'^ондова^ір^ України'“Про цінні папери 1 ^6ндовУбірІ<у^:' Фондов 6і-

м. Л " 1, Ч.' і. ° t'6 f о і f >i o- ”~f fyu't--1-" І 'і rife' ui

ржа — це організаційно ЬфорМлёний постійно діючий ри-'Нок, на якому здійснюється торгівля цінними патерами. „"

З т6Чки"зо^у'П^)а'врвсмго становища фондова біржа являє "собою піДпрЙєКїствЬ'у'формі акціонерного товариства,'яке зосереджує' В с6Й 'попит'' і "пропозицію' "цінних паперів,

Уй * і*1^ Зіл^1 І *Н^ ^”* " diui^H^' -1 ї:^ і*1 4^ •"' -"^-ь

'Йірияє фо^м^яню fx біржовбго курсу.,, ,^ ^ ^

<^ тoв^нl§l^кlмoжyть .^w^^m”? ^изале-

жновідря^лїдста^ ^. . . ..^ і , т., .. Так, залежно від xapakmepy асортименту товарів то-

Jf* • • * • •/ -^ІЇ*-І

варні біржі поділяються на вузькоспеціалізовані (предме-

-ії ш""-"!.-' Р- ' іН^іаі.ч іЧ" •їи-'-а '”ггчпчи',,-"1^^!-1'!' •*. тЬм торгівлі на таких біржах є один вид товарів); спеціалі-

ht^f ift 1а-М'1ЦА..”';Л .ДУ-и-ч'-- Лі ./••”.' ••<"alii uS
зовані (предметом оіржової торгівлі є, як правило, одноти­пні групи товарів); універсальні {[предметом тррувлі^ши-|^киЙАСорти|йе^1 різноманітних товарів). ^ .,^п^

'Залежно ,від ^ Характеру біржових угод_ вйділяютьГ,б(-'ржі реального товару, ^на Яких предметом купівлї-про-даж^ є' реальн'ий^тбвар (яй вироблений, так^І намічений

,,” I“J Ji'.L „іі^Л^ ••i'y.'y 2K- u !'-1 "'- 4VL r-i ?-^

для виготовлення); ф'ючерсні, на^якдх^ з^йрнюеться

-торгівля не реальними товарами, "а "контрактами на них',

Е<1(г< ”<• -^ '^S ^^-Ь, ^^ j 1.^ї*', ' г *ї - т s ' 'ї iJr*'" /

опцюнні, предметом торгів на яких е тільки права на купівлю або продаж реальних товарів^бо контрактів на них у наступному ^Періодї; коїиплексні, на яких уклада-ються'угодіі щ~одо ^реального товару, а таком^ ф'ючерсні тайпціонніуїо'ди. ^; ^ ^ ;'", ;" "1 ^^^v ^

Залежно від ступеця відкритості (можливосте участі в торгах) товарні біржі поділяються на відкрита'(публічні), на яких крім членів'біржі в біржових'операціях можуть

^ .^ Е • 1 с ”г • / *ї. * , ї Ьї 411^1? ' 'Ja ' *< " <1

брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові), та за­криті, На яких право участе в біржових торгах і укладання біржових угод мають лише члени цїєї товарної біржі. ^ J

•• j -• § 2. Функції, права та обов'язки біржі •

„ ^ г^ ' L k v if ^ ' > і ''i *•? .,

Функції (основні напрями діяльності) біржі випливають тУасамперей з понятйг'цієї спеціальної госпбдаїбької орга­нізації, а сіме: ! -' -———— - ' q l" - p-

• товарна біржа^ виконує функцію тб'варброїпОдільчЬ^б каналу або 'механізму," завдяки" якому товар розподіляється ^.^^^да^^^^ьною ціною; ^ ^„'(

• товарна біржа є свого роду господарюючим^суб,єктом, який організовує ринок. Тому її ще ^називають, р|5ганізова-juim ринком. Вона створює необхідні умови ^часникам бір­жових торгів у їх проведенні., На біржі здійснюються купі­вля-продаж і, .обмін „товарної маси, що, характеризується взаємозамінюванЇстіо і не потребує додаткового^узгоджен-ня технічних характеристик'. Продукція, що надходить яа біржу, має відповідати стандартам; ч /, щ' ' н • j \>^< '• "

• товарна біржа - це місце, де узгоджуються попит і про­позиція на певний біржовий, товар;-.\;-я^ь ьн 74 і ге. .,

•sf това'рна біржа є регулятором цін. 'Завдяки коливанню біржового обпиту^ біржової пропозиції тут не може бути ^державного регулювання цін;" іь ^^^^-^ -^ < j

• товарна біржа'стабілізує ціни на біржовий товар. Функ­ція стабілізації цін Здійснюється Через механізм біржової ^спеїсуляції або гри на підвищення і зниження цін; “о1 -" "

• * б'фжа є місцем так званогб бірЯсовогЬ котирування цін.1

^ Біржове котирування J це реєстрація біржовими фга-Ііам'и-кур'с'ів вдн;'що1Йнйкакугь стихійно, набкре^Гі біржові товари (цінні папери) з урахуванням укладейих біржових

її ї 'і^ .^г^^^С ^ t >h ^.^ ^

угод; -і "

' г' '• ^•^"'ч ' i^ f Т • ^ e c' е" • '-”Ь'”” ,, '"^ . ^,

• біржа здійснює збирання ,і обробку ринкувої інфор­мації, тобто є інформаційним центром' рин^уіцодо вироб-

•\, ts/ ^J^t „й". ^- Ј- - "- і Ь і- ^і." а ^р. ьЗ і* *^ ; ^

ництва біржового товару, динаміки попиту на товари^ .ИІн^на5іржовцх та інших ризиках ,Т,оіцо. ^'іржа'забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, у тому чи-сді дляхом видання ^біржового бюлетеня "г періодичного органу, в якому публікуються курси цін на товари (цінні

•папери); ^а ' ^ з',? .товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює

•сорти товарів, реєструє марки фірм, допущених до біржової торгівлі; 'v p.i ' '•„• л г .t і u /

•ь
біржі та їх йонтрагенТіами. Виненн^арбітражвдї комісії біржі є обов'язковими і мають силу виконавчого доку-

yW^--'. .і.”! b ^~і•: h-.70H.ir.sii.. нуяп{.кці!;аонзп) и^ии-Ф

•,. ^•^"^"о^Л^адени^^к^

за певними принципами, користуються правамрГіЧі несадь встановлені законом обов'язки. •w-s'j і: .'ш^.н

:: '^іїнцйгймиді^і^Гбіржда

1бІржбвЙХТОргівГ-' 1 ^'^ "ГІІАа- .<^?"^" Odb •/UGHEa

. застіосування вільм"иГ(ринкбвйх)''цЇн^ ^“уойчнё^провё-Аення^біржовЙ^ЩрІв.^00* ^^ -ricy-' э Ь.ф^^няєдо1^”

• ^Т^^^У^Г^^ЭЙ^оУ"01>loHh(? т^"Ј.-HЈ.^qO HNMS

•^ встІнЬвйюйгй-'йді'ійвідй'д" до^чЙйЖ^заКонодавства тйі^сні ііраГйла біржової Ібргівлї таГ Ї”іржЦв6і'У~арбітрЙіЄУ, 'Іі'И^обов^язковймй для'вЬіх учасйййів Торгів;; > •'лог; -яг.й

•'У стйбрюватй підрозділи ібірж” 'ta 'затверджувати^ їюйб-

ЖеМНЯ^ПрО'НЙХ^-і “ЯЩХ^ОЇіГі -Зі :;r-^'.-.-"q.:K лНЛ^;НК5Т RH

• розробляти з урахування^ державних' стандартів Блазні етрйдартіг і типові контрактаї; .^тш w - fs-f.n'tb знф^и.- ®

• зупиняти на деякий ^с біржову тйргівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня ввдхилякпься .більше ніж на визначений біржові+м комітетом (paqotO біржі) розмір; ^

• встановлювати вступні та ^періодичні внески ддя членів біржі, плату за послуги, що Надаються біржею; сн"^ or. в ;^.вст1№овяюваги<тш.грощові збори; ,„>. тч •;;.і9й .s w

• встановлювати; і.стягувати відповідно до.етатуту біржі Цйту.эа ре.^трацію.угод на ^іржі, штрафи та інші санкції ^ЯОрущения^атуту біржі т? біржових правил; - ..^ ;е”,.засновувати арбітражні крмісД для ;вцрздення .спорів у торговельних угодах^ - :..^-, „ „/ г ,. ^^,;: „

•, укладати міжбіржові угоди' з іншими 'біржами •мати

^"^"^^^W"^W У TOW W'"1 на біржах, розт'^. шбванихзаііЬрдонбм-Укра^йЇ"^"0 ^^-'^^ ^ч'У ?

•;•" вТнГ^иУдерзЙавнГорга^Й^^^^^^

:сутотї;ся &ірж6вй'Ї діяльності;' -ЇЧ"3 t - ^•'•'..и ^.„ьн

а'* іидаватй бїржовї"ою^ет^й1,'дЬ|&ідникйтй іншї ійформ^-ТЇійніЩ рекламні виданй8;' еі:м"іу.::о^!^зо э'';1;-.!^1^! ( •ЖйснЮвати1 інш” функції, 1 ііЬредбачені стату+бм

ЇЇІрЖЇ. ^'Г '•^ •'- •"^ '•'-', „^ .'ЗьТ.;!7й,іІ,ї^л -/МОЯ;; у ,-<4b.q0

Стаття 4 Закону “Про товарну біржу” визначає обо­в'язки Цієї організації. Товарна бірзд, зокрема, забезпечує створення необхідних умогдля .біржової торгівлі, регулю­вання біржових операцій, регулювання цім на підставі спів-вГднбкіення попаду та прогіозиції^на товари, що обертвють-<я на біржі.'•'.. .-'-і й -••-і'Сіі': ',;д„лі3і^ :й,^ hqona ,..Бі.,г:.^

'Ј їі{йка зобов'язана гіаД1іватЙ"орґанізаційні та інші послу-П'ґчл^нймі відвідувачам" біржі, Здійснювати збирання, об-pd6Ky^ і поСаиренйя інформації, пов'язаної з ^он'юйктурею бйїйіу п 51S" ->!і Ј 0” ""'н •""''1 ,-з <"•'- .ї" ° • -' !-г о і

Hti4P '''<'„" і г Г, " Гі'' ,^ ''ЧОН !:' і -І-^Г,”-^ "^ .rTi. ' ^(,!|^ i/t- иГ!-. “'^r'5 ^^Й- - й.-' ” '“”. ')'''' '^ K-i '-''Г ^

? '.лп,', ,§ ^ вВДЦ ?”рЖОрИХ УГОД ,, н,а у^

_ .'.' ^ ^^^^. i.t. >i' . •:!J' . t- " . ,r. • " Ul fr' іі-i.f

л,,Залежно від місця укладання закон розрізняє ріржсни та W61?^ У^"^0 ^k "РЖ0^"^, ЮЙДИЧHУ

природу. '„.-.... . З, .HiJi.Y^ ..

, Біржовими угодами є Дії громадян і організацій щодо

і.'-' К- /" ^ -” й” <”'? Н •”" її. tSt ^ Г- )i/ TS'-W ^ e-

вртановле.ння, зміни або припинення цивільних прав а
-^.""S"' ^ Л 'ь' - _!".1-^1."т ,Л • ;- Ь Ї<'..ОІВ> L'l^iyNl'i •tE.T-"

обов язків, які вчинені на біржі в результатіріржових тор-

,, - .^!?l^гJf^^-/ltJ:ЭllІ,J^І'•'^Uc'^J••l^^^ .•'t. г.

rie. Укладаються ш угоди через посередників - брокерські

(Ї"ь <<'" •:-. ^' -“ f'-J””Fi іч^О ”” /, Йп ^' .у”; ї V ”-",->'-'n *

контори і .бр0^?1^ a. ^ WW "P0^^""”1 ^PA^WW реальнбго товару. Виконуються біржові угоди поза біржею

> "^ lltrJ rvJ'f'J •П і у" t“-- 'i^if т" "•- ” Ч”. 0"гі ',

(товару як такого на^біржі ^маїе). Біржова угода має, юри­дичні ознаки з'вйч^йної угоди щодо' змісту/структури текс­ті, Їорми^гощо.''" ". / ' \ '" '-" ' • ' "_ г

На біржовГта ^оза^ржовіугбди^іІ^рЬют^^ й,ті самі правові нормд про угоди. Йдет^бя, по-перше, гі'ро Нор-м^йздшуі гла-ви;3,Цивільгі6г^к6^ УкраТн'ськоЇРСР (ст. 41-61), По-друге, про ^відповідні ^Іатті .'рйзділуїі

Е^кремі види зобов'язань”, що регулюють вїдноЬмн^ йу'пі-

^ і tf '' '\. /J T_ \j 'f 'ь^ / lv ' ї ^^f < t ^' ^ "• Ї її' t^

і-продажу, міни, поставки. Разом з Ійм.біржова, угода має

--': л--"-”” J v^it ay ^ О**^1^^^^^^"/ fcH ^г чД^ r^t S'- J

іні юридичні особливості, \ow види, особливості укла-

г-лчь<^„* ? _ и. , з ,і_ї- Оі і'і -я^й},.'"„.'инаї.'іт-ї'из

w^^'p^^v^yp®^^^ ^І5^^1?^"1 bпepa-

цн” та ст. 17 “Правила біржової торгівлі” Закону “Про

а н-'м'” а”ч Ч]'” ,* ^ ^^ uv''-і . ”.' • • ' ,• -гі'

товарну 6іржу”.^ДетальНо біржові угоди регулюються Пра­вилами біржової торгівлі, затвердженими біржовими комі­тетами^ а зміст цих угод визначайся Типрвиї^и контракт і^мн.якіт^ож^затверджую^ ^и"

1ЦтовіДїЇзнити'бірж5вї угоди'&ід зв'й'їййгіих; небіржо-' йх.^конВда^ец^^п^берйе.^нача^^щб дія^ьністб ідібДо' &" укладення називається біржовимиL опЬр^ціямя',v1 по-друге," 'встано^ьлюё^обли^ ^умовгі, ^'кУм має ;ЙдП^ідати біржова угода^ ' ' 1' '1

-i-s f^ О' ”'> ч i”.."^ чґр ^ л" ї a r/ _> ”7 лі ь'1””. l. “& .1 і э^

^,„ Предметом біржової угбдиєтак званий біржовий товар. Згідно з п.''а) ст^І'5 Зайбну “ГІро^товаріі^бІгі^”* біржова

/-' .д ^t З” •^^ •^^Г'"'1 М ””-.і і. ї<* е -в' Л^”_ ^

угода може бути укладена на купівлю-продаж, поставку їй

””.'~'-?"л"а о ч— -•'-.-s--ro.Jfc sF^' ^ЧУ.-ч1 і Vi.-^.J.ii ' ””• ^^ .

обмін товарів, які допущені для обігу натбварніи біржі. Гим^гй^о^ржбвЪгЬ' f6?ap^pfet$ifo”6Tb8M 'правийамІї'Іір-жової торгівлі окремих'ібірж.^ - "г?-1 " ' ^'гт <-"1 - •^

- г Лк правило, біржі здійснюють обмін (товарооборот) това­рів, що характеризуються якісною, однорідністю (речі, визна­чені, родовими ознаками, взаємозамінюваніцй товар). Обов'яз­ковою вимогою є те, що біржовий товар не повинен потребу-і вати додаткового узгодження його характеристик. Товар,'якиЦ подається біржі” має відповідати встановленим стандартам, Якщо він частко&о втратив споживчі" якості, відповідні дан” мають бути відомі всім учасникам біржового торгу. -, t/! 'Від'мінністУ'між' біржовими"і небіржов'ймй угодами по-лягає'^кожЇгому^іЦо суб'єк^мй (учасниками) бірткови^ угод можуть бути лише уену бірлсі, ....,, ., д,,'.;.'0^4' "; Еірж&ві .З/т'о.ди '.з^рЬнй^Ііїр^Ь^іямії^іЖіл^^^^ війди. Найбільш 'загальним критерієм тюділ'у є ”йй'вИ^аЙа^ ^^^ЗгвдноЇцим^теріє^ ;•" з^нег^йниїв. виконанням^ (“угоди на'реальййй това^ або' “кас6'в|' уг^іий)/Така. назва, угод зумовлена'тйм, іЦо при^ дбанря'абб'відчужіенЙя'товаЙу передбачає у' цьому |йзґсам^ “негайне” виконання угоди. За 'такВіОі'угодою' foBap' йає' знаходитися наодному з вказаних' біржеісГс^ад(в^^рде:

ватися покупцеві негайно. Конкретний термін визначається Правил^р^^^,^ ;э.••,——Ј'..:ti^^ї;,...,

•; Т^^^^У^ЖЖ^Й^1^"^3.'1'?^" ^т^и&^ ганізація-продавець передає у певний, визначений сторб-

\ -f ': • І ', '_” 1І ї І t ; С- t ^ і "• і '• '•• •/ •і '. - ' i ^- f i( |- ї 'Д iV'l]^ -ї^і. ; " '">Л 1 •I" t ^

нами строк у власність'(гіовне ґоспоДарське відання) орга-

нізаціЇпбкуйця'товар^УпокупеїГз^^

і' оплаги-пГтбвар'на Змовах '(ийдо' строку плаїежу^Шни);

Й^нов^е|и^^йговЬр^

бЇржов^гЬ товару,s строки 'вйкбйаин^^як^х^ВйзначаЮть^я

наперед,' tfa ^і^йбутнє. Оскільки йдеться про' поставки; ;B

майбутньому; тйка'ібіржо'ва угода' називається' угоХою на

c^!^oЗЙДд^юІo^^

" "'Форвавдниїй коіитШаїст'г- це' стандартний" д6кумЄнт;

>, .*^il5^^”^'.;'^^^r-*.f)^•"f..^'!W'•'";'^-ІЙ''^•'• "/;>'•'^'д'..i-'<“\'^"•

який засвідчує зобов язання особи придбати (продати) цін-

• .. '-'і- ••; ..•• . ,- •i . і--Ь'.'—"- ;}•••:.'"'"'І- _.' ”<,”- • .. '.-.•—“

ні папери, товари або кошти v визначений час та на визна-

\!;.,..:-і -і'..'.,•-•; ^ г • •'..•„-'^ „- -У.а^.ч. ••>..;•. --'^".•.'•^ '^л.^ч—-:./і.м чеНих умовах у майбутньому, з фіксацією, цін, такого Про­дажу дтд'час укладейня такого^фбрварднбй^конт^акту!, ^

1 При1 "цьому будь-яка'сторона форвйрдноі^б, контракту має^поаво відмовитися від його виконання вИКлі^Чнб'їіі'на­явності згоди іншої сторони контракту ^бо уївйгіадках, ви,-

• • >”- •:.'1 <• //у ••-•.; v- -' -її '' г" '/:'"-•-i'~ J '" *-' ''1 і ''••-''• "- •

з;начених цивільним законодавством._ ,, , .; ^ . . ' .Претензії' щодо невиконаній або ненаілежіюй? виконай^

' ^-і.' -' ї'4'"'' '•^ '•' "^ --''ь ї^ "' ''4'1-''' 'Ј^ ^ ' ї^'1 "-'* ~\” і1'-; • ” ' .''.^- ^''lit-'^''-^ "'•“'•і.і г"''''

н” форвардного контракту можутьііред ядляїйся виключно емітенту такого ^рвардн<)гбкбіітраісіу. ';,^^ '.! < ; ^

"t Продавець форвардного;контракту не може передати (продати) зобов'язання за'цим контрактом іншим особам без згодй'покупця форвад ного'Контракту. ' ^'о і; 1 "ь1 Покупецьфорвардного" контраїйу мае право без'пого-джЬння 3і іншою 'сторонЩ^кбнтрак^у 'в1 будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації)'форвардного контракту йродатй' таїсйй кбнтракт' буЖ-^кій іншій особі, вклЮЧаючи продавЫт^кбго^рвардн^ -. < о^т '' ''Строй' зазначасться-у договорі Їбір5к6в(йІіу"контрактІ);

Найбілі.ща тривалість цього строку також регулюєтьсІ бі-р^ювГ^илахбіржою^тор^івлі,^_'"^ф ^І^. л:^ ^ .„

До угод на строк ^дносять^я.такбж^бірікові. у годи; з то­варом, який знаходйт&я в'д6розі, а,такойс,з,тоїй]юм, із, на­ступним радхрдженням. : Характернсно, дообли^^тю угоди на'строк є те, їцо, договори, •гакогіа роду можна багаторазово перепродувати на біржі аждомомфнтуостаточно'і.поставед

ТОВару. 1 ^> ^ •^:-f^••,!,•^M'ф l^y^qn; Л^ЩіП^ hhdK.i/KCit') ^

-О)'і 3 огляду на. юридичний сйосіб забезпечення виконання вирізняютібся біржові угоди із заставою. Особливістю цьо­го виду угод е те; що крім основних предметів угод до їх змісту входить і зміст іншого договору -: договору Застави. Він Полягає втбму,'ЩЬ'в МбйгеНт'уклВДання"оснбвноґ-йідо-говору'оДин контрагент виплачує' іншому суму, визначену договором як застава. 'Отхе,'іцод6 'цієї' угоДи' крім основно-гбдіє^кЬждоговЬУ'заставй.^^^ ^ •^^'-^і^.й,,-,.-'^.^.

"'"Залежйо'ввдбсоби^їаставбдавця'цей видоіржЬвбТугоди м,ає два підвиди; угода із, заставою на купівлю ^заставбдав^ иви, ,є покупець) і уго^а^із^астабоїЬЙйґй^одйй^^засіавода-

вдам^гірода^щ,):^1;^^^^.^'' ;\^. '•^'•^~'\ •:,^.:.'^''. ^ ,У разі невйконаіння боржникам забезпечеінйґо заставоЮ

^^^"му^й””,^^^^^^^^ врДить^я за рахунок,заставленої суми, У разі.сгі

буваєтьбя за рішенням біржовогЬ "арбітражу, \,; ,.- ," -,- . , ,^. Одним .з.ви^дів біржових угод на строк'є ф'ючерст уго­ди, іпред мегом,.яких є..,стандартні _б,іржрві. контракти на стандартизований товар з визначеним наперед строком ви­конання, але за ціною, встановленою, на день укладання контракту. ?• ь.і;1.-';^ 'y^-'y;^iy/--: '• о-і-с1'^..'-- • •.•• •."; • •',.

- ^^Ф'ючерсний контракт визначається Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” як стандарт­ний документ; їікий засвідчує 'зобов'язання придбати (про­дати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та

на визначених умовах у ,майбутч&ому,д,,ф)кеацією u^ii на момент виконання зобрв'язань.стеройами кон-факту -i sp/x) si)

При цьому будь-яка^сторо.на^ф'ю^рснрго^ісйнтраіяу масправо відмовитись” й.ІД^оге виконання еиі^ючно^ на­явності згоди лишрі„сторони^онїраісту',а§о^у випадках, ^.ид ^таРУи^ьним законодавством,.,^ '^оа-го мн^н^ о& нго^оКУ^ЦЬ.ф^ч.ёренЪ^^нтра^у^ такий контракт пр^тяеям^^тро^^ргд діі^дш,и^ос,об^

^^^^""^У^Т^0 ^ТМ^-РЖ?^,.^-

'^Й^^Й^

- предметом ф'іочерсноіґуТОди1^ куїііівл&"пр8д3ж оірЖо^ вйгЗ кбнтрайу на певний ^вар;'а'Не'реаЯЄйбг'б'т&'Гаруі''

-'•; йредм^-Йбійт^^ігам'ЇЬнтбакі'маі^^^ ними (в'тому числі іДодЬ кількості ^ W якості тов'ару, Споійб-бу всїановїіенИй ціни 'тощо), оскільки де необхідно для під­тримки бірйсового ббіїу ф'ючерсі”; w ,Л б;-; н.”.^іля: .а.-; .і

- біржовий контракт (предмет ф'ючерса) укладається за умови, що їін має вказане Дір&ею :етандартне місце' по­старки, але може'вмьно продаватись і купуйтесь яа біржі протягом усього строку своєї дії (до визначеного біржеію. “піквідаціііного строку”);.,Ол,о-.оіііНі т-ім і ,-їг,іл0<а л-і'/е

-•..особливістю..прав", продавця, ф'ючерса.е, можливісті, здорот.ного ^його^викупу ,,за^.біржовцм, куряом ^(ціндю Ф'^Ч,®РСН9Г<”. Ринку),^ .б^-який,^ом^нт,до,закжчення ліквідаційного строку. З свого^боку, покупець^ма^, право, в^щыног^о продажу ф'іо^черса. за т^ким^ курсом і дотого

^CTTto^.,^ ^ ї^.^^-І (ї.УУ.^^-.г її fth:,^. };;.”..,- і,-, бяс ;.К?Л

\ Таким чином, ф-ючерс, маючи стандартне місце .по­ставки,'є предметом біржової купівл1-пр6дажу;^Йтя.^^^ терміну його дії. Обіг ф'ючерсів забезпечу1оП& біржові<Яе-кулянтй ф^ючёрсамй^кУ^ бфжовйх^тВрггв! вони привлЇсніо^'рІЇйиціо^Щж^ІноЙ4^^^ Йоіо^ібчерснбга р^якуЛ реальноЮ'цін&Ю'натоваЬна'мо^ ментвиконання-ф'ючеііса.^"^0'1'^0^^—5^ - к-'^;"' •^' ' : Комерційна 'ідея'ф'рочерса 'полягаЬ ^"страхуванні як проДавцЙ, так і пйкупця від неспрйділивбго'коливання цін надданий товар.-'її'"'5" ""•'••^'-ьг^я f .''-•.эо^^^.-.йас”:-!^;” :-ьї;

'^ Продавець реального товару мае^ амогу залежно ”ід курсу цін реального і ф'ючерсного ринків викупити конт­ракт і продати товар за иінокубільїи вигідною, ніж ціна контракту;''.; -зга:/.;,' Зі'г-'і'' .'.•:^v6;:qn. .виива -meyooo '•:qh->

- ": Покупець, .якщо він не заінтересований у ціні контракту на день його виконання, може"вродати його на біржі, і .•

м v і Купівля-продаж ф'ючерсів~5 метою'страхуваяня тоЯ не­сприятливого коливання тим м бфжовтій "товар протягом строку їх дії називається хеджуваяням; sot oqIL/ '•о4^

Наступним видом біржових угод є опціои, тобто стан­дартний документ, який засвідчує, право иридбати, (прода­ти) цінні папери (товари, 'кошти) на визначених умовах у майбутньому,-з фіксацією'ціни на час укладення'такого оп-ніона'або иа час такого придбання за рішенням сторін кон-• тракту.^? y”;!''^c;, T:'w;'/s'4) ”';• '••"'мг "'і.-тї^ f S'.;';!'!•";')• г ї:"1

Перший продавець опціона (емітент) несе безумовне т” безвідкличне зобов'язання щодо продажу цінник'папе-рів (товарів, кошті”) на умовах укладеного опціонного контракту. ' їойО-^о т-л^є oiHH^^ior.o'i^oq •^-'a'-r.'n -.1-1

-г /; Будь-який, покупець.йпціонамає Драао відмовитися, у будь-який момент від придбання.,тайих„адінних таперів (то­варів;КОТІЩ?). ^•q'/Tf.^'/M^i'i ^?'-i6-!qo t^srya •^O^Ss3 •^.-;м-;':,

;, н „Претензії сіосовно ненадежяого.виконання.або н,евико^ нання зобов'язань .опціонного контракту можуть, 'пред'яв­лятися виключно емітенту опціона. ' -•;,іійй:У fy.Oyvnw може бути проданий,без обмежень іншим ofco-^ЯФ^гом'строкуиогодІЇ.д:^^,, "у.^^^і-, кн^^ао^

-q;9 s;.. >ч1В4.ТІравіїлабіря<ЬвоТійргівлі

-:;/^: 0)0:;^ • .^....-з З? •/AGRi.C {.",5>'-;-)/J Зі,-./-' .^.;::' і^^^...'

' '"'ПравоЬийреж'им І функцїї Прйвійт'біржо^оЇ торґівлі ре-ГуЙЮє ст^ 1'7 "Закону “Про товарн^1біржу”:1Ця стаття" вйзна-чає"6ббв'язковий'зміст Правил, кблб^итань'діяльйоїргі бір-ШУМШЇ ^ширюються^основ^&ббрбни;'^ миють діяти ЩтвварйійбІржі^ПравМа^реї^іюкйй: гі г і\7 -• ""-^

• порядок здійснення біржових операцій; .t. ..?'--.,,.і '^"Ьорядокведёння^ржовОГторпвл^ ' • "'ыт ''' " i "<< ^рдце^убіржЬвогб'арбітражу'^цйх^итань.^'') '- -^•''їїравйїіа'біржбв&ї торгівлі визначають? ь'с--.<і ^ -- . "* строк та'йісце провеДення біржових операцій; > .'і . о” скгіад учасників біржових' торгів f сукупність вимог; що ставляться до них^^-^йнао а Е^д^:.,-;.^;.,:уад^-' :--^з^',^ „ w поряХбк здійснення те реєстрації біржових операцій;

r” ^п'орядок надання та" розмір', плати" іа користування по­слугами біржі;. iiOJl EH siquSOT N-fuOT 3Н .f•';”•.Ь.^•:т.>;^'^ >'i..-^-ii':

• відповідальність учасників та працівників біржі за не­виконання або неналежне виконання правил біржової тор­гівлі; 'о'в-из^п&й, к.юз o-iod'i кг.з'П .-r .qor Јh ^n.^OKqs-' с.,--! ^ ;

• інші положення, встановлені органами управління біржі.

„ Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів біржі або уповноваженим ними органом. • , Закон “Про товарну біржу” передбачає, що на кожній товарній біржі мають діяти загальні заборони, а саме: •

• забороняються купівля і продаж" товарів та контрактів з метою впливу на динаміку цін (тобто навмисна їхня скупка) як однією особою безпосередньо, так і через підставних осіб;

• забороняються будь-які погоджені дії учасників біржо­вої торгівлі з метою зміни чи фіксації поточних біржових

Ц|Н;^і' О -і • ' іі<яі ' (і-Гі^ ., і.'"' ' ' ”

• забороняється поширення'неправдивих відомостей, що можуть призвести до Шїучної зміни кбн'юнктури. а' <1 ї . д

Не підлягає розголошенню зміст біржової угоди (за ви­нятком назви товару, кількості^ Ціни, місця і строку вико­нання). Цю інформацію може бути" надано тільки tia W сьмову вимогу судам, органам прокуратури, служби' безйе3 ки; внутрішніх^справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених"' законодавством України. _ _ ' і > ' ' ") '• ' ~' 'Правила^ біржової торМвлі"'ре|гулюють' п^оце'дуру проведення біржових торг1в,''як^ мае Приблизно 'такий вигляд.

1. Юридична особа, шо бажа^.купити^аботоодати бір­жовий товар, подає брокеру заявку за встановленою фор­мою з првною інформацією^ щодо предмета угрди в„ строк, встановлений Правилами (як правил&,'не пізн^іше^нІ^'^три доби_до проведення торгів). Заявки реєструют'ься і вводять-с^до банку даних (інформаційної .системи) біржі, де вони знаходяться протягом певної кількості торгів, встановленої

Правилами, нш-,. ) ”<іі '•”-"!С' кч.і-з'т : і А^^у. <•

Разом із тим наявці товари, що вимаг,ають,негайнрї реа­лізації (протягом одного біржового дня), виставляються на біржі шляхом безпосереднього подання заявки біржовому брокеру у встановлений час., ^кщо такі товари jk продані протягом дня, вони або знімаються з торгів, або за згодою брокера-продавця вводяться в банк даних. .-' „„.,,

2. У визначений час (за день до початку торгів) брокери мають одержати інформаційні листи, в яких зазначаються перелік виставлених на торги товарів на цей біржовий день, їх кількість^ ціна. •' ^\ -.', ' •,f^ / ч - - ^ •' . Перед початком торгів проводиться реєстрація броке­рів, що прибули на торги. Після цього вони допускаються в торговельний зал ,біржі. , ^ “^ " Ј в№ ”.?,>-• і ч>

ї. Торги розпочинаються за встановленим сигналом. Після цього виставлені на торги товари оголошуються на інформаційному табло (на деяких біржах голосом). У мо­мент оголошення брокер-продавець і брокер-покупець го­лосом і спеціальними професійнями жестами домовляють­ся щодо укладення майбутньої угоди. , , ч/." -

Закінчуються біржові торги згідно із встановленим сиг­налом, після чого укладати біржові угоди не мqжнa. і. t- 1-3

-; Біржова угода вважається укладеною з моменту Ті реєс­трації на біржі. Оформлення і реєстрацію біржових угод усіх видів здійснює реєстраційне бюро (палата) біржі у встановленій Правилами час. Зареєстровані на біржі угоди не тдлягають нотаріальному засвідченню". ^^"a-j ц '^ ( За порушення Правил біржової торгівлі встановлю­ються (в .самих же Правилах) санкції, які застосовують-^ ся біржею. Як правило, це штрафи у'Ьязначених розмі­рах, хоча мо^е застосовуватися і така санкція, якіюзба-влення брокера -права'^протягом "'певного Часу4 брати участь "У торгах. Рішення про" застобуванТія^ санкцій за1 порушення Правил біржов'ої торгівлі приймаєтїсй ВІД імені біржовогО'комітеїу його відгі&ідальн'йм'представ-' ником (наприклад, ігенеральним"" директором" біржі) -у

фОрМІ рбЗПОрЯДЖенНЯ. . ~- • ^ < '> Є^чіЗ 6h Л. ^

Регулюючи особливості розгляду спорів за біржови­ми угодами, "правила біржового арбітражу 'визначають склад'біржового 'арбітражу, ^роцедуру'розгляду та ви-рпйеннй спорів^ о?0лошення'рішення, його вгіконання fu перегляд. t> •' “1^^1 '""•і ї“ t "" ^^г с '•“"<

"і rfr г ' ” і ” , -.^ ”

РоздыХ^/^АЙб^РЕТуЙ^^ЙЙЯВДЬ ТАДІНОУТЙОРЙНЙЯ 4'L K , ,

* ' •” ' . ^ ^ _ •• -

^§ 1. Поняття та функції Цігіи. •< ^^ •

^ ^'^ Політика ціноутйор'сння ' ьt'^4'::

^,j ї ї ^ і*, ^u “i^Qi^

" ^ Осгіо&у цінії 'як ек&нойічйої категорії становить' ^вар-тість товару, величина якої визначається суспільно Необ­хідними затратами Праці. Як'заіначав Ьідьмйй уіфаїнбький економіст М. І. Туган-Барановський, “ціна вільно виробле­ного товару визнач4еться тими видатками на його вироб­ництво, "які дають змогу виробити товару стільки, скільки його потребує ринок”. Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем ~і покупцем грошового або інйіого майнового еквівалента, який п'бкупедь згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, послуги). ' ^ г- - <- л -,т Суб'єктивістські та волюнтаристські уявлення щодо ці-1 ноутворення, які мали місце в наїйій, країні, коли унорува-лися вимоги об'єктивних економічних законів (передусім закону вартості .та закону розподілу за працею), зумовили те,'що ціни лише^фіксували рівень витрат того чи. іншого виробництва, що склався.. В багатьох випадках цей рівець був досить далеким від суспільно необхідних витрат. Віді­рвані від об'єктивної вартісної бази, ціни, таким "чином, перестали відповідати суспільно необхідним затратам пра­ці і по суті перетворилися на планово-обліковий вимірю­вач. Цілком зрозуміло, що така системадін не могла засто­совуватися в умовах реформування економіки, фундамен­тальним моментом якого у сфер” ціноутврреіІня є, найбільш повне відображення в нових цінах суспільно необхідних за­трат прац\ ^ ^:' ^ ^, , г

1 Туган-Барановський М. 1. Політична економія: Курс "популярний.- К.:

Наук думка, 1994-С. 110 '”

I pЗа такої умови ціна щонайкраще виконує властиві їй функції в період побудови ринкових відносин, а саме: • ї' '

- 1) функцію^обліку і виміру затрат суспільної праці. Ви­конуючи її, ціна виступає одним з найважливіших показни­ків народногосподарського виробництва, е орієнтиром для прийняття господарських рішень; .in /- s 1 . ' < :

2) функцію пропорційності та рівноваги в господарстві, Саме через .ціну здійснюється зв'язок між виробництвом і споживанням, пропозицією;.!, .попитом.. В .умовах пропор­ційного розподілу засобів виробництва і. праці ^між галузя­ми рівновага на ринку підтримується, за дбломогою цін, що відповідають суспільна необхідним' затратам;" /“^ г.,

-оо-З) стимулюючу функцію. В народному господарстві ці­ни можуть сприяти або перешкоджати збільшенню вироб­ництва і споживання тих або інших товарів.-Так, -занижені ціни, які не забезпечують нормальну рентабельність ябо завдають збитків, не зацікавлюють'підприємства у нарощу­ванні обсягіввиробництва. Разом"? тйііГзавищені ціни; які дають змогу отримати_надмірний прибуток, створюють для підприємства незаслужен! економічні лривілеї і водночас можуть викликати розширення виробництва, що не відпо­відає суспільним потребам; •,П> q (КО; :;;.: .;; г,.іі t з'!]..< і •ч;4) розподільчу" функцію,' пов'язану з можливістю відхи­лення цінїгвід вартості. Так, встановлення високих цін на пев-,ну продукцію (товар) дає змогу державі перерозподіляти кощ-

-Гй шляхом встановлення дотацій на їнші товари (послуги). ,;

< - Ринкові перетворення в економіці спрямовані на карди­нальну перебудову не'лйціе'існуючої.сйстеми цін і методо­логії їх встановлення, а й організації самого процесу ціно­утворення. Підвищення відповідальності господарюючих суб'єкт|в^за результати с,воєї господарської діяльності, з одного боку, і необхідність реорганізації в діяльності орга­нів ціноутворення та контролю за цінами,- з іншого визна-чили'лінію .на де'мократизацію.політики .ціноутворення,;:. , і Політика ціноутворення є .складовою загальної еконо­мічної та соціальної політики України і спрямована на за­безпечення; ••і.;.:^.-. ! '-г^ &•- -.:.".;•. ..^. . ?/,-;-,.>••. і.-. :

- рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності ^підприємств,

-організацій та'.! адміністративно-територіальних регіонів держави; -••.;о”>' • -'.; ;-^''.^ '..:;.,і, ••.,',. •,-• . .•.•••иї'^”.""

1 Див.: Политическая экономия: Учебник для вузов // В. А. Медведев. Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. -^ М.: Политиздат, 1990.- С. 556^557.

яі” збюйітеоварого'уйнку засобів юфобництва, ^товарів і послуг; ^
".'-- ,ні, :":•.:.'^'s y'i50,'Hhq ^ао^.';3оп ^Oiqan а їі'.'ян'гф

-”'] протидії монопольииія^тейценціям; виробників іфбдук-і^ї, "товарів та послуг; У йн г мнндо э&путуна е: іу ,;'!' н^о-'/.їОл' "•"об'єктивних ептввідноіоеїп” у ціиак на-промислову л-а сільськогосподарську продукцію,'що "забезпечує •еквіва-^тн^ТьобмЙуГ.'-30^'^ е! ^ownXjuiioqn &ни;э;,/й .^ ?<'^зшйрення'сфери застосування встьнихмін; і ^з- s^c3

^"•йІДвИЙ^іЇМЙ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ; і--1'''15'0"0^ .•.^НІіЕЗ!; і-ОП^

-” боЦіаііїййХ^'рантїй насаадербд'дп”г яісйкоопедчуваняу та м'виіййбезй'еченй&" гротаадян^вклкуаючм систеяучаэ”-пенсацінних виплату занижу йзростайням цін гтарифів; -і-і

-• створених нео^кідяях екбЬомІчни^гарантій для вйроб-

іяпцв;. сіі.<і3иіі"гіог hT^yp,u>;y:OTs.;i'ooa нсл'^іі^ di^ys." м-;

f орієнтації цін &нутрішнь6го'ринкутяа рівень цін світо­вого рИНКу." SOB ї НЭС \,?H.'r.^в^'...lUl> d.-_^^.^e-K'b”.: ЇІИ L-tR ,Н:-іїУ

-/уВідоіовіДно Яй сг. 7 Закону “Про економічну самостій-япсть УкрЙтабкої РСР” (Відо”ІЬстт Верхов, ”Уад“т України,-І^О-'^о М.-^Ст.^^) політик? ці ноутвореяни на-рфиторіі' Українйг належить'до ії ксмяпстїнції і вюйачаетьсяїі' законом давством. Головну рояьу цьому законодавстві відіграє Закон України від 3 грудня 1990 p. “Про ціна .і ціноутворення”(Ві-домостгверхов: Ради України.-” 1990.--J^ 52.чСг. 650), який визначає'основні принципи встановлення та застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх дотри]манням яате-ритбрії.України^Закон п6ширгоється..на.“я .підприємства та організації, незалежно вид форм. власності, підпорїдковайості йиметодів організації праці та виробництва,; J. ?^г -..' ,„,..

-&Hiu -/-(•^••^ і О:-.—..::' ЇЬ- - \...;^,^ Й Ј ,КпИаіЛ."^Т^”3 ЖЇ ;Л'л. Wii'tw^qG<\^.'.i^u~> ії^/і-.іі.^піаОГіЦІЯ R;.'."^"^.i^ .t;Hri..^'.;S':^/

с ^в 2. ВйДГ4ін18 ШГб^яЙЫг^^fc Й<Ча”ІГвл%йі|Й'3 "^

->.”,-_• Г''^..":^1"!^ Э ii^i^tHS'iqO'.i^ уТ.;:Н~1Х“:-.^ї“ і -'//.ОО 0"'0>-і'.,^

-"і ваЬежно від способу встбновлейня; суб*єкТів Ціноутйо-реннзГ, сфери застосування тощо та відповідно доі чинного" законодавства в Україні зйсто&овуються. різні вййди^цін і

ТЇфйфІВ.;^ ^-•-У-'і і ^•че-і,.!"' її-:і;:і--0^ SOhd?U>^ "iO'S Ј!'Turi'-":-

За способом встановлення ціни і тарифи поділяються

на:"; •/^v^..:," K^r. pi:-.'iv.,"i0 ' wm!"_ ;?е;н>-і.лонсі!з .•:н:'2:а ' ,s”.Jei}fbRf ціни і тарифи, що, в свою чергу, поділяються на договірні та ціни, що встановлюються самостійно підпри­ємствами і організаціями.1 Вільні ціни і тарифи •станов-люються на всі види продукції, товарів і послуг, за винят-

- ' Дне"., натр:, п: 1 сг: 23 Закону Щро'вяяпрткіТва'іі У“с{йїиК- "З • .к •'•• -

lkom,-тих, щодо яких здійснюється, державне регулювання цін І тарифів; 1 г' '/" _• ,' Of^ii-* u^ " і^ ' w ч ііїи'іі' '-л\'

-j” ї>еї)ж.(&Ш_фікб9есмі.ую регульовані ціни .і .тарифи. Дер­жавне-регулювання цін і тарифів здійснюєїься.. шляхом встанбвдення; • а) державний фіксованих "цін. (тарифів);

б) граничних рівнів ufltf (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. Державні фі^сйва-ні та регульовані ціни ітарифи_встановлюютьсяТіа ресурсу, які справляють визначальний.вплив на загальний рівень'! динаміку цін, на товари і послуги, що макуть виріціадьне соціальне значення, а також на продукцію.” товари'і послу­ги,'виробництво яких зосереджено на підприємствах; що займають^ монопольне станрвищег на ринкуі, шчзшш.^ нчі

-1'. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня ' 1994 р, № 733 ^Про ціноутворення в 'умовах реформування економіки^ (ЗП України.-2"! 9°5,-г^ Ї.--Ст. 18) намічено скоротити обсяги державного регулювання цін І тарифів, 'обМежйвшиїіХ тільки' яриродниии- та окремими штучними монополія^, ^т'"" . ?-і -.^' і -.q ''q<' і нка у- ч -'/-' іі-х. ^'1г\г.

-чіііДержавш фіксовані та регульовані ціни встановлюють­ся державними'оргаяамїї України. Постановою від 25 гру-доя 1996 р, № 15.48 Кабінет Міністрів затвердив Повнова-женну центральних органів виконавчої, влади, Л”ади Мікіст-рів Автономної Ресоублікй Крймїіїбласяґйх;:'Київської'та Севастбпбльської Міських державних'адмІйісТрацій, вико-нав'4и5с'<уґанівіііськйх р'ад'щбДб'регуЗіювання-ціїгі тарйфіб иа^бкре!^ види продукції,^т6варів і Послуг (додаток 'ДЬ 'ііоста'гіов.и).-До органів, їїайілених'їюйн&важ^йяйиЩоДО

-BcrakoBJieHH^ цін і тарифів цією іюстаИбвЬю віднесені Мі­некономіки,' Мінтранс, Мінзв'язку, Мінфін, Міносвіти,

-інйп Міністерства та 'відомства,2 аТакожТада МіністрГв Ав-Тоно'мної Республіки Кри^і, обласні ta Тй^кГ^ммя? Киї'ва'і СегіастЬ"пйля) Державні адйіністраці?. 9 .д^ •ч . > <-^яи:' .-. ;1 * Держайгі цїнй: йовйнні врахдеуватй середйьогаЯузеву со­бівартість ШроДукцГі ^ забезпечувати мінімальний рівень рен­табельності продукцГі', на яку вЬнІЯіюнійрюються'.'ЯкЩб'цей рівен^ рентабельності н^'забезпечуетьсй державними Шнами,

-••”.•<'! ! ' n'ti h1 bv/'Ч" <- -. ^ t ч . f,

——————————— '• ^

.1 Див., напр., наказ Мінекономіки України від 5 квітня 1995 p.'Jfe Я “Про ИМановлейня оптових ійн і ретітнвї плати ш тщ іриродщвй •са тари­фів на його транспортування^ (зарбсстровано Мін'юстом Уіфаїни І4,квіт­ня 1995р. № 110/646). • ,..'.'.. ~ \

2 Див., напр., наказ Мінпройу УкраТиг'вгд 18 синя ”96 р. № 14 “Про тимчасове запровадження державного регулювання цін на продукцію під­приємств Мінпрому України”.,” ' г .,i.t.io'^\: -,i-..і ^.^

то держава повинна забезпечити :Його дотацію за умови, що продукція підприємства є суспільно необхідною.' •; •; ї і ^-^Крім розглянутих вище Кабінет Міністрів України мо­же вводити Ітнщі меті&ди"дерясавного регулювання цін.

-; ; Певні особливості "має ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних ЬпераЦій. Відповідно ідо пЛ сТ. 23 Закону “Про підприємства в У країні”: та ст. 11 Закону України “Про ційиі і ціноутворення” у розрахунках із зару­біжними партнерами застосовуються контрактні (зовніш­ньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін'і умов світового ринку .;^.о;:^ кн д;-лй''- г, ^ннаі-.енг; ^..^•iJ.oa >ь Важливе їначєиня для впорядкування ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних" операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України має Указ Прези­дента .У країни від 10 лютого 1996 р. “Про"зйх6ди Щбдо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зов-ніціньоекономічної діяльності” та затверджене ним. Поло­ження,про індикативні ціни у сфері. зовніїуньоекономічЯої діяльності (Урядовий кур'єр.- 1996.- 13 лютого). '“ с! .H<,s;

' :іі,3а загальним правилом контрактні ціни у сфері зоївніш-ньрекбномічної діяльності визначаються, її суб'єктами яа договірних засадах з "урахуванням'попиту та'пропозиції, -а також інших факторів, які діють на відповідних.ринках на .нас укладання зовнішн.ьоекономі^нйі.угод (контрактів). ;;iq

-< .^Лроте у ряді випадків Міністерство зовнішніх .економі-дних зв'язків^ торпвліі,.Украіни„може запроваджувати^ іц-^икатнвні, ціни .на, товари, які. е.рбов'язковими довикорис-дання ..суб'єктами зовн,іціньоекономічцої' діяльності, ус|х ф0рм.йяасгіості_приукладанні та здійсненні .зовніиіньоеко-

.'ДОМІЧиИ&угод.гг..'Ь, -v^p аєніг/і '.-.ч^ін:'^ і •,.<ім.:-.,ох--!

-з А Під ійдикативййми розуміютьсявііни на .товари, якідід-^повідають цінам, що склалися чи складаються,на відповід­ний товар на ринку експорту або імпорту на момедтдяійс-4іенн.я експортної (імпортної) операції з урахуванням умов

-доставки та умов здійснення розрахунків, визначених^згід-5цо з законодавством України^ ^ ^ ;п;;лу^..^; іт-зок^,^-'.?”,-^,{., Міністерство зовніиініх,екс>номічних.'зв'язків^і торгГв-"лі України може запроваджувати індикативні ціни на т6-

яари?. '"-і л. ^ <- w .••r,-:v ;,-;,.-^.,-,.-.--< :,,^ .,.„:.,, ^:,д :

- • щодо експорту яких застосовано антидемпінговані за­ходи або розпочато ан'тидемпінгбїі розслідування чиі^про-.;цедури в Україні або за їі'меж^ми; ; ' . ': ,-, ''- •'''

- 1 Див.: п. 2ст. 23 Закону “Про підприємствав Україні”.''-;: ...;-:- .:

• щодо яких застосовуються спеціальні імпортні проце­дури відповідно до ст. 19 Закону України “Про зовнішньо­економічну діяльність”; ^ і!”

•• гцодо експорту яких встановлено режим квотування, лі­цензування;

^ щодо експорту яких встановлено спеціальні режими;

•• -експорт яких здійснюється у порядку, передбаченому 'ст. 20 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

• в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань "України.

• індикативні ціни розробляє Міністерство зовнішніх економічних зв'язків торгівлі України та уповноважені ним організації на базі результатів аналізу інформації, одержа­ної від'митних, фінансових, статистичних державних^орга-нів, банківських, 'інформаційгіих^га інших установ і органі­зацій України, з інших джерел, за відповідним^ методика­ми. При цьому враховуються стандарти якості товарів, чинні в Україні та визнані у світовій практиці, передбачені законодавством, України умори, поставки 1 розрахунків, стан кон'юнктури вранішніх та внутрішніх ринків, цінова інформація та прогнози щодо можливих цінових коливань, контрактна практика щодо ^відповідного товару на відпові­дному ринку та інша інформація кон'юнктурно-цінового 'характеру. , ' • , е

Рішення про запровадження індикативних цін1 на відпо­відні товари приймає'та Ъерел1кй інДйкативних'Цін затвео-

-- '”””• " ї ' • ' Ч '•г* ' V ” .^іК'ї”

джує Міністерство зовнішніх економічних зв язків'їторгів-

.ЛіУкранЖ.0^ ^і/, ^г:-.- - r -

^ ,1аке рішення та ререлікй індикативний ЦІН публікую­ться^ Міністерством 'зовнішніх ^їКономічних Зв'язків41 ЇбЙ-j'iba} України або упо'внрважйіим'й ним організаціями в 'га­зеті “Урядовий кур'єр”^іе^гнш як раз Hg місяцб*.4' іил

• 3 огляду на те, коли f кому^реалізую'гь'ся ПЬб^кйгя та

- 1 1, ^^ J*— • /і < ^^^'/f/^i'rf.i^* 1”-^ J-t ^^ 1

товари, усі ціни (і вільні, і Державні фіксовані т? регульо-

S' і .< у” їЬ • ^L,'i ^h^ ”rт^• t^s. •w •f t ”“ ^ ^ ^

вані) поділяються на оптові •га роздрібні. " ,_. Оптові (відпускні) ціни застосовуються при розрахун-Ж^' Р”Д"риємствамд і ;ррган1^мр-^ваеовйробни-камЬ ^споживачами (покупцями) продукції^ товарів.

^ 9^°^ w} т^^й.рта^,^104^^ ceблe ^•^р-

тість, прибуток (норматив прибутку) і податок на Додану вартість.1 ^кщо ліродуедію (товар) зіднесено у встановле-

-1 ' 1 Див: п 4 1 Закону України Від 3 квітня 1997 р “Про податок на дода­ну вартість” (Відомості Верхов 1>ади-'1997.-і№21.<-Ст. 156)

-ному законодавством порядку до підакцизних,-до її ціни включається акцизний збір-непрямий податок на'високо­рентабельні та монопольні товари.' /У такому разі податок на додану вартість обчислюється з урахуванням суми.акциз-

^ НОГО Збору. ^.,^u.;-,!S,U

У. випадках реалізації продукції (товарів) через посере­дників за вільними цінами до ціни включаються .також постачальницько-збутові надбавки (націнки), гранйЯний розмір яких можё.обмёжуватися державою.2 ?•; ;чі •>.; я в

Роздрібні ціни на товари формуються, виходячи з'оптб-вої ціни, шляхом включення до неї' торговельної надбавки (націнки). Ці ціни застосовуються у відносинах: мі:”.під­приємствами торгівлі та населенням, що спожив^ товари,..

- б і qi.npH розрахунках .да продану сільськогосподарськими товаровиробниками сільськогосподарську продукцію . .за­стосовують закуййелЖ” ціни. у,;, ••-'/.: :• і.: .ь ; „гч ...з

^ Розділ XVIII/ПРАВОВІ ЗАСАДИ" і ОБМЕЖЕННЯ І^ОНОІЇОЛЇЗМУ .рЕКОйбЇУіІЦіУЙРЯЙИ :L _

< < - ^ > J>< / Ч.І . < •'i'-^ff^i і - -I • I ^ -> ^ . ^,

, § 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним • ,

. ,-. - . : _ ' “ • .

Функціонування, ринкових відносин, •в основі яких ле-ясить багатоукладна економіка, передбачає створення рів:

них можливостей для .суб'єктів господарської діяльнрсті, а також .їхню конкуренцію, під .якою розуміється змагала-

• /”< °і- ( ~ї ' " ~" tt * •ч* •"Я

ність,,суб ^ктів ^осподарю.вання, кдли їхні самостійні дії обмежують можливосте кожного з них,впливати на загальні умрви реалізації товарів на рйнІсу ї стимулюють виробниц­тво тих товарів, як^Потребу^: споживач. ^ ^ '"'/ ^ „"

^3 ко'нкуренції, що 'існує в умовах дрозвинецих товарно-грошовнх відносїін, Bjnp9c'fae класична монополія. На від-мі^у'від^неЇ “соціалістичний” Іионополізм народився р умо­вах досить ^специфічних" форм ек6ном,іко-організаційного розвитку н^шрТ держави в" складі C^UP. Він є наслідком свідомої економічної ролітяки соціалістичної держави (як нбсія політичнш' Влади г Власника основних засобів "виробе йи)їтва) щодо планового ведення народного господарства на основі застосуванйя "переважно адмініс'Гратй'вно'-кб-ма'н'ДнИх'^ме+оДів1 ке'рів'ництва економікою^ що пр'йзвеЯо, зреійтою, до" перетворення "її в'єдиний народгіогосподарсь-кийкбмпл'е'кс..1^ ' -"^ ^ -і-- - ! '

Монополізм у наїііій деря.Йві є тайЬж породження^ По­літики" к'онценТрації та'їпеціалізації'виробництва та інших сфер життєдіяльності. СамеГТбму, віїз^а^йвши 'в Законі України їід 3 серпня' 1^90 р'.-“Про бКбнбмічну самосіій-ність' України” ^(ВідЬмості Верхов. Ради УРСР.-0 1990-№ 34.^-С'г.'500) зм'ійт, йету focktfBHi пригіципгі економічної самостійності України як суверенної держави, механізм господарювання: регулювання економіки і соціальної сфе­ри, організації фінансово-бюджетної, кредитної та грошо­вої системи України, верховна Рада в постанові про реалі­зацію зазначеного закочу включила в перелік законодавчих актів, які забезпечували б дію Закону “Про економічну са­мостійність України”, антимонопольне законодавство.

Нині зроблено вагомі кроки на шляху формування ан­тимонопольного законодавства Так, 18 лютого 1992р.

прийнято Закон: України “Про обмеження монополізму та недопущення, недобросовісно”' ^рнкуренції в підприєниць-кій діяльності” (Відомості Верхов. Ради .України- 1992-№ 21.- Ст. 296), який визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного" контролкз за додержанням^ норм антимонопо­льного законодавства. < .,-" гі

Верховна Рада України 26 листопада 1993 p. прийняла Закон “Про Антимонопольний комітет України” (Відомості Верхов. Ради України—1993- №50-От. 472). Порядок розгляду Антймонопольним комітетом України і його те­риторіальними відділеннями сйрав'про тюру'щенн.я антимо­нопольного законодавства визначаєш^ нині Правилами розгляду справ про пбруїііенняанігимонбпольнбго законо­давства України, затвердойейими розпорядженням Антимб-нопольного комітету України від 19 квітня" 1994 р: (в ре­дакції розпорядження від 29 Червня 1998 p.). Правові заса­ди захисту господарюючих суб'єій'пґі споживачів від н^ добросбвісної конкуренції виз|1ачає Закон України” від 7 червня 199(і р. “Про захист від недобросовісної конкурен­ції” (Відомості Верхов. РаЙи УкраїнЙ.--Д996. № 36. Ст. 164).

Антимбиопольне законодавство і$йзн^чає поняття “м.й-нопольне становите”, під яким розуміється домінуюче

•-І ' І • -. • -.*'.' Jl* '•""•_."''-' г . . '. ' '' . • : '~-^.s і''•-•" ,^, t \ ї \Л -' '' • ••' д <*-'- ^ - ti

становище суб єкта господарювання, яке дає йому можли-

• . і '••"-• ”^1 І'^ • '^1 ' • '-' ^ - '-"”'' -- і ~'- ' •'-'^ “•-''• • 3 .- ^"~- '' м •''' - -'v^ . -1і

вість самостійно або разом з іншими суб актами обмежува­ти конкуренцію на, ринку певного товару. Ринок товару" :г це сфера обороту товару однієї споживчої вартості, в межа^ якої визначається монопольне становище..? >,.': ,,,'

Згідно із,^законодавством України монопольним визнає-ться становите суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків. Разом з тим рішенням Антимонопольного, комітету може визначатися монопольним становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару менше 35 відсотків. ,;

Саме по собі монопольне становище того або іншого суб'єкта господарювання не визнається порушенням анти­монопольного .законодавства. Таким порушенням Закон “Про обмеження монополізму та недопущення недобросо­вісної конкуренції в підприємницькій діяльності” визнає зловживання монопольним становищем на ринку. Відпові­дно до ст. 4 зазначеного закону зловживаннями монополь­ним становищем вважаються: -

• нав'язування таких умов договору, які ставлять контр­агентів у нерівне становите, або Додаткових умов, що не стосуються предмета договору, у тому числі нав'язування товару, rife потрібного контрагенту;

• обмеження або припинення виробництва, а також вилу­чення з обороту товарів, 'що призвели або можуть призвес­ти до стйорення" або підтримки дефіциту на ринку чи вста­новлення монопольних цін; ^

• часткова або повна вїдмова ьід реалізації чи закупівлі товару "за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що призвели або можуть призвести до створення чи Підтримки дефіциту на ринку або встановлення монопо­льних цін; f • • -""л1 ^ -"

• інші дії, що призвели Мо' можуть призвести до ство­рення перевод доступ^ на ринок (виходу з ринку) інших підприємців; " “'3 <

• встановлення дискримінаційних цін (тарифів^ розці­нок) на свої Товари, що обмежують^ права ^окремих fcno-живачів; ^ ^ г ) ^ '" і -

• встановлення монопольно високих цін (тарифів, розці­нок) на свої товари, що Призвело або може призвести до порушення прав споживачів;

• встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розці­нок) на свої товари, що призвело або може призвести до обмеження Конкуренції.1 - ''

^ Зловживання "з^онополї>нимі становищем Ий ринку становлять 1 першу групу порушень антимонопольного законодавства. До другої rpyhW порушень входять анти-конкурентні узгоджені дії Такими діями ст. 5 Закону “Про обмеження монополізму та недопущення недобро-' совісної конкуренції у підприємницькій діяльності” ви­знає пбгоджені дії (угоди), щ6 призвели або можуть при­звести до:

• встановлення (підтримки) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок;

• розподілу ринків за Територіальним принципом, асор­тиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками, що призвели або можуть призвести до їхньої монополізації;

• усунення з ринку або обмеження доступу до нього про­давців, покупців, інших суб'єктів господарювання <

Монопольна діяльність ^ це не лише дії' чи бездіяль­ність суб'єктів господарювання, що займають монопольне

становище на ринку, а й дії (бездіяльність) органів держав­ної влади, органів місцевого^самоврядування та органів ад­міністративного-господарського, управління та контролю, спрямовані на недопущення, суттєве обмеження чи усунен­ня конкуренції. , ' '. '- •

Антимонопольно законодавство під органами держав­ної влади розуміє міністерства та ,інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої' влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регу­лювання діяльності суб'єктів рриродних монополій, регу­лювання ринку цінних папері.в, державні, органи привати­зації, місцеві органи виконавчої влади. Органи,адміністра­тивно-господарського управління та контролю - це об'єд­нання підприємств, інші^суб'єкти господарюванЯя, громад­ські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм їювноваже.нь органів державної влади чи органів місцевого самоврядування;^ в

З боку зазначених органів порушення антимонополь­ного законодавства виявляється в дискримінаці'і\суб'єк-тів господарювання. , < ,,

^ Дискримінація суб'єктів господарювання^ органами влади і управління становить третю групу порушень ан­тимонопольного законодавства, яка включає:

• заборону створення нових підприємств чи інших орга­нізаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяль­ності, а також встановлення обмежень на'здійснення окре­мих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції; , , j

• примушення суб'єктів господарювання до вступу в асо­ціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єд-, нання підприємств, а також до пріоритетного вкладання договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів;

• прийняття рішень про централізований розподіл това­рів, що призводить до монопольного становища на ринку;

• встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший;

• надання окремим підприємствам податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо ін­ших суб'єктів господарювання, що призводить до монопо­лізації ринку певного товару;

• обмеження прав суб'єктів господарювання щодо набут­тя та реалізації товарів;

• встановлення заборони чи обмежень стосовно окремих суб'єктів господарювання або груп суб'єктів господарю­вання. ' >

Дискримінацією суб'єктів господарювання визнається також укладення угод між органами державної' влади, ор­ганами місцевого самоврядування та органами адміністра­тивно-господарського управління та контролю, а також між цими органами та суб'єктами господарювання; т надання цими органами повноважень фізичним чи юридичним осо­бам для провадження зазначених дій.1   2   3   4   5   6

Схожі:

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ мертва точка І деескалація
Розділ мертва точка І деескалація (фрагменти з кн. Рубин Дж., Дин Пруйт, Сунг Хе Ким Социальный конфликт: эскалация тупик, разрешение....
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Розкрито специфічні риси аналізу попиту на ринку нових товарів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ступеня обґрунтованості...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи