^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа icon

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Назва^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа
Сторінка3/6
Дата06.09.2012
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету

Державна політика у сфері обмеження монополізму в підприємницькій діяльності, здійснення заходів щодо де­монополізації' економіки, фінансової, матеріально-техніч­ної, інформаційної^консультативноЇ та Іншої підтримки підприємців, які сприяють розвитку конкуренції', здійсню­ються уповноваженими на це органами влади і управління. З метою забезпечення державного контролю за дотриман­ням- антимонопольного законодавства, захисту інтересів підприємців та споживачів від його'порушень утворено спеціальний державних орган — Антгшонопочьний комітет України. Основними завданнями Антимонопольного комі­тету України є: 'і "

• здійснення державного контролю за дотриманням ан­тимонопольного законодавства;

• захист законних інтересів підприємців та споживачів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припи­нення порушень антимонопольного законодавства, накла­дання стягнень за порушення антимонопольного законо­давства в межах своїх повноважень;

• сприяння розвитку добросовісної конкуренції' у всіх сферах економіки. ^

Правове становище Антимонопольного комітету України визначене Законами “Про обмеження монополізму та недо­пущення недобросовісної конкуренції' у підприємницькій дія­льності” та “Про Антимонопольний комітет України”, а його процесуальна діяльність щодо розгляду справ регламентується згаданими раніше Правилами розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України.

, ?“"Антимонопольний комітет та утворені ним територіальні відділення (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) становлять систему органів Антимоно­польного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

- -і Антимонопольний комітет відповідно до покладених на нього завдань: , і

• контролює дотримання антимонопольного законодавст­ва при створенні, реорганізації, ліквідації господарюючих суб'єктів; при перетворенні органів управління в об'єд­нання підприємців, придбанні часток (акцій, паїв), активів господарських товариств та підприємств; при здійсненні господарської діяльності підприємцями та при реалізації повноважень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого, та регіонального самовря­дування щодо^підпри'ємців;

• розглядає справи про порушення антимонопольного за­конодавства'та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень.''" ^ / 1 ' \ '

• звертається до суду чи 'арбітражно'го 'суду з' позовами (заявами) у зв'яз'ку з порушеннями антимонопольного за­конодавства, в тому числі:

а) про визнання недійсними актів центральних та міс­цевих органів державної виконавчої йіїади, органі? місце­вого и регіонального самоврядування та припинення ними дій, що обмежують конкуренцію, в]5аз| Невиконання ними у встановлені строки розпорядження 'Антимонопольного комітету про скасування 'неправомірних актів, припинення правопорушень тощо;

б) про відшкодування збитків, заподіяних порушенням антимонопольного законодавства;

в) про вилучення прибутку,незаконно одержаного су­б'єктами підприємницької діялСйбстГ'в результаті пору­шення антимонопольного законодавства;

г) з інших підстав, передбачених чинним законодавст­вом, а також надсилають до суду протоколи про адмініст­ративні порушення для накладання штрафів на посадових осіб відповідно до чинного законодавства;

• дає рекомендації державним органам щодо проваджен­ня заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і кон­куренції;

• бере участь у розробці та вносить у встановленому по­рядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, антимонопольно"! політики та демо­нополізації економіки; -"

• бере участь в укладенні міждержавних угод, розробці й реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійс­нює співробітництво з державними органами і неурядови­ми організаціями іноземних держав та міжнародники орга­нізаціями з питань, що належать до Компетенції антимоно­польного комітету; " 1'

• узагальнює практику застосування антимонопольного за­конодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

•• розробляє і організовує провадження заходів, спрямо­ваних на запобігання порушень антимонопольного законо­давства; "' ' і, '

• систематично інформує населення України про свою діяльність; , і і* ' •<

• здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням ан­тимонопольного законодавства, г '

іАнтимонопольниц комітет України утворюється у скла­ді Голови та десяти державних уповноважених.

Державні уповноважені є незалежними у здійсненні покладених на них повноважень щодо контролю за до­триманням анти монопольного, законодавства та під час розгляду справ про його порушення. Для виконання по­кладених на них функцій державні уповноважені наді­лені широкими, правами, серед яких, наприклад, ораво безперешкодно входити, на підприємства і в організації, мати доступ до документів та інших матеріалів, необ­хідних для проведення, перевірки; право вимагати усні або письмові пояснення посадових осіб та громадян.;

право розглядати справи про порушення антимонополь­ного законодавства та ін. ”

Вимоги державних уповноважених та голів територі­альних відділень Антимонопольного комітету України в межах Їхніх повноважень є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не перебачене чинним законодавством. Невиконання зазначених вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

§ 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

Питанням відповідальності за порушення антимонопо­льного законодавства присвячений розділ V Закону “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”.

Загалом виходячи з уже відомих положень про відпові­дальність у господарському праві та змісту актів антимо­нопольного законодавства за порушення антимонопольно­го законодавства до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються такі види санкцій^ „ і і

1. ^ Майнова відповідальність як санкція за порушення антимонопольного законодавства (у тому числі за зло­вживання монопольним становищем на ринку, укладен­ня неправомірних угод між підприємцями, дискриміна­цію підприємців органами влади і управління та недо­бросовісну конкуренцію), що передбачена ст. 19 Закону “Про обмеження монополізму та недопущення недобро­совісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, у формі штрафу, який накладається на підприємців - юри­дичних осіб у розмірі до п'яти відсотків виручки підпри­ємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накла­дається штраф. - -.з '<--. і г '

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідо-мо недостовірної інформації Антимонопольному комітету Україні і його територіальним відділенням" Накладається штраф у розмірі до половини відсотка виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт,-послуг) за останній звітний рік, що 'передував "рОку,' в якому накладається штраф. ' ї ґ

У разі, якщо обчислити виручку підприємця неможливо або виручка відсутня, штрафи, зазначені в абзаці Другому зазначеної статті, накладаються у розмірі до десяти неопо­датковуваних мінімумів доходів громаДян, а штрафи за не­подання, несвоєчасні подання "або подання завідбмо недо­стовірної інформації Антимонопольному комітету України і його 'Територіальним відділенням' -і у розмірі ДО двохсот неоподатковуваних мінґмумів дохо'дгй громадян. У разі, якш'о підприємець працював менше "одного' року, штр'афи обчислюються від виручки підприємця зЗ ^ас', що переду­вав порушенню.

Рішенця щодо накладення штрафів у розмірах понад чотирьохсот неоподатковуваних мінімумі? доходів грома­дян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України на його засіданнях.

П'ятдесят відсотків сум штрафів зараховуються до державного бюджету, п'ятдесят відсотків - до цільового позабюджетного фонду розвитку 1 захисту конкуренції'.

Крім того, ст. 21 зазначеного Закону встановлена майно­ва відповідальність у вигляді стягнення до державного бю­джету прибутку, незаконно одержаного суб'єктами підпри­ємницької діяльності в результаті порушення,антимрнополь-ного законодавства (зловживанні? монопольним становищем, неправомірних угод між підприємцями та недоброс^овюної конкуренції)^ а ст, 22, цього Закону - у вигляді відшкодува.н-ля збитків, заподіяних зловживанням^ монопольним, стано­вищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримі­нацією суб'єктір.господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністра­тивно-господарського управління й^контролю. <'-?- ' к г • , * Встановлені ст. 21 та 22 заходи майнової відповідаль­ності застосовуються арбітражним судом за позовами ан­тимонопольного комітету. Таким чином, сам Антимонопо-льний комітет застосовувати зазначені санкції' не має права.

2. ^ Організаційно-господарські санкції за порушення ан­тимонопольного законодавства можуть застосовуватися як самим Антимонопольним комітетом (примусовий поділ мо­нопольних утворень), так і відповідними органами влади і управління (скасування ліцензій, припинення операцій зов­нішньоекономічної діяльності). -" :!.:'-; :

У випадках, коли суб'єкти господарювання зЛовжива-ють монопольним становищем на ринку, Антимонополь-ний комітет України і його територіальні відділення мають право прийняти постанову про примусовий поділ монопо­льних утворень Зазначені санкції не застосовуються у та­ких випадках: " ч , ” і

• при неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць; * • •

• за наявності -тісного технологічного зв'язку підпри­ємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць, якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі ва­лової продукції підприємства (об'єднання тощо) не пере­вищує ЗО відсотків. і- і ; ;

Скасування ліцензій здійснюється органами, зазначе­ними в Переліку органів, які видають ліцензії на прова­дження певних видів підприємницької діяльності, затвер­дженому постановою Кабінету Міністрів України від З липня 1998 p. №1020 (Офіційний вісник України.-1998- №27), за поданням, внесеним Антимонопольним комітетом

^ Розділ XIX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

* В УКРАЇНІ

<• <

і-§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність

та її регулювання

Законом України від 3 серпня 1990 р. “Про економічну самостійність України” встановлено, що Україна самостій­но здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльніс­тю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими держа­вами на основі принципів заінтересованості, рівноправнос­ті і взаємної вигоди.

Підприємства і організації мають право вступати у пря­мі господарські зв'язки та співробітничати з підприємства­ми і організаціями інших держав, створювати з ними спіль­ні підприємства, асоціації, концерни, консорціуми, союзи, інші об'єднання (ст. 12 Закону).

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, як за­значається у ст, 25 Закону “Про підприємства в Украї­ні”, є частиною зовнішньоекономічної діяльності Украї­ни і регулюється законами України. Чільне місце серед цих законів посідає Закон України від 16 квітня 1991 p. “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Вер­хов. Ради УРСР- 1991.- № 21.- Ст. 377), який визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єк­тів господарської діяльності України та іноземних су­б'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємо­відносинах між ними, що має місце як на території Ук­раїни, так і за її межами.

Зазначений Закон закріплює принципи, якими керують­ся українські та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності:

а) принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б) принцип свободи зовнішньоекономічного підприєм­ництва;

в) принцип юридичної рівності і недискримінації;

г) принцип верховенства закону;

д) принцип "захисту 'інтересів суб'єктів зовнішньоеко-но^ічнрї^діяльності; , •u f -”-,о , і '^.^'ї *,4

е) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Коло суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні досить широке. До нього входять:

• фізичйі особи-громадяни України, іноземнігромадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздат­ність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на її території; -s, з гі.і.

-” юридичні особи, зареєстровані як гак} в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України, в тому числі юридичні особи', майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської

ДІЯЛЬНОСТІ; !" '7 it-3'-”' . < і .

• об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і Юриди­чних осіб, які не є юридичними особами згідно з зако­нами України, але мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України" п'є заборонено здійснювати господарську діяль­ність; 1 '“' г \ 1 J

-• структурні одиниці іноземних'суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами^ згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне міс­цезнаходження на території України;' -~ -' <

• спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні Ґягкї мають їто-стійне місцезнаходження на'її території; ;>'•< л' ••- " " '• '-

-• інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені за­конами України. " v г г

При цьому всі зазначені суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які прямо не заборонені законами України її вйди^ незалежно^ від форми власності та інших ознак. • ^'

Фізичні особи мають Право здійснювати зовнішньо­економічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно із законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на Території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підпри­ємці згідно з Законом України “Про підприємництво^, а фізичні особи, які не мають постійного місця проживання

Яв території України, мають право здійснювати зовнішньо­економічну діяльність, якщо їони є суб'єктамиі господарсь­кої діяльності за заїсойом держави, в іпсій вони мають по­стійне місце проживання або громадянами'якої вбни'е." " і

Юридичні особи мають пра'во здійснювати зовнішньое­кономічну діяльність відповідно до їхніх статутних доку­ментів із моменту набуття ними стаїусу юридичної особи:

<> Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території іншихдержавзгідноіззакднамигцйхдержвв. N ; з isuni в

-ог Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійс-нюк№ь"збвНішньоекон&мічнудіяльність'їйтерйТО^^ ни, ма'ють право на відкриття своїх представництв на тери­торії України, іреєстрадта цих'представяицтв здійснюється к порядку, встановленому ет."5 Закону України “Про зов­нішньоекономічну діяльність”, э?”'1'^'^ /'••••''1-'• • Л':;”і чи

-;;о Суб'єкти ; зовнішньоекономічної і діяльності можуть здійснювати будь-які її види, не заборонені прямо і у ви­ключній формі законами України. До видів зовнішньоеко­номічної діяльності,-зокрема, належать: гота””! и-'іі ';,іі^

- • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; /;;< ;-• надання суб'ектами зовнішньоекономічної, гдіяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяль­ності ї навпаки. Серед цих послуг ^виробничі, транспорт­но-експедиційні, страхові, консультаційні, ••• маркетингові, експортні, посередницькі, брокерські, агентські, консигна­ційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, •іури-стичні та ін.”' ..i.i-.'-'p-p'Y •,; —і !..,.;. ' і'!-.'!,;

-^ наукова, науково-технічна, науково-виробнича, "вироб­нича, навчальна та '.інші 'види кооперації з іноземними Суб'єктами господарської діяльності; . 'pqaY впж •<г..;) . ? */

-.•.навчання та підготовка спеціалістів на комерційній ос-

НОВІ;-a ^'.SnyO'^^'S О'іОа^; "•Пл Я'ч':'і:'''? "лЛ'^іі •:'• .'ї.'Т'^ ! і, •

-А.міжЗнародні фінансові ^операції та рперадії з цінними дилерами;'о bp'^kcwe?' (r-^'w,'":^ Of л:-, в1^:^^”;;-,?':; •^•ї?-

-* ^Кредитні та: розрахункові .^йерації, створення банківсь­ких, кредитних та страхових установ як за межами України, • ^'аі^іпа.її території; a'^&q. о-юиак-^эц. ^ц' -і. у i-.—i”^,,(' .'".-'•

- •.'/спільна .підприємницька діяльність, •у:тому числі ство­рення СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ;'-Ч f^.^iKO •'•fWV.W.^v- їі„. • :'

й”., підприємницька діяльність, -пов'язана з наданням л іцен-з.ій, патентів, ноу-хау, торговельних марок 'та інших Нема­теріальних об'єктів власності;: : --"з.'-- - .^ ,, ,

”- організація та здійснення діяльності в галузі проведен­ня виставок," аукціонів^-їоргів, чюнференцій, "симпозіумів тощо; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України; •,” }і>„іі.” і .-,,л.

-•9 товарообмінні (бартерні) операції; ^~; л іі-^ц ^c I

-•“орендні, в тому числі лізингові, операції; -ц„ / о; о,

-„операції по придбанню, продажута обміну валют .на валютних аукціонах, валютних біржах та на міікбанкійсь-Кому'валютному ринку; -і ^ . i^.' ms^nq^u^ o,.",i <^u.-

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, -і-.-рц, / нщнг

-^.ирезо.осереднє здійснення підприємствами .'зовн.ішйьо-еконоМічної діяльності регулюється державою в особі Ті" органів, недержавних Органів.-управління економікрю (товарних,'фондових, валютних бірж, торговельних'па­лат, асоціацій, спілок та "Інших організацій координацій­ного типу), самих суб'єктів зовнішньоекономічної дія­льності на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.' -^ - ' о -луи :Uv.i' >з і.

-^'/•Регулювання зовніїиньоеко'номічної діяльнбсті здій­снюється з метою забезпечення збалансованості еконо­міки та рівноваги внутрішнього ринку гУкраїни,-стиму­лювання прогресивних структурних змін в економіці'та створення 'найбільш сприятливих умов для залучення економіки нашої держави в систему світового поділу праці та наближення її до ринкових структур розвинених країн світу. 1 І . ^ .'•„-. ^ і' у'гі? -

-г. ^Державне регулювання, зовнішньоекономічної, діяль­ності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет'Міні-стргв України, Національний банк України, Міністерст­во зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі. Державна митна служба України відповідно до їхньої ттомітетенції, визначеної ст. '9 Закону “Про зовнішньоекономічну дія­льність”, а також органи місцевого самоврядування, компетенція яких у галузі зовнШіньоеконОмічної діяль­ності визначена ст. 10 зазначеного Закону та ст. 35 Зако­ну України від 21 травня 1997 р. “Про місцеве самовря­дування^.' ' --< • s ' ,' 1 {1 .. 't' '

Однією з форм державного регулювання зовнішньо­економічної, діяльності ^встановлення, режиму тдіік-нення валютних операцій на території України. Такий режим встановлений {.Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 p. .№15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (Відо-

__ мості Верхов. Ради' Укpaїнй-т^993.-;r№ 17.- Ст. Ї84), '" я'ким1 водночас визначено загальні принципи валютного регулювання, повноваження дерЯсавних органів і функції баніав та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні 'валютних ^операцій, права 'й ббов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валю-тнбгб контролю, відповідальність за порушення валют­ного законодавства. v-'- :;;,;;;-^;; у " .^ ;:?' Наступною формою є миюче регулювання зовнішньо­економічної діяльності, яке здійснюється згідно із Зако­ном “Про -зовнішньоекономічну діяльність”, -Ми-гним кодексом України, прийнятим Верховною Радою Украї­ни 12 грудня 1991 p. (Відомості Верхов. РаДи України.-J992- №16- Ст. .203) і Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січна 1993 p. № 4-93 ^Про єдиний митний тариф ^України” <Відомості Верхов. Ради України. -* 1993- № 12. - Ст. 107). ' ,.^\ , -

-^Дщензубання та квотування експорту та імпорту як форми державного регулювання..зовнішньоекономічної діяльності запроваджуються. Україною.. самостійно у ви­падках, передбачених ст. 16 Закону “Про зовжщньоеко-номічну діяльність”. Відповідно, до зазначеної статті в У^країні запроваджуються такі види.експортних (Імоорт-них)ліцензій:,,,„,^^,„^ _ •,,-^,;_ ...,:,.,„;;;_.^

-,” генеральна ліцензія^- відкритий дозвіл на експ9ртні, (ім­портні) операції з певним товаром(тов^рами) та/або з' пер-ною. країною (групою; країн) протягом періоду" діГрежйму ліцензування цьогб товару (товарів);. ,; ;" ,; н

- разова (індивідуальна) ліцензія - разЬвий~дозвіл, щЬ має іменний характер і видаєтсья для здійснення кожної окре­мої операщн конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не менший ніж'необхідниій'для здійс­нення експортної (імпортної) операції;

'•:^Щкрйпіа^мдивіду^ьна) ліцензія - дозвіл на експорт (імпорт) тбвару'яротя^гом.гіеївндго періоду'(гйе Не' менше одного місяця) з визначенням його загал ьного обсягу. • ' • 'Крім того, можуть встановлюватися Ще такі ліцензії, як:

антидемпінгова (індивідуальна), компенсаційна (індивіду­альна) та спеціальна (індивідуальна). "! -

-s! Для кожного виду товару встановлюється ЛиШебдйн

^ ВИД ЛІЦеНЗІЙ.1 '-•-:'•:(^•^ "•• .;-'.1'-.. • •:'^.;'УА^^ S:' ї:- [

- "Ліцензії на ексНорт (імпорт) товарів видаються Мініс­терством "зовнішніх економічних зв'язків ^торгівлі на під­ставі заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

, Квотування здійснюється щляхом встановлення режи­му видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний .об­сяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями .не повинен пе­ревищувати обсягу рстановленрї квоти. В. Україні запрова­джуються такі види експортних ^імпортних) квот (кон­тингентів):.:.,,; .;.: /,. ',,,.. .:,/._,,. ,;. у..-,..., . ,, ,,,,, :-.,,

<” глобальні^ квоти (контингенти) - квоти, цю встановлю-ються для товару (товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), в,які товар (товари) експортується або. з яких він (вони) імпортується; і: - ... „••.;- .:,.:• .. - і^; ; ; , ,,

. групові квоти (контингенти) тт квоти, що встановлюю­ться для товару із зазначенням групи країн, в які товар екс­портується або з яких ,він імпортується; '•":> ; ,^ : і <-• індивідуальніквоти (контингенти) -.квоти, що "встанов­люються для товйру ?із /зазначенням" конкретної і країни, в яку товар може експортуватись або з'якої він може імпор-• туватись. • ;• ., •. •. . • •(^У- : .^І:-Л-.^^-'

tK Крім цього,^запрйваджейо 'їінтидемпіне<їві,' компенса-Ційт та ctteificvibHi Кботи." ' і^ ч •ih^ і. w .•.•,.. ^,. "Для кожного виду' тов'ару встановлюється лише один

^ ВИД КВОТИ. ':;і ''• '?-' '" • •••± .б! :";^ї•.ї'•/^-^;,?'pгi, ., •f:^

Відповідно до чинного за'койоДавбтвамо'жуть 'іастОсо-в^ватибя й ініиі форми 'державгі'оГЬ' регулюбайня зювніщ-ньоекономічної, діяльнорті - використання спеціальних імпортних процедур, заіі^ваЖйня^спеціа-г^ьнйх економі­чних" зон та інціих спеціальних 'правових режимів, за-стоСу ваннії бпеЦіальнйх санкцій за порушення законодав­ства про зовнішньоекономічнудіяльність тоіЦо".ї"" Е''нь;

•••-••;••-:.'."'..; \';' '''"•":- К.""" . ..• Н'ї-.-^ ••,.•'-.. ..^ ..ї •v1-^,-^ t

1   2   3   4   5   6

Схожі:

^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ мертва точка І деескалація
Розділ мертва точка І деескалація (фрагменти з кн. Рубин Дж., Дин Пруйт, Сунг Хе Ким Социальный конфликт: эскалация тупик, разрешение....
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Розкрито специфічні риси аналізу попиту на ринку нових товарів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ступеня обґрунтованості...
^ Розділ XI. Тосіїодарсіжо-їїравойа iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи