Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу icon

Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
НазваНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Сторінка1/7
Дата06.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

Укладач Т. О. Телешева доцент, к. т. н.

Рецензент П. І. Огородніков д. т. н., проф.

Затверджено Вченою радою Міжнародного Соломонового Університету

(протокол № 7 від 25.08.99 р.)

Друкується в редакції укладача


Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 1.», для студентів денної та заочної форм навчання /Укладач.: Т. О. Телешева. –К : МСУ, 2000.–


© Міжнародний Соломонів Університет, 2000


Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний комплекс з курсу

Інженерна та комп’ютерна графіка

для студентів денної та заочної форм навчання

Затверджено Вченою радою Міжнародного Соломонового Університету

/протокол № 7 від 25.08.99 р.


Підписано до друку 10.10.2000. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс.

Обл.-вид. арк. Тираж 100 прим.


Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим Університетом

01135, м. Київ, вул. Шолуденка, 1 Б.


Вступ


Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» призначені для студентів спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (ПЗАС) та «Біотехничні та медичні апарати і системи» (БМАС).

У перший частині методичних вказівок подано розширену навчальну програму з рекомендаціями до вивчення та опрацювання кожної теми; перелік тем практичних занять; теми, варіанти завдань та приклади виконання розрахунково-графічних робіт (РГР); теми, приклади розв’язування задач аудиторних контрольних робіт (К. Р.); питання для підготовки до заліку та іспитів.

У другій частині подано домашні завдання.

У третій частині подано основні теоретичні відомості та вказівки до виконання практичних занять з комп’ютерної графіки в системі ACAD.

Використання методичних вказівок при систематичній роботі дасть можливість студентові отримати рейтингову оцінку, яка враховує:

  • Для спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» – див. табл. 1;

  • Для спеціальності «Біотехничні та медичні апарати і системи» – див. табл. 2, 3.

Іспитова рейтингова оцінка складається з оцінених за критеріями вищої школи двох теоретичних питань і однієї задачі, які оцінюються за 5-тибальною шкалою і додаються на 3.

Для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» передбачається дві КР.

Для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Біотехничні апарати» передбачається по одній РГР та КР у кожному семестрі.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» передбачається одну позааудиторну РГР та одну аудиторну КР.

Для спеціальності «Біотехничні та медичні апарати і системи» – в третьєму семестрі РГР № 1 та КР № 1 і четвертому семестрі – РГР № 2 та КР № 2.


Таблиця 1

Види роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

Кількість балів на допуск до семестрового контролю

Вчасне виконання домашніх завдань по темах

0

7

7

КР № 1

КР № 2

3

1

10

8

5

5


17

Робота в аудиторії на практичних заняттях

0

10

-
4

35
Іспит

«задовільно»

«добре»

«відмінно»

27

44

63

72

45

62

71

80
Загальний рейтинг

44

80

Таблиця 2

Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

Кількість балів на

Мінім. рейтинг з заліку

Допуск до сем. контролю

Вчасне виконання домашніх завдань по темах


0


7


7


7

КР № 1

РГР № 1

3

0

10

5

8

4

5

3

Робота в аудиторії на практичних заняттях

0

10

8

3
3

32

27

18Таблиця 3

Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

Кількість балів на допуск до семестрового контролю

КР № 2

РГР № 2

1

0

8

5

7

4

Робота в аудиторії на практичних заняттях

0

10

8

Робота на практичних заняттях з комп’ютерної графіки в системі ACAD

0

20

12
1

43

31

Іспит

«задовільно»

«добре»

«відмінно»

27

58

67

76

45

66

75

88
Загальний рейтинг

58

88


Мета та завдання дисципліни.

Її місце в навчальному процесі.


Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» грунтується на теоретичних засадах проекційного, геометричного, технічного креслень, комп’ютерної графіки та належить до фундаментальних дисциплін.

Інженерна та комп’ютерна графіка має на меті загальну підготовку спеціалістів, з навичками відображення геометричних об’єктів, одержання та обробки графічної інформації, розробки документації, яка забезпечує виробництво.

Курс розвиває просторове уявлення студента, образне сприйняття навколишнього світу, що є базою будь-якої творчої діяльності .

Курс базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін у середній школі, а також дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування». Отримані знання застосовуються при вивченні більшості фундаментальних і всіх професійно-орієнтованих дисциплін, та безпосередньо в професійній діяльності.

Основні частини курсу: проекційне креслення (нарисна геометрія), геометричне креслення, технічне креслення та комп’ютерна графіка.

Нарисна геометрія, на відміну від інших технічних наук, досліджує геометричні властивості просторових об’єктів побудови та вимірювання, тобто графічним (проекційним) методом без використання формул і обчислень. Щоб оволодіти цим методом, необхідно навчитися, по-перше, виконувати проекції і двомірні зображення просторових об’єктів – реальних чи уявних (пряма задача проеціювання) і, по-друге, читати їх, тобто за плоским зображенням уявити об’єкт у просторі (обернена задача проеціювання). Обидві задачі проеціювання вимагають розвиненого просторового уявлення, а ця дисципліна в цілому взагалі сприяє його розвитку.

Останнім часом сфера задач, що розв’язуються методами нарисної геометрії, істотно розширилося. Нарисна геометрія набула моделюючого, творчого характеру. Її універсальні та спеціальні методи знайшли широке застосування у системах автоматизованого проектування (САПР), конструювання (АСК), технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) складних технічних об’єктів.

Технічне та геометричне креслення дають можливість майбутньому спеціалісту оволодіти технічною мовою стандартів. Створення автоматизованих систем керування, біотехнічної та медичної апаратури починається з розробки конструкторської документації. Усі конструкторські документи оформляються відповідно до вимог діючих стандартів, що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, взаємообмін конструкторською документацією, використання цієї документації в системах автоматизованого проектування. В межах України діють стандарти (ГОСТ), галузеві стандарти (ОСТ), стандарти підприємств, а також міжнародні стандарти (ISO-International System Organization), які сприяють обміну та продажу технічної документації та ліцензій. При розробці конструкторських документів, в основному, використовуються Єдина Система Конструкторської Документації (ЄСКД) – комплекс стандартів, що встановлює правила виконання цих документів, їх оформлення та поводження з ними.

Комп’ютерна графіка – необхідний інструментарій для виконання геометричних побудов та створення технічних креслень. У цьому розділі розглядаються технічні засоби, програмне забезпечення комп’ютерної графіки, структура та можливості системи AutoCAD.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

проекційний метод побудови креслень геометричних елементів;

метод геометричних місць і його використання при розв’язанні позиційних і метричних задач нарисної геометрії. Принцип модульного підходу до розв’язування цих задач;

суть методів перетворення креслень;

криві лінії та поверхні;

методи побудови ліній перетину поверхонь;

основні стандарти при оформленні креслень окремих деталей, їх з’єднань та складальних креслень, а також креслень схем електричних принципових та креслень електронних модулів;

правила побудови стандартних видів аксонометричних проекцій;

графічну систему автоматизованого проектування AutoCAD.

Студенти повинні вміти:

зображати геометричні фігури, використовуючи метод ортогонального проеціювання;

розв’язувати на кресленні позиційні та метричні задачі нарисної геометрії, використовуючи її методи;

використовувати методи перетворення креслень для спрощення розв’язків складних задач;

будувати аксонометричні зображення в ізометрії та диметрії;

виконувати робочі креслення окремих деталей, використовуючи метод ортогонального проеціювання та правила основних стандартів з оформлення креслень;

креслити схеми електричні принципові;

читати та виконувати креслення загального виду електронного вузла чи механізму;

створювати технічні креслення та виконувати геометричні побудови на персональному комп’ютері, використовуючи один із поширених графічних пакетів (AutoCAD);

користуватися засобами введення та виведення графічної інформації при роботі з персональним комп’ютером;

створювати прикладні структури графічних даних для подальшого використання їх у системах автоматизованого проектування.

При вивченні курсу студенти повинні опрацьовувати лекційний матеріал, готуватися до практичних занять за основною та додатковою літературою, а також успішно захищати передбачені програмою контрольні та розрахунково-графічні роботи.

Підсумковий комплексний контроль – іспит у 3-му семестрі для спец. ПЗАС; залік у 3-му семестрі та іспит у 4-му семестрі для спец. БМАС.


Умовні позначення


Наведено у таблиці знаки, які визначають відношення між геометричними образами:


Знак

Значення знака

Приклад читання символьного запису

=

Результати дії

Належність; належність точки множині

– пряма належить площині

точка належить прямій



Включення; включення точки множиною

– площина містить точку ( проходить через точку )З’єднання

– з’єднання іПеретин

– точка є результатом перетину прямої з площиною

||

Паралельність

g || – пряма g паралельна площині Перетин

q – пряма q перпендикулярна до площини 

·/

Символ мимобіжних прямих

– прямі і мимобіжні

^

Значення кута

l^ – значення кута між прямою l і площиною 

| |

Відстань

| ^ Al |– відстань від точки A до прямої lЗбіг, тотожність

A B – точки A і B збігаються
Обертання

A h– точка A обертається навколо hПерехід від одного положення до іншого (перетворення)

– перехід від системи до системи

/

Дотик

/ – пряма  дотикається до поверхні 


Точки позначають великими літерами латинського алфавіту і цифрами .

Лінії позначають малими літерами латинського алфавіту: .

Площини позначають великими літерами грецького алфавіту: .

Проекції точок, ліній і площин позначають тими самими літерами, що й оригінали, тільки з індексами, які відповідають індексам проекцій: .


Навчальна програма


Розділ 1

Взаємне положення геометричних елементів


Тема 1. Проеціювання точки

Утворення проекцій: центральні, паралельні, ортогональні.

Точка в системі двох площин проекцій , ;

В системі трьох площин проекцій , , .

Ортогональні проекції та система прямокутних координат.

Утворення додаткових систем площин проекцій.

Література: основа (2, 4); додаткова (3).


    1. Основні теоретичні відомості


Побудова зображення будь-якого геометричного елемента та будь-якого виробу починається з побудови опорних точок, та тому вивчення курсу починається з проеціювання точки. Визначником точки у просторі є її координати , , , тобто відстані від трьох координатних площин.

Умовний запис визначника точки: , де замість , , записуються їх числові дані в міліметрах. Наприклад, точка
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи