1. Моделі І критерії ефективності icon

1. Моделі І критерії ефективності
Скачати 63.63 Kb.
Назва1. Моделі І критерії ефективності
Дата06.09.2012
Розмір63.63 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Дослідження операцій та теорія ігор"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Вступ

Розділ 1. Дослідження операцій.

Тема 1. Моделі і критерії ефективності.

Тема 2. Класичні задачі і методи їх оптимізації.

Тема 3. Лінійне та дискретне програмування.

Тема 4. Нелінійні задачі математичного програмування.

Тема 5. Задачі динамічного програмування і методи сітьового планування і управління.

Тема 6. Методи випадкового пошуку.

Тема 7. Методи оптимізації задач прийняття рішень в умовах ризику.

Контрольна робота.

Екзамен


Розділ 2. Теорія ігор.

Тема 8. Основні поняття теорії ігор.

Тема 9. Матричні ігри.

Тема 10. Неантагоністичні ігри.

Тема 11. Позиційні ігри.

Контрольна робота.

Залік


1

36

4

4

6

6


6

6


4


18

4

6

4

432

2

4

6

6


4

4


4

2


16

4

4

2

4

2


70

4

8

12

12


10

10


10

4


16

4

4

4

2

2

Разом: 190

56

48

86


^ ПРОГРАМА К У Р С У


Вступ.

Зміст і порядок проходження дисципліни. Основна і додаткова література.


Розділ 1.

Тема 1. Моделі і критерії ефективності управління

Операція, основні поняття і якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі та оптимальні рішення. Класифікація задач прийняття рішення. Критерії ефективності .Богатокритериальні задачі.


Тема 2. Класичні задачі і методи їх оптимізації

Задачі з неперервною функцією утрат, неперервними функціональними обмеженнями при відсутності вимагання дискретності змінних. Задачі пошуку безумовного і умовного екстремуму. Методи диференціального обчислення і метод множників Лагранжа. Оптимізація функціоналів методом варіаційного обчислення.


Тема 3. Лінійне та дискретне програмування

Задача лінійного програмування. Основні означення. Математичне формулювання основної задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задачі ЛП. Симплексний метод рішення. Застосування методів лінійного програмування в задачах цілерозподілу. Транспортна задача лінійного програмування. Постановка задачі. Розподільний метод рішення. Теореми про платежі, про оптимальне рішення. Рішення транспортно задачі по критерію часу. Постановка задачі дискретного та цілочисленого програмування їх особливості.


Тема 4. Нелінійні задачі математичного програмування

Постановка задачі. Задача випуклого програмування. Теорема Куна-Таккера. Задача квадратичного програмування і алгоритм рішення. Методи рішення задач нелінійного програмування. Прямі методи отримання оптимальних рішень детермінованих задач прийняття рішень. Градієнтні методи. Метод ортогональних напрямків. Методи бар'єрних і штрафних функцій. Методи можливих напрямків.


Тема 5. Задачі динамічного програмування і методи сітьового планування і управління

Постановка задачі динамічного програмування. Рівняння Беллмана і його рішення. Принцип максимуму Понтрягіна. Необхідні і достатні умови оптимальності. Основні означення. Постановка задачі. Сітьовий графік комплексу робіт. Алгоритм рішення задачі сітьового планування. Оптимізація плану управління. Сітьове планування при випадкових часах виконання робіт.


Тема 6. Методи випадкового пошуку

Загальна характеристика методів випадкового пошуку. Методи ненаправленого і направленого випадкового пошуку, методи випадкового пошуку із самонавчанням. Метод Монте-Карло.


Тема 7. Методи оптимізації задач прийняття рішення в умовах ризику

Постановка стохастичної задачі прийняття рішення, початкові передумови. Принципи зведення стохастичної задачі прийняття рішення до детермінованої. Штучне зведення до детермінованої схеми і оптимізація у середньому. Планування експерименту в умовах невизначеності. Особливості рішення задачі. Ризик. Оцінка ризику. Критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца.


Розділ 2. Теорія ігор

Тема 8. Основні поняття теорії ігор

Задачі теорії ігор. Основні поняття. Матриця гри. Антагоністичні ігри. Змішані стратегії. Теорема про активні стратегії. Критерії максиміна та мінімакса.


Тема 9. Матричні ігри

Рішення матричних ігор в змішаних стратегіях. Спрощення матричної гри. Рішення ігор 2*2, 2*N, M*2. Алгоритм розв`язування гри M*N. Метод Брауна.


Тема 10. Неантагоністичні ігри

Постановка задачі. Біматричні ігри. Ситуація рівноваги. Кооперативні та коаліційні ігри. Багатокоаліційні ігри.


Тема 11. Позиційні ігри

Основні визначення та засоби представлення. Інформаційна множина. Нормалізація позиційної гри. Вплив інформаційноі множини на гру. Ризик. Оцінка ризику. Критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца.


Висновок


ЛІТЕРАТУРА

до навчального плану курсу " Дослідження операцій та теорія ігор "


  1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Сов.радио, М.: 1972.

  2. Гурин Л.С. и др. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов. Сов.радио, М., 1969.

  3. Дегтярев Ю.И. Исследование операций. Высшая школа, М., 1986.

  4. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Вища школа. К., 1979.

  5. Кузнецов Ю.Н. и др. Математическое программирование. Высшая школа, М., 1980.

  6. Таха Х.. Введение в исследование операций, т.1,2. Мир, М., 1980.

  7. Теория прогнозирования и принятия решений, под. ред. доктора экон.наук. С.А.Саркисяна., М.: "Высшая школа", 1977.


^ ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА


Метою дисципліни ї надання студентам знань в області формалізації задач менеджменту і застосування математичних методів їх рішення з орієнтацією на машинні методи отримання рішень.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

1. Методи формалізації задач управління та прийняття рішень;

2. Основні оптимізаційні методи рішення формалізованих задач управління і оцінки якості їх рішення;

3. Типові алгоритми рішення таких задач.

УМІТИ:

1. Формалізувати поставлену у змістовному вигляді задачу управління та прийняття рішень з урахуванням можливості рішення на персональному комп'ютеру;

2. Правильно застосовувати типові математичні методи і алгоритми для рішення задач управління.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Вивчення дисципліни "Дослідження операцій та теорія ігор" базується на знаннях, які отримані внаслідок вивчення дисциплін "Вища математика", "Теорія імовірностей та математична статистика". Дана дисципліна забезпечує вивчення спеціальних дисциплін.

Дисципліна вивчається в 5 (розділ 1) та 6 (розділ 2) семестрах на лекціях та практичних заняттях. На дисципліну відводиться 190 годин.

Після вивчення розділу 1проводиться контрольна робота та екзамен. Після вивчення розділу 2 проводиться контрольна робота та залік . На самостійне вивчення дисципліни відводиться 70 годин у 5 семестрі та 16 годин у 6 семестрі.


Схожі:

1. Моделі І критерії ефективності icon1. Моделі І критерії ефективності
Тема Задачі динамічного програмування І методи сітьового планування І управління
1. Моделі І критерії ефективності icon1. Моделі І критерії ефективності
Тема Задачі динамічного програмування І методи сітьового планування І управління
1. Моделі І критерії ефективності iconО. С. Попова мартинова Олена Миколаївна удк 621. 391. 25 Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі гільберта 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Підвищення ефективності блокового кодування в нестаціонарних каналах моделі гільберта
1. Моделі І критерії ефективності iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
1. Моделі І критерії ефективності iconМ. К. Сухонос Моделі І методи оцінки ефективності енергозберігаючих проектів
Моделі І методи оцінки ефективності енергозберігаючих проектів: Монографія / Сухонос М. К. – Харків: хнамг, 2011. – 247 с
1. Моделі І критерії ефективності iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
1. Моделі І критерії ефективності icon2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
1. Моделі І критерії ефективності iconІ.І. Ліннік О. А. Тамаргазін, д-р техн наук оцінка ефективності функціональних систем авіаційної техніки
Розглянуто оцінку ефективності технічної системи при побудові поліструктурної моделі її надійності. Запропоновано алгоритм розкриття...
1. Моделі І критерії ефективності iconУдк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Их коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності діяльності українських банків. На прикладі аналізу найбільш поширених показників...
1. Моделі І критерії ефективності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи