Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 icon

Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001
Скачати 99.46 Kb.
НазваМіжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001
Дата06.09.2012
Розмір99.46 Kb.
ТипДокументи


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ


НАВЧФЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ “ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ” ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


КИЇВ – 2001

Укладач:

Судаков В.І., д.соціол. н.

Рецезенти:

Нельга О.В., д.соціол. н.

Тихонов О.М., к.філос. н.


Затведжено кафедрою соціології МСУ, пр.№______ від___________


Друкується в редакції укладача.

Навчально методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в Україні та світі”.

Вступ.


Курс “Історія соціальної роботи в Україна та світі” займає важливе місце в системі підготовки спеціалістів в галузі організації і менеджмента соціальної роботи.

Мета курсу полягає в тому, щоб надати студентам інформацію про основні етапи становлення і розвитку різних форм благодійної діяльності та інших видів соціальної допомоги, захисту та підтримки населення України і за кордоном, її сутність і найважливіші напрямки вдосконалення і розповсюдження в сучасних умовах.

Завданнями курсу є:

 • Охарактеризувати сутність історичного розвитку соціальної роботи;

 • Виділити і проаналізувати основні специфічні риси різних етапів становлення та розвитку соціальних та приватних закладів допомоги бідним в історії українського суспільства;

 • Розглянути особливості діяльності сучасної української держави по соціальному захисту і соціальній допомозі людям, яким вона потрібна, також групам і соціальним верствам;

 • Проаналізувати досягнення у сфері соціальної підтримки населення в Росії в ХІХ-ХХст., в часи радянської влади та в сучасний період;

 • Охарактеризувати специфіку соціальної роботи в країнах сучасної Європи та Америки.

Курс “Історія соціальної роботи в Україні та світі” є теоретичною основою для успішного засвоєння інших курсів, таких як “Теорія соціальної роботи”, ”Менеджмент соціальної роботи”, “Технологія соціальної роботи”, “Економіка соціальної роботи”.

Для студентів заочної форми навчання передбачена самостійна робота; курс завершується іспитом.


^ Навчальна програма.


Тема 1. Предмет, специфіка, функції і структура курсу “Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном”.

Традициійні виміри поняття “соціальна робота. Структурні елементи соціальної роботи. Особливості історичного розвитку теоретичних та прикладних засад соціальної роботи. Специфіка курсу. Основні проблеми вивчення історичних етапів розвитку соціальної роботи в Україні і за її межами.


Тема 2. Історичні витоки та традиції розвитку благодійної діяльності в Україні.

Гуманістичні почуття давніх слов’ян. Формування духовності в Київській Русі. Православне християнство і благодійність. Соціально-благодійна діяльність князя Володимира. Проблеми соціального захисту та соціальної підтримки населення Київської Русі в «Руській правді». Роль церкви в період міжусобиць та монголо-татарського нашестя. Соціально-економічний стан населення України під владою Литви та Польщі. Виникнення козацтва та формування нових гуманістичних відносин між людьми. Формування української народності з властивими етнокультурними рисами духовності.

Розвиток ідей благодійності в період Козацької республіки, зародження української державності. Суспільні реформи Петра І та розвиток традицій благодійності на Україні в умовах Російської імперії. Діяльність благодійних товариств і закладів в пореформений час (1861).


Тема 3. ^ Суспільна і приватна благодійність в Росії в другій половині Х1Х – поч. ХХ ст.

Визначення поняття «благодійність». Основні соціально-економічні, правові та моральні чинники зростання благодійної діяльності на межі ХІХ-ХХ ст. в Росії. Суб’єкти суспільної благодійної діяльності. Благодійні заклади цього періоду, їх класифікація. Основні напрямки діяльності благодійних закладів та товариств. Державні благодійні заклади. Меценатство як явище. Релігійне піклування. Благодійна діяльність підприємців.


Тема 4. ^ Система соціального забезпечення в СРСР.

Соціально-економічні, правові, ідеологічні та моральні фактори становлення системи соціального піклування у навчальний період функціонування радянської влади. Встановлення пенсій за віком. Допомога сільським мешканцям. Боротьба з дитячою безпритульністю. Допомога дітям-сиротам та вдовам фронтовиків в період Великої Вітчизняної війни. Специфіка і засоби соціальної допомоги у післявоєний період. Соціальна політика радянської влади після смерті Сталіна. Політика радянської допомоги та захисту в період застою (70-80 рр.). Головні переваги та недоліки інституціалізації соціальної роботи в СРСР.


Тема 5.^ Становлення і розвиток соціальної роботи в сучасній Україні.

Становлення соціальної роботи в Україні як професійної діяльності в 90-ті роки. Конституційні та соціально-правові чинники розвитку соціальної роботи. Підготовка соціальних працівників в вищих закладах освіти України. Інституціональна система соціальної роботи в Україні. Основні організації та державні заклади по захисту населення. Основні напрями їх діяльності. Інститути громадянського суспільства: їх роль та значення в розвитку соціальної роботи в Україні. Проблеми розвитку волонтерської діяльності в галузі соціальної роботи. Розвиток приватних форм благодійності.


Тема 6. ^ Соціальна робота за кордоном.

Основні підходи до вирішення соціальних проблем: революційний, реформістський, антропологічний. Основні моделі соціальної підтримки населення в сучасному світі. Система соціального забезпечення в країнах Заходу. Соціальний захист населення у скандинавських країнах (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія): охорона здоров’я, пенсійне забезпечення, догляд за людьми похилого віку, дитяче дошкільне виховання, допомога багатодітним сім’ям і матерям-одиначкам, безробітним, інвалідам, страхування по причинам хвороби та нещасних випадків.

Соціальна робота в Німеччині та Нідерландах. Функції соціального працівника Соціальні служби: загальні і спеціальні Методи соціальної роботи: індивідуальна робота, робота з групою, робота на вулицях, соціальне навчання.

Система соціальної захищеності в США. Соціальне страхування. Пенсії по старості. Допомога безробітним. Забезпечення гарантованого доходу. Медичне страхування. Житлова політика та житлові субсидії. Зміст та розвиток реабілітаційних програм в США. Волонтерські засади соціальної роботи в США.

Специфіка і переваги основних технологічних моделей соціальної політики та соціальної підтримки населення у сучасному світі.


^ Контрольна робота для студентів заочної форми навчання.


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи.

Варіант контрольного завдання відповідає останній цифрі номер залікової книжки студента.

При підготовці відповідей на питання контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури. Необхідно знайти глави чи розділи, у яких міститься матеріал щодо конкретного питання; потім ретельно вивчити (прочитати, зрозуміти , можливо законспектувати) даний матеріал. У контрольній роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей на поставлені питання. В цілому в контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне питання, які є відображені у певному варіанті завдання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок.

Для підготовки відповідей необхідно також вивчити не тільки навчальну літературу, але й додаткову літературу. Вона також є у списку. Це, в основному, першоджерела – праці провідних вітчизняних та закордонних науковців ХІХ-ХХ ст., які потрібно прочитати й зрозуміти основні ідеї цих авторів. Обсяг контрольної роботи – 6-10 сторінок друкованого тексту, відповідно вдвічі більше – рукописного.

Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову літературу, які були використані при написанні контрольної роботи. Підготовка контрольної роботи – це не тільки конспектування навчальної літератури, але й творчий процес. Саме тому відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати рівень загальної культури та спеціальні знання студентів.

Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної роботи. Вона повинна бути виконана охайно та ретельно. На першій сторінці потрібно написати прізвище ім’я та по-батькові студента, вказати факультет, назву навчального закладу, дисципліну, з якої виконується контрольна робота, варіант контрольного завдання. Кожна відповідь розпочинається з назви питання, закінчується висновком. Кожна відповідь починається з нової сторінки.


Варіанти контрольних завдань.

Варіант 1.

1.Поняття “соціальна робота”, “соціальна підтримка”, “соціальна допомога”, “соціальний захист”.

2. Розвиток благодійності в часи Київської Русі.

Варіант 2.

 1. Структурні елементи соціальної роботи, їх характеристика.

 2. Християнство і благодійність. Релігійні заклади та їх роль у системі соціальної допомоги

Варіант 3.

 1. Соціально-благодійна діяльність князя Володимира.

 2. 2. Система соціального захисту у США.

Варіант 4.

1.Діяльність благодійних товариств і закладів в Україні у 19 ст.

2.Становлення соціальної роботи як професійної діяльності в Росії в 90-ті роки.

Варіант 5.

 1. Поняття “благодійність”, “підтримка”, “піклування”.

 2. Розвиток приватних форм благодійності в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

Варіант 6.

 1. Основні підходи до вирішення соціальних проблем в сучасному світі.

 2. Система соціального захисту у Німеччині.

Варіант 7.

 1. Головні технологічні моделі соціальної політики та соціальної підтримки населення в сучасному світі: загальна характеристика.

2. Традиційні виміри поняття “соціальна робота”.

Варіант 8.

1.Европейський досвід соціального захисту та соціальної підтримки населення; його переваги та недоліки.

 1. Поняття “соціальна допомога”.

Варіант 9.

 1. Основні напрями розвитку системи соціального захисту США.

 2. Система державних закладів благодійності в Росії наприкінці 19 ст.

Варіант 10.

 1. Патерналістська модель соціальної політики в СРСР: її специфіка, переваги, недоліки.

 2. . Меценатство як явище: сутність, специфіка.Питання для перевірки знань.


 1. Предмет курсу “Історія соціальної роботи в Україні світі”.

 2. Специфіка курсу “Історія соціальної роботи в Україні і за кордоном”.

 3. Традиційні виміри поняття “соціальна робота”.

 4. Структурні елементи соціальної роботи.

 5. Проблеми вивчення історичних етапів розвитку соціальної роботи в Україні.

 6. Історичні традиції благодійної діяльності в Україні.

 7. Формування благодійної духовності в часи Київської Русі.

 8. Православне християнство і благодійність.

 9. Соціально-благодійна діяльність князя Володимира.

 10. Проблеми соціального захисту та соціальної підтримки населення Київської Русі в «Руській правді».

 11. Благодійна діяльність епохи козацтва.

 12. Суспільні реформи Петра І та розвиток традицій благодійності на Україні в умовах Російської імперії..

 13. Визначення поняття “благодійность”.

 14. Суб’єкти суспільної благодійної діяльності.

 15. Благодійна діяльність в Російській імперії наприкінці ХІХ ст.

 16. Державні заклади допомоги населенню в Російські імперії наприкінці ХІХ ст.

 17. Приватні благодійні заклади в Росії на межі ХІХ-ХХ ст.

 18. Релігійне піклування в Росії у ХІХ-ХХ ст.

 19. Благодійна діяльність підприємців України (поч. ХХ ст.).

 20. Система соціального забезпечення в СРСР: загальна характеристика.

 21. Система соціального забезпечення та допомоги у перші роки радянської влади.

 22. Система соціального забезпечення та допомоги у довоєнні часи в СРСР.

 23. Соціальна політика в часи Великої Вітчизняної війни.

 24. Соціальна допомога населенню у післявоєнні часи та в 50-ті роки.

 25. Політика та засоби соціальної допомоги в період застою

 26. Головні переваги та недоліки системи соціального захисту населення в радянські часи.

 27. Становлення соціальної роботи як професійної діяльності в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

 28. Основні підходи до вирішення соціальних проблем: загальна характеристика.

 29. Основні технологічні моделі соціальної політики в сучасному світі.

 30. Соціальний захист населення в Німеччині та Нідерландах.

 31. Соціальний захист населення в скандинавських країнах.

 32. Система соціального захисту в США.

 33. Патерналістська модель соціальної політики.

 34. Активна модель соціальної політики.

 35. Реабілітаційна модель соціальної політики.

Рекомендована література.


 1. Басов Н.Ф. Практикум по истории социальной работы в России: Учеб.пособие.-М., 1999.

 2. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики.(Под.ред.Ш.Шамон.-М., 1997.

 3. Войтович С.О. Світ соціальних відносин в українській культурі (історико-соціологічне дослідження).-К., 1994.

 4. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. с англ.- К.: Основи, 1995.

 5. Горшкова О.А. Опыт социальной работы за рубежем: Краткий курс лекций.- М., 1999.

 6. Грушевський М. Історія України.- 2 вид.- К., 1992.

 7. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы.- М., 1997.

 8. Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє.- К., 1998.

 9. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии.- М., 1996.

 10. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы: Учеб.-метод. Пособие.-М., 1999.

 11. Захист і допомога ветеранам війни і праці в Україні: Довідник.-К., 1995.

 12. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сб. науч. очерков.- М., 1998.

 13. Культура і побут населення України.- К., 1991.

 14. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе.- Амстердам.К., 1997.

 15. Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пинчук І.М. Соціальна робота в Україні. Теоретико-методичні засади. Навчальний посібник- К., 2001.

 16. Основы социальной работы.- М., 1992.

 17. Основы социальной работы: Учебник.(Отв.ред. П.Д.Павленок.- М., 1997.

 18. Попов В.Г., Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учеб.-метод. пособие.- М., 1998.

 19. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод.посібник.- Ужгород, 2000.

 20. Практика социальной работы (Под ред. К.Ханвея и Т. Филпота.- Амстердам, К., 1996.

 21. Российская энциклопедия социальной работы: в 2 т.- М., 1997.

 22. Словарь-справочник по социальной работе (Под ред. Е.И.Холостовой.- М., 1997.

 23. Социальная работа (Под общ.ред. В.И.Курбатова.- Ростов н.Дону, 1999.

 24. Социальная работа в России: прошлое и настоящее.((Сб. статей и материалов.- Ставрополь, 1998.

 25. Соціальна робота в Україні: перші кроки (за ред. В.Полтавця.- К., 2000.

 26. Теория и практика социальной работы: Отеч. и зарубеж. опыт: - в 2 т.- М., Тула, 1993.

 27. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М., 1999.

 28. Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США.- М., 1992.

 29. Энциклопедия социальной работы: в 3 т.: Пер. с англ.- М., 1993-1994.


Схожі:

Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Програма курсу теми І зміст практичних занять завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання … Перелік екзаменаційних...
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001 iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи