Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва icon

Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва
Скачати 142.83 Kb.
НазваПрактичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва
Дата06.09.2012
Розмір142.83 Kb.
ТипЗадача

Практичні заняття

з курсу “Українська та зарубіжна культура”


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N 1.

ВИДИ ТА ЖАНРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


Задача заняття:

Вiдповiдання тематичної художньої виставки у державному будинку художника, або у виставочних залах спiлки художникiв.

Мета заняття:

Ознайомлення студентiв iз рiзновидами сучасного образотворчого мистецтва, яскравими представниками традицiйного та авангардного малярства, сучасними прикладниками з метою формування потреби у постiйному спiлкуваннi з мистецькими творами i дiячами мистецтва.

^ Методичнi рекомендацiї:

Студенти приходять на виставку, уважно оглядають її, занотовують прiзвища художникiв, назву найбiльш цiкавих творiв, особливу увагу звертаючи на технiку, манеру, колорит, задуми тiєї чи iншої роботи. Переходячи до залiв, де експонуються графiчнi твори, студенти уважно розглядають гравюри, визначають їх види, жанри. Пiсля закiнчення огляду студенти обмiнюються думками з викладачем, який вiдповiдає на їхнi запитання i отримують завдання для самостiйної роботи.

^ Завдання для самостiйної роботи:

Скласти коротку рецензiю на живописне полотно або графiчну роботу одного з авторiв, або охарактеризувати творчу манеру кiлькох робiт одного автора (за вибором). В рецензiї студент висвiтлює власну точку зору на творчий метод, задум, колорит, технiчнi прийоми автора i визначає жанр твору (iсторичний, бiблейський, побутовий, батальний, пейзажний, натюрморт), висловлює думку про роботи, що сподобались рецензенту на виставцi, а також називає невдалi, або незрозумiлi рецензенту твори.


ЛIТЕРАТУРА

1. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. - М.: Высшая школа, 1989.

2. Популярная художественная энциклопедия, 1986. - 448 с.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N 2.

ЗНАЙОМСТВО З ЕКСПОЗИЦIЄЮ ЖИВОПИСУ XVIII-XIX СТОЛIТТЯ В ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА


Задача заняття:

Знайомство студентiв з фундаментальними досягненнями мистецтва живопису, шляхом розкриття рiзноманiтностi мистецьких живописних шкiл, показу динамiки культурних цiнностей минулого i сучасного, їх значущостi в життєдiяльностi людини.

^ Мета заняття:

Прилучити студентiв до культурної скарбницi, яка є нацiональною гордiстю народу України. Сформувати цiнностi, зразки i норми поведiнки, що сприяють виникненню високого рiвня свiдомостi, культури та партрiотизму.

^ Методичнi рекомендацiї:

1. Музей побудовано у 1898-1900 роках за проектами архiтектора Г.П.Бойцова та гражданського iнженера В.В.Городецького, як будинок Київського художньо-промислового та наукового музею. В архiтектурi цiєї монументальної споруди вбачається прагнення авторiв вiдродити у своєрiднiй трактовцi форми грекодоричного храму. До входу в музей ведуть широкi (17 м) гранiтнi сходи. Головний фасад витриман у строгому античному стилi. У центрi його розташувано доричний портик з шiстю колонами, якi пiдтримують великий фронтом, у тимпанi котрого розташована скульптурна група з алегоричним сюжетом "Торжество мистецтва". По вуглах будiвлi розмiщено величезнi фiгури грифонiв. Завдяки вмiлому використанню рельєфа чотирьохповерховий будинок сприймається як двоповерховий.

2. Викладач запрошує слухачiв до залу, де розмiстилась колекцiя українського парадного портрету XVII-XVIII столiття (парсуна). Студенти самостiйно оглядають експозицiю, а потiм висловлюють свої враження i дають питання викладачу. Використовуючi цi методи, викладач проводить слухачiв через експозицiю художникiв XVIII столiття, художникiв ХIХ столiття (Левченко, Ярошенко, Пiмоненко, Светлицький та iн.). Пiсля вiдвiдання залiв де експонуються роботи художникiв на ХХ столiття (Мурашко, Петрицького, Нарбута та iн.) викладач пiдводить пiдсумки заняття, обмiнюється думка, вiдповiдає на питання слухачiв, пропонує теми виступiв на пiдсумковому семiнарi.

^ Завдання для самостiйної роботи:

Студенти стацiонарного вiддiленнi обирають запропонованi нижче теми для виступу на семiнарському заняттi N_______.

Студенти-заочники вибирають тему для написання реферату.

Теми для виступiв, повiдомлень, рефератiв:

1. Т.Г.Шевченко - засновник критичного реалiзму в українському живописi.

2. Українськi художники-передвижники. Життя i творчiсть. (К.Костандi, П.Левченко, М.Кузнецов, М.Пiмоненко, С.Свiтославський, Г.Свiтлицький.)

3. УкраЇнська тематика у творчостi росiйських майстрiв (I.Репiн, О.Саврасов, М.Ге, I.Крамськой, А.Куїнджi, братiв Маковських).

4. Видатнi предстваники пейзажного жанру. (С.Василькiвський, К.Костандi, П.Левченко, С.Свiтлославський, М.Ткаченко, П.Волокiдiн).

5. Творчiсть українських художникiв, що належать до розстрiленого поколiння (М.Бойчук, О.Павленко, I.Паделка, В.Седляр).

6. Видатнi українськi митцi 20-х рокiв (М.Бурачек, I.Iжакевич, Ф.Кричевський, П.Волокiдiн, А.Петрицький, О.Шовкуненко).

7. Творчiсть видатного українського художника О.Мурашко (1875-1919).

8. Самоука Катерина Бiлокур - феномен свого масштабу.

9. Творчiсть сучасних українських художникiв. (Т.Яблонська, М.Глущенко, О.Захарчук, С.Одайний, В.Рижих, О.Рапопорт).

Студент може аналiзувати творчiсть кожного художника окремо, або дати вiдповiдь на питання-блок.


ЛIТЕРАТУРА

По запропонованим темам накопичена у бiблiотеках мистецтв. Радимо працювати саме в них.

1. Київ, вул. В.Житомирська

2. КиЇв, Повiтряфлотське шосе


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N 3.

РОСIЙСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 18-19 СТОЛIТТЯ


Задача заняття:

Знайомство з експозицiєю живопису Державного музею росiйського мистецтва. Звернення до колосального культурного потенцiалу, нагромадженого в колекцiї музею росiйського мистецтва за час його уснування.

^ Мета заняття:

Сформувати цiностi орiєнтацiї, зразки i норми поведiнки, що сприяють виникненню високого рiвня свiдомостi, культури та патрiотизму.

Методичнi рекомендацiЇ:

Музей росiйського мистецтва iснує з 1922 року. Вiн розмiщується в особняку вiдомого київського промисловця та мецената Федора Терещенка. Колекцiя живопису та скульптури Київського музею нараховує безцiннi полотна Репiна, Шишкiна, Верещагiна, Левицького, Рокотова, Брюллова, Скульптури Антикольського, Клодта, Лансере, Трубецького, унiкальну порцеляну, скло XVI-XIX ст.

Практичне заняття iз студентами по курсу "Iсторiя свiтової культури" розпочинається у залi, де експонуються параднi портрети XVII сторiччя та портретнi мiнiатюри ХIХ сторiччя.

Викладач звертає увагу слухачiв на кращi портрети Антропова, його учня Левицького, який до 30-ти рокiв жив i працював у Києвi. Колекцiя музею нараховує кiлька портретiв роботи Левицького. Серед них є славнозвiснi портрети: "Портрет невiдомої у голубому", "Портрет Великої княгинi", "Портрет Єкатерини II".

У залi де демонструються полотна XVIII столiття увагу вiдвiдувачiв привертають прекраснi портрети, учня Левицького, художника Боровиковського, виходця з України (м.Миргород), що зазнав великої слави у Петербурзi; портретна галерея художника Рокотова, пейзаж одного з перших росiйських пейзажистiв А.Матвєєв.

У так званому "пушкiнському" бiлому залi, де експонуються роботи художникiв ХIХ столiття: Брюлова, Кiпренського, Федотова, Айвазовського, студентам пропонується самостiйний огляд експозицiї з подальшим обговоренням.

Велику цiкавiсть вiдвiдувачiв викликають роботи художникiв-передвiжникiв: I.Репiна, М.Ге, I.Шишкiна, В.Перова, I.Крамського, В.Поленова).

На завершення огляду студенти вiдвiдують зал, де виставлено стенди iз художнiм склом, порцеляною, фаянсом.

Завдання студентам для самостiйної роботи:

I. 1. Назвати кращого (за власним розумiнням) художника другої половини XVIII столiття. Охарактеризувати особливостi його творчоЇ манери, визначити психологiзм персонажiв.

2. Назвати роботи кращих художникiв першої половини ХIХ ст.

3. Назвати найбiльш сподобавшийся пейзаж художникiв другої пол. ХIХ ст.

4. Назвати найбiльш цiкаву роботу побутового жанру.

5. Назвати портрети, що сподобалися бiльше за iнших.

II. Обрати тему для участi у семiнарському заняттi:

"Художники об'єднання передвижних художнiх виставок та їх роль у демократизацiї мистецтва другої половини ХIХ сторiччя".


ЛIТЕРАТУРА:

1. Музей росiйського мистецтва в Києвi. - К.: Мистецтво, 1985.

2. Музей русского искусства. Киев. - К.: Мистецтво, - 1986.

3. Куренiна Л.Т. Художнi музеї та виставки Києва. - К.: Реклама, 1982.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ И 4

IСТОРIЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБIЖНОЇ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКЕ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО


Задача заняття:

Познайомити студентiв з експозiцiєю музею декоративно-прикладного мистецтва, звернути їх увагу на колосальний творчий потенцiал, надзвичайну самобутнiсть українського народного мистецтва, його красу i поетичнiсть.

^ Мета заняття:

Сформувати iнтерес до декоративно-прикладного мистецтва, народних ремесел, повагу до нацiонального творчого феномену, розумiння неповторностi українського наївного мистецтва, його цiнностi; бажання пiдтримки розвитку народних талантiв у майбутнiй професiйнiй дiяльностi.

^ Змiст заняття:

Кожний зал музею являє собою колекцiю творiв народного мистецтва. Переходячi iз залу в зал, студенти оглядають колекцiї рушникiв, килимiв, жiночого та чоловiчого одягу, писанок, тощо. Кульмiнацiєю експозицiї є виставка творiв генiальної самоуки Катерини Бiлокур, творчiсть якої може бути спiввiднесена з роботами генiїв iталiйського Вiдродження. Студенти знайомляться також з роботами народної художностi України, лауреати Державних премiй Т.Г.Шевченка, Марiї Приймаченнко, роботами Ганни Собачко, Микола Шомтака, скульптора Ольги Ракей та iнших художникiв, якi створюють щедрий свiт любовi, мудростi, фантазiї i мрiЇ.

^ Завдання для самостiйної роботи:

Назвiть прiзвище майстрiв, чиЇ роботи сподобались над усе у рiзновидах народноЇ творчосi, представленої у залах музею.

- малюнок;

- рiзб'ярство;

- керамiка;

- ткацтво;

- батiк;

- вишивка;

- аплiкацiя;

- писанки.


Лiтература:

1. Бiлецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVII - ХVIII столiть. - К.: Мистецтво, 1981 - 160 с.

2. Лобановский Б.Б., Товдя П.У. Українське мистецтво другої половини ХIХ - початку ХХ ст. К.: Мистецтво, 1989 - 204 с.

3. Марiя Приймаченко. - К.: Мистецтво, 1989.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ И 5

АХIТЕКТУРНI ПАМ'ЯТКИ СТАРОВИННОСТI


Мiсце проведення заняття: Музей "Софiя КиЇвська".

Задача заняття:

На матерiалах експозицiї музею показати, що давньоруське мистецтво виникло на нацiанальному грунтi. Живiльним джерелом його була вiзантiйська культура. Софiя-Храм матерiал держави об'єднаної пiд владою Київського Князя.

^ Мета заняття:

Сформувати думку про велич архiтектурного мистецтва Київської Русi, викликаючи шанобливi почуття до наших пращурiв.

Методичнi рекомендацiї:

Софiйський собор всесвiтньовiдома пам'ятка iсторiї, архетиктури i монументального живопису 1-ї полов. 11 ст. Софiйський собор споруджено в перiод розвитку Київської Русi. Назва собору походить вiд грецького слова "Софiя" - "Мудрiсть". Збудований як головний митрополичий храм Русi. В Софiйський собор був у давнину громадсько-полiтичним i культурним центром Київської держави. В соборi вiдбувались церемонiї " посадження" послiв, бiля собору збиралися вiча київськi, тут велося лiтописання i була створена Ярославом Мудрим перша в давнiй Русi бiблiотека. Розмiри Софiйського собору: довжина - 37 м, ширина - 55 м, висота вiд пiдлоги до зенiту центрального купола - 29 м . Iмена його будiвельникiв невiдомi. Первiснi форми романського стилю Софiйського собору зберiгалися до ХVII ст. про що свiдчать малюнки голандського художника А.Вестерфельда 1651. Це була прямокутна споруда, з Пiвночi, Заходу та Пiвдня оточена двома рядами вiдкритих аркових галерей. Завершували собор 13 башен, вкритих листовим свинцем. Фасади храму не тинкувалися i були оздобленi декоративними нiшами, орнаментом, живописом. Софiйський собор прикрашено мозаїками (спочатку було 640 кв.м, збереглося 260 кв.м). Центром композiцiї є зображення Христа-Вседержителя в головному куполi (дiаметр 4,1м). Найкраще збереглися мозаїки в центральнiй апсидi - Богоматерi "Оракти" (вис. 5.45м) пiд нею багатофiгурна композицiя "Євхаристiя" та зображення "отцiв церкви". Мозаїки гармонiйно поєднуються з фресковим живописом (зберiглося близько 3 тис кв.м тематичного та орнаментального живопису). Особливу цiннiсть серед фресок Софiйського собору становлять композицiЇ в центральному пiдкупольному просторi, а також груповий портрет сiм'ї Ярослава Мудрого. Зберiглися зображення чотирьох постатей на пiвденнiй стiнi центрального нефа i двi - на пiвнiчнiй. На малюнку зображено Ярослава Мудрого з макетом Софiйського собору в руцi i дружину Ярослава княгиню Iрину, якi йдуть до Христа, бiля якого можливо стояли князь Володимир i Ольга. Портрет сiм'ї Ярослава - унiкальна пам'ятка давньорусього портретного монументального живопису. Вона свiдчить про широкi зв'язки, якi мав Київський двiр з найбiльшими державами Європи. Дружина Ярослава, Iрина була шведською принцесою (Iнгiгерда), його сини Святослав i Всеволод одружилися з грецькими царiвнами, дочки Єлизавета, Анна та Анастасiя були королевами Норвегiї, Францiї i Угорщини.

На стовпах - численнi зображення святих, на стiнах банi - сцени з придворного життя, полювання та розваг. В центральному нефi собору на захiднiй стiнi виконана олiйними фарбами у XVIII ст. композицiя "Перший Вселенський собор". Велику цiннiсть мають декоративнi твори ХI ст.: iнкрустоване мозаїкою кам'яне крiсло митрополита, рiзбленi шифернi огорожi хорiв з соковитим барельєфним орнаментом; iнтер'єри Софiйського собору доповнюють фресковi орнаменти, мозаїчнi пiдлоги, мармуровi оздоби тощо. У Володимирському нефi була великокнязiвська усипальниця, де поховано Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича, Ростислава Всеволодовича, Володимира Мономаха та iнших. Зберiгся лише Ярослава Мудрого саркофаг.

За свою багатовiкову iсторiю собор пережив навали ворогiв, пограбування, частковi руйнування, ремонти й перебудови. Пiсля татаро-монгольських навалiв 1240 собор поступово руйнувався. В XVI ст. Софiйським собором володiли унiати. В 30 - 40 рр. XVII ст. київський митрополит П.Могила заснував в Софiйському соборi чоловiчий монастир. В 1685 - 1707 рр. собор вiдбудовано в формах українського бароко. Певних змiн собор зазнав також у XVIII - XIX ст. Бароковий iконостас собору було виконано 1731 - 47 рр. (зберiгся нижнiй ряд). У ХХ ст. в Софiйському соборi проведена реставрацiя. З 1934 р. весь архiтектурний комплекс Софiйський собор оголошено державним заповiдником.

Завдання студентав для самостiйноЇ роботи:

1. Визначити архiтектурний стиль в якому побудовано Софiю в ХI ст.

2. Визначити архiтектурний стиль дзвiницi собору.

3. Назвати деталi, характернi для стилю украЇнського барокко.


Лiтература

1. Ю.А.Асєєв. Архитектура древнего Киева. - К.: будiвельник, 1982.

2. Софiйський музей-заповiдник. - К.: Мистецтво, 1990.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ И 6

КИЇВСЬКА АРХIТЕКТУРА ХIХ, ПОЧАТКУ ХХ СТОЛIТТЯ. ЗНАЙОМСТВО З ПАМ'ЯТНИКАМИ КЛАСИКИ ГОТИКИ, МОДЕРНУ


Задача заняття:

Познайомити студентiв з пам'ятниками архiтектури Київа, розкрити перед ними значущiсть архiтектури як будiвельного мистецтва i показати органiчну єднiсть функцiональностi, конструктивностi та художнього оформлення кращих архiтектурних споруд. Розкрити поняття стилю в архiтектурi, продемонструвати рiзновиди та типи архiтектурних будiвель.

^ Мета заняття:

Вiдпрацювати навички орiєнтацiї у архiтектурному катерогiйно-понятiйному апаратi, розпiзнавання архiтектурних стилiв, ордерiв, камiнного декору. Сформувати думку про обумовленiсть архiтектури стану розвитку культури, технiки, еститичними, релiгiйними iдеалами кожної епохи та її соцiально-полiтичним ладом. Спонукати студентiв для самостiйної роботи по вивченню архетиктурних пам'яток м.Київа.

^ Методичнi рекомендацiЇ:

Заняття проводяться у виглядi тематичної пiшоходної прогулянки по вулицям Печерська (район що має iсторичну назву "Липки").

1. Пiшоходна прогулянка розпочинаеться в районi вулицi Iнституцької яка отримала свою назву вiд Iнституту благородних дiвиць, побудованного у 1838-1842 (арх. Б.У.Беретi) у стилi класицизму на терiторiї маєтку генерала М.Е.Бегiчева. Будiвля має симетричну композицiю, центром якої є полуротонда, що складаеться с парних колон коринфського ордену. До Iнституту був прибудований будинок-флiгель для викладачiв. У другiй половинi ХIХ столiття на вулицi були спорудженi будинки бiржi (N7), банку (1902-1905р. N9). Будiвля банку у стилi пiвнiчно-Iталiйської готики була споруджена за проектом А.В.Кобелева та А.М.Вербицького. У 1935р. до нього було прибудованно ще два поверхи. Фасад будинку прикрашено лабрадорними колонами, багатою орнаметикою. Центральна частина будинку має портал з лабрадорiтовою колонадою.

У другiй половинi ХIХ - початку ХХ столiття вулиця iнтенсивно забудовувалась. Була споруджена перша Київська бiржа (N7), банку (N9) (будинок кiлька разiв передубовувався) та iншi. Райнон Липок iнтенсивно забудовувався в другiй половинi ХIХ столiття та на початку ХХ столiття. Саме в цi часи Київ переживав кiлька так названих "будiвельних бумiв", характерних для капiталiзму, в результатi яких центральнi квартали забудовувались великими будинками з еклектичними фасадами. Житловi будинки зводились iз цегли, в сусiдствi рiзними за характером, стiлем, матерiалом, кольором та висотi будiвлями у рiзних стилях: ампiр, бароко, класицизм, модерн, що в певнiй мiрi вiдповiдало капризам i несталеним смакам власникiв. Але все таки еклектична архiтектура кiнця ХIХ столiття змiнюється стилем модерн, якi з надзвичайною швидкiстью знайшов розповсюдження майже у всiх країнах свiту на початку ХХ столiття.

Приклади вищезгаданої забудiвлi ми знаходима на вул.Шовковичнiй, яка вiдома з початку ХIХ ст. пiд назвою Аптерської, оскiлькi на нiй знаходилась одна з перших аптек мiста. У другiй половинi ХIХ - початку ХХ столiття вулиця забудовувалась особняками багатих киян. У стилi ренесанса побудованно дiм С.С.Могiлевцева (N17). Викликає цiкавiсть садиба що належала управляючому маєтками сахарозаводчика Терещенко (N14) стиль ренесанс, архiтектор Р.Ф.Мерцер. На вулицi розташовано особняк помiщека Ковалевського (15(1), який споруджено у стилi романської архiтектури (архiтектор П.Ф.Альошин 1911-1913р.).

Яскравим прикладом Київського модерну служить будинок В.В.Городецького (1963-1930). Вiд був побудований у 1902-1903 роках у формi куба з характерним для модерну електричним використанням рiзних стилiв. Його фасади прикрашенi скульптурами (автор - Е.Саля) з цементу, якiй вироблявся на Київському заводi "Фор" спiввласником якого був сам архiтектор. Вiд "будинку з химерами" ми виходимо на площу I.Франко, яка лише 100 рокiв тому являла собою ставок у садибi професора Мерiнга, та вулицю Миколаївську, яка прокладена у кiнцi ХIХ ст. по терiторiї бувшого Меренгiвського саду. Забудовувалася доходними домами у стилi вiденського модерну (архiтектори Е.А.Брадтман та Г.П.Шлейфер). Один з перших будинкiв, побудованих у стилi модерн, є будинок N15 запоектованний у побудавний вище згаданими архiтекторами. За своєю характеристикою, ця будiвля являє собою яскравий приклад естетських поглядiв, притаманих архiтектурi початку столiття. Центральний елемент у композицiї - величезний маскарон людської голови, вхiд має арку у формi пiдкови, фасад орнаментовано зображенням фантастичної рослинностi. Будинок N9 належив вiдомому київському пiдрядчику i купцю 1-ої гiльдiї Л.Гiнзбургу /стиль вiденський модерн/. Будинок N4 та N6 належали генералу Баскакову, будинок N13 належав вiдомому фабриканту меблiв I.I.Кiмайеру, який використовували його як павiльон та складськi примiщення для продажу меблiв.

^ Завдання для студентiв заочного вiддiлення.

Виконати контрольну роботу N______, користуючись словником архiтектурних термiнiв. Пiд кожним малюнком напишiть назву зображеного на ньому архiтектурного елементу.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N 7.

ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ СТАРОДАВНЬОГО ВIТЧИЗНЯНОГО ТЕАТРУ


Задача заняття:

Знайомство з експозицiєю Київського музею театру i кiно на матерiалах якого студенти вивчають етапи розвитку українського театру вiд вертепу до наших днiв.

^ Мета заняття:

Розширити свiтогляд студентiв, прiщапити їм любов до вiтчизняного театру, сформулювати культуру вiдвiдання театральних вистав.

Методичнi вказiвки:

Музей театру i кiно був створений у 1923 роцi в Києвi на пiдгрунтi, колекцiя театру "Березiль". Сьогоднi у фондах музею бiльше 200 тис. експонатiв: костюми, реквiзит, ескiзи та макети до спектаклiв, твори живопису, графiки та скульптури, рукописи, фотографiї, листи, фоно- i фiльмотеки. Серед унiкальних експонатiв музею - вертеп 18 ст. з комплектами ляльок, народних музичних iнструментiв 18-19 ст., рукописи п'єс М.Кропивницького, I.Карпенко-Карого, Н.Садовського, П.Саксаганського, збiрки афiш с програм, починаючи з 1816 року.

Завдання студентам для самостiйної роботи:

Обрати тему повiдомлення для участi у семiнарському заняттi N 5.


ЛIТЕРАТУРА

1. Березiль. Лесь Курбас. Iз творчоЇ спадщини. - К.:Мистецтво, 1983.

2. Василько В. Театру вiддане життя. - К.: Мистецтво, 1984.

3. Воронiн. Театр i драма. Зб. статей. - К., 1989.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N 8.

ПРОФЕСIЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР


Задача заняття:

Вивчення матерiалiв накопичених у фондах меморiального музею видатної української актриси Марiї Заньковецької (1854-1934).

^ Мета заняття:

Спонукати студентiв до самостiйної роботи по вивченнi iсторiї вiтчизняного театрального мистецтва.

Змiст заняття:

Меморiальний музей-квартира народної артистки Республiки Марiї Костянтиновни Заньковецької розташовано у будинку по вул.Червоноармiйськiй N21, де прожила останi 16 рокiв свого життя. Свою професiйну дiяльнiсть у 1882 року у трупi Марка Кропивницького, у 1907 роцi почала грати у першому українському стацiонарному театрi. У 1908 роцi громадськiсть мiста вiдмiчала 25-рiчний ювiлей драматичної дiяльностi великої актриси.

Уславлену актрису привiтали представники росiйського i українського театрального мистецтва, громадськiсть мiста, країни.

В експозицiї музею зiбранi матерiали про життя i творчiсть великої актриси, її фотографiї, костюми, особистi речi, цiкавi матерiали про видатну театральну сiм'ю Тобiлевичiв, до якої належала Марiя Костянтинiвна, її роль у розвитку українського професiйного театру.

Завдання для самостiйної роботи:

Обрати тему для виступу на семiнарському заняттi N6.


ЛIТЕРАТУРА

1. Дурилiн С. Марiя Заньковецька. - К.:Мистецтво, 1985.


Схожі:

Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва icon1. Види І жанри образотворчого мистецтва > Поняття образотворчого мистецтва, його види І жанри
Однак, кожен мистецький твір не є простим відбиттям дійсності, не є фотографією оточуючого нас світу. Кожен художній твір є сплав...
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва icon1. Види І жанри образотворчого мистецтва > Поняття образотворчого мистецтва, його види І жанри
Однак, кожен мистецький твір не є простим відбиттям дійсності, не є фотографією оточуючого нас світу. Кожен художній твір є сплав...
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconТема: Види І жанри образотворчого мистецтва
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М.: Изобразительное искусство, 1989. Вып. 2 -317с
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconСемiнар n тема: Види I жанри образотворчого мистецтва
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М.: Изобразительное искусство, 1989. Вып. 2 317 с
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconТема "Види та жанри образотворчого мистецтва"
Надання студентам теоретичних та практичних знань з різноманітних видів живопису, графіка, знайомлення з найбільш поширеними техніками...
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconТема Види І жанри образотворчого мистецтва
Однак, кожен мистецький твір не є простим відбиттям дійсності, не є фотографією оточуючого нас світу. Кожен художній твір є сплав...
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва icon1. Види та жанри образоворчого мистецтва
Тема 11. Особливості розвитку європейського театру. Від античності до наших днів
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconПрограма фахового іспиту з образотворчого мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconУроку: „ Види І мова мистецтва
Жанри живопису: пейзаж ( сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт, анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний,...
Практичне заняття n види та жанри образотворчого мистецтва iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва розроблена на базі чинних програм з образотворчого мистецтва для 5-7 класів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи