2. Культура Давнього Сходу icon

2. Культура Давнього Сходу
Назва2. Культура Давнього Сходу
Дата06.09.2012
Розмір90.1 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Українська та зарубіжна культура"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Розділ І. Розвиток зарубіжної культури

Тема 1. Сутність і призначення культури.

Тема 2. Культура Давнього Сходу.

Тема 3. Історія античної культури.

Тема 4. Культура Візантії та Західної Європи у середні віки.

Тема 5. Культура Західноєвропейського Відродження.

Тема 6. Культура бароко - епоха розкоші і збентеження.

Тема 7. Культура епохи Просвітництва.

Тема 8. Художня культура ХХ століття: модернізм і постмодернізм.


Розділ ІІ. Історія Української культури.

Тема 9. Походження та особливості становлення української культури.

Тема 10. Українське образотворче мистецтво: розвиток у 17 ст.

Тема 11. Українська архітектура.

Тема 12. Українська музика. Становлення і розвиток Української музики.

Тема 13. Український театр. Від джерел до сучасності.

Тема 14. Економічна програма охорони національних культурних здобутків України.
Разом:


^ ПРОГРАМА К У Р С У


Розділ І. Розвиток зарубіжної культури


Тема 1. Сутність і призначення культури.

Вступ. Мета та завдання курсу. Поняття культури. Сутність, структура, функції культури як складного суспільного феномену. Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва. Поняття, історичні умови та етапи становлення масової культури, феномен її появлення, масовізація життя сучасної людини. Елітарна культура як антипод масової культури.


^ Тема 2. Культура Давнього Сходу.

Первісна культура і формування особистості, синкретизм мислення первісної людини. Міфологічна свідомість: одухотворення світу, єдність суб'єкта, предмету та знаку. Роль звичаїв, образів та церемоній. Анімізм. Магія. Пробудженн потреби в художній творчості: театралізація обрядів, наскельний живопис, промузика. Своєрідність месопотамської культури. Космос як держава. Добронравне життя в Шумері та Вавілоні. Жерці, обряди. Мистецтво Двуріччя. Біля джерел біблійських сказань.


^ Тема 3. Історія античної культури.

Характерні риси культури Давньої Греції. Давньогрецький поліс: політика, правопорядок і закони. Боги Грецьокого олімпу. Від релігії до філософії: Піфагор, Геракліт, Демокріт, софісти, Сократ. Феномен грецького чуда: народження наукового знання і розквіт мистецтва: література, скульптура, театр. Доісторична Греція і класична Еллада. Велика спадщина класичної Еллади. Самобутність давньоримської культури. Від громадянина до підданого. Від релігії общини до світової релігії. Римське право, місце науки в системі світогляду. Римське мистецтво. Римська література “Золотого віку”, римський портрет, архітектура. Спадщина давньоримської культури.


^ Тема 4. Культура Візантії та Західної Європи у середні віки.

Особливості візантійської культури: від язичества до христіянства. Іконоборство. Побут і нрави пізньої Візантії. Спадщина візантійської культури. Культурна спільність країн Західної і Центральної Європи: світогляд, релігійна єдність, стилістична близкість художньої творчості. Періодизація європейської середньовічної культури. Культура епохи Каролінгів. Романське мистецтво. Художні особливості романського стилю. Мистецтво готики. Головні центри епохи готики.


^ Тема 5. Культура Західноєвропейського Відродження.

Науковий зміст терміна “Ренесанс” і його значення відносно характера культури Італії та країн Європи. Культура італійського відродження. Розвиток гуманістичного світогляду в Італії. Роль античних традицій в утвердженні цього світогляду. Культурна діяльність видатних Італійських гуманістів. Естетичні погляди. Періодизація художньої культури італійського Ренесансу та характерні особливості кожного періоду. Культура Північного Відродження та її світоглядна основа. Відродження і основні етапи розвитку культури в країнах Західної Європи в цю епоху. Головні художні центри: Нідерланди, Німеччина, Франція, Англія. Розквіт літератури в Німеччині і в Нідерландах. Французська література. Розквіт англійської гуманістичної літератури. Пошуки художників Північного Відродження.


^ Тема 6. Культура бароко - епоха розкоші і збентеження.

Особливості розвитку культури Західної Європи в 17 ст. Основні фактри (суспільно-політичні потрясіння, зміни у конфесійній структурі, природньо-наукові відкриття), які зумовили специфіку менталітету європейця в 17 ст. Нове затвердження людини як частки великого нескінченного різноманітного і рухливого світу. Універсальізм світобачення і культура бароко. Естетичні принципи художньої культури західноєвропейського бароко. Посилення національних особливостей художньої культури європейських країн в 17 ст. Різноманітність жанрових форм в літературі. Звільнення від культових форм і розвиток світських елементів в музиці. Проблема синтеза мистецтв. Відомі національні школи європейського живопису 17 ст.


^ Тема 7. Культура епохи Просвітництва.

Європейська культура 18 ст. Історична своєрідність розвитку культури. Просвітництво. Культура розуму як організованого інтелекту. Нове розуміння людини. Естетичні погляди видатних представників Просвітництва. Література: Вольтер, Дідро, Руссо. Романтична література. Перехід від романтики до реалізму. Німецька класична література і музика. Духовна спадщина 19 ст. Прискорення темпів економічного і соціального розвитку народів Європи. Розвиток демократії і розширення демократичного руху. Значні явища 19 ст. Німецька класична література (Кант, Гегель). Повитивізм і прагматизм. Затвердження історичного погляду на людину. Пошуки можливостей гуманізації всіх аспектів життя. Затвердження реалізму у літературі та мистецтві. Французський живопис: класицизм (Давід, Єнгр), романтизм (Жеріко, Делакруа), реалізм (Курбе, Коро, Мілле), імпресіонізм (Мане, Ренуар, Дега). Романтичний театр кунця 19 ст. Історичні драми Стрінберга. Досягнення музичної культури.


^ Тема 8. Художня культура ХХ століття: модернізм і постмодернізм.

Характер сучасної культури. Культурні процеси в умовах науково-технічної революції. Криза традиційних цінностей: Шопенгауєр, Ніцше. Еволюція імпресіоналізму і символізму: Бодлер, Верлен, Гауптман, Кафка, Пруст. Театр Метерлінка. Нові форми у музиці. Напрямки в архітектурі. Художня культура ХХ століття. Час соціальних потрясінь та катастроф. НТР, глобальні проблеми людини. Людина в мистецтві. Символізм та експресіонізм в європейському театрі Брехт, Аванградизм, рок музика. Маскульт і висока культура Заходу. Культурна самобутність народів світу. Різноманітність культур і засоби масової інформації. Космізація і економізація культури. Діалог культур Заходу і Сходу.


^ Розділ ІІ. Історія Української культури.


Тема 9. Походження та особливості становлення української культури.

Об'єктивне підгрунтя людської діяльності в духовній сфері, галузі культури: клімат, грунти, води, повітря, географічне середовище. Суб’єктивний фактор: діяльність людей, суб’єктів і творців культурного процесу. Стародавня культура словянських племен. Приналежність до антично-грецького кола, до кола античної культури. Герцькі колонії - міста в Криму та північному Причорномор’ї. Рух античної грецької цивілізації на українські землі. Візантійські культурні впливи. Культура візантійського христіянства. Впливи інших культур на духовний розвиток українського етносу: індо-європейські балканські, іранські, алтайські, германські. Сліди двух впливів у мові, археологічних пам’ятках, письменних джерелах, архітектурі. Національне та загальнолюдське в українській культурі. Характерні риси української духовної культури: прагнення до пізнання та самопізнання як національна традиція; універсальність української культури; тяжіння до елінської культури; поєднання естетичного і етичного начал; світовий вимір; загальнолюдське значення.


^ Тема 10. Українське образотворче мистецтво: розвиток у 17 ст.

Життя та творчий шлях видатних українських живописців 17 - 18 ст. Г.Левицького, Л.Боровиківського, А.Лосенко. Великий український поет Т.Г.Шевченко - видатний художник середини 19 ст., родоначальник критичного реалізму у російському живописі, втіливший в українському мистецтві типові риси народного життя. Видатні українські художники-передвижники, автори побутового жанру, оспівувачі України другої половини 19 ст.: К.Трутовський, М.Пимоненко, М.Ярошенко, Н.Мурашко та його школа. Життя і творчий шлях українських пейзажістів: В.Васильківського, В.Світославського, А.Похітонова, І.Світлицького та ін. Відомі українські художники, які працювали на зламі століть: О.Мурашко, брати Кричевські, М.Бурачок, І.Ужакевич, А.Маневіч та ін. Трагічна доля українських мистецтв, що належали до розстріляного покоління “Бойчуківців”: А.Байчук, І.Падалка, О.Павленко та інші. Український авангард: О.Попова, Є.Єкстер, М.Пасимов, С.Богомазов. Видатні сучасні українські художники: Ш.Яблонська, О.Шовкуненко, М.Грохименко, О.Захарчук. Українські художники - самоучки: Катерина Білагур, Ганна Собачко, Марія Примаченко.


^ Тема 11. Українська архітектура.

Становлення української архітектури, її джерела. Українська хата як мистецкий твір: технічна досконалість, раціональна структура, художне оздоблення. Манументальна архітектура античних міст - полісів Криму і Північного Причорномор’я, її вплив на розвиток будівельного мистецтва на Україні. Роль візантійської культури і зодчества в розбудові Києва та інших давньоруських міст, розвитку монументального зодчества великокняжої доби. Дерев’яне храмове будівництво на Україні, створення архітектурних шедеврів світового значення. Європейські архітектурні стилі на теренах України: романський, готичний, ренесансний, класицизм. Українське бароко: стиль мислення і життя. Палацо-паркове будівництво. Романтичний напрям в українському архітектурному стилі. Українські зодчі і зодчі - творці в Україні. Сучасна архітектура України. Відродження і реконструкція архітектурних пам’яток. Архітектура як мистецтво і засіб формування естетичної культури, любові до отчої землі, патріотизму.


^ Тема 12. Українська музика. Становлення і розвиток Української музики.

Українська духовна музика. Творчість видатних українських композиторів і музикантів: М.Березовський, Д.Бортнянський, Ю.Кричевський, А.Рачинський, Г.Корнієвський, С.Мікушинський, М.Мукогорський, С.Гулак-артемовський, М.Лисенко, А.Косенко. Сучасні українські композитори: К.Данькевич, А.Жербін, Г.Майборода, М.Ревуцький, В.Кость-Анатольський, М.Станкович. Українські композитори-хранителі пісенних традицій - Ю.Леонтович, А.Вірьовка. Видатні українські музичні колективи, та виконавці: Київський театр опери та балету, хорова капелла “Думка”, академічний хор ім.Верьовки. Вихованці: А.Турчак, В.Венедіктов, А.Кочерга, Г.Торченко, М.Литвиненко-Вольгешут, Д.Гришко та ін.


^ Тема 13. Український театр. Від джерел до сучасності.

Джерела українського театру - пісні, звичаї, обряди, свята, ігри. Скоморохи осідлі та бродячі, вертеп, шкільний театр. Виникнення у 1879 р. українського реалістичного театру. Діяльність І.Котляревського та Квітки-Основ’яненко. Т.Г.Шевченко і театр. Народження групи коріфеїв. Театральна діяльність М.Кропивницького, М.Старицького, І.Карпенка-Карого, Л.Українки, І.Франка. Акторське мистецтво М.Заньковецької, М.Садовського, Т.Саксаганського. Народження першого українського стаціонарного театру в Київі. Діяльність О.С.Курбаса та його поетичного театру “Березіль”. Драматургія М.Куліша, І.Микитенко, І.Кочерги, О.Корнійчука. Авторське та режисерське мистецтво 30 - 60-х рр. 20 ст. Театр в роки Великої Вітчизняної війни. Театри ім.І.Франка та ім.Заньковецької. Сучасний український театр. Акторське та режисерське мистецтво. Виникнення нових театральних напрямків та народження нових театрів.


^ Тема 14. Економічна програма охорони національних культурних здобутків України.

Образотворче мистецтво: мистецьки школи, художні виставки, імена. Архітектура: сучасні архітектурні споруди, комплекси і ансамблі. Збереження і відтворення пам’яток архітектури і мистецтва. Музика: здобутки на ниві музично-пісенної творчості, відродження кобзарства. Театр: яскраві спектаклі, репертуар, художні відкриття. Традиції і сучасність. Подолання провінціалізму української культури. Входження України в європейський художній простір. Матеріальна база сучасної культури. Фактори гальмування культурного процесу. Контакти і взаємозбагачення культур різних країв і народів. Співпраця з українською діаспорою. Поглиблення і вдосконалення взаємодії з культурами національних меншин в Україні. Залучення духовних скарбів минулого в контекст сучасного життя. Програми українського фонду культури. Менеджери-організатори охорони національних культурних здобутків. Інвестиції у культуру - єдиний засіб збереження і розвитку національної культури.


Література

до навчального плану курсу ""Схожі:

2. Культура Давнього Сходу iconПлани семінарських занять змістовий модуль І. Теоретичні основи культури. Культура давнього світу та раннього християнства заняття №1.
Заняття №1. Поняття культури. Періодизація та структуризація культури. Культура І свідомість. Образ, знак І символ. Категорія цінності....
2. Культура Давнього Сходу iconПолітичні та правові вчення давнього сходу
...
2. Культура Давнього Сходу iconПрограма курсу
Такі системні реконструкції показали, що територія Ук­раїни дуже рано потрапляє до орбіти впливів Давнього Близького Сходу. Населення...
2. Культура Давнього Сходу iconПлани семінарських занять змістовий модуль №1. Класифікація ювелірного каміння. Методи діагностики Заняття №1. Використання ювелірного каміння в декоративно-вжитковому мистецтві. Розвиток мінералогії як науки
Основні етапи використання ювелірного каміння в декоративно-вжитковому мистецтві. Від Давнього Сходу до сучасності
2. Культура Давнього Сходу iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
2. Культура Давнього Сходу iconРобоча програма з навчальної дисципліни " І сторія стародавнього сходу" для студентів спеціальності "історія" ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Тому держави Стародавнього Сходу є світанковою добою людської цивілізації та частиною сучасної культури. В ході опанування курсу...
2. Культура Давнього Сходу iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Ф. Физиология человека: тестовый контроль знаний : методическое пособие для специальностей 032101 Физическая культура и спорт, 032102...
2. Культура Давнього Сходу iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
2. Культура Давнього Сходу iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
2. Культура Давнього Сходу iconПоняття "музична культура". Сутність і структура музичної культури. Музична культура стародавнього світу
Музична культура Німеччини та Австрії часу романтизму. Ф. Шуберт, Карл Марія Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи