Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств icon

Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств
Скачати 189.41 Kb.
НазваПрограма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств
Дата08.09.2012
Розмір189.41 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА

з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”Найменування розділів і тем

Лекції


Прак­тичні

Індивіду­альні

Самостійна робота


Вступ. Предмет і завдання курсу.

2Розділ 1. Завдання реструктуризації

2

1

1

Розділ 2. Проведення діагностичного аналізу підприємства (ідентифікація, визначення сильних та слабких сторін, можливостей розвитку та ризиків)

1
Тема 1. Технологічна система підприємства. Виробничий потенціал.

2


1
2

Тема 2. Аналіз фінансового стану підприємства

4


2
3

Тема 3. Ринки: типи ринків, сегментація, товари, попит, покупці, конкуренція, канали напрямків збуту продукції (послуг)

4


1
2

Розділ 3. Розробка стратегії реструктуризації

1
Тема 4. Обгрунтування варіантів в реструктуризації

4


1
2

Тема 5. Обгрунтування варіантів реструктуризації: системна фаза реструктуризації

4


3
3

Тема 6. Інвестиційна фаза структуризації

4


3
2

Тема 7. Вибір критеріїв оцінки підрозділів основного підприємства для аналізу можливостей реорганізації окремих підрозділів у самостійні підприємства.

4


3
3

Тема 8. Шляхи реструктуризації

4


3
2

Тема 9. Організаційна структура підприємства, ключові проблеми і напрямки вдосконалення.

4


3
2

Розділ 4. Реструктуризація власності.

1
Тема 10. Форми власності підприємств в Україні

4


3
2

Розділ 5. Концентрація капіталів підприємств

1
Тема 11. Утворення обєднань підприємств

4


3
3

Розділ 6. Ефективність реструктуризації підприємств.

1
Тема 12. Оцінка ефективності проекту реструктуризації підприємства

4


3
3

РАЗОМ: 126

50


40

6

30Вступ. Предмет і завдання курсу

Завдання реструктуризації. Огляд і характеристика законодавства і літератури з курсу.

^

Розділ 1. Завдання реструктуризації


Понятійний апарат реструктуризації. Організаційно-правове забезпечення проведення реструктуризації підприємств різних форм власності.

Структура - співвідношення між частками певного цілого.

Структуризація - організаційне визначення основних елементів певного цілого та їх співвідношень.

Реструктуризація - направлена зміна співвідношень основних елементів єдиного цілого в бік вибраних пріоритетів.

^ Реструк­туризація підприємстваце здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорга­нізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентноспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Метою реструктуризації є вичерпне використання ресурсних екологічних, технічних, технологічних, комерційних, організаційних, економічних, фінансових, кредитних, податкових і соціальних можливостей діючої виробничої і невиробничої структури та її гнучка зміна стосовно вимог споживачів внутрішнього та зовнішнього ринків збуту.


Розділ 2. Проведення діагностичного аналізу підприємства (ідентифікація, визначення сильних та слабких сторін, можливостей розвитку та ризиків)

Тема 1. Технологічна система підприємства. Виробничий потенціал.

Оцінюючи виробничий потенціал, необхідно визначити ступінь завантаженості і зносу основних фондів. Підприємства із зносом основних фондів вищим від галузевого мають значно менше можливостей для покращання результатів діяльності і потребують вжиття необхідних заходів. Аналізуються також обсяги і номенклатура продукції та ступінь монополізму підприємства, оцінюються питома матеріаломісткість, енергоємність продукції, технологічних процесів у порівнянні з показниками роботи підприємств передових країн світу. Аналіз науково-технічного стану дає змогу визначити перспективи розвитку підприємства.

При аналізі показників праці використовуються показники динаміки чисельності працюючих та рівня заробітної плати, рівень зайнятості робітників, втрати робочого часу, приховане безробіття, плинність кваліфікованих робочих та інженерно-технічних кадрів, вікового складу керівництва, робітників, інженерно-технічних працівників та службовців.

Причиною тяжкого фінансового стану може бути утримання значної соціальної інфраструктури, тому важливо проаналізувати наявність об’єктів соцкультпобуту, витрати, з ними пов’язані, розмір державних асигнувань, якщо такі мали місце.

Важливою частиною аналізу є оцінка об’єктів незавершеного будівництва. Це дасть змогу визначити можливості їх реалізації в рахунок погашення заборгованості.

Необхідно визначити вплив виробничої діяльності підприємства на екологічну ситуацію, наявність робочих місць та соціальну напруженість у регіоні. При аналізі впливу на екологію доцільно використати також інформацію про штрафні санкції щодо забруднення навколишнього середовища.


Тема 2. Аналіз фінансового стану підприємств.

Аналіз фінансового стану проводиться на основі даних бухгалтерського звіту (в обсязі форм річного та квартального), статистичних та аналітичних даних.

Аналіз фінансового стану повинен містити оцінку загальної вартості майна, активів і пасивів балансу, аналіз структури коштів підприємств (активів) та структури джерел коштів (пасивів), аналіз нематеріальних активів, аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості, аналіз собівартості та рентабельності продукції.

Важливими показниками аналізу фінансового стану є абсолютна ліквідність на початок і кінець звітного періоду, платоспроможність. Методику розрахунку коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності викладено в Положенні про порядок проведення санації державних підприємств, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08,02,94 р. №67.


Тема 3. Ринки: типи ринків, сегментація, товари, попит, покупці, конкуренція, канали напрямків збуту продукції (послуг).

Важливе значення має вивчення стану продукції, що виробляється на товарному ринку. При цьому аналізуються стан реалізації, ціни, основні споживачі продукції і конкуренти. В результаті аналізу необхідно зробити висновки щодо конкурентоспроможності продукції та причин її недостатнього рівня.

Значна залежність виробників від сировини, матеріалів, їх якості та кооперованих поставок може призводити до перебоїв у функціонуванні, тому при аналізі цього показника доцільно визначитись щодо географії поставок взагалі і імпортних зокрема та шляхів їх скорочення.

За результатами аналізу робоча група подає звіт стосовно ліквідації підприємства через здійснення процедури банкрутства або реструктуризації шляхом реорганізації чи впровадження інших форм і методів.


Розділ 3. Розробка стратегії реструктуризації

Тема 4. Обгрунтування варіантів реструктуризації.

Найважливішою умовою для прийняття рішення про вибір конкретного варіанту є наявність техніко-економічного обгрунтування доцільності його здійснення, для розробки якого можна використовувати “Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких залучатимуться іноземні інвестиції”, затверджені колегією Мінекономіки та Мінфіну України від 19 грудня 1994 року.

Підготовча фаза реструктуризації. Підготовча фаза направлена на вирішення організаційно-адміністративних, майнових, функціональних змін (управління грошовими потоками, зниження собівартості шляхом виявлення великих витрат; концентрація на профільному бізнесі; заміна керівництва, скорочення штатів і ліквідація позаексплуатаційних активів (соціальна сфера, тощо); контроль якості. Ця фаза передбачає вкладення значних інвестицій.


Тема 5. Обгрунтування варіантів реструктуризації. Системна фаза реструктуризації.

Системна реструктуризація передбачає виділення стратегії розвитку підприємства в окрему роботу, розробку системи попередження втрат ринків збуту, перехід на жорстке управління грошовими потоками, створення умов інноваційної діяльності, зміни організації оплати праці, реформування корпоративної культури.


Тема 6. Інвестиційна фаза реструктуризації:

Інвестиційна фаза реструктуризації пов’язана в значній мірі з другою фазою і передбачає необхідність інвестицій для досягнення високого рівня конкурентоспроможності.

Здійснення інвестиційної політики: підвищення привабливості підприємства, розробка механізму залучення інвестицій (емісія акцій, франчайзінг, лізинг, банківські кредити тощо).


Тема 7. Критерії оцінки при реструктуризації

Вибір критеріїв оцінки підрозділів підприємства для оцінки можливостей їх реорганізації у самостійні підприємства здійснюється за такими показниками:

а) ступінь освоєння нових ринків;

б) рівень специфічних знань і технологій.

Здійснення поділу підрозділів (підприємств) при реструктуризації обєднань або великих підприємств за категоріями:

 • категорія 1 - легко реорганізується;

 • категорія 2 - потенційно піддається реорганізації;

 • категорія 3 - підлягає ліквідації;

 • категорія 4 - важко піддається реорганізації.

При проведенні реструктуризації шляхом реорганізації підприємства і перетворення його структурних підрозділів (одиниць) у самостійні господарюючі суб’єкти необхідно попередньо визначити чи:

 • підрозділ (одиниця) є технологічно відособленим;

 • підрозділ (одиниця) є частиною цілісного майнового комплексу;

 • підрозділи (одиниці) підприємства самостійно виробляють товари;

 • підрозділи (одиниці) займаються діяльністю, яка не є профілюючою для даного підприємства;

 • підприємство займає монопольне становище на ринку.

При перетворенні структурних підрозділів (одиниць) у самостійні підприємства робоча група готує роздільні баланси нових підприємств (юридичних осіб), розробляє їх статути і рекомендує кандидатури керівників цих підприємств.


Тема 8. Шляхи реструктуризації:

 • виділення окремих структурних підрозділів з утворенням на їх базі нових юридичних осіб чи відокремлених підрозділів підприємства (філії, представництва);

 • ліквідація підприємства;

 • перепрофілювання;

 • перетворення підприємства в іншу організаційна правову форму;

 • поділу підприємства на декілька юридичних осіб;

 • злиття з іншим підприємством;

 • приєднання до інших підприємств;

 • санація підприємства.

Підготовка проекту реструктуризації та реорганізації товариств зі створенням підприємств включає:

 • техніко-економічне обгрунтування рішення Правління ВАТ про реструктуризацію;

 • розробку бізнес-плану;

 • підготовку розподільчих балансів юридичних осіб;

 • підготовку статутів юридичних осіб;

 • обгрунтування можливих джерел фінансування заходів по реструктуризації;

 • реалізацію графіка передачі в комунальну власність об’єктів соціальної інфраструктури згідно з постановою КМУ від 19.07.96 р. №222;

 • розробку заходів по закриттю чи консервації окремих підприємств;

 • розробку заходів по реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованості;

 • підготовка програми залучення інвестицій на основі бізнес-плану та інвестиційних проектів (Методичні рекомендації по підготовці інвестиційних проектів, до реалізації яких залучаються іноземні інвестиції, затверджені Колегією Мінекономіки і Мінфіну 19.12.94 р.).

При виборі форм і методів перебудови необхідно визначити суму фінансових коштів, яка дасть змогу її реалізувати (кошторис затрат), та розробити механізм фінансування реструктуризації. Слід звернути увагу на затрати, пов’язані з вивільненням працівників.


Тема 9. Організаційна структура підприємства, ключові проблеми і напрямки вдосконалення.

У світі не існує єдиної уніфікованої організаційної структури, яка була б оптимальною для всіх організацій. Разом з тим можна розробити ряд типових заходів для вдосконалення оргструктури і підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.

Основними етапами формування нової оргструктури в рамках процесу реструктуризації є:

 1. Фіксація існуючого штатного розкладу;

 2. Аналіз “розривів” в організаційній структурі підприємства і попередній розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами;

 3. Розробка нового штатного розкладу підприємства;

 4. Розробка пакета положень про структурні підрозділи;

 5. Створення пакета положень і посадових інструкцій на робочі місця;

 6. Розмежування функцій управління. Розробка і затвердження документів про органи управління.

 7. Розробка і затвердження локальних нормативних актів підприємства;

 8. Атестація і найняття персоналу;

 9. Постановка документообігу;

 10. Постановка управлінського обліку;

 11. Розробка і впровадження прогресивної системи оплати праці;

 12. Прив’язка фінансового планування і управління підприємством до конкретних робочих місць.


Тема 10. Реструктуризація власності. Форми власності підприємств в Україні.

У вирішенні завдань припинення, спаду, стабілізації та розвитку виробництва на підприємствах одне з найбільш важливих місць посідають проблеми власності на засоби виробництва і результати діяльності. Тому власність має бути структурована з визначенням її реструктуризації на макро- та мікрорівнях.

Необхідність позитивних змін власності на підприємствах вимагає її структуризації за формами та елементами власності.

На підставі чинного законодавства стосовно власності на території України можна визначити декілька її форм:

 • державна;

 • колективна;

 • спільна (змішана);

 • приватна (індивідуальна);

 • інші форми.

Реструктуризація за формами власності має здійснюватись в напрямку зміни форми державної власності за вибраними пріоритетами: шляхом приватизації, створення нових потужностей за рахунок залучених коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

^

Розділ 5. Концентрація капіталів підприємств.


Тема 11. Утворення об’єднань підприємств.

Одним із найважливіших напрямків реструктуризації є утворення об’єднань підприємств всіх форм власності. Таке об’єднання повинно відповідати чинному законодавству і забезпечувати захист вітчизняних товаровиробників та прибутковість їх діяльності.

Об’єднання підприємств можуть створюватись в результаті:

 • заснування їх органами, уповноваженими управляти майном;

 • добровільного об’єднання підприємствами своєї виробничої, наукової, комерційної та інших видів діяльності.

Створення об’єднань підприємств не повинно суперечити антимонопольному законодавству України (статті 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”).

Законодавчу базу для створення об’єднань підприємств становлять Закони України “Про підприємства”, “Про промислово-фінансові групи в Україні” та Указ Президента України від 11.05.96 р. №224/94 “Про холдінгові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації”. На підставі цих актів створюються асоціації, корпорації, концерни, холдінгові групи, промислово-фінансові групи, компанії, трести, синдикати, інші об’єднання з територіальним та іншими принципами.

^

А. Утворення асоціацій


Підприємства незалежно від форм власності можуть утворювати асоціації.

Асоціація як договірне об’єднання підприємств створюється з метою координації в певному напрямку їх діяльності.

Підприємства можуть приймати участь у створенні будь-яких асоціацій, при цьому асоціація як юридична особа не має права втручатися у виробничу комерційну діяльність будь-кого з її учасників. Підприємство як засновник (учасник) асоціації може втручатися у її діяльність в межах договірних повноважень.


^ Б. Утворення корпорацій

Підприємства незалежно від форм власності (державна, приватна, колективна) можуть утворювати корпорації.

Корпорація як договірне об’єднання поєднує виробничі, наукові та комерційні інтереси підприємств. При цьому підприємства делегують об’єднанню окремі повноваження централізованого регулювання діяльності кожного з учасників (управління майном, управління інтелектуальною власністю, формування якісної політики, здійснення політики утворення централізованих інвестиційних фондів, здійснення кадрової політики, проведення зовнішньо-економічних зв’язків тощо).


^ В. Утворення консорціумів

Підприємства незалежно від форм власності можуть утворювати консорціуми як тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети по здійсненню певних крупних фінансово-кредитних операцій (будівництво важливих крупних об’єктів, стратегічне інвестування реструктуризації крупних об’єктів, створення спільних підприємств тощо).


^ Г. Утворення концернів

Підприємства можуть утворювати концерни як на галузевій, так і на міжгалузевій основі. Концерни - це статутні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на умовах повної майнової чи фінансової залежності учасників концерну від об’єднання. За характером поєднання капіталів концерн представляє собою певну промислово-фінансову групу.

Членами (учасниками) концерну можуть бути державні підприємства; організації, казенні підприємства; державні акціонерні товариства; господарські товариства (колективні підприємства, акціонерні товариства; товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства); орендні підприємства, спільні підприємства; лізингові, дилерські і дистриб’юторські фірми; банки; трастові, інвестиційні та страхові компанії; комерційні центри; об’єднання власників житла тощо.


^ Д. Утворення холдінгових компаній

Порядок створення холдінгових компаній визначено Указом Президента України від 11.05.94 р. №224/94 “Про холдінгові компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації”, розпорядженнями Антимонопольного комітету від 01.04.94 р. №4-р та від 21.06.94 р. №6-р “Про положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдінгових компаній в процесі корпоратизації та приватизації”, від 21.06.94 р. №7-р “Про положення про порядок узгодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдінгових компаній ...”, від 21.06.94 р. №9-р “Про положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакету акцій”, наказом Мінекономіки від 16.06.94 р. №65 “Про порядок одержання згоди Міністерства економіки України на створення холдінгових компаній”, Наказом Фонду державного майна і Антимонопольного комітету України”, від 21.05.94 р. №8247/1 “Про порядок погодження планів розміщення акцій холдінгових компаній”.

Згідно чинного законодавства України холдінгові компанії (холдінгові групи) можуть бути поділені за способом утворення, за формою власності та за типом діяльності.

За способом утворення холдінгові компанії поділяються на 3 групи: холдінгові компанії, що утворені шляхом об’єднання контрольних пакетів діючих чи новостворених юридичних осіб; холдінгові компанії, які утворені шляхом поглинання контрольних пакетів акцій діючих юридичних осіб; холдінгові компанії, які фактично виникли внаслідок виділення дочірніх підприємств відкритих акціонерних товариств.

За формою власності холдінгові компанії поділяються на державні, колективні, приватні, міждержавні (транснаціональні), змішані.

За типом діяльності холдінгові компанії поділяються на фінансові (інвестиційні) і комерційно-господарські.

Метою створення холдінгових компаній є :

 • збереження, розширення та зміцнення горизонтальних і вертикальних зв’язків в межах антимонопольного законодавства;

 • розширення комерційних операцій шляхом створення нових і контролю над діючими підприємствами та організаціями;

 • оптимальна організаційно-правова реструктуризація крупного відомства.


^ Є. Утворення промислово-фінансових груп

Промислово-фінансові групи створюються на підставі Закону України “Про промислово-фінансові групи в Україні”. При ініціюванні цього процесу необхідно вивчити доцільність та можливість створення ПФГ.

^

Розділ 6. Ефективність реструктуризації підприємств.


Тема 12. Оцінка ефективності проекту реструктуризації підприємства.

Ефективність проекту реструктуризації забезпечується тими заходами, які покладені в їх основу і повинні дати очікувані результати в організації і управлінні підприємством, зростанні обсягів виробництва, поліпшенні економічного і екологічного стану підприємства тощо.

Переваги вибраних організаційних форм і методів реструктуризації підприємства.

У цьому розділі слід показати, які переваги має підприємство в результаті зміни організаційно-правової форми відокремлення окремих структурних підрозділів у нові самостійні суб’єкти підприємницької діяльності, яка можливість адаптації підприємства до ринкових умов і проведення приватизації.

Зростання обсягів виробництва.

Прогнозується щорічне зростання обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) за рахунок:

 • модернізації устаткування;

 • поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції;

 • розширення асортименту продукції (робіт, послуг);

 • організації нових підприємницьких структур.

Поліпшення економічного стану підприємства.

Реалізація заходів щодо реструктуризації підприємства забезпечить подолання кризового стану та створить необхідні умови для поліпшення його економічного стану, зокрема, таких факторів як:

 • зростання фондовіддачі за рахунок розширення існуючих і створення нових виробництв, відокремлення надлишкових основних фондів;

 • скорочення надлишкових витрат;

 • використання нових джерел інвестування.

Гарантії соціального захисту працівників підприємства, що реструктурується, повинні базуватись на діючому законодавстві та відповідати вимогам і правам, гарантованим Конституцією України.

Загальна оцінка ефективності заходів, спрямованих на заходи щодо реструктуризації, обчислюється за формулою:

22439

Схожі:

Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconПерелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Типові проблеми підприємств, які потребують проведення реструктуризаційних заходів
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconТестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
А направлена зміна співвідношень основних елементів єдиного цілого в бік вибраних пріоритетів
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconRoz group іеф
Організація та ефективність реструктуризації підприємств, корп. 6, ауд. 105, Лисевич С. Г., Лекція
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація діяльності підприємств міського господарства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності підприємств міського...
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconС. С. Душкін, Г.І. Благодарна, Е. Ю. Шевченко програма та робоча програма навчальної дисципліни «структура І організація роботи підприємств збуту водопровідно-каналізаційного господарства»
Ої дисципліни «Структура І організація роботи підприємств збуту водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу...
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconКонспект лекцій з курсу «економіка й організація діяльності об’єднань підприємств»
Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання за напрямком...
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств icon"оподаткування підприємств"
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Програма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств iconАктуальні проблеми рентабельності діяльності машинобудівних підприємств україни
Це впливає на ефективність діяльності підприємств, яка відображається відносною дохідністю чи прибутковістю та обумовлює потребу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи