Склад інформативних матеріалів icon

Склад інформативних матеріалів
Скачати 150.72 Kb.
НазваСклад інформативних матеріалів
Дата08.09.2012
Розмір150.72 Kb.
ТипДокументи

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Інформативні матеріали

для підготовки контрольної роботи з дисципліни

“Основи екології і економіки природокористування”


СКЛАД

інформативних матеріалів


А. Вимоги до підготовки та оформлення контрольної роботи

Б. Перелік тем контрольних робіт

В. Джерела інформації для підготовки контрольної роботи


І. Пояснення до порядку користування джерелами

ІІ. Джерела, спільні для всіх тем

ІІІ. Джерела до окремих тем


Інформативні матеріали підготовлені
старшим викладачем КІІМ
Никоновим В.О.

^ А. Вимоги до підготовки контрольної роботи


Метою написання контрольної роботи є поглиблене вивчення актуальних питань діяльності держави, господарських та природоохоронних органів, громадських організацій і безпосередньо підприємств, спрямованої на збереження навколишнього природного середовища, раціональну експлуатацію джерел природних ресурсів, їх всіляку економію.

При написання роботи пропонується скористатися інформаційними джерелами, які наведені в загальному списку, а також тими, що подані до конкретних тем. Особливу увагу варто звернути на використання в контрольній роботі положень і норм актів законодавства, які регулюють питання охорони довкілля і раціонального природокористування. Бажано також залучити місцевий матеріал (про екологічний стан і організацію природоохоронної роботи в реґіоні, на конкретному підприємстві і т.ін.). Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів впровадження таких проектів.

Робота повинна мати план (3-4 питання) і посилання на використані джерела, список цих джерел (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаною та оформленою. Виконується в учбовому (шкільному) зошиті обсягом не менш як 20 сторінок такого зошита. Відповідним чином оформлюється титульна сторінка зошита – наводяться назви дисципліни і теми та прізвище виконавця.

Контрольна робота має бути передана в КІІМ до дати складання заліку з учбової дисципліни. При її відсутності студент до заліку не буде допущений.


Б. Перелік тем контрольних робіт з дисципліни

Основи екології і економіки природокористування”


1.0. Охорона повітряного середовища.

1.1. Охорона повітряного середовища від негативних наслідків споживання мінерального палива.

1.2. Охорона повітряного середовища від негативних наслідків експлуатації транспортних засобів.

1.3. Запобігання потеплінню на планеті.

1.4. Запобігання виникненню “озонових дір”.


2.0. Охорона водного середовища.

2.1. Очищення стічних вод.

2.2. Оборотне водокористування.

2.3. Охорона вод Чорного та Азовського морів.

2.4. Охорона великих річок України.

2.5. Охорона малих річок.

2.6. Охорона підземних вод.


3.0. Охорона літосфери.

3.1. Охорона ґрунтів.

3.1.1. Охорона ґрунтів від ерозії.

3.1.2. Охорона ґрунтів від надмірного застосування пестицидів та агрохімікатів.

3.2. Охорона земних надр.

3.2.1. Охорона надр при відкритому видобуванні корисних копалин (кар’єрний спосіб).

3.2.2. Охорона надр при підземному видобуванні корисних копалин.


4.0. Охорона тваринного та рослинного світу.

4.1. Охорона тваринного світу.

4.2. Охорона рослинного світу .

4.3. Заповідна справа.


5.0. Охорона довкілля в провідних галузях народного господарства. Ресурсозбереження – шлях до зменшення негативного впливу цих галузей на природне середовище.

5.1. Розвиток енергетики і охорона довкілля.

5.2. Розвиток металургії і охорона довкілля.

5.3. Розвиток автотранспорту і охорона довкілля.


6.0. Охорона від радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

6.1. Подолання негативних наслідків аварії на ЧАЕС.


7.0. Відходи і природне середовище.


8.0. Екологічний стан і здоровя людини.


9.0. Екологічний контроль, контрольні органи та екологічна експертиза.


10.0. Міжнародне співробітництво з питань збереження довкілля.

10.1. Застосування міжнародних екологічних норм в Україні.

10.2. Регулювання трансграничного забруднення довкілля.


11.0. Громадський рух і охорона природного середовища.


Примітка. Звертаємо увагу, що темою контрольної роботи може бути як тема вузького спрямування, так і назва певного напрямку, який може включати у свій склад декілька більш конкретних тем. Напрямок за цифрами 5.0. у цьому випадку доцільно дещо звузити, (наприклад, окремо виділити питання ресурсозбереження).


^ В. Джерела інформації для підготовки контрольних робіт з дисципліни

Основи екології і економіки природокористування”


І. Пояснення до порядку користування джерела

В переліку джерел вказані акти законодавства, підручники, монографії, довідники, статті з періодичних видань. При їх описові, з метою економії місця, було застосовано ряд скорочень, які не у всіх випадках відповідають загальноприйнятій практиці, а також не наведені окремі інформативні елементи (номери актів законодавства, дати, якими прийняті закони, сторінки, на яких закінчується публікація документів і т.ін.).

Звертаємо Вашу увагу на такі скорочення:


Постанова ВРУ

-

Постанова Верховної Ради України

Постанова КМУ

-

Постанова Кабінету Міністрів України

Відомості ВРУ

-

Відомості Верховної Ради України

Зібрання ПУУ

-

Зібрання Постанов Уряду України


ІІ. Джерела, спільні для всіх тем

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” //Відомості ВРУ.-1991.-№ 41.-с.546

Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища: Постанова КМУ від 13.01.92 р. //Зібрання ПУУ.-1992.-№ 2.-с.67

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій та об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова ВРУ //Відомості ВРУ.-1992.-№ 46.-с.637

Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова КМУ від 27.07.95 р. //Зібрання ПУУ.-1995.- № 10.- с.34

Гарантувати екологічну безпеку планети: Виступ Президента України Леоніда Кучми на 19-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН для всебічного огляду та оцінки ходу здійснення “Порядку денного на 21-е століття” //Урядовий кур’єр.-1997.-№114-115.-с.3

Звернення Президента України з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища //Голос України.-1997.- № 98.- с.3

Національна доповідь України на конференції ООН (Бразилія, 1992) “Навколишнє середовище та розвиток”. - К., 1992.

Андрейцев В.І Екологічне право: Курс лекцій.- К., 1996.

Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. - К., 1995.

Малышева Н.Р. и др. Эколого-правовые вопросы научно-технического прогресса.- К., 1993.

Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища: Підручник.-К.: Вища школа, 1995.

Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии.- К., 1994.

Ткач Г.А. и др. Толковый словарь экологических терминов.- К., 1993.

Екологія на терезах економіки:

Вступ Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Ю. Костенка на брифінгу в Кабінеті Міністрів України //Урядовий кур’єр.-1997.-№ 33-34.- с.5.

* * *

Статистичний щорічник України за 1996 рік.- К., 1997.

Пояснення до порядку користування щорічником. Статистичний матеріал для використання в контрольній роботі можна одержати з таких, зокрема, розділів щорічника: “Матеріально-енергетичні ресурси; “Промисловість”; “Будівництво”; “Природні ресурси та охорона навколишнього середовища” та ін. Розділ статистичного щорічника “Природні ресурси та охорона навколишнього середовища” складається з наступних підрозділів: “Земля”, “Геологорозвідувальні роботи. Використання відходів гірничого та збагачувального виробництва”; “Охорона лісів”; “Водні ресурси”; “Повітряний басейн”; “Витрати на заходи з охорони навколишнього середовища”.


ІІІ. Джерела окремих напрямків і тем

1.0. Охорона повітряного середовища

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” //Відомості ВРУ.- 1992.- №50.- с.678

Повітряний кодекс України //Відомості ВРУ.- 1993.- № 25.- с.623

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова КМУ від 29.12.93 р. //Зібрання ПУУ.- 1994.- № 5.- с.15

Про затвердження Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря: Постанова КМУ від 31.12.93 р. //Зібрання ПУУ.-1994.- № 5.- с.23

Викиди в атмосферу контролюються //Урядовий кур’єр.-1996.- № 237.-с.2

В цих містах краще не дихати взагалі //Зелений світ.-1996.- № 7.- с.5

1.1. Охорона повітряного середовища від негативних наслідків споживання мінерального палива – також:

Транскордонне забруднення повітря на великі відстані //Зелений світ.-1997.-№11.-с.2

1.2. Охорона повітряного середовища від негативних наслідків експлуатації транспортних засобів – також:

Брунківська О. Служби ДАІ – за чисте довкілля //Зелений світ.-1996.- №8.- с.2

Прилуцька Л. Флагманам теж потрібні партнери //Зелений світ.- 1997.-№10.-с.5

Редзук А. та ін. Автомобіль: друг чи ворог? //Урядовий кур’єр.-1995.-№194.-с.6

1.3. Запобігання потеплінню на планеті – також:

Олтаржевський Д. Другий всесвітній потоп //Урядовий кур’єр.-1996.-№ 30-31.-с.16

1.4. Запобігання виникненню “озонових дір” – також:

Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар: Постанова КМУ від 28.12.95 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 4.-с. 67

Каленикин С. Как заштопать небо? //Труд.-1997.- 4 июня.- с. 3

Ультрафіолетова небезпека //Урядовий кур’єр.-1995.-№ 182.-с.12

Хто руйнує озоновий шар? // Зелений світ.-1997.-№ 11.-с.1


^ 2.0. Охорона водного середовища

Водний кодекс України //Відомості ВРУ.-1995.-№ 24.- с. 189

Про затвердження Порядку введення державного водного кадастру: Постанова КМУ від 8.04.97 р. //Зібрання ПУУ.-1996.- №10.-с.36

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму введення господарської діяльності в них: Постанова КМУ від 8.04.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.- №10.- с.101

Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод: Постанова КМУ від 20.07.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.- №15.-с.29

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується: Постанова КМУ від 11.09.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.- №17.- с.91

Трегобчук В., Виговська Г. Водогосподарсько-екологічні проблеми і шляхи їх комплексного розв’язання //Економіка України.-1996.-№ 1.-с.32

2.1. Очищення стічних вод – вищеназвані джерела

2.2. Оборотне водокористування – вищеназвані джерела

2.3. Охорона вод Чорного та Азовського морів – також:

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення: Постанова КМУ від 28.02.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№8.-с.-32

Найсиніше під загрозою //Урядовий кур’єр.-1995.-№13-154.-с.10

Брянцев В. Хто забруднює Азовське море ? //Зелений світ.-1997.- №6.- с.5

2.4. Охорона вод великих річок України – також:

Сандул В. Ой Дніпро, Дніпро… //Урядовий кур’єр.-1996.-№39.-с.8

Стецюк В. Подністряни всіх країн, єднайтеся! //Зелений світ.-1996.-№8.-с.5

2.5. Охорона малих річок – також:

Малі річки України //За ред. А.В. Яцика.-К., 1992

Полікарпов М. Текла річка невеличка //Урядовий курєр.- 1996.-№205.-с.10

2.6. Охорона підземних вод – також:

Мінеральна вода: здоровя + прибуток //Галицькі контракти.-1997.-№16.-с.30


^ 3.0. Охорона літосфери

3.1. Охорона ґрунтів

Земельний кодекс України //Відомості ВРУ.-1990.-№ 10.-с. 98;

1991.- № 25.- с.98; 1993.-№ 23.- с. 276

Закон України “Про плату за землю” //Відомості ВРУ.-1992.-№38.- с.560

3.1.1. Охорона ґрунтів від ерозії – вищеназвані джерела

3.1.2. Охорона ґрунтів від надмірного застосування пестицидів і агрохімікатів – також:

Закон України “Про пестициди і агрохімікати” //Відомості ВРУ.-1995.-№14.- с.91

Про державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати: Постанова КМУ від 19.02.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№7.-с.99

3.2. Охорона земних надр

Кодекс України “Про надра” //Відомості ВРУ.-1994.-№36.-с.340

Про порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння: Постанова КМУ від 14.02.95 р. //Зібрання ПУУ.-1995.- №5.- с. 28

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду: Постанова КМУ від 21.02.95 р. //Зібрання ПУУ.-1995.- №5.- с. 42

Медуниця Ю. Доносять багатства до нас //Урядовий курєр.-1997.-№ 62-63.- с.12

Прудка Н. Украинские недра в ожидании инвесторов //Финансовая консультация.-1997.- № 9.-с. 9

3.2.1. Охорона надр при відкритому видобуванні корисних копалин (карєрний спосіб) – вищеназвані джерела

3.2.2. Охорона надр при підземному видобуванні корисних копалин – також:

Сургай Н. та ін. Уголь Украине еще пригодится //Регион.-1997.- № 7.- с. 6


^ 4.0. Охорона тваринного та рослинного світу

Про Червону книгу України: Постанова ВРУ від 1.06.92 р. //Відомості ВРУ.-1992.-№ 52.- с. 686

4.1. Охорона тваринного світу – також:

Закону України “Про тваринний світ” //Відомості ВРУ.-1993.-№ 18.-с.-191

Про порядок введення державного кадастру тваринного світу: Постанова КМУ від 15.11.94р. //Зібрання ПУУ.-1995.-№1.-с.81

Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання: Постанова КМУ від 20.07.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 15.-с.15

Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин: Постанова КМУ від 25.01.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 6.-с.79

Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання: Постанова КМУ від 5.09.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 17.- с. 63

4.2. Охорона рослинного світу – також:

Лісовий кодекс України //Відомості ВРУ.-1994.-№ 17.-с. 99

Про затвердження санітарних правил в лісах України: Постанова КМУ від 27.07.95 р. //Зібрання ПУУ.- 1995.-№ 10.-с. 36

Про затвердження Порядку введення державного обліку лісів і державного лісового кадастру: Постанова КМУ від 27.09.95 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 2.-с. 4

Лісове господарство – справа державна: Інтервю Міністра лісового господарства України В. Самоплавського //Урядовий курєр.-1996.-№ 196-197.- с.6

4.3. Заповідна справа – також:

Закон України “При природно-заповідний фонд” //Відомості ВРУ.-1992.-№34.-с.502

Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в України: Постанова ВРУ від 22.09.94 р. //Відомості ВРУ.-1994.-№ 48.-с. 430


^ 5.0. Охорона довкілля в провідних галузях народного господарства

Ресурсозбереження – шлях до зменшення негативного впливу цих галузей на природне середовище

Дорогунцов С., Федорищева А. Методологічні засади розміщення та розвитку потенційно-небезпечних виробництв //Економіка України.-1997.-№ 4.- с. 4

Конищева И.И. и др. Ресурсосбережение: эколого-экономические аспекты.-К., 1992

5.1. Розвиток енергетики і охорона довкілля – також:

Закону України “Про енергозбереження” //Відомості ВРУ.-1994.-№ 30.- с. 894

Бакай І. Сучасний стан розвитку світової енергетики на основні альтернативних та відновлювальних джерел енергії //Зелений світ.-1997.-№ 4.-с. 3

Болодурін В. До економії – через нові технології //Урядовий курєр.-1996.-№205.-с.5

Енегозбереження – курс стратегічний // Урядовий курєр.-1997.-№ 98.-с. 4

Панов А. Енергетика: Потрібно вміти рахувати // Зелений світ.-1996.-№ 7.-с. 3

Хомич Т. Гострі проблеми енергокомплексу // Урядовий курєр.-1996.-№ 242.-с. 1,3

5.2. Розвиток металургії і охорона довкілля – також:

Про Концепцію розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року: Постанова ВРУ від 17.10.95 р. //Голос України.-1995.-№ 206-207.-с. 10-12

Егоров И. Истец – экология //Бизнес.-1997.-№ 15.-с. 41

Металургія: Час рішень, час перемін //Урядовий курєр.-1997.-№ 8-9.-с. 5

5.3. Розвиток автотранспорту і охорона довкілля – також:

Буньківська О. Служби ДАІ – за чисте довкілля //Зелений світ.-1996.- № 8.- с. 2

Прилуцька Л. Флагманам теж потрібні партнери //Зелений світ.-1997.- № 10.- с. 5

Редзук А. та ін. Автомобіль: друг чи ворог? //Урядовий курєр.-1995.-№ 194.-с. 6


^ 6.0. Охорона від радіоактивного забезпечення навколишнього середовища

Закон України “Про використання ядерної безпеки та радіаційну безпеку” //Відомості ВРУ.-1995.-№ 12.-с. 82

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” //Відомості ВРУ.-1995.-№ 27.-с. 617

Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні: Постанова ВРУ від 25.01.94 р. //Відомості ВРУ.-1994.-№ 18.-с. 486

Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт: Постанова КМУ //Зібрання ПУУ.-1996.-№14.-с.50

Григоренко Т. Ядерна енергетика: шляхи становлення //Урядовий курєр.-1996.-№176.-с.12

Недоуров С. Концепція радіаційного захисту потребує захисту //Урядовий курєр.-1996.-№175.-с.8

Чемерис І. Кому займатися радіоактивними відходами //Урядовий курєр.-1996.-№171-172.-с.10

6.1. Подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” //Відомості ВРУ.-1991.-№ 16.- с. 198; 1992.-№ 13.-с. 177

Ільченко В. Чорнобиль – біда всього людства //Урядовий курєр.-1996.-№ 72-73.-с. 3

Трегобчук В. Інтегральна економічна оцінка шкоди і втрат, зумовлених ядерною катастрофою на ЧАЕС //Економіка України.-1996.-№ 10.-с. 19

ЧАЕС буде закрито, але проблеми залишаються //Зелений світ.- 1997.- № 3.-с.2

Чорнобиль: рік одинадцятий //Урядовий курєр.-1997.-№ 74.-с. 6


^ 7.0. Відходи і природне середовище

В Україні сконцентровано 25 млрд. тонн відходів //Діло.-1997.-№ 45-46.-с. 3

Лісовенко М. Примари донбасівських “пірамід” //Урядовий курєр.-1997.-№20.-с.8

Міщенко В., Виговська Г. Законодавство про відходи і його економічні аспекти //Економіка України.-1996.-№ 10.- с. 68

Самсоненко Л. Мільярди доларів у відходах //Урядовий курєр.-1996.-№42-43.-с.5


^ 8.0. Екологічний стан і здоровя людини

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” //Відомості ВРУ.-1994.-№ 27.-с. 79

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. -К., 1990

Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоровя людини та екологія. - К., 1995

За даними Міністерства охорони здоровя України //Зелений світ.-1995.-№7.-с. 2


^ 9.0. Екологічний контроль, контрольні органи та екологічна експертиза

Закон України “Про екологічну експертизу” //Відомості ВРУ.-1995.-№ 8.-с. 54

Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу: Постанова КМУ від 31.10.95 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 3.-с. 26

Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи: Постанова КМУ від 13.06.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.- № 13.- с. 105

Андрейцев Ю.І., Пустовойт М.А. Екологічна експертиза, право і практика. - К., 1992

Бабенко В. Ще запульсують джерела //Урядовий курєр.-1996.-№ 114-115.-с. 12

Руденко М. Більше – не завжди краще //Урядовий курєр.-1996.-№ 170.-с. 4


^ 10.0. Міжнародне співробітництво з питань збереження довкілля

Національна доповідь України на конференції ООН (Бразилія, 1992) “Навколишнє середовище та розвиток”. - К., 1992

Гарантувати екологічну безпеку планети: Виступ Президента України Леоніда Кучми на 19-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН для всебічного огляду та оцінки ходу здійснення “Порядку денного на 21 століття” //Урядовий курєр.-1997.-№114-115.-с. 3

Дьомкін В. Природа та дипломатія – ланки національної безпеки //Урядовий курєр.-1996.-№154-155.-с.10

10.1. Застосування міжнародних екологічних норм в Україні – також:

Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів: Постанова КМУ від 19.03.97 р. //Урядовий курєр. -1997.-№57-58.-с.14

Кісельова Т. Міжнародні екостандарти рвуться в Україну //Україна – Bisness.-1997.-№14.- с.5

Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоровя людини та екологія. - К., 1995.-с.225-226. В книзі на вказаних сторінках наводиться перелік чинних міжнародних угод, які підписані Україною, а також тих конвенцій, які нею не підписані.

10.2. Регулювання трансзакордонного забруднення довкілля

Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон: Постанова КМУ від 20.0395 р. //Зібрання ПУУ.-1995.-№6.-с. 15

Про розміри і порядок справляння та використання робіт, повязаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон: Постанова КМУ від 22.10.96 р. //Зібрання ПУУ.-1996.-№ 6.- с. 52

Шишко А.А. Предупреждение трансзаграничного загрязнения (международные правовые аспекты).-К., 1990

Транскордонне забруднення повітря на великі відстані //Зелений світ.-1997.-№11.-с.2


11.0. Громадський рух і охорона природного середовища

Листопад О., Борейко В. Третій сектор у битві за дику природу //Зелений світ.-1997.-№3.-с.2

Листопад О., Борейко В. Чи потраплять українські “зелені” до Європи? //Зелений світ.-1996.-№7.-с. 2

Стежка до відродження // Урядовий курєр.-1997.-№ 75-76.-с. 11.


Схожі:

Склад інформативних матеріалів iconСклад експертної комісії для проведення експертизи матеріалів, підготовлених для відкритого опублікування (підстава: наказ ректора №174-1 від 25. 04. 2005 року із змінами та доповненнями)
Експертиза матеріалів, які базуються на результатах ндр, та можуть підпадати під окремі обмеження
Склад інформативних матеріалів iconНаказ №763-уч м. Миколаїв від " 18 " серпня 2011 р. Оголошую склад академічних груп кораблебудівний інститут
Спеціальність: Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Склад інформативних матеріалів icon«Опір матеріалів»
Опір матеріалів (частина 2). Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельна механіка», «Основи теорії...
Склад інформативних матеріалів iconКомпозиционные материалы
У посібнику розглянуті методи одержання та властивості композиційних матеріалів армованих металів, керамічних матеріалів, пластмас...
Склад інформативних матеріалів iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Введення патопсихологічних регістр-синдромів у практику патопсихологічних досліджень сприяє росту ефективності діагностично-інформативних...
Склад інформативних матеріалів iconНавчальний план з дисципліни „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”
Мета викладання: оволодіння студентами знань про властивості матеріалів, основні технологічні методи отримання матеріалів, формоутворення...
Склад інформативних матеріалів iconПрограма предмет Методи дослідження властивостей матеріалів (Р-32)
Основна увага приділена дослідженню властивостей напівпровідникових та діелектричних матеріалів. Крім дослідження об'ємних властивостей...
Склад інформативних матеріалів iconНа основі взаємозвязку між термодинамічними
Р І т, V і s тощо. У хімічних реакціях склад системи змінюється, часто речовина переходить з одного агрегатного стану в інший. У...
Склад інформативних матеріалів iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Склад інформативних матеріалів iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи