\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» icon

"Основи психології" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій»
Скачати 61.05 Kb.
Назва"Основи психології" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій»
Дата08.09.2012
Розмір61.05 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н


по видах занять з курсу "Основи психології"

спеціальності «ФІНАНСИ», «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

(денна форма навчання)


Найменування розділів і темЛекції


Прак-тичніІндиві-дуальні


Самостійна

робота

1

2

3

4

5

^ Розділ І. Вступ до вивчення психології.


Тема 1. Предмет, задачі та значення психології в сучасному суспільстві.

1


Тема 2. Методи сучасної психології та їх застосування у підприємницькій діяльності.

2

1

1

2

^ Розділ II. Особистість: загальна психологічна характеристика, структура, розвиток.

Тема 1. Склад і структура особистості.

1
2

2

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси.

2

2
2

Тема 3. Емоційно-вольові процеси. Психічні стани.

2

2

1

2

^ Розділ ІІІ. Соціально-психологічна сфера особистості.

Тема 1. Соціалізація особистості. Соціальні групи.

2
1

2

Тема 2. Міжособистісні стосунки.

2

2
2

Тема 3. Функції спілкування. Спілкування як комунікація.

1

4

2
Тема 4. Спілкування як інтеракція. Соціально-психологічний клімат групи.

2

2

2

2

Тема 5. Міжособистісне розуміння.

1

2

3

4

Тема 6. Безконфліктне спілкування.

2

2
2

Разом: 54

18

18

12

24

^ ПРОГРАМА К У Р С У

Розділ І. ВСТУП ДО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ.

Тема 1. Предмет, задачі та значення психології в сучасному суспільстві.

Предмет психології і природа психіки. Завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Значення психології для підприємницької діяльності. Структура сучасної психологічної науки.


Тема 2. Методи сучасної психології та їх застосування у підприємницькій діяльності.

Принципи та загальна характеристика психологічного дослідження. Планування дослідження, місце проведення, технічне оснащення, підбір випробуваних, культура дослідника. Методи психологічного дослідження: спостереження, експеримент, аналіз продуктів діяльності, опитування, анкети, тести. Застосування сучасних методів психології у практиці підприємця.


^ Розділ 2. ОСОБИСТІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА, РОЗВИТОК.


Тема 1. Склад і структура особистості.

Індивід, людина, особистість, індивідуальність, суб’єкт. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. Загальне поняття про темперамент. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика. Темперамент і діяльність. Характер. Здібності. Психологічна структура особистості. Свідоме і несвідоме. Самосвідомість особистості.


Тема 2. Пізнавальні психічні процеси.

Відчуття. Сприймання. Властивості і закономірності відчуттів та сприймання. Пам’ять, її види. Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Поняття про увагу, її природа, види та властивості. Уважність як властивість особистості, її роль в професійній діяльності підприємця. Особистісна зумовленість мислення. Інтелектуальні властивості інтелекту. Поняття про уяву. Види і прийоми уяви.


Тема 3. Емоційно-вольові процеси. Психічні стани.

Поняття про емоції. Емоції і почуття. Контроль емоційної сфери. Воля. Психічні стани особистості. Стреси.


Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ.


Тема 1. Соціалізація особистості. Соціальні групи.

Загальна характеристика процесу соціалізації. Ефекти соціалізації. Основні параметри соціальної групи, класифікація груп. Закономірності функціонування малих груп.


Тема 2. Міжособистісні стосунки.

Привабливість і взаємовплив. Механізми взаємовпливу. Типи міжособистісних стосунків.


^ Тема 3. Функції спілкування. Спілкування як комунікація.

Поняття про спілкування. Спілкування і діяльність. Функції спілкування. Невербальна та вербальна комунікація, їх використання в професійній діяльності менеджера.


Тема 4. Спілкування як інтеракція. Соціально-психологічних клімат групи.

Види взаємозв’язку в спільній діяльності. Сумісність та спрацьованість. Соціально-психологічний клімат групи.


Тема 5. Міжособистісне розуміння.

Стадії міжособистісного розуміння. Адекватність розуміння поведінки інших людей. Каузальна атрибуція. Феномени ідентифікації, рефлексії та емпатії.


Тема 6. Безконфліктне спілкування.

Структура конфлікту. Динаміка конфлікту. Функції та типологія конфліктів. Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях.


Література.


 1. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. - К.: Либідь, 1999. - 558 с.

 2. Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического образования / сост. Е.И. Рогов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 448 с.

 3. Введение в психологию (Под ред. Проф. А.В. Петровского. - М.: Академия, 1996.

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М., Черо, 1996.

 5. Общая психология: Учебник. / Под ред. проф. А. В.Пет-ровского. - М.: Просвещение, 1977.

 6. Роттенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг, обучение, здоровье. - М., Просвещение, 1989.

 7. Хорни К. Женская психология. - Спб.: Вост.-европейский ин-т. психологии. - 1993.

 8. Алиев Х.М. Защита от стресса: Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. - М., 1996.

 9. Джонсон Р. Сновидения и фантазии. - М., 1996.

 10. Брунер Дж. Психология восприятия. - М.: Прогресс, 1997.

 11. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики. - К., 1999.

 12. Щекин Г.В. Основы психологических знаний. - К., 1999.

 13. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. - К., 1998.

 14. Власова А.М., Савчук Л.М., Савінова В.Б. Організаційна поведінка. Навч. посібник. 1998. 96 с.

 15. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Ч.1. Психологія суб’єкта діяльності. Навч. пос., 1999. - 234 с.

Схожі:

\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» icon"Основи психології" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій»
Тема Методи сучасної психології та їх застосування у підприємницькій діяльності
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Основи планування у підприємництві” зі спеціальності...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» icon«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»
Тестові завдання та методика їх оцінювання за змістовими модулями з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconШановні вступники! Прийом документів відбірковими комісіями за спеціальностями для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
Спеціальності: Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Економіка підприємства, Маркетинг, Фінанси і кредит, Банківська справа,...
\"Основи психології\" спеціальності «фінанси», «менеджмент організацій» iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи