Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 icon

Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Скачати 118.83 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Дата08.09.2012
Розмір118.83 Kb.
ТипДокументи


Міжнародний Соломонів університет

Кафедра соціології


Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання


Київ – 2002

Укладач: д.філос.н Судакова Валентина Миколаївна

НМК розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології МСУ прот.№1 від 3 вересня 2002р.

Вступ.

Важливою функцією магістрів гуманітарних, соціальних, економіко-юридичних спеціальностей є викладання відповідних наукових дисциплін у системі вищої освіти, праця в якості викладача у вищих навчальних закладах України. Саме тому у навчальних планах для підготовки магістрів передбачено читання курсу “Педагогіка вищої школи”. Цей курс має за мету надання студентам сучасної інформації щодо особливостей навчально-виховного процесу вищих навчальних закладах України, специфіки праці викладача, взаємодій зі студентами в процесі викладання, інших форм професійного спілкування в конкретних умовах організації навчально-педагогічної діяльності у вищій школі. Особливе значення має те, що цей курс спрямований на формування педагогічної та методичної культури майбутніх викладачів. Тому важливим є надання знань про специфіку основних форм навчання, їх види, особливості, функції, про підготовку необхідних методичних матеріалів, про сутність і виховний потенціал лекцій, семінарів тощо, контрольних заходів, які забезпечують ефективне навчання та складають основу методичної та педагогічної майстерності.

В результаті вивчення основних тем цього курсу студенти повинні з’ясувати сутність та специфіку навчально-виховної діяльності у ВНЗ, оволодіти загальними та спеціальними засобами методами та прийомами підготовки лекцій них та семінарських занять знати форми проведення практичних занять та уявляти особливості викладання конкретної емпіричної інформації. В процесі ознайомлення з темами курсу студенти повинні зрозуміти важливість відповідального ставлення до професії викладача, знати етичні проблеми, які виникають у взаємовідносинах членів науково-педагогічного колективу, у відносинах зі студентами.

Закріплення набутих знань відбувається в процесі навчально-педагогічної або асистентської практики.


^

Навчальна програмаТема 1. Теоретико-методологічні основи педагогіки у ВНЗ.

Педагогіка: загальне поняття. Специфіка педагогіки у ВНЗ. Педагогічна діяльність як суспільне явище. Мета педагогічної діяльності у ВНЩ України. Педагогічний процес як єдність виховної та навчальної діяльності. Виховання як суспільне явище. Навчання як суспільне явище. Сутність і функції навчання. Теорія пізнання як методологічна основа навчання.


Тема 2. Навчально-педагогічний процес у ВНЗ.

Суб’єкт та об’єкт навчально-педагогічної діяльності. Студент як особистість. Студентська група. Студентське самоврядування. Комунікації у студентській групі. Соцівально-0психологівчні механізми інтеграції членів студентської групи. Методи вивчення структури групи з метою запобігання конфліктів та досягнення високої ефективності функціонування.

Викладач у ВНЗ як суб’єкт навчально-педагогічної діяльності. Професійні, соціальні, особистісні якості людини, що викладає. Авторитет викладача. Викладач як носій культури. Викладач як педагог. Педагогічна майстерність. Педагогічна етика. Специфіка педагогічних комунікацій. Критерії ефективності навчально-педагогічного процесу.


Тема 3. Методична діяльність як напрям організації навчально-педагогічного процесу у ВНЗ.

Кафедра ВНЗ як осередок методичної роботи. Навчально-педагогічний колектив. Вчені ступені, вчені звання, посади, їх специфіка. Особливості функцій асистента, викладача, доцента, професора.

Поняття методики, методичної культури, методичної майстерності. Методичні ради. Види методичної діяльності: організація методичної діяльності на кафедрі. Методичне забезпечення навчального процесу. Педагогічні складові методичної роботи. Основні методичні документи: робоча програма, або план, навчальна програма, навчально-методичний комплекс, конспект лекцій, підручник тощо. Специфіка методичних документів. Методика забезпечення практикумів, практик, курсових, дипломних, магістерських робіт, державних іспитів, тощо.

Головна мета методичної роботи, критерії її ефективності.


Тема 4. Основні форми навчання: методика підготовки лекцій.

Мета та завдання лекційної діяльності в процесі викладання соціології. Функції та основні різновиди лекцій. Проблема єдності навчальних та виховних завдань в лекційному курсі. Проблема організації лекційного матеріалу. Протиріччя формально-методичного і науково-теоретичного підходів при читанні лекцій по соціології. Проблема поєднання емпіричних соціологічних даних з теоретичним обґрунтуванням. Структура лекції, методичні вимоги до підготовки і читанню лекцій. Відповідальність та дисципліна викладача на лекції.


Тема 5. Семінар як засіб навчання та контролю за процесом засвоєння знань студентами.

Сутність та мета семінарських занять. Специфіка семінару в системі навчання. Виховний потенціал взаємодії викладача та студентів на семінарському занятті. Функції семінару: стимулююча, уточнення, поглиблення та поглиблення знань, виховна, контролююча. Види семінарських занять, їх специфіка. Роль додаткових запитань в активізації праці студентів. Організація дискусії на семінарі. Творча та розвиваюча функції семінарів.

Підготовка до проведення семінарських занять. Методика проведення. Методичне забезпечення семінару. Логіка формулювання питань для обговорення на семінарі.


Тема 6. Контроль в навчальному процесі.

Функціональна специфіка контролю за процесом засвоєння знань. Види контролю. Особливості поточних форм контролю: опитування, співбесіди, тести, контрольні роботи. Специфіка підготовки питань для перевірки знань у поточному контролі. Підсумковий контроль його види, їх специфіка. Залік, види заліків їх специфіка. Іспити, їх види, специфіка. Підготовка до іспитів. Передіспитові консультації, оглядові лекції, самостійна праця. Функціональні відмінності усних та письмових іспитів. Вимоги до складання екзаменаційних білетів. Феномен цідульки.

Оцінка як засіб контролю знань студентів. Сутність та функції оцінювання. Проблема справедливої оцінки. Система оцінювання.

^

Тема 7. Науково-дослідна та творча робота як складова навчально-педагогічного процесу.


Роль та значення науково-дослідної роботи студентів в підвищенні ефективності процесу викладання соціологічних дисциплін. Особливості консультативної діяльності викладача в процесі підготовки студентами наукових рефератів, курсових та дипломних робіт. Роль студентської наукової творчості в активізації учбового процесу. Олімпіади та наукові конференції як засоби розвитку творчих здібностей студентів. Методика підготовки наукових доповідей на студентські конференції.

^

Тема 8. Самостійна робота студентів :робота з підручниками, довідковими та науковими виданнями.

Методичні принципи організації самостійної роботи студентів в навчально-педагогічному процесі. Часові бюджетні виміри самостійної роботи. Загальна характеристика основних напрямків самостійної роботи студентів при вивченні програмного матеріалу. Специфіка самостійної роботи з підручниками. Специфіка самостійної роботи з словниками та довідниками. Специфіка самостійної роботи з періодичними виданнями та монографіями.^ Семінарські заняття.

Тема: Навчально-педагогічний процес у ВНЗ.

 1. Педагогічний процес як єдність виховної та навчальної діяльності.

 2. Суб’єкт та об’єкт навчально-педагогічної діяльності: загальна характеристика поняття “студент”, “викладач”, “студентська група”, “начально-педагог8ічний колектив”.

 3. Специфіка навчально-педагогічних комунікацій, педагогічна етика, критерії ефективності навчально-педагогічного процесу.


Тема: Основні форми навчально-педагогічної діяльності у ВНЗ.

 1. Методична діяльність як напрям організації навчально-педагогічного процесу.

 2. Лекція як вид викладацької діяльності, навчання та виховання.

 3. Семінарські та практичні заняття, як засіб навчання та контролю.

 4. Організація самостійної роботи студентів.


Тема: функціональна специфіка контролю за процесом виховання та навчання.

 1. Контроль види, специфіка, сутність.

 2. Оцінка: сутність, специфіка, функції, критерії оцінювання.

 3. Специфіка комунікативних проблем в системі контролю.Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Варіант контрольного завдання відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента.

При підготовці відповідей на питання контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками які перелічені в списку літератури. Необхідно знайти глави чи розділи, у яких міститься матеріал щодо конкретного питання; потів ретельно вивчити (прочитати, зрозуміти , можливо законспектувати) даний матеріал. У контрольній роботі треба концентровано викласти основний зміст відповідей на поставлені питання. В цілому в контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне питання, які є у складі варіанту завдання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок.

Для підготовки відповідей необхідно також вивчити не тільки навчальну літературу, але й додаткову літературу.

Вона також є у списку. Це, в основному, першоджерела – твори видатних науковців ХІХ-ХХ ст., які потрібно прочитати й зрозуміти основні ідеї цих авторів. Обсяг контрольної роботи – 6-10 сторінок друкованого тексту, відповідно вдвічі більше – рукописного.

Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову літературу, які були використані при написанні контрольної роботи.

Підготовка контрольної роботи – це не тільки конспектування навчальної літератури, але й творчій процес. Саме тому відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати рівень загальної культури та спеціальні знання студентів.

Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної роботи. Вона повинна бути виконана охайно, ретельно. На першій сторінці потрібно написати прізвище ім’я та по-батькові студента, вказати факультет, назву навчального закладу, дисципліну, з якої виконується контрольна робота, варіант контрольного завдання. Кожна відповідь розпочинається з назви питання, закінчується висновком. Кожна відповідь починається з нової сторінки.


Завдання.

Варіант 1.

 1. Педагогіка вищої школи як навчальна дисципліна.

 2. Етичні проблеми комунікації викладачів зі студентами.


Варіант 2.

 1. Теоретико-методологічні основи педагогіки вищої школи.

 2. Методична діяльність як напрям організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.


Варіант 3.

 1. Навчання як суспільне явище.

 2. Основні форми навчання у ВНЗ: загальна характеристика.


Варіант 4.

 1. Навчально-педагогічна діяльність у ВНЗ.

 2. Організація самостійної роботи студентів.


Варіант 5.

 1. Навчально-педагогічний колектив у ВНЗ: структура, специфіка посад , функції.

 2. Контроль в системі вищої освіти: сутність, види, специфіка.


Варіант 6.

 1. Студентська група, її специфічні риси, функції, механізми інтеграції.

 2. Сучасні системи оцінювання. Сутність та функції оцінки.


Варіант 7.

 1. Студент як особистість, специфіка виховного впливу на студента.

 2. Лекція як специфічна форма навчання: підготовка, види.


Варіант 8.

 1. Викладач в системі вищої освіти: функції, етика.

 2. Науково-творча робота студентів: проблеми організації та залучення.


Варіант 9.

 1. Авторитет викладача, його складові.

 2. Семінарські заняття як вид навчання та контролю.


Варіант 10.

 1. Поняття педагогічної майстерності.

 2. Специфіка комунікаційних процесів у ВНЗ.


Питання до перевірки знань.

 1. Теоретико-методологічні основи педагогіки вищої школи.

 2. Виховний процес у ВНЗ.

 3. Студент як об’єкт виховання.

 4. Навчання як суспільне явище.

 5. Педагогічний процес у ВНЗ.

 6. Навчально-педагогічна діяльність.

 7. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 8. Навчально-педагогічний колектив ВНЗ: структура, специфіка посад, функції.

 9. Студентська група, специфічні риси, функції.

 10. Методи виховання та навчання у ВНЗ.

 11. Педагогічне спілкування, педагогічний вплив.

 12. Особливості педагогічних комунікацій.

 13. Етичні проблеми комунікацій викладача зі студентами.

 14. Педагогічна майстерність, її складові.

 15. Основні напрями навчально-виховної діяльності у ВНЗ України.

 16. Методична діяльність як напрям організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 17. Основні форми н6авячання.

 18. Семінар як засіб навчання та контролю за процесом засвоєння знань студентами.

 19. Контроль в системі вищої освіти: сутність, види, специфіка.

 20. Оцінка: сутність, функції.

 21. Сучасні системи оцінювання.

 22. Науково-творча робота студентів як фактор навчання та виховання (організація, види, стимулювання та мотивація).

 23. Самостійна робота студентів.

 24. Викладач у ВНЗ.

 25. Авторитет викладача його складові.

 26. Функції викладача.

 27. ВНЗ. Як соціальна інституція.


Завдання для самостійної роботи.

 1. Дайте визначення виховання як суспільного явища і перелічіть його характерні риси.

 2. Проаналізуйте взаємозв’язок і специфіку переконання та примушення в системі навчання та виховання.

 3. Вкажіть на конкретні форми зв’язків загально-соціальних протиріч з ментальністю та соціалізаційними концептами.

 4. З яких основних компонентів складається структура педагогічної діяльності і які її функції у ВНЗ.

 5. Яку ціль має педагогічна діяльність?

 6. Що таке педагогічне мислення?

 7. Яка, на вашу думку, причина особистісної обдарованості?

 8. Виділіть основні принципи організації науково-педагогічних досліджень?

 9. В чому полягають проблеми керівництва та управління навчально-педагогічними процесами у ВНЗ?

 10. Дайте стислу характеристика суб’єктів та об’єктів навчально-педагогічної діяльності у ВНЗ.

 11. Назвіть основні риси студентської групи як виду молодіжного об’єднання.

 12. Охарактеризуйте специфіку викладацьких посад у ВНЗ і умови успішної діяльності навчально-педагогічного колективу.

 13. Назвіть та охарактеризуйте основні методичні документи які необхідні для організації навчання.

 14. В чому, на ваш погляд виявляється специфіка комунікативних процесів у ВНЗ.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Абдуллина О.А. Педагогика М 1984 367с.

 2. Аксьонов О.В. Методика викладання економіки. - К.:КНЕУ,1998.-280с.

 3. Андреев Е.Г. Педагогика в работе лектора Москва 1974 80с.

 4. Бабанский Ю.К. Педагогика. М 1983 608с.

 5. Бедерханов В.П. Педагогика наших дней. Краснодар 1989 414с.з

 6. Биктагиров К.Л. Педагогика высшей школы. Казань 1985 192с.

 7. Гуманітарна освіта: досвід і проблеми.- Ужгород, 1999.

 8. Зыбцев В.Н. Проблемы преподавания социологии в региональных вузах экономико-гуманитарного профиля // Проблеми розвитку соціологічної теорії.- К.,2001.

 9. Ильина Т.А. Педагогика школы. М 1978 320с.

 10. Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма М. 1990 79с.

 11. Козлов С.Н. Педагогика на службе лектора М 1982 64с.

 12. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. М.: Прометей., 1992.-528с.

 13. Лобас В.Х. Методологічні основи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін // Соціологічні наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць.- К., 2000.

 14. Мартынова Е.И. Педагогика сотрудничества. Л 1990 43с.

 15. Методика преподавания философии: проблемы перестройки,-М.,1991

 16. Методические рекомендации по применению в учебном процессе аудиовизуальных ТСО.- М.,1988.

 17. Методическое обеспечение учебного курса «История социологии».- Харьков, 1992.

 18. Методологические проблемы развития педагогической науки /под.ред. П.Р.Атусова и др.- М.1985.

 19. Навроцький О.І Вища школа України в умовах трансформиації суспільства.- Харків,2000.

 20. Нетрадиционные методы преподавания социологии/ А.Н.Горлач, И.Д.Ковалеа, О.А.Редько, Ю.Г.Сорока: Учеб. .пособие; под ред. И.Д.Ковалевой. - Харьков,2001.

 21. Педагогика высшей школы. М 1990 284с.

 22. Педагогика. /под.ред.Ю.К.Бабанского.- М.:Просвещение, 1983.

 23. Педагогический поиск.- М., 1987.

 24. Подласый И.П. Педагогика М 1999 2 255с.

 25. Психология и педагогика Высшее образование /Под ред.К.А.Абульхановой;Н.В.Васиной;Л.Г.Лаптева и др. Совершенство Москва 1998 320с.

 26. Солодков В.Т. Гуманістичний характер соціологічного знання // Соціологічні наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць.- К., 2000.

 27. Судакова В.М. Методика викладання соціології. Навчальна програма. - К.,1999.

 28. Тарасенко В.І. Пізнавальні технології в українській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії.- К.,2001.

 29. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. /под.ред. А.И.Пискунова.- М.-1981.

 30. Хрестоматия по истории школы и педагогики./под.ред Егорова. – М.1983.Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconМіжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001
Навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи