Ринкові механізми в умовах інфляції icon

Ринкові механізми в умовах інфляції
Скачати 98.63 Kb.
НазваРинкові механізми в умовах інфляції
Дата08.09.2012
Розмір98.63 Kb.
ТипДокументиРИНКОВІ МЕХАНІЗМИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№п/п

Назва теми1.

Функції грошей та цін у ринковій економіці

2

2.

Сучасні гроші та закони грошового обігу

2

3.

Закони попиту та пропозиції як основа ринкового ціноутворення

2

4.

Державні, монопольні та регульовані ціни і цінові дотації

2

5.

Тенденції руху цін в умовах функціювання металевих грошей (дефляція)

2

6.

Причини та соціально-економічні наслідки стабілізації цін

2

7.

Передумови та соціально-економічні наслідки зростання цін (інфляція)

2

8.

Особливості протікання ринкових процесів в умовах інфляції

2

9.

Гіперінфляція, її причини та соціально-економічні наслідки.

2

10.

Практика ціноутворення в умовах планової економіки Радянського Союзу та її вплив на економіку сучасної України

2

ВСЬОГО

20 год.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Функції грошей та цін у ринковій економіці.

Лекція – 2 год.


 1. Ринкові відносини як форма організації економічної діяльності суспільства.

 2. Товарно-грошовий обмін та його закони. Ціна, як основа механізму ринкового саморегулювання.

 3. Особливості становлення ринкових відносин на Україні.Тема 2. Сучасні гроші та закони грошового обігу.
Лекція –2 год.

 1. Розвиток обміну і виникнення грошей.

 2. Металеві гроші та їх функції. Закон грошового обігу.

 3. Замінники металу в обігу. Паперові гроші та золотий стандарт.

 4. Особливості дії законів грошового обігу при паралельному використанні металевих та паперових грошей. Закон Грешема.

 5. Сучасні гроші, їх види та забезпечення.

 6. Становлення грошової системи в Україні.

Самостійна робота – 2 год.

 1. Функції грошей. Масштаб цін і валютні курси.

 2. Готівкові, безготівкові гроші та грошові сурогати. Фальшиві гроші, їх вплив на економічні процеси.

 3. Сучасна грошова система. «Конвертовані» та «неконвертовані» валюти, світові та європейські гроші.Тема 3. Закони попиту та пропозиції як основа ринкового ціноутворення.

Лекція –2 год.

 1. Ринковий попит як рушійна сила економіки.

 2. Закони ринкового попиту. Крива Вальраса.

 3. Закон граничної корисності. Еластичність попиту.

 4. Ринкова пропозиція та її закономірності.

 5. Рівноважна ціна та її роль в ринковому саморегулюванні.

 6. Вартість товару та її роль в ціноутворенні.

Самостійна робота – 2 год.

 1. Теорія попиту та механізм формування ринкової ціни.

 2. Пропозиція на товарному ринку і ціна рівноваги.

 3. Марксистська, класична та неокейнсіанська теорії ціноутворення.Тема 4. Державні, монопольні та регульовані ціни і цінові дотації.

Лекція – 2 год.

 1. Можливості держави в ціноутворенні та межі встановлення державних цін.

 2. Особливості ціноутворення в умовах монопольного ринку.

 3. Податки, акцизи та митні платежі і їх вплив на ціноутворення. Цінові дотації.Тема 5. Тенденції руху цін в умовах металевого грошового обігу.

Лекція – 2 год.

 1. Структура цін і ринкові взаємозалежності в межах всієї країни.

 2. Тенденція до зниження цін під впливом науково-технічного прогресу.

 3. Сезонні та кон’юнктурні коливання цін. Неінфляційне зростання цін і його наслідки.

 4. Соціально-економічні наслідки зниження цін.Тема 6. Стабілізація цін, її причини, та соціально-економічні наслідки.

Лекція –2 год.

 1. Грошова емісія в межах приросту товарної маси та стабілізація цін, як її наслідок.

 2. Золотий зміст і валютні курси в умовах стабілізації цін.

 3. Соціальні наслідки стабілізації цін та їх вплив на розвиток суспільства.Тема 7. Передумови та соціально-економічні наслідки зростання цін (інфляція).

Лекція –2 год.

 1. Додаткова грошова емісія і зростання цін.

 2. Види, методи і темпи вимірювання інфляції.

 3. Валютні курси, золотий зміст і зовнішньоекономічні відносини в умовах інфляції.Тема 8. Особливості протікання ринкових процесів в умовах інфляції.

Лекція –2 год.

 1. Фіктивний додатковий прибуток ринкових суб‘єктів та його стимулююча роль.

 2. Заробітна плата, пенсії та інші грошові доходи в умовах інфляції.

 3. Необхідність внесення змін у принципах господарювання, обміну та обчислення податків при наявності інфляції.

Самостійна робота – 2 год.

 1. Функціювання економічної системи в умовах зниження цін.

 2. Прихована інфляція та її наслідки.

 3. Економічні процеси в режимі відкритої інфляції.Тема 9. Гіперінфляція, її причини та соціально-економічні наслідки.

Лекція –2 год.

 1. Надлишкова емісія та її причини.

 2. Проблема переходу від надзвичайного стану в суспільстві до нормального функціювання. Грошові реформи.

 3. Гіперінфляція як тимчасовий стан і методи її припинення.Тема 10. Практика ціноутворення в умовах планової економіки Радянського Союзу та її вплив на економіку сучасної країни.

Лекція –2 год.

 1. Історичний шлях радянської грошової системи.

 2. Деформація ціноутворення і нагромадження грошової маси.

 3. Шляхи вирішення грошової проблеми в Україні та інших постсоціалістичних країнах.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи экономичної теорії.К, Вищ .шк.,1995.

 2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. С англ.-М.:»Дело ЛТД», 1993.-

 3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика.Пер. сангл. - К.: Хагар-Демос,1993.

 4. Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Изд-во «АСА»: Киров, 1994.- 624с.

 5. Сакс Дж., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М. Дело, 1996.-

 6. Радионова И.Ф. Макроэкономика и экономическая политика.К.: Таксон, 1996.-

 7. Рапопорт Ш.В. Исскуство управления инфляционной єкономикой. Н.Ках. “ЄКОУ” 1994г.

 8. А.Амосов Особенности инфляции и возможность противодействия ей - «Экономист», № 1, 1998 г.

 9. Мэнкью Грегори Н. Макроэкономика. Пер с англ.- М.: Изд-во МГУ, 1994.- 736с.

 10. Общая экономическая теория /политэкономия/: Учебник/Под ред. В.И.Видяпина.- ПРОМО-Медиа, 995.- 608с.

 11. Линвуд Т.Гайгер.Макроэкономическая теория и переходная экономика Пер.с англ.- М.: «ИНФРА-М», 1996.

 12. Эдвин Дж. Долан. Микроэкономика. Издательство АО “Санкт-Петербург оркестр”, 1994 год.

 13. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х томах.- М.: Изд-во «Алгон», 1992.- и Рынок / Вступ. слово А.А.Чухно.- К.: Украина, 1995.- 448с.

 14. Основы экономической теории: политэкономические аспекты/ Под ред. Климко Н.Г. -К.: КГУ,Высш.шк.,1994.

 15. Хейне Пол. Экономический образ мышления.- Пер. с англ.- М.: Изд-во «Дело», 1992.

 16. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. -М.: 1992

 17. Хикс ДЖ.Р.Стоимость и капитал.-М.: 1993

 18. Экономикс /Под ред. Покрытана А.К.-Одесса ОГЭУ, 1994.-348с.

 19. ЗайдельХ.,Теммен Р. Основы учения об экономике/Пер. С нем.-М.: Дело ЛТД,1994.- .

 20. Гальперин В.М.и др. Макроэкономика/Под ред. Тарасевича Л.С.- СПб: экономическая школа, 1994.-400с.

 21. Лэйард Ф. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей.-М,: "Джон Уойли энд саез" 1994.

 22. А.Вавилов, Г.Трофимов. Стабилизация и управление государственным долгом России. «Вопросы экономики» № 12, 1997 г.

 23. Брегель Э.Я. "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" 3-е изд. - М.Финансы 1973 г.

 24. "Бумажные денежные знаки России и СССР" - М. "Финансы и статистика", 1991 г.

 25. Деньги и кредит в рыночной экономике (учебное пособие) СПб. Изд-во ниверситета экономики и финансов, 1994.

 26. Э. Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж.Кэмпбелл "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика"

 27. Дьяченко В.П."Денежное обращение и кредитная система СССР за 20 лет" - М. Госфиниздат, 1939 г.

 28. Дьяченко В.П. "История финансов СССР" М. Наука 1978 г.

 29. Зварич В.В ."Нумизматический словарь" изд 3-е г.Львов "Высшая школа", 1978г.

 30. Злобин И.Д. и др. Деньги, кредит и финансы в социалистическом обществе. М., Финансы, 1975 г.

 31. "История России с древнейших времен до 1861 года" уч. пособие Воронеж, 1994 г.

 32. Красавина Л.Н. и др."Денежное обращение и кредит при капитализме" 3-е изд.М. Финансы и статистика 1989.

 33. Маркс К. Капитал" тт 2-3 из ПСС К. Маркса и Ф.Энгельса 2-е изд.

 34. Матюхин Г.Г. "Мировые финансовые центры" М.Международные отношения 1979г.

 35. "Мир денег" - краткий путеводитель по денежно-кредитной и налоговой системам Запада" М.: АО "Развитие" 1992 г.

 36. Михайлевский Ф.И. " История денег и кредита", хрестоматия. Издание Коммунистического Университета им Я.Свердлова - М., 1925г.

 37. Михалевский Ф.И "Очерки истории денег и денежного обращения" Госфиниздат 1948 г.

 38. Михалевский Ф.И. "Золото в системе капитализма после второй мировой войны" М. Изд. АНСССР 1952 г.

 39. Нечаев Г.М. "Монеты России (от Древней Руси до 1917 г.)" - Омское кн. изд-во, 1994г.

 40. Падалкина Л.С. "Современная денежно-кредитная система капитализма"М.Изд. ВЗФЭИ, 1982 г.

 41. Святоловский В. "Происхождение денег и дензнаков" М. 1923 г.

 42. Спасский И.Г."Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк" - Л. "Аврора" 1970г.

 43. "Советская историческая энциклопедия" под ред. Жукова Е.М. т.5 (с.116-117) М. Изд."Советская Энциклопедия" 1979 г.

 44. Советкий энциклопедический словарь М. Советская энциклопедия, 1978г.

 45. Федоренко В.М. Федоренко А.В. "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" - Киев, Выща Школа 1989 г.

 46. Финансы капитализма" под ред. Б.Г.Болдырева М.Финансы и статистика 1990г.

 47. "Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года" (уч. пособие). 1980 г.

 48. Хромов П.А "Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции" - М.Наука 1967 г.

 49. Хромов П.А. "Экономическая история СССР" - М. Высшая школа 1982г.

 50. Хромов П.А. "Экономическая история СССР" М.Высшая школа 1988г.

 51. "Энциклопедический словарь" т.19, т 16, т 2.под ред. проф. Андреевского И.Е. Издан Ф.А.Брокгаузом(Лейпциг) и И.Е.Ефроном(СПб.) 1890г.

 52. Конохова 3. П., Носова О. В. Инфляция: конспект лекций. Харьков, 1994

 53. Піддубний І. Інфляція: причини, наслідки» методи регулювання (навчаль­ний посібник). К., 1993,

 54. Данод, "Кейнс в 1943: негоциант и пророк" 1987

 55. Данод, "Кейнсенианство и выход из кризиса" 1987

 56. Кейнс "План международного клирингового союза" 1943

 57. Купер "Золотой стандарт: исторические факты и ближайшие перспективы" Brooking Papers on Economic Activity, N 1, 1982

 58. Бумфилд "Денежная политика при международном золотом стандарте" (Princrton Studies, 1959)

 59. Беляев Ю. А. Бюджетный Федерализм: зарубежный опыт // Финансы. 1994. N 10.

 60. Большаков C. В. Финансовая политика и финансовое регулирование экономики переходного периода //Финансы. 1994. № 11.

 61. Булатова А. С. Экономика: учебник. М.: Бек. 1994. Гл. 16. С. 260 — 277.

 62. Игнатьев Д. Налоговой политике нужны четкие приоритеты // Финансовые известия. № 13. 1995.

 63. Князев В. Г., Попов Б. В. Налоги в Австрии // Финансы. 1994. № 8.

 64. Королев Ю. А. Инфляционные процессы и макроэкономические показатели " Финансы." № 11.

 65. Пансков В.Г. Главное — финансовая стабилизация // Финансы. 1994. № 12.

 66. Родионова В. М. Бюджетная реформа: содержание и проблемы // Финансы. 1994. № 8.

 67. Родионова В. М. Финансы. М.: Финансы и статистика. 1993.

 68. Финансово-бюджетная политика в 1995 г. "Финансы". 1994. № 12.

 69. Черник Д. Г. Местные налоги // Финансы. 1994. № 10.

 70. Булатов А.С. Экономика. М.: Бек. 1996. Гл. 14

 71. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. М.: Банки и биржи. 1995.

 72. Камаев В.Д. Экономика и бизнес. М.: изд-во МГТУ. 1993

 73. Красавина Л.Н. Инфляция в условиях современного капитализма. М.: Финансы, 1980

 74. Лившиц А. Я. Введение в рыночную экономику. М., 1991. Гл. 7, 8.

 75. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. Киров.: АСА. 1995.

 76. Макроэкономика ( Часть II ) Учебно-методическое пособие ГАСБУ Москва 1994г.

 77. Инфляция: причины и закономерности Вопр. экономики. 1992. № 2.

 78. Современная инфляция: истоки, причины, противоречия. М.: Мысль, 1980.

 79. Белоусовы. Инфляция: факторы, механизм, стратегия преодоления. «Экономист». 1996г. №4.

 80. Илларионов А. Природа российской инфляции. «Вопросы экономики». 1995г. №3.

 81. Никитин С. Инфляция и возможности ее преодоления. «Экономист». 1995. №8.

 82. Теория переходной экономики под ред. В.В. Герасименко. МГУ. 1997г.

 83. М. Сажина. Рынки ресурсов (материалы к лекции). Росс. экон. журн. № 4, 1994 год.

 84. Р. Нуриев, Н. Розанова. Поведение потребителя в рыночной экономике. Вопросы экономики № 1, 1994 год.

 85. Р. Нуриев, С. Авдашева. Базовые экономические понятия. Вопросы экономики № 11, 1993.

 86. Дж. Ф. Стенлейк. Экономикс для начинающих. Москва, издательство “Республика”, 1994.

 87. Микро- и макроэкономика, практикум. АО “Литера плюс”, “Санкт-Петербург оркестр”, 1994

 88. С.И.Соколенко “Современные мировые рынки и Украина” (Киев, “Демос”, 1995(Тайвань)
Схожі:

Ринкові механізми в умовах інфляції iconРинкові механізми в умовах інфляції
Товарно-грошовий обмін та його закони. Ціна, як основа механізму ринкового саморегулювання
Ринкові механізми в умовах інфляції iconТематика контрольних робіт з курсу “ринкові механізми в умовах інфляції”
Товарно-грошовий обмін та його закони. Ціна, як основа механізму ринкового саморегулювання
Ринкові механізми в умовах інфляції iconІнфляції дефляція – зворотний процес, який виражається зниженням середнього рівня цін. Інфляція
Рівень інфляції позначають буквою я. Економісти обчислюють також темп інфляції, який показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція...
Ринкові механізми в умовах інфляції icon«затверджено»
Тема: Фізіологічні механізми втоми. Активний відпочинок І його механізми. Гіпокінезії
Ринкові механізми в умовах інфляції iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
Ринкові механізми в умовах інфляції iconВдосконалення системи моніторингу інфляції в Україні
В статті досліджуються особливості існуючої системи моніторингу інфляції в Україні. Зокрема, за допомогою порівняльного аналізу та...
Ринкові механізми в умовах інфляції iconНові інституційні механізми
Водночас, субнаціональні та локальні органи влади, усвідомлюючи власну неспроможність реалізувати додаткові завдання, шукають механізми...
Ринкові механізми в умовах інфляції icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
України І особливості їх вирішення в умовах перехідної економіки; механізми здійснення міжнародної економічної діяльності; регулювання...
Ринкові механізми в умовах інфляції iconТема: механізми управління та регулювання у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
Основні терміни й поняття: механізми природокористування, екологічна експертиза, екологічний паспорт, екологічний аудит, екологічний...
Ринкові механізми в умовах інфляції iconМетодичні вказівки до практичного заняття " механізми металорізальних верстатів "
Методичні вказівки до практичних занять “Механізми металорізальних верстатів” /Укладач М. М. Коротун. – Суми: Вид – во СумДУ, 2008....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи