Тематичний план дисципліни icon

Тематичний план дисципліни
Скачати 177.56 Kb.
НазваТематичний план дисципліни
Дата08.09.2012
Розмір177.56 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ


Метою дисципліни є вивчення наукових засад і практичних проблем територіальної організації виробництва, зокрема, проблем вдосконалення спеціалізації і комплексного розміщення галузей, раціоналізації виробничо-територіальних зв’язків на основі розвинутого обміну. Пізнання закономірностей розміщення продуктивних сил і комплексоутворення дозволяє розкривати додаткові джерела підвищення продуктивності праці, що має велике значення для прогнозування розвитку економіки України та її регіонів.

Продуктивні сили відіграють визначальну роль у поступальному розвитку суспільства, тому наука про їх розміщення займає особливе місце в системі інших навчальних дисциплін. Рівень продуктивних сил, технологічні і техніко-організаційні взаємозв’язки між різними їх елементами формують певну систему відносин суспільного поділу і кооперації праці. З іншого ж боку, ступінь зрілості виробничих відносин, їх відповідність рівню розвитку продуктивних сил забезпечує невпинне зростання останніх. Більшість дисциплін, які передбачені програмою підготовки економістів і фахівців з фінансів та кредиту, ставлять за мету вивчення різних аспектів виробничих відносин. Саме через безпосередній зв’язок продуктивних сил і виробничих відносин навчальна дисципліна пов’язана з цілим рядом інших, зокрема, з такими як менеджмент (відносини організації і управління), маркетинг (відносини розподілу та обміну) тощо.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
^ Кількість годин
Теми

Всього

з них


лекції

семінари

Індивід.

самостійна робота

1.

Предмет і методи курсу, його структура

4

2

-

-

2

2.

Закономірності та фактори розміщення продуктивних сил

5

2

2

1

-

3.

Територіальна організація господарства і економічне районування

4

2

-

-

2

4.

Населення і трудові ресурси

5

2

2

1

-

5.

Природно-ресурсний потенціал

5

2

2

1

-

6.

Міжгалузеві територіально-виробничі комплекси в структурі господарства

4

2
-

2

7.

Паливно-енергетичний комплекс

5

2

2

1

-

8.

Металургійний комплекс

4

2

2

-

-

9.

Комплекс хімічних і нафтохімічних виробництв

4

2

-

-

2

10.

Машинобудівний комплекс

7

4

2

1

-

11.

Лісовиробничий комплекс

4

2

-

-

2

12.

Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку

4

2

-

-

2

13.

Будівельний комплекс

5

2

2

1

-

14.

Агропромисловий комплекс

5

2

2

1

-

15.

Транспортний комплекс. Звязок та інформаційна мережа

4

2

-

-

2

16.

Підприємства та організації невиробничої сфери. Зони відпочинку та туризму

4

2

-

-

2

17.

Продуктивні сили економічних районів

4

2

-

-

2

18.

Зовнішньоекономічні звязки і розвиток та розміщення продуктивних сил.

4

2

-

-

281

38

16

7

20


^ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Теми і деталізовані плани лекцій, використані джерела


Тема 1. Предмет і методи курсу, його структура (2 год.).

1.1. Предмет курсу.

Територіальний поділ праці і розміщення продуктивних сил. Місце курсу в системі наукових дисциплін, його звязок з економічною теорією і статистикою, економікою окремих галузей господарства тощо. Значення курсу в професійній підготовці студентів.

1.2. Методи курсу

Загальнонаукові методи. Власні методи - балансовий, нормативний, картографічний, оптимізації тощо.

1.3. Структура курсу.

Теоретичний розділ курсу. Складові практичного розділу курсу: продуктивні сили регіонів; продуктивні сили господарських комплексів.

Використані джерела: 8.2.4; 8.2.7.


Тема 2. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил (2 год.).

2.1. Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил.

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення продуктивних сил, їх об'єктивний характер. Комплексність розміщення продуктивних сил, соціальні спрямованість, економічна доцільність.

2.2. Фактори розміщення продуктивних сил.

Економіко-географічний фактор розміщення продуктивних сил, природно-ресурсний, техніко-економічний, соціально-економічний, екологічний.

2.3. Економічне обгрунтування і методи оцінки ефективності розміщення продуктивних сил.

Використані джерела.8.2.4; 8.2.5; 8.2.7; 8.3.8.


Тема 3. Територіальна організація господарства і економічне районування (2 год.)

3.1. Адміністративно-територіальний поділ України як структур­на основа районування.

3.2. Обєктивний характер формування економічних районів.

Соціально-економічні та виробничо-технічні зв'язки регіонів як передумова створення економічних районів. Визначення поняття «економічний район».

3.3. Сучасна мережа економічних районів.

Обгрунтування мережі економічних районів і їх найменування. Порівняльна характеристика господарської діяльності економічних районів. Районні господарські комплекси і їх типи.

Використані джерела: 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.7; 8.3.2.


Тема 4. Населення і трудові ресурси (2 год.)

4.1. Населення і його вплив на розміщення продуктивних сил.

Роль населення в територіальній організації господарства. Чисельність населення і сучасні тенденції природного руху. Розміщення і щільність населення по регіонах. Міграція населення та її види.

4.2. Склад населення.

Національний склад населення. Міське і сільське населення. Урбанізація. Типи міст. Агломерація населених пунктів. Екологічні проблеми великих міст.

4.3. Трудові ресурси, їх склад і розміщення.

Структура і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями господарства. Баланс трудових ресурсів. Трудоресурсна ситуація в країні і регіонах. Забезпечення ефективної зайнятості в умовах ринкової економіки.

Використані джерела: 8.1.2; 8.1.7; 8.2.2; 8.2.7; 8.3.10; 8.5.1.


Тема 5. Природно-ресурсний потенціал.

5.1. Природно-ресурсний потенціал і його оцінка.

Склад природних ресурсів та природних умов, кількісна та якісна їх оцінка. Балансові, промислові, геологічні та природні запаси сировини і палива, забезпеченість ними власних потреб.

Природно-ресурсний потенціал економічних районів.

5.2. Ресурсозбереження.

Ресурсозбереження - головний напрямок раціонального використання природних ресурсів і економії суспільної праці. Основні напрямки ресурсозбереження і шляхи їх реалізації.

5.3. Екологічні проблеми використання природних ресурсів.

Екологічні проблеми відкритого і підземного видобування сировини та палива, народногосподарського використання води та грунтів і шляхи їх вирішення.

Використані джерела: 8.1.1; 8.1.4; 8.1.9; 8.1.10; 8.1.11; 8.1.12; 8.1.15; 8.2.1; 8.2.7; 8.2.8; 8.3.1; 8.3.8; 8.3.14; 8.5.1.


Тема 6. Міжгалузеві територіально-виробничі комплекси в структурі господарства (2 год.)

6.1. Структура національної економіки.

Функціонально-галузева структура національної економіки. Основні сфери і галузі господарства.

6.2. Виробничий і науково-технічний потенціал.

Кількісна та якісна характеристика основних виробничих фондів галузей господарства.

Структура науково-технічного потенціалу: наука фундаментальна, галузева, заводська. Національна Академія Наук як центр фундаментальних досліджень. Галузеві академії наук. Проблеми розвитку науки в сучасних умовах.

6.3. Міжгалузеві територіально-виробничі комплекси госпо­дар­ства України.

Територіально-виробниче комплексоутворення і його значення для удосконалення системи управління господарством. Загальна характеристика провідних міжгалузевих територіально-виробничих комплексів господарства України.

Використані джерела: 8.1.6; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.7; 8.3.13; 8.5.1.


Тема 7. Паливно-енергетичний комплекс (2 год.).

7.1. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) і його структура.

Провідна роль ПЕК в національній економіці. Вплив ПЕК на територіальну організацію господарства. Структура ПЕК.

7.2. Паливна промисловість.

Розміщення промисловості вугільної, нафтової, газової, торфяної. Паливний баланс і його оптимізація.

7.3. Електроенергетика.

Потужності тепло-, гідро-, атомної енергетики і їх розміщення. Перспективи розвитку енергетики. Розвиток альтернативних видів електроенергетики.

Використані джерела: 8.1.11; 8.11.19; 8.2.7; 8.3.9; 8.3.15; 8.3.16; 8.3.17; 8.5.1.


Тема 8. Металургійний комплекс (2 год.)

8.1. Металургійний комплекс і його структура.

Місце металургійного комплексу в економіці. Структура металургійного комплексу.

8.2.Чорна металургія.

Сировинна база чорної металургії. Розміщення гірничо-збагачувальних комбінатів, коксохімічного виробництва, підприємств з виплавки металу та виготовлення прокату і трубної продукції. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії.

8.3. Кольорова металургія.

Основні галузі кольорової металургії. Розміщення сировинної бази і підприємств з виплавки металу та виготовлення прокату кольорових металів. Проблеми та перспективи розвитку кольорової металургії.

Використані джерела: 8.2.7; 8.3.7; 8.3.12; 8.5.1.


Тема 9. Комплекс хімічних і нафтохімічних виробництв (2 год.)

9.1. Гірничо-хімічна промисловість.

Сировинна база хімічної промисловості і її розміщення.

9.2. Хімічна промисловість.

Розміщення підприємств основної хімії (виробництво мінеральних добрив, кислот тощо). Розміщення хімії органічного синтезу. Проблема і шляхи розвитку хімічної промисловості.

9.3. Нафтохімічна та гумоасбестова промисловість.

Розміщення підприємств нафтохімічної та гумоасбестової промисловості, етапи та перспективи їх розвитку.

Використані джерела: 8.2.7; 8.3.8; 8.3.12; 8.5.1.


Тема 10. Машинобудівний комплекс (4 год.)

10.1. Структура машинобудівного комплексу.

Значення машинобудування для економічного розвитку. Галузі машинобудування: машинобудування транспортне, сільськогосподарське і тракторне, будівельно-шляхове і комунальне, по виробництву устаткування для металургійної та хімічної промисловості, енергетичне машинобудування і електротехнічна промисловість, приладобудування і виробництво обчислювальної техніки, верстатобудування, інструментальна промисловість.

10.2. Розміщення і стан розвитку галузей машинобудування.

Основні райони і центри машинобудування. Техніко-економічні показники продукції машинобудування (матеріало-, енерго-, трудомісткість тощо).

10.3. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного ком­плексу.

Вдосконалення спеціалізації та кооперування в галузях машинобудівного комплексу. Підвищення техніко-економічного рівня і збільшення експорту продукції машинобудування.

Використані джерела: 8.1.20; 8.1.21; 8.2.7; 8.3.4; 8.3.12; 8.4.3; 8.5.1.


Тема 11. Лісовиробничий комплекс (2 год.)

11.1. Структура лісовиробничого комплексу.

Місце лісовиробничого комплексу в господарському комплексу країни. Галузі лісовиробничого комплексу: промисловість лісозаготівельна і лісопильна, деревообробна і меблева, лісохімічна і целюлозно-паперова.

11.2. Розміщення і стан розвитку галузей лісовиробничого комплексу.

Економічна оцінка лісових ресурсів. Основні райони лісозаготівель, розташування підприємств деревообробки, меблевої та целюлозно-паперової промисловості. Техніко-економічні показники діяльності підприємств лісовиробничого комплексу.

11.3. Проблеми і перспективи розвитку лісовиробничого комплексу.

Вирішення проблеми забезпечення підприємств лісовиробничого комплексу власною сировиною. Переоснащення підприємств, підвищення якості та конкурентноспроможності продукції лісовиробничого комплексу.

Використані джерела: 8.1.10; 8.2.7; 8.3.5; 8.5.1.


Тема 12. Комплекс галузей з виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку

12.1. Структура комплексу галузей виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку.

Забезпечення населення товарами широкого вжитку - кінцева мета матеріального виробництва. Галузі з виробництва товарів широкого вжитку: промисловість легка (текстильна, швейна, шкіряна, взуттєва тощо), порцеляново-скляна, поліграфічна, медична, місцева, з виробництва побутової техніки.

12.2. Розміщення і стан розвитку галузей з виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку.

Наближеність до споживача - основна особливість розміщення підприємств з виробництва товарів широкого вжитку. Стан виробництва товарів широкого вжитку в умовах сучасної економічної кризи.

12.3. Проблеми і перспективи розвитку галузей виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку.

Завдання структурної і організаційної перебудови галузей і підприємств з виробництва товарів широкого вжитку та впровадження сучасної техніки в умовах зростаючої конкуренції з боку зарубіжних товаровиробників.

Використані джерела: 8.2.7; 8.4.2; 8.5.1.


Тема 13. Будівельний комплекс (2 год.)

13.1. Структура будівельного комплексу.

Визначальна роль будівельного комплексу у створенні основних фондів виробничого та невиробничого призначення. Галузі будівельного комплексу: будівництво капітальне (промислове, цивільно-житлове, транспортне, гідротехнічне тощо), виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і деталей.

13.2. Розміщення і стан розвитку будівельного комплексу.

Сировинна база будівельного комплексу. Наближеність підприємств та організацій будівельного комплексу до виробничого та цивільного споживача. Зменшення обсягів капітального будівництва та попиту на будівельні матеріали і конструкції в сучасних умовах.

13.3. Проблеми і перспективи будівельного комплексу.

Вирішення проблем незавершеного будівництва, спорудження житла, ремонту та реконструкції основних фондів виробничого і невиробничого призначення, покращання якості будівельних матеріалів і виробів - основна передумова підвищення ефективності будівельного комплексу.

Використані джерела: 8.1.5; 8.1.7; 8.2.7; 8.5.1.


Тема 14. Агропромисловий комплекс.

14.1. Структура агропромислового комплексу.

Значення агропромислового комплексу в економічному розвитку країни та забезпеченні потреб населення в продуктах харчування. Структура агропромислового комплексу: сільське господарство (рослинництво, тваринництво); транспортування, заготівля і первинна обробка сільськогосподарської продукції; галузі харчової промисловості (промисловість м'ясна, молочна, рибна, цукрова, борошномельно-крупяна, хлібопекарна тощо); галузі з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства.

14.2. Розміщення і стан розвитку агропромислового комплексу.

Залежність спеціалізації сільськогосподарського виробництва і, відповідно, розташування переробних підприємств, від природних умов (якість і зволоженість грунту, кліматичні умови тощо). Орієнтація тваринництва і овочівництва на споживача. Недоліки організації матеріально-технічного забезпечення сільського господарства і галузей з переробки її продукції.

14.3. Проблеми і перспективи агропромислового комплексу.

Проблеми і перспективи реформування аграрних відносин в Україні. Нові форми колективної співпраці. Розвиток фермерства. Впровадження сучасних інтенсивних технологій в рослинництві і тваринництві. Збільшення виробництва вітчизняної сільгосптехніки.

Удосконалення організаційно-економічних форм матеріально-технічного забезпечення сільського господарства.

Використані джерела: 8.1.1; 8.1.22; 8.2.7; 8.4.5; 8.5.1.


Тема 15. Транспортний комплекс. Зв'язок та інформаційна мережа (2 год.)

15.1. Структура транспортного комплексу.

Економіко-географічне положення України і значення транспортного комплексу в її економіці. Структура транспортного комплексу: транспорт наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний), водний (морський, річковий), повітряний.

15.2. Розміщення і стан розвитку транспортного комплексу.

Залежність структури транспортної мережі від економічних і виробничих звязків регіонів та економічних районів. Обсяги вантажних та пасажирських перевезень (за видами транспорту). Техніко-економічні показники окремих видів транспорту.

15.3. Проблеми і перспективи розвитку транспортного комплексу.

Підвищення ефективності перевезень за рахунок раціоналізації транспортно-економічних зв'язків і взаємопотоків. Технічне переозброєння транспортного комплексу і впровадження транспортних засобів вітчизняного виробництва. Розширення міжнародних перевезень.

15.4. Зв'язок та інформаційна мережа.

Зростання ролі зв’язку та інформаційного обслуговування в умовах науково-технічного і економічного прогресу. Галузі зв'язку: радіозв'язок, телефонний, телеграфний, телебачення, компютерні мережі, поштовий звязок. Значення преси в інформаційному обслуговуванні.

Особливості розміщення і застосування засобів зв'язку у виробничій та невиробничій сферах. Відставання у використанні засобів звязку від сучасних вимог.

Розвиток технічної бази і впровадження сучасних засобів звязку та прогресивних інформаційних технологій. Розвиток вітчизняного виробництва технічних засобів зв'язку.

Використані джерела: 8.1.3; 8.1.14; 8.1.17; 8.1.18; 8.1.20; 8.1.21; 8.2.7; 8.3.6; 8.4.1; 8.4.4; 8.5.1.


Тема 16. Підприємства та організації невиробничої сфери. Зони відпочинку та туризму

16.1. Структура невиробничої сфери.

Значення невиробничої сфери у відтворювальному процесі. Структура невиробничої сфери: торгівля, побутове обслуговування, освіта, культура, охорона здоров»я, фізкультура і спорт.

16.2. Розміщення і стан розвитку підприємств і організацій невиробничої сфери.

Особливості регіонального розміщення підприємств і організацій невиробничої сфери. Концентрація обєктів невиробничої сфери у великих містах. Недостатність державного фінансування невиробничої сфери в сучасних умовах.

16.3. Проблеми і перспективи розвитку невиробничої сфери.

Комерціалізація діяльності у невиробничій сфері. Особливості та перспективи запровадження платної освіти та медицини. Заходи з підтримки державою соціально вразливих прошарків населення.

16.4. Місце рекреації в системі умов та засобів відтворення трудових ресурсів.

Структура рекреаційного потенціалу: природно-територіальні комплекси, у т.ч. національні і природні парки; культурно-історичні і туристичні комплекси; лікувально-санаторні курорти і курортні зони.

Забезпечення збереження і подальшого розвитку зон відпочинку та туризму. Покращання економічних умов життя людей як передумова інтенсивного користування рекреаційними ресурсами. Розвиток національного і міжнародного туризму

Використані джерела: 8.1.3; 8.1.8; 8.1.16; 8.2.7; 8.3.1; 8.3.3; 8.5.1.


Тема 17. Продуктивні сили економічних районів.

17.1. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал економічних районів.

17.2. Місце і спеціалізація економічних районів в системі територіального поділу праці.

Економіка району - ланка єдиного господарського комплексу України. Особливості формування територіально-виробничого комплексу району.

17.3. Комплексний соціально-економічний розвиток економічних районів в умовах ринкових відносин.

Використані джерела: 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.7; 8.2.8; 8.3.2.


Тема 18. Зовнішньоекономічні зв'язки і розвиток та розміщення продуктивних сил.

18.1. Економічна інтеграція і міжнародний поділ праці в сучасних умовах.

Вплив міжнародного поділу праці на формування національної структури продуктивних сил.

18.2. Розвиток форм зовнішньоекономічних зв'язків України.

Зовнішня торгівля - провідна форма зовнішньоекономічних зв'язків. Обсяги зовнішньої торгівлі, територіальна і товарна структура експорту та імпорту. Перспективи поліпшення структури зовнішньої торгівлі.

Здійснення інвестиційних проектів.

Розвиток науково-технічного співробітництва. Розвиток співробітництва в сфері охорони навколишнього середовища.

18.3. Створення вільних економічних зон як чинник залучення іноземних інвестицій і розвитку продуктивних сил регіону.

Використані джерела: 8.2.6; 8.2.7; 8.3.12; 8.3.13; 8.3.14; 8.5.1.


Схожі:

Тематичний план дисципліни iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план дисципліни iconЗміст с. Вступ Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Тематичний план дисципліни iconІІ. Тематичний план дисципліни

Тематичний план дисципліни iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план дисципліни iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для І курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план дисципліни iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «дерматовенерологія»

Тематичний план дисципліни iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «дерматовенерологія»

Тематичний план дисципліни iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план дисципліни iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план дисципліни iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план дисципліни iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи