Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” icon

Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Скачати 86.84 Kb.
НазваМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Дата08.09.2012
Розмір86.84 Kb.
ТипДокументи

МЕТА І ЗАВДАННЯ

з курсу “Стратегічне управління”

Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві. Стратегічне управління являє собою новий напрям діяльності менеджерів, суть якого полягає в тому, щоб окрім довгострокових /стратегічних/ планів необхідно розробляти структури управління, системи і механізм взаємодії окремих планів, спрямованих на забезпечення довгострокової стратегії на перемогу в конкурентній боротьбі і створенні управлінського інструментарію для втілення цих стратегій в життя.

Нині стратегічне управління - одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями 6.0500200, 7.050201, 8.050201- Менеджмент організацій.

Завданням курсу є ознайомлення студентів із основами теорії стратегічного менеджменту, концепцією інтегрального підходу до діяльності суб'єктів господарювання в умовах конкуренції і зростання невизначеності, впливу зовнішніх факторів, методами реалізації основоположного концептуального принципу " від майбутнього до сучасного, а не від минулого до майбутнього ".

Оволодіння основами стратегічного управління буде сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх уміння бачити перспективу, приймати обгрунтовані стратегічні рішення і організувати їх виконання.


^ ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Концептуальні основи стратегічного менеджменту

Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах. Етапи розвитку корпоративного планування. Суть і значення стратегічного менеджменту. Вихідні поняття і ключові аспекти стратегічного менеджменту. Концепція стратегії. Стратегія як сукупність цілей, методів і засобів найбільш суттєвих напрямів довгострокового розподілу ресурсів і розвитку організації. Теорія і принципи стратегічного менеджменту. Орієнтація на майбутнє, на противагу екстраполяції минулого, на перемогу в конкурентній боротьбі. Постійне врахування змін зовнішнього середовища. Безперервний перегляд і оновлення проблем та їх пріоритетності.


Тема 2. Головні складові стратегічного менеджменту

Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Проста, функціональна та дивізіональна структура управління. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії. Порівняльна характеристика стратегічних рішень. Зміст та структура стратегічного менеджменту. Схема процесу стратегічного менеджменту. Характеристика типів стратегічного менеджменту і умов їх ефективності.


Тема 3.^ Аналіз оточуючого середовища і проблем стратегічного розвитк

Поняття навколишнього середовища (зовнішніх умов). Взаємодія організації і навколишнього середовища. Характерні особливості навколишнього середовища: невизначеність, складність, динамізм, надзвичайна щедрість навколишнього середовища. Аналіз зовнішнього середовища організації. Управління елементами навколишнього середовища. Аналіз безпосереднього оточення організації. Характеристика галузі. Модель галузевої конкуренції за Портером.

Внутрішнє оточуюче середовище. Діагностика змінюваності умов. Визначення агресивності стратегії підприємства і можливостей. Аналіз досягнутого рівня і перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Аналіз сильних і слабких сторін колективу, можливостей його успішного розвитку, а також можливих труднощів. Оцінка наслідків реалізації задач стратегічного розвитку. Методи і прийоми аналізу Метод СВОТ,проблем стратегічного розвитку. Методи і прийоми стратегічного розвитку. Інструменти управління набором видів діяльності. Матриця СВОТ, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю.


Тема 4. ^ Обгрунтування місії та стратегічних цілей підприємства

Поняття місії як філософії і смислу існування організації. Роль місії в управлінському процесі. Носії інтересів та фактори розробки місії. Спрямованість і коло потреб, що задовольняє підприємство, сукупність споживачів, продукція (послуги), що виробляється, конкурентні переваги. Взаємозв”язок місії і ринку, який обслуговує підприємство. Місія та СЗГ. Конкретні приклади місії підприємства, їх використання та корекція.

Цілі і стратегічні критерії. Система цілей підприємства. Цілі довгострокового розвитку. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей. Соціальна роль підприємства. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей. Цілі розвитку підприємства і маркетинг. Погодження задач підприємства. Методи виявлення і аналізу цілей. Прогноз поетапного досягнення цілі, оцінка рівня і структури витрат, аналіз стійкості стратегій за можливих дій конкурента. Оцінка основних цілей: збалансування, зростання, збільшення масштабу довгострокової і короткострокової прибутковості та досягнення їх балансу, зменшення вразливості. Стратегічні критерії: антициклічність, різні соціальні та екологічні умови, ресурси, більш високі темпи росту, передова технологія, продовження життєвого циклу запиту і технології, конкурентні переваги тощо.


Тема 4. ^ Система стратегій підприємства

Суть та класифікація стратегій в теорії менеджменту. Види стратегій розвитку бізнесу. Основні підходи до розробки стратегії. Стратегія концентрованого зростання, стратегія інтегрованого зростання, стратегія диверсифікованого зростання, стратегія скорочення. Глобальні стратегії конкуренції і принципи стратегічних кривих. Стратегія мінімізації затрат. Вертикальна і горизонтальна стратегія диференціації. Стратегія фокусування, інновацій і оперативного реагування. Стратегія відкачки капіталу і ліквідації, зміни курсу і реструктуризації. Стратегія міжнародної диверсифікації. Функціональні стратегії. Основні види наступальних і оборонних стратегій. Стратегія вертикальної інтеграції. Стратегія конкуренції на різних етапах життєвого циклу товару. Стратегія підприємства відносно суспільства. Творча стратегія і холдінг-стратегія, стратегія “зняття вершків”. Стратегія за рівнем витрат на стимулювання збуту і за політикою цін: інтенсивного маркетингу, вибіркового проникнення, широкого проникнення, пасивного маркетингу, ризику. Проблеми досягнення стратегій. Вплив обмежень. Поняття стратегічної піраміди. Аналіз “поля сил”. Методи оцінки стратегій.


Тема 5. ^ Виконання та контроль стратегії

Основні завдання вищого керівництва організації на стадії виконання стратегії. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури. Особливості окремих типів структур управління. Поняття організаційної структури. Організаційна культура як об’єкт стратегічних змін. Фактори, що впливають на організаційну культуру. Стратегічні зміни в організації. Матриця “зміна-супротив”. Методи проведення змін. Організаційна структура, як засіб досягнення цілей організації. Способи формування та мобілізації ресурсів на стадії виконання стратегії. Завдання стратегічного контролю. Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації. Основні показники за якими проводиться стратегічний контроль.


Тема 6. Управлінський аналіз в стратегічному менеджменті

Суть та необхідність проведення управлінського аналізу. Базові показники оцінки ефективності діяльності підприємства. Методологічні принципи управлінського аналізу та рівні його проведення. Методи управлінського аналізу. Соціокультурні та ситуаційні проблеми розвитку підприємств. Визначення стратегічних ресурсів організації та сфер її діяльності. Оцінка організаційних можливостей підприємства. Визначення сильних та слабких сторін багатогалузевої та однопрофільної організації. Конкурентні переваги підприємства. Стратегічні ресурси та потенціал підприємства. Можливі підходи до визначення структури управлінського аналізу: система McKincey, “ланцюжок цінностей” Портера, підхід Омае. Проблеми управлінського аналізу при розробці стратегії підприємства


Тема 7. Портфельний аналіз в стратегічному менеджменті

Суть, мета та основні етапи портфельного аналізу. Основні методи та прийоми портфельного аналізу. Матриця портфельного аналізу. Процес портфельного аналізу. Модифікована матриця Бостонської консалтингової групи. Матриця McKincey-General Electric та фірми Arthur D. Little. Фактори привабливості ринку та стратегічного стану бізнесу. Характеристика конкурентних позицій бізнес одиниць. Характеристика стадій життєвого циклу галузі. Матриця Ансоффа та трьохвимірна схема Абеля. Стратегічні рекомендації моделі Ансоффа: стратегії удосконалення діяльності, товарна експансія, стратегія розвитку ринку, стратегія диверсифікація. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теми

Найменування теми

Лекції

Кількість годин

Семінарські (практичні) заняття кількість годин

РазомКонцептуальні основи стратегічного менеджменту

4

-

4Головні складові стратегічного менеджменту

2

-

2Аналіз оточуючого середовища і проблем стратегічного розвитку

4

-

4Обгрунтування місії та стратегічних цілей підприємства

2

-

2Система стратегій підприємства

2

-

2Виконання та контроль стратегії

2

-

2Управлінський аналіз в стратегічному менеджменті

2

-

2Портфельний аналіз в стратегічному менеджменті

2

-

2Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства
4

4Стратегічна оцінка прогнозованих витрат виробництва
2

2Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства
4

4Стратегія структури капіталу підприємства.
2

2Розробка інвестиційної стратегії підприємства
4

4Всього

20

16

36
Схожі:

Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconПрограма З курсу Стратегічне управління
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconЗавдання з курсу “Стратегічне управління” Завдання 1
Нещодавно генеральний директор Верхнєдніпровського горнометалургійного комбінату А. Сокіл одержав з Мадриду такий лист
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconСемінарські та практичні заняття з курсу “Стратегічне управління” автор Діброва А. Д
Суть І значення стратегічного управління. Групова дискусія особливості стратегічного управління в Україні
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconУчебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2002. 415с
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconВ. С. Шевченко Н. С. Віноградська Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством»
Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу заочної форми навчання (спеціаліст) напряму підготовки 050107 Економіка...
Мета І завдання з курсу “Стратегічне управління” iconКонспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління" для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи