Міжнародний Соломонів університет icon

Міжнародний Соломонів університет
Скачати 463.42 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет
Сторінка1/3
Дата08.09.2012
Розмір463.42 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

215


Міжнародний Соломонів університет

Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза

«Судова бухгалтерія»

навчальна програма

Укладач: к.в.н., доц., Щирський В. А.

Київ-2002


Вступ

В умовах корінних перетворень в зв’язку з переходом до ринкових відносин та формування нових законодавчих актів соціально-економічних відносин, а також по причині формування великої кількості нових підприємств при відсутності чіткої узгодженої нормативної бази виникає дуже багато непорозумінь як між підприємствами, підприємцями і найманими працівниками, так і підприємствами і державою. В таких економічних ситуаціях, як конфліктних, так і неконфліктних, виникає необхідність перш за все дійти до істини, добитись не тільки згоди, а і справедливості, дотримання законодавства. Тому ні в кого не виникає сумніву в необхідності формування нових соціально-економічних відносин в державі з новим соціально-економічним устроєм. Одним із основних шляхів пізнання істини чи хоча б наближення до істини в соціально-економічних відносинах є експертиза, економічна експертиза, і зокрема бухгалтерська експертиза, найбільшим проявом якої є судово-бухгалтерська експертиза, що виникає на знані юридичних та економічних знань і взаємовідносин. Крім того, участилися випадки економічних зловживань і т. п. з метою незаконного забезпечення не лише окремих фірм, а і конкретних фізичних як посадових так і непосадових осіб. А це значить, що життя все частіше вимагає негайного втручання правоохоронних органів в господарську діяльність: яка в свою чергу вимагає неабияких знань бухгалтерського обліку та вмінь користуватись матеріалами обліку при розслідуванні економічних правопорушень. Всьому цьому можна навчитись, вивчаючи дисципліну «Судова бухгалтерія».

Основною метою викладання дисципліни «Судова бухгалтерія» є:

• на базі набутих знань з юриспруденції, економічних дисциплін та набуття знань бухгалтерського обліку і економаналізу навчити студентів логічно мислити, досліджувати ті чи інші конфліктні соціально-економічні явища, щоб зробити правильний висновок і дати правильну оцінку тим господарським операціям і явищам, що відображені безпосередньо в бухгалтерських документах і регістрах;

• розвиток здібностей студентів до науково-дослідної діяльності, самостійності та відповідальності в роботі;

• формування професійних навичок та здібностей у майбутніх фахівців в дослідженні економічних процесів та окремих господарських операцій;

• підвищити на цій основі адаптованість студентів до умов ринкових відносин.


^ Навчальна програма

Тема 1. Судова бухгалтерія в правоохоронній діяльності

Роль бухгалтерського обліку і звітності в стабілізації та розвитку національної економіки України. Господарська діяльність та її документальне оформлення. Бухгалтерські документи, як основне джерело інформації в правоохоронній діяльності. Судова бухгалтерія як джерело економічних знань та доказів правозаконності чи кримінальності в діяльності фізичних та юридичних осіб. Основний зміст судової бухгалтерії та її зв’язок з іншими дисциплінами і науками. Місце судової бухгалтерії в правоохоронній діяльності.

^ Тема 2. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії

Багатоукладна національна економіка України та ускладнення правоохоронної діяльності у сфері боротьби з економічною злочинністю. Необхідність оволодіння спеціальними економічними знаннями у сфері правоохоронної діяльності. Латентний (замаскований) характер кримінальних злочинів та викриття їх шляхом використання обліково-бухгалтерської та іншої документації.

Предмет судової бухгалтерії та об’єкти. Метод судової бухгалтерії. Способи і прийоми судової бухгалтерії. Загальнонаукові способи і прийоми. Часткові (конкретно-економічні) способи і прийоми: економічний аналіз, бухгалтерський аналіз, економіко-математичні методи, відновлення натурально-вартісного обліку товарно-матеріальних цінностей, прийоми зворотної калькуляції, контрольного порівняння залишків та інші аналітико-розрахункові прийоми. Прийоми документального контролю: дослідження окремого документа, зустрічна перевірка, зіставлення, взаємний контроль. Методика фактичного контролю – контрольний запуск сировини і матеріалів, лабораторний аналіз, комісійна прийомка та відвантаження матеріальних цінностей, інвентаризація.

Головне призначення методу судової бухгалтерії. Основні завдання судової бухгалтерії. Використання матеріалів судової бухгалтерії. Структура та послідовність вивчення судової бухгалтерії.

^ Тема 3. Поняття господарського обліку. Види, вимірники, предмет і метод

Необхідність обліку господарських процесів та майна на підприємствах. Господарський облік. Загальні поняття та функції обліку. Принципи, завдання господарського обліку, його роль. Вимоги, що ставляться до господарського обліку. Вимірники, що використовуються в господарському обліку. Види господарського обліку. Єдина система господарського обліку. Наука бухгалтерського обліку.

Поняття про предмет бухгалтерського обліку: галузь (область) діяльності, де застосовується бухгалтерський облік;

відбиття процесу соціально-економічного відтворення;

підприємство, основна ланка застосування бухгалтерського обліку. Представлення господарських фактів на основі теорії двоїстості (подвійності).

Господарські факти та їх ділення на явища та процеси:

факти-явища:

за функціональною ознакою як носії ознак вартості;

за належністю до власності (джерелами утворення та призначення):

як носіїв ознак права власності;

факти-процеси:

придбання (надходження, залучення до господарювання, купівля);

затрат, використання;

відчуження (продаж, передача, вилучення з господарства). Класифікація господарських фактів:

класифікація господарських фактів-явищ – за їх функціональною ознакою (ролі, складу та розміщенню, розташуванню) як носіїв вартості;

класифікація господарських фактів-явищ – за їх належністю до джерел утворення та права власності;

класифікація господарських фактів-процесів по відношенню до соціально-економічного відтворення;

придбання (купівля, залучення);

виробництва та іншої діяльності;

відчуження (продаж, реалізація, вилучення);

розподілу національного доходу.

Визначення предмету бухгалтерського обліку. Критичний аналіз предмета бухгалтерського обліку в літературних джерелах.

Поняття про метод та методологію. Сутність терміну «метод бухгалтерського обліку». Складові елементи. Сутність побудови бухгалтерського обліку.

Передумови побудови бухгалтерського обліку:

сутність побудови;

поняття про передумови побудови;

коротка характеристика передумов. Принципи побудови бухгалтерського обліку:

загальне поняття про принципи;

коротка характеристика основних принципів.

Метод бухгалтерського обліку. Методологія бухгалтерського обліку. Прийоми (способи) бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з принципами та передумовами:

двоїстістю;

вартісним невимірюванням;

доказовістю;

рахунком;

іншими. Загальна схема взаємозв'язку елементів метода бухгалтерського обліку:

проста;

подвійна;

потрійна.

Загальна побудова бухгалтерського обліку як процесу на основі теорії двоїстості (подвійності). Поняття про бухгалтерський процес та його складові елементи. Взаємозв’язок елементів. Структурно-логічна схема бухгалтерського облікового процесу:

до балансу;

балансу до балансу.

Обліковий процес в системі рахунків. Узагальнення даних поточного обліку:

загальні питання;

оборотна відомість рахунків обліку. Заключний баланс господарства та звітність.

^ Тема 4. Прийоми принципу доказовості в бухгалтерському обліку

Зміст принципу доказовості. Що потрібно доказати. Види бухгалтерських доказів.

Первинні докази. Документація в бухгалтерському обліку. Доказовість про господарські факти-явища та процеси. Поняття про облікову інформацію – документ. Носії інформації. Структура носіїв. Класифікація бухгалтерської інформації (види документів, документація). Методика та техніка складання документів – документування. Обробка документів. Поняття про документообіг. Основні напрямки удосконалення документації. Інвентаризація як форма принципу доказовості в бухгалтерському обліку. Суть інвентаризації та її роль. Види інвентаризації та строки її проведення. Методика проведення інвентаризації (загальна). Методика визначення (виявлення) результатів інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в обліку. Заключні роботи з інвентаризації.

Вторинні докази – у бухгалтерського обліку, облікові реєстри. Поняття про реєстрацію первинних документів. Сутність реєстрів як доказів. Доказовість про стан та зміни стану господарських фактів-явищ та процесів – в часі та просторі. Облікові реєстри як носії облікової інформації. Сутність та значення облікових реєстрів. Класифікація облікових реєстрів, хронологічні та системі. Типізація облікових реєстрів, їх стандартизація та уніфікація. Облікові реєстри в умовах автоматизації.

^ Тема 5. Прийоми принципу грошового (вартісного) вимірювання в бухгалтерському обліку

Сутність вимірювання та характеристика вартісних вимірювальників. Оцінка як складовий елемент бухгалтерського обліку:

сутність оцінки;

принципи оцінки господарських фактів;

принципи оцінки господарських явищ;

принципи оцінки господарських процесів. Калькуляція як складовий елемент бухгалтерського обліку:

сутність калькуляції;

види калькуляції;

об’єкти калькуляції;

основні методичні прийоми калькуляції.

Третинні докази у бухгалтерського обліку – звітні форми. Доказовість про результати господарської діяльності. Звітні форми як носії облікової інформації і докази. Сутність та значення звітних форм як доказів. Класифікація звітних форм: внутрішні, зовнішні. Звітні форми в умовах автоматизації.

^ Тема 6. Прийоми принципу двоїстості (подвійності) групування господарських фактів бухгалтерського обліку (балансовий метод)

Поняття про подвійний (балансовий) метод (спосіб, прийом) групування. Сутність двоїстого (балансового) представлення господарських фактів. Структура бухгалтерського балансу:

актив;

пасив.

Двоїсте групування господарських фактів-явищ. Зміст основних розділів балансу:

активу балансу;

пасиву балансу.

Залежність структури та змісту балансу від виду діяльності та галузевих особливостей. Інформаційні та аналітичні властивості бухгалтерського балансу.

Подвійний (двоїстий) характер змін стану господарських фактів-явищ у балансі під впливом господарських операцій (типи операцій). Поняття про господарську операцію. Господарські процеси (операції) та їх характеристика. Види господарських процесів (операцій). Зміни в балансі стану активів та пасивів під впливом господарських операцій. Типізація господарських операцій.

^ Тема 7. Прийом принципу двоїстості відображення господарських фактів в системі рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок як спосіб відображення та систематизації даних про господарські факти: явища та процеси. Поняття про рахунок. Структурна побудова рахунку.

Відображення господарських фактів-явищ та процесів на рахунках бухгалтерського обліку за принципом (методом) двоїстості. Взаємозв'язок рахунків з балансом: активні, пасивні. Взаємозв'язок рахунків з подвійною зміною в балансі. Записи в рахунках. Поняття про рахункові записи. Види рахункових записів. Способи рахункових записів. Модифікація рахункових записів в умовах застосування сучасних обчислювальних машин. Технічні форми бухгалтерських рахунків (форми реєстрів).

Система (класифікація) рахунків бухгалтерського обліку. Постановка питання. Сутність класифікації рахунків бухгалтерського обліку, її необхідність. Підходи до класифікації. Основні ознаки класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку по відношенню до теорії двоїстості балансу: активні, пасивні, балансові, позабалансові. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за структурою (призначенням та будовою). Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за мірою деталізації облічених об’єктів – господарських фактів, явищ та процесів, аналітичні та синтетичні рахунки. Номенклатура рахунків. Розвиток системи рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку, основа його побудови. Основні напрямки вдосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ Тема 8. Варіанти побудови двоїстого відображення господарських фактів-явищ та процесів у системі рахунків

Обліковий процес в умовах наявності тільки аналітичних рахунків. Побудова облікового процесу. Варіанти побудови: простий, складний.

А. За простою системою реєстрації, (без використання термінів «дебет», «кредит»). Загальна побудова простої системи бухгалтерського обліку за методом «журнал-головна». Обліковий процес за простою системою:

Формування первинних доказів; документування. Формування вторинних доказів (реєстрів):

хронологічна реєстрація первинних доказів;

система реєстрації первинних доказів в рахунках;

узагальнення даних поточного обліку.

В. За складною системою реєстрації, (з використанням термінів «дебет», «кредит»). Поняття дебету, кредиту. Відкриття бухгалтерських рахунків за теорією подвійності (двоїстості). Кореспонденція рахунків та бухгалтерські проведення. Методика складання бухгалтерського проведення. Подвійний (двоїстий) запис в системі рахунків (взаємопов’язане та взаємообумовлене відображення господарських фактів – явищ та процесів – по бухгалтерських рахунках). Види бухгалтерських проведень. Узагальнення даних бухгалтерського обліку. Контрольні функції методу подвійності (двоїстості). Помилки в рахункових записах та прийоми їх виправлення.

Обліковий процес в умовах наявності аналітичних та синтетичних рахунків. Характеристика синтетичних рахунків, як системи показників. Вплив наявності синтетичних рахунків на обліковий процес. Види синтетичних рахунків. Структурно-логічна схема облікового процесу в умовах синтетичних рахунків. Елементи системи облікового процесу. Загальна побудова облікового процесу. Методика облікового процесу в системі аналітичних та синтетичних рахунків. Особливості реєстрації господарських фактів:

в журнал реєстрації;

в системі рахунків. Узагальнення даних поточного обліку:

загальні питання;

оборотні відомості рахунків синтетичного та аналітичного обліку. Методика складання та взаємоз’язок оборотних відомостей та балансу господарства в умовах наявності синтетичних та аналітичних рахунків. Помилки в бухгалтерських записах та прийоми їх виправлення.

^ Тема 9. Прийоми досліджень документальної інформації та

матеріалів інвентаризації в правоохоронній діяльності

Документи, вимоги до них. Способи перевірки достовірності документів та дотримання вимог по їх оформленню. Перевірка документів по формі. Перевірка документів по суті. Арифметична перевірка. Таксування документів. Зустрічна перевірка. Перевірка на достовірність. Способи виправлення в документах та перевірка правильності і достовірності виправлень. Групування та накопичення документів. Перевірка відповідності даних бухгалтерського обліку даним первинних документів. Способи виявлення фальшивих (недостовірних) документів та правила їх вилучення. Поглиблена класифікація документів, як якісних так і недоброякісних.

Гласні методи виявлення та документування злочинів, спрямованих проти майна підприємств спеціальні методи економічного аналізу; методи дослідження документів, методи фактичного контролю за господарськими операціями. Економічний аналіз. Джерела економічного аналізу та їх використання. Оперативно-економічний аналіз та основні питання, що вирішуються за його допомогою. Економічно-правовий аналіз та рекомендації по його використанню в правоохоронній діяльності. Шляхи розкриття замаскованих злочинів.

Аналіз документів суцільним і вибірковим методом. Ознаки підробки підписів та документів. Перевірка шрифту, почерків, чорнила, псування захисної сітки або штрихів тексту, порушення структури паперу, розходження чорнил. Застосування методу відновлення кількісно-сумового обліку та основні випадки відновлення.

Інвентаризація, види інвентаризації. Порядок призначення інвентаризації. Місце і дії матеріально-відповідальної особи та контролюючої особи при інвентаризації. Порядок оформлення інвентаризаційних описів. Умови записів в порівняльних відомостях. Порядок отримання письмових пояснень від матеріально-відповідальної особи. Акт інвентаризації. Порядок оприбуткування лишків та списання недостач матеріальних цінностей. Порядок зарахування пересортування матеріальних цінностей. Причини виникнення і утворення пересортування матеріальних цінностей. Порядок розрахунку природних втрат. Порядок визначення розміру шкоди, спричиненої нестачами майна.

Інвентаризація та її наслідки, як один із способів доказів у справах про корисливі правопорушення в економіці.

^ Тема 10. Використання облікових документів та інших облікових матеріалів при виявленні і розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах

Матеріально-технічна база промислового підприємства та нормативно-інструктивні матеріали по використанню та обліку матеріально-технічної бази. Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів. Зношення основних засобів в процесі їх експлуатації та його облік.

Обновлення і надходження основних засобів. Порядок та особливості оцінки основних засобів, що оприбутковуються на баланс. Документальне оформлення та облік надходження та взяття на баланс основних засобів.

Оцінка основних засобів при їх вибутті. Документальне оформлення і облік вибуття основних засобів. Організація контролю за рухом і експлуатацією основних засобів.

Часті випадки корисливих зловживань з основних засобів та способи їх виявлення і розкриття.

Випадки відхилення від норм обліку нематеріальних запасів.

Роль матеріальних ресурсів (виробничих запасів) в діяльності підприємства. Класифікація виробничих запасів. Поняття предметів праці. Основні завдання бухгалтерського обліку предметів праці. Способи оцінки предметів праці, їх умови використання.

Документальне оформлення надходження, переміщення та використання (вибуття) матеріальних цінностей. Організація складського господарства та складського обліку. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних цінностей. Інвентаризація матеріальних цінностей. Контроль повноти оприбуткування та дотримання норм використання матеріальних цінностей.

Найпоширеніші способи скоєння корисливих правопорушень: підміна та розукомплектування окремих інвентарних об'єктів на складі чи в експлуатації і розкрадання матеріальних цінностей шляхом передчасного списання їх з балансу; розкрадання сировини, матеріалів шляхом неповного їх оприбуткування при надходженні від постачальників;

утворення лишків матеріальних цінностей для подальшого їх розкрадання за рахунок списання сировини у виробництво не за фактом їх витрачання, а за нормами і т. д.

^ Тема 11. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань грошових коштів, що скоюються обліково-бухгалтерськими працівниками

Грошові кошти. Завдання обліку грошових коштів. Права, обов'язки та відповідальність касира. Положення (правила) ведення касових операцій. Вимоги до умов збереження грошових коштів у касі. Ліміт каси. Шляхи (потоки) надходження готівки в касу. Правила та документальне оформлення одержання та оприбуткування готівки в касу, що поступила з Банку. Видача та використання готівки з каси. Виплата заробітної плати чи авансу по заробітній платі. Порядок ведення касової книги. Відповідальність за дотримання касової дисципліни зі сторони адміністрації. Бухгалтерський облік касових операцій. Оперативний контроль за обліком і використанням готівки через касу.

Розрахунковий рахунок. Порядок відкриття р/р. Документальне оформлення руху грошей на р/р. Бухгалтерський облік на р/р. Валютний та інші рахунки. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки через підзвітних осіб (готівкові). Авансові звіти та терміни їх оформлення і передачі в бухгалтерію. Оплата витрат на відрядження. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами.

Найбільш поширені способи розкрадання готівки з каси:

розкрадання грошових коштів шляхом привласнення депонованих сум по зарплаті;

розкрадання грошових коштів, призначених для заробітної плати, шляхом підроблення розрахунково-платіжної відомості;

розкрадання готівки грошових коштів з каси шляхом підроблення авансового звіту по відрядженню;

розкрадання готівки грошей, одержаних по чековій книжці банку, шляхом підроблення виписки банку;

розкрадання грошових коштів шляхом часткового або повного їх неоприбуткування по касі підприємства.

^ Тема 12. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу

Сучасна аграрна політика та аграрні відносини на селі та в державі Україна. Форми власності на землю – як основний засіб виробництва та їх права.

Особливості сільськогосподарського виробництва та особливості контролю за збереженням власності та майна.

Специфіка бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

Особливості організації контролю за повнотою оприбуткування, збереженням і використанням різних видів сільськогосподарської продукції: зерна і зернової продукції; молока і молокопродукції; незернової продукції рослинництва; настригу вовни, збору яєць, медозбору та іншої продукції тваринництва; продукції інкубації; приросту тварин; передачі тварин з групи в групу та на реалізацію чи забій; тварин, прийнятих від населення і таке інше.

Особливості бухгалтерського обліку сільськогосподарського вироб­ництва та сільськогосподарської продукції. Особливості калькуляції продукції сільськогосподарського виробництва. Особливості оперативного та оперативно-документального внутрігосподарського та зовнішнього контролю в сільському господарстві.

Найбільш поширена практика розкрадання с/г продукції: створення лишків продукції при її оприбуткуванні; при її сушці, доробці, доочистці та зберіганні; шляхом підробки документів на обробку насіння, яка в дійсності не провадилась; шляхом завищення даних про кількість відходів;

шляхом приписок посівних площ при посіву та пересіву цих площ; шляхом завищення норм висіву із-за заниження якості посівного матеріалу;

шляхом заниження кількості оприбуткованої продукції; шляхом приховування від обліку народженого молодняка тварин; шляхом приписок живої худоби, що знаходиться на відгодівлі; шляхом підробки актів на падіж, прирізку худоби; шляхом створення безтоварних актів на псування продукції, поїдання гризунами та іншими шкідниками і т. д.

Особливості технології та бухгалтерського обліку в галузі переробки продукції с/г: хлібопродуктів – елеваторне господарство, борошномельні, круп’яні, комбікормові, кукурудзообробні, хлібопекарні та інші виробництва і підприємства.

Контроль за правильністю створення та використання нормативної бази переробки продукції, умов зберігання та переробки. Контроль за даними кількісно-якісного обліку.

Найбільш поширені випадки розкрадання зерна і продуктів:

а) при заготівлі їх – це створення лишків (необлікових) за рахунок зниження якості продукції, що заготовляється;

б) при переробці – шляхом створення лишків продукції за рахунок списання сировини не за фактичними витратами, а розрахунковим способом; шляхом складання матеріально-відповідальними особами підроблених актів на відходи при переробці та сушінні (завищення кількості відходів); шляхом завищення норм витрат сировини на переробку та норм втрат при переробці.

Способи завуалювання протиправного вивозу створених штучно лишків продукції

  1   2   3

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Міжнародний Соломонів університет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет iconInna pavlenko business english
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
Эквивалентность двух условий означает, что совпадают их множества истинности: АВ означает АВ и ВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи