Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 icon

Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Скачати 261.17 Kb.
НазваПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Дата09.09.2012
Розмір261.17 Kb.
ТипПравила

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор МСУ Голова Ради засновників


_____________О. Розенфельд ____________Р. Шапшович

2008 р. 2008 р.


П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Міжнародного Соломонового університету

на 2008-2009 навчальний рік


МСУ – 2008

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Правила визначають умови прийому до Міжнародного Соломонового університету (далі МСУ) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих МСУ ліцензії на надання освітніх послуг і сертифіката щодо акредитації та положень наступних документів, що стосуються вищих закладів освіти недержавної форми власності:

– Закону України “Про вищу освіту”;

– переліків напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006 та № 507 від 24.05.97 (з доповнен-нями);

– Положення про приймальну комісію МСУ, затвердженого наказом ректора МСУ;

– Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом № 1172 Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007.

1.2 До МСУ приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без грома-дянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3 Відповідно до отриманих державних ліцензії та сертифіката прийом до МСУ здій­снюється:

– для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за денною формою навчання;

– для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за заочною формою навчання;

– для післядипломної освіти фахівців (перепідготовки) з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” за заочною формою навчання.

1.4 До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

1.5 На старші курси денної та заочної форм навчання приймаються особи, які мають диплом державного зразка про базову або повну вищу освіту, або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

1.6 При прийомі на навчання осіб, які пред’являють документ про здобуту освіту інозем-них держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України у встановленому поряд­ку.

1.7 Всі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національ­ності, віку, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

1.8 Фінансування підготовки фахівців в МСУ проводиться за рахунок:

– коштів юридичних осіб;

– коштів фізичних осіб.

1.9 Організацію прийому до МСУ здійснює приймальна комісія МСУ, склад якої затвер­джується наказом ректора МСУ. Головою приймальної комісії є ректор МСУ. Приймальна комі­сія має такі структурні підрозділи:

– апеляційна комісія;

– приймальна комісія Східноукраїнської філії МСУ (м. Харків);

– атестаційні комісії;

– фахові атестаційні комісії;

– предметні екзаменаційні комісії;

– комісії з фахової співбесіди;

– відбіркова комісія;

– технічна група.

Склад структурних підрозділів приймальної комісії затверджується наказом ректора МСУ.

1.10 Під час прийому МСУ забезпечує дотримання прав громадян на здобуття вищої ос­віти, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об'єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників, зокрема, надає можливість ознайом­лення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатом державної акредитації, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

1.11 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, правилами внутрішнього роз­порядку, наявністю ліцензії та сертифіката про державну акредитацію МСУ за обраними напря­мом підготовки або спеціальністю фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

1.12 Особи, які успішно пройшли конкурсний відбір, внесли у встановлений строк відповідну платню за навчання і уклали контракт з МСУ, зараховуються до МСУ.

1.13 Особи, зараховані до МСУ, зобов´язані подати до приймальної комісії МСУ у п΄яти­денний термін оригінали документа про освіту та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, якщо вони раніш подавали їх копії. Оригінал цих документів зберігаються в МСУ протягом усього терміну навчання.

1.14 Особи, які не вступили за конкурсом до МСУ, можуть бути зараховані до резерву.

1.15 Особи, які у встановлений строк не внесли відповідну платню за навчання та не уклали контракт, не зараховуються до МСУ.

1.16 Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів без поважних причин, відрахо­вуються з МСУ.

1.17 На звільнені згідно п.п. 1.15 і 1.16 місця зараховуються особи з резерву.

1.18 Письмові роботи вступників, які не зараховані до МСУ, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт.

1.19 Перескладання вступних іспитів з метою підвищення оцінки не дозволяється.

1.20. Особам, що не з'явились на вступні іспити без поважних причин або одержали незадовільну оцінку, повертаються подані ними документи. Останній термін складання іспиту в разі неявки з поважних причин встановлюється приймальною комісією.

1.21. У разі незгоди з отриманою оцінкою вступник має право на апеляцію. Заява про апеляцію подається в письмовій формі на ім'я голови апеляційної комісії в день проведення вступного іспиту або оголошення його результату. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується головою приймальної комісії.

1.22. Усі додаткові питання, пов'язані з прийомом до МСУ, вирішуються приймальною комісією МСУ.

1.23. Усі рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до вступників.

^ 2 ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС

2.1. Обсяг прийому на перший та старші курси до МСУ відповідно до ліцензії № 159892 серія АВ від 14.12.2006, виданої Міністерством освіти і науки України, наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Ліцензований обсяг прийому на перший курс

Напрям підготовки

Обсяг прийому

Київ

Харків

Всього

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Біологія

25

25

25

25

Історія

25

25

20

20

45

45

Комп’ютерні науки

60

60

20

20

80

80

Маркетинг

25

25

10

10

35

35

Право

70

70

70

70

Соціологія

45

45

45

45

Філософія

20

20

20

20

Фінанси і кредит

45

45

25

25

70

70

УСЬОГО

315

315

75

75

390

390

2.2. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра за обраним напрямом підготовки вступник до МСУ повинен подати два сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти у відповідності до таблиці 2.

Таблиця 2 – Перелік сертифікатів

№ з\п

Шифр

Назва напряму підготовки

Назва предметів

1

6.040102

Біологія

Біологія

Українська мова та література

2

6.020302

Історія

Історія України

Українська мова та література

3

6.050101

Ком’ютерні науки

Математика

Українська мова та література

4

6.030507

Маркетинг

Географія

Українська мова та література

5

6.030402

Право

Історія України

Українська мова та література

6

6.030101

Соціологія

Історія України

Українська мова та література

7

6.020301

Філософія

Всесвітня історія

Українська мова та література

8

6.030508

Фінанси і кредит

Математика

Українська мова та література

2.3. Прийом документів на денну форму навчання закінчується 22 липня 2008 року.

2.4. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у п. 2.7 категорій вступників) на денну форму навчання проводяться з 23 липня 2008 року.

2.5. Зарахування на денну форму навчання проводиться 30 серпня 2008 року.

2.6. Вступники надсилають поштою або подають особисто до МСУ заяву на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та форму навчання. До заяви вступник додає:

– документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопію;

– сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають таблиці 2, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (оригінал або завірені копії);

– медичну довідку за формою 086-у (оригінал або її завірену копію);

– 4 фотокартки розміром 3x4 см.

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом в приймальній комісії МСУ або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), оригінал сертифікатів вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Крім того, можуть бути подані:

– атестаційний лист атестаційної комісії при МСУ з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань для участі у конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки (оригінал);

– документи, що засвідчують право на пільги;

– гарантійний та рекомендаційний листи, якщо вступник направляється на навчання юри-дичною або фізичною особою.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 200-бальною шкалою оцінювання) не приймаються і вступнику повинно бути відмовлено у прийомі документів.

2.7. Вступні випробування з предметів, що відповідають таблиці 2, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки проводяться в МСУ для таких категорій вступників:

– осіб з обмеженими фізичними можливостями, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;

– військовослужбовців, звільнених з військової служби в 2008 році;

– іноземців українського походження, які отримали направлення на навчання від національно-культурних товариств, при вступі до МСУ за напрямами підготовки галузей знань „гуманітарні науки”, „ соціально-політичні науки”;

– осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови (встановлюється вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту).

2.8. Для вступу на перший курс МСУ встановлені такі вступні випробування:

– диктант з української мови (дванадцятибальна система оцінок);

– фахова співбесіда для визначення загальноосвітньої підготовки з предметів (див. таблицю 2), загальної культури та здібностей (дванадцятибальна система оцінок).

Переліки питань, що виносяться на вступні випробування із загальноосвітніх дисциплін, відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

Позитивним результатом вступного випробування є отримання 4 балів або більше.

2.9. Фахова співбесіда проводиться комісією з фахової співбесіди, яка очолюється дека­ном відповідного факультету.

2.10. Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 925/5146, на базі департаменту професійної орієнтації МСУ проводиться підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, з якими МСУ уклав відповідні угоди, за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої за бажанням вступника можуть бути занесені до атестаційних листів. Атестаційні листи з 1-3 балами (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) в МСУ не приймаються.

2.11. Прийом до МСУ для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра проводиться на конкурсній основі в два етапи. Перший етап проводиться для випускників системи професійної орієнтації МСУ. Другий етап проводиться для інших вступників.

Для участі в конкурсі на першому етапі вступник повинен подати до приймальної комісії атестаційний лист.

2.12. Конкурсну суму балів для вступу на певний напрям підготовки складають оцінки з предметів (див. таблицю 2), які зазначені в сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти або у відомостях вступних випробувань.

2.13. Конкурс та зарахування до МСУ проводиться окремо для базового вищого закладу освіти (м. Київ) та для Східноукраїнської філії МСУ (м. Харків) відповідно до таблиці 1.

2.14. За наявності двох або більше вступників, які мають однакову суму конкурсних балів і претендують на зарахування до МСУ в межах ліцензованого обсягу прийому, перевага повинна бути надана таким категоріям вступників у вказаній послідовності:

– учасники міжнародних, призери Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисци­плін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є випро­бування з предмета, з якого вони були учасниками або призерами вищезгаданих олімпіад;

– призери Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

– учасники загальнодержавних та обласних олімпіад, які проводились Міністерством ос­віти і науки України в 2007-2008 навчальному році, якщо вони отримали особисте запрошення від МСУ.

– особи, віднесені до I та II категорій Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

– особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-сту" надане таке право;

– випускники старшої школи (загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю та випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних нав­чально-виховних закладів, які отримали диплом з відзнакою;

– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

– інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– особи, які отримали направлення на навчання від національно-культурних товариств.

2.15. За необхідності приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів на перший курс. Графік проведення додаткових заходів визначається головою приймальної комісії МСУ.

2.16. Прийом документів на перший курс заочної форм навчання закінчується 25 серпня 2008 року.

^ 3 ПРИЙОМ НА СТАРШІ КУРСИ

3.1 На 2, 3 і 4 курси МСУ за денною або на 2, 3, 4 і 5 курси МСУ за заочною формою навчання (за наявності вільних місць відповідно до отриманої МСУ ліцензії) приймаються особи, що мають диплом державного зразка про завершену вищу освіту освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр” або “спеціаліст”, або особи, що мають академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

3.2 Вступники на старші курси МСУ надсилають поштою або подають особисто до відбіркової комісії заяву на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та спеціальність. До заяви вступник додає:

– диплом державного зразка про завершену вищу освіту з додатком або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту – оригінал або його копію;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 4 фотокартки розміром 3x4 см.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

3.3 Прийом документів на 2, 3 і 4 курси МСУ за денною формою навчання проводиться з 1 липня 2008 року до 29 серпня 2008 року та в міжсеместровий зимовий період.

Прийом документів на 2, 3, 4 і 5 курси МСУ за заочною формою навчання проводиться з 2 квітня 2008 року до 26 вересня 2008 року та в міжсеместровий зимовий період.

3.4 Прийом на старші курси МСУ здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в комісії з фахової співбесіди з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

3.5 У разі визначення академічної різниці, яка не може бути більш ніж 5 навчальних дисциплін, вступнику встановлюється термін її ліквідації, який фіксується в заяві вступника та не може перевищувати 45 діб від початку відповідного семестру.

3.6 Особи, що у встановлений термін не ліквідували академічну різницю, відраховуються з МСУ.

^ 4 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

4.1 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною або заочною формою навчання до МСУ приймаються випускники МСУ або випускники інших вищих навчаль-них закладів, що мають диплом державного зразка про базову вищу освіту освітньо-кваліфіка-ційного рівня “бакалавр”.

4.2 Ліцензований обсяг прийому до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” наведений у таблиці 3.

Таблиця 3 – Ліцензований обсяг прийому


Спеціальність

Обсяг прийому

Київ

Харків

Всього

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Біологія

25

15

25

15

Історія

25

20

20

15

45

35

Комп’ютерні науки

80

60

80

60

Маркетинг

25

15

25

15

Право

60

40

60

40

Соціологія

30

15

30

15

Філософія

20

10

20

10

Фінанси

45

30

45

30

УСЬОГО

310

205

20

15

330

220

4.3 Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 4 фотокартки розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

4.4 Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною формою навчання починається 16 червня 2008 року і закінчується 22 липня 2008 року.

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за заочною формою навчання починається 2 квітня 2008 року і закінчується 28 лютого 2009 року.

4.5 Прийом до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за денною та заочною формами навчання здійснюється за конкурсом або поза конкурсом за результатами вступного випробування.

Поза конкурсом до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” прий-маються випускники бакалаврату МСУ, що отримали диплом з відзнакою та/або рекомендацію державної екзаменаційної комісії.

4.6 Вступним випробуванням є фахова співбесіда для визначення фундаментальної та професійної підготовки з навчальних дисциплін (модулів), що входять до складу комплексного державного іспиту для здобуття базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (двана-дцятибальна система оцінок).

4.7 За необхідності приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів. Графік проведення додаткових заходів визначається головою приймальної комісії МСУ.

^ 5 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”

5.1 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною або заочною формою навчання до МСУ приймаються випускники МСУ або випускники інших вищих нав-чальних закладів, що мають диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-кваліфікацій-ного рівня “бакалавр” або “спеціаліст”.

5.2 Ліцензований обсяг прийому до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” наведений у таблиці 4.

Таблиця 4 – Ліцензований обсяг прийому до магістратури


Спеціальність


Обсяг прийому

Київ

Денна

Заочна

Біологія

5

5

Біотехнічні та медичні апарати і системи

25

25

Історія

10

10

Комп’ютерні науки

55

55

Маркетинг

10

10

Право

10

10

Соціологія

10

10

Філософія

10

10

Фінанси

9

9

УСЬОГО

144

144

5.3 Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подан­ня документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

5.4 Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною формою навчання починається 16 червня 2008 року і закінчується 22 липня 2008 року.

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за заочною формою навчання починається 2 квітня 2008 року і закінчується 28 лютого 2009 року.

5.5 Прийом до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за денною та заочною формами навчання здійснюється за конкурсом або поза конкурсом за результатами вступного випробування.

Поза конкурсом до МСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” прий-маються випускники бакалаврату МСУ, що отримали диплом з відзнакою та/або рекомендацію державної екзаменаційної комісії.

5.6 Вступним випробуванням є фахова співбесіда для визначення фундаментальної та професійної підготовки з навчальних дисциплін (модулів), що входять до складу комплексного державного іспиту для здобуття базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (двана-дцятибальна система оцінок).

5.7 За необхідності приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів. Графік проведення додаткових заходів визначається головою приймальної комісії МСУ.

^ 6 ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

6.1 Для здобуття післядипломної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” (перепідготовки) за заочною формою навчання до МСУ приймаються громадяни, що мають диплом державного зразка про повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”.

6.2 Ліцензований обсяг прийому до МСУ для здобуття післядипломної освіти наведений у таблиці 5.

Таблиця 5 – Ліцензований обсяг перепідготовки

Спеціальність

Обсяг прийому

Біологія

10

Історія

10

Комп’ютерні науки

20

Маркетинг

10

Право

20

Соціологія

15

Філософія

10

Фінанси

15

УСЬОГО

110

6.3 Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву до приймальної комісії на ім'я ректора МСУ про вступ до МСУ, в якій вказують обрану спеціальність. До заяви вступник додає:

– оригінал диплома державного зразка про вищу освіту;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 4 фотокартки розміром 3x4 см.

Паспорт і військовий квиток вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подан­ня документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

6.4 Прийом документів для здобуття післядипломної освіти проводиться на протязі 2008 року та здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди в комісії з фахової співбесіди з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

^ 7 ПРИЙОМ ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

7.1 До департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заочною формою нав­чання приймаються особи, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, або особи, що навчаються у старшій середній школі.

7.2 Вступники до департаменту професійної орієнтації МСУ надсилають поштою або подають особисто до відбіркової комісії заяву на ім'я ректора МСУ, в якій вказують обрані напрям підготовки та спеціальність. До заяви вступник додає:

– документ державного зразка про повну загальну середню освіту або табель за останній закінчений клас;

– медичну довідку (форма 086-у);

– 4 фотокартки розміром 3x4 см;

– довідку з місця навчання (тільки учні старшої школи).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та документи, що дають право на піль-ги, вступник пред'являє особисто у строки, визначені для подання документів.

Громадяни, які направляються на навчання юридичними та фізичними особами, подають також гарантійний та рекомендаційний листи.

Іноземці та особи без громадянства, що мають право постійного проживання в Україні, подають також відповідні документи.

7.3 Прийом документів до департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заоч­ною формою навчання починається 2 червня 2008 року і закінчується 1 жовтня 2008 року.

7.4 Прийом до департаменту професійної орієнтації МСУ за денною або заочною формою навчання здійснюється рішенням голови приймальної комісії за результатами співбесіди у відбірковій комісії з урахуванням здатності вступника успішно виконувати графік навчального процесу в МСУ.

Відповідальний секретар приймальної комісії МСУ І. Маліна

Схожі:

Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2006-2007 навчальний рік мсу 2006
Правила визначають умови прийому до Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2006-2007 навчальний рік, складені на підставі...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconСтипендії Віадріна на 2008/2009 рік
З 1 лютого до 31 березня 2008 року в Інформаційному центрі daad триватиме прийом документів на стипендію Університету Віадріна на...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПрес-реліз Свята посвячення в студенти першокурсників Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету
Будинку вчителя відбулося Свято посвячення в студенти першокурсників Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету....
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПрес-реліз урочистого вручення дипломів випускникам Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету
Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету. Дипломи бакалаврів І спеціалістів одержали більше 100 істориків,...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconВитяг із протоколу №1
Слухали: Доповідь ректора університету професора Бойка О. Д. про підсумки діяльності колективу університету у 2008/2009 навчальному...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconПерелік тем з фармацевтичної опіки, рекомендованих для самостійного позааудиторного вивчення студентам 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Правилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008 iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи