Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) icon

Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження)
Скачати 74.08 Kb.
НазваЗакон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження)
Дата10.09.2012
Розмір74.08 Kb.
ТипЗакон

/ .

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ФІЗИКИ

II семестр біологічний факультет

Студент має знати:

1. Визначення таких величин:

 • переміщення, швидкість прискорення, кутова швидкість,
  центробіжне прискорення, маса, щільність, сила, тиск, імпульс, центр
  мас, момент сили, момент інерції, напруга, деформація, кінетична
  енергія, потенційна енергія.

 • моль, температура, ентропія, щільність населення, теплоємність,
  насичена пара, ідеальний газ, критична температура, температура
  кипіння, температура замерзання, константа Больцмана, коефіцієнт
  поверхневого натягу.

 • градієнт, потенційне поле, напруженість і потенціал поля, потік
  вектора, електроємність, електричний опір, струм, електрична
  напруга, ЕРС, магнітна індукція, циркуляція поля.


 • частота, період, фаза, довжина хвилі, дисперсія, заломлення хвиль,
  власна частота, спектр, АЧХ, резонанс.

2. Формулювання таких законів /формул:

 • закони Ньютона, закон сухого тертя, закон всесвітнього тяжіння,
  закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження)
  моменту імпульсу, теорема про рух центру мас, потенційна енергія
  пружини, закон Гука, потенційна енергія пружного тіла, кінетична
  енергія твердого тіла, закон Бернуллі.

 • перший початок термодинаміки, другий початок термодинаміки,
  робота змінювання об'єму, теплоємність ідеального газу, внутрішня
  енергія ідеального газу, ентропія ідеального газу.

 • чотири властивості потенційного поля, напруженість та потенціал
  рівномірно зарядженої кулі, теорема Гауса, закон Ома для ділянки та
  всього ланцюга, закон Кірхгофа, закон Джоуля-Ленца, закони
  Фарадея для струму в електролітах, закон Фарадея електромагнітної
  індукції, закон Ампера, закон Біо-Савара-Лапласа, сила Лоренца.

 • побудова зображень у тонкій лінзі, дифракція Френеля, хід променів
  у мікроскопі, спектр абсолютно чорного тіла, спектр атомів.

^ ТЕМИ ОБГОВОРЕННЯ

Розділ І. Механіка.

1. Переміщення, путь, швидкість і прискорення матеріальної точки.
Прямолінійний рівноприскорений рух. Кутова швидкість і прискорення.
Швидкість та прискорення при обертальному русі.

2. Системи відліку. Принцип відносності Галілея. Сила. Закони
Ньютона. Сила тертя. Сила пружності.. Вага тіла.

3. Імпульс тіла та імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Центр
мас. Теорема про рух центру мас.


4. Момент вектора. Момент сили і момент імпульсу. Закон
збереження моменту імпульсу. Устрій Сонячної системи. Закони Кеплера.

 1. Робота, потужність, потенціальна та кінетична енергія. Зв'язок між
  потенціальною енергією та силою. Закон збереження механічної енергії.
  Потенціальна енергія пружини. Пружні тіла. Закон Гука і енергія
  деформації при розтягуванні. Умови сталої та несталої рівноваги.


 2. Рух твердого тіла. Момент інерції. Основне рівняння обертального
  руху. Аналогії між поступальним та обертальним рухом.


7.Статика рідин і газів. Нерозривність течії. Рівняння Бернуллі. Сили внутрішнього тертя. Ламінарна і турбулентна течія. Рух тіл в рідинах і газах.

Розділ II. Основи молекулярної фізики.

 1. Маса і розміри молекул, число Авогадро. Внутрішня енергія.
  Перший початок термодинаміки. Робота змінювання об'єму. Температура.
  Модель "ідеального газу". Рівняння кінетичної теорії для тиску.

 2. Основні типи процесів. Рівняння стану ідеального газу. Робота
  ідеального газу при сталому тиску. Внутрішня енергія і теплоємність
  ідеального газу. Розподіл енергії по ступеням свободи.
 1. Поняття про розподіл випадкової величини. Розподіл молекул газу
  за швидкостями. Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

 2. Явища переносу. Середня довжина вільного пробігу. Дифузія та
  теплопровідність.

 3. К.к.д. теплової машини. Другий початок термодинаміки. Нерівність
  Клаузіуса. Ентропія, її властивості та імовірнісний зміст. Ентропія
  ідеального газу.

 4. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми реальних газів.
  Насичена пара. Кипіння. Перегріта рідина і переохолоджена пара.
  Критичні параметри.


 5. Кристалічний стан. Типи решіток. Теплове розширення та
  теплоємність кристалів.

8.Побудова рідин. Поверхневий натяг та поверхнева енергія. Змочуваємість, капілярні явища.

.

( : £^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ФІЗИКИ

Ш семестр біологічний факультет

1 .Напруженість і потенціал поля однородно зарядженої кулі. 2.Потік вектора. Теорема Гаусса і її застосування. З .Напруженість і потенціал поля однородно зарядженої площини. Конденсатор і його ємність.

 1. Провідники в електричному полі. Електроємність.

 2. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична
  проникність. Електрична індукція.

б.Типи діелектриків. Сегнетозлектрики. Пьезозлектрический ефект і піроелектрика.

7.Робота і потужність струму.

8.Закони Кирхгофа.

9.Основи сучасної теорії металів. Закони Видемана-Франца і Дюлонга і Пті.

ІО.Тік в електролітах. Закони Фарадея.

11.Класична електронна теорія металів її досягнення і трудності.

12.Тік у газах. Несамостійний розряд.

13.Джерела струму і їхньої характеристики.

14.Закон Ома для ділянки ланцюга. Електричний опір і його залежність від температури. Закон Ома для всього ланцюга.

15.Робота в електричному полі. Потенціал.

Зквипотенциальньїе поверхні і силові лінії.

1 б.Типи самостійного розряду в газах.

17.Ємність і енергія конденсатора. Послідовне і рівнобіжне з'єднання конденсаторів.

18.Послідовне і рівнобіжне з'єднання провідників і закони Кирхгофа.

19.Контактна різниця потенціалів. Явище Пельтьє й ефект Зеебека, що термозлектродвижет сила і її використання.

2О.Магнітні явища. Магнітне поле струму. Магнітний момент рамки. Магнітна індукція.

21.Закон Био-Савара-Лапласа. Напруженість магнітного поля. Поле прямого струму.

22.Дія магнітного поля на струм. Закон Ампера. Умови рівноваги рамки зі струмом у магнітному полі.

23.Теорема про циркуляцію вектори напруженості магнітного поля. Потік магнітного поля. Робота з переміщення провідника зі струмом у магнітному полі.

24.Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Циклотрон. Електронно-променеві пристрої.

25.Явище електромагнітної індукції. Виникнення вихрового електричного поля. З.д.с. індукції. Індуктивність. Вихрові струми.

26.Магнітне поле в речовині. Вектор намагнічування. Пара­дна- і ферромагнетики. Крива намагнічування, гистерезис. Магнитомеханические явища. Експерименти Штерна-Герлаха і Зйнштейна-де Гааза.

Схожі:

Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗакон збереження імпульсу. Формула і визначення

Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗакон збереження електричного заряду. Закон Кулона
Застосування теореми Гауса до розрахунку де-яких електростатичних полів у вакуумі
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-10-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 1-го курсу фекі
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗакон збереження маси. Взаємозв'язок маси та енергії. Поняття про дефект маси. Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Еквіваленти простих І складних речовин
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗакон збереження маси. Взаємозв'язок маси та енергії. Поняття про дефект маси. Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Еквіваленти простих І складних речовин
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗакон збереження електричного заряду

Закон зміни(збереження) імпульсу, закон зміни (збереження) iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження організації педагогічного супроводу формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей
Здоров’я розглядається як показник цивілізованості, який відображає рівень соціально-економічного розвитку суспільства. Його зміни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи