Програма Курсу безпека життєдіяльності icon

Програма Курсу безпека життєдіяльності
Скачати 254.82 Kb.
НазваПрограма Курсу безпека життєдіяльності
Дата10.09.2012
Розмір254.82 Kb.
ТипПрограма

^ МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ ^ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол №1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

Програма курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей/ упорядник: кандидат біологічних наук, доцент С.В.Зібцев.

1. ^ МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Людина та її здоров'я — найбільша цінність держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини, як у середовищі мешкання, так і у середовищі праці.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — наука, що вивчає проблеми безпеки перебування людини в оточуючому середовищі під час трудової та іншої її діяльності. Завданням цієї науки є розробка методів прогнозування, виявлення та ідентифікації шкідливих факторів і вивчення їх впливу на людину і навколишнє середовище. Разом з тим розроблюються заходи і способи захисту людей в умовах ви­никнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенного, природного характеру та під час війни.

У цілому БЖД суспільства забезпечується державними програмами, які включають: розробку та проведення природоохоронних заходіг.; систему профілактики та захисту здоров'я населення; заходи по забезпеченню громадського порядку; систему оборонних заходів; заходи по захисту населення під час загрози або виникнення НС техногенного, природного або воєнного характеру; підготовку фахівців та інженерних кадрів, які знають основи БЖД, та вміють проводити в життя заходи по захисту людей і навколишнього середовища.

Курс БЖД грунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони і призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги повинна бути людина, як головна цінність держави; ідентифікувати небезпечні і шкідливі фактори та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з су­часними вимогами з екології та безпеки їх експлуатації і з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем; прогнозувати можливу обстановку і приймати грамотні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС, а також у ході цих наслідків.

2. ^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ Розділ І - Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва й побуту

Тема 1. Середовище проживання людини При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • характеристики навколишнього виробничого і побутового середовища;

 • роль і завдання керівного складу у забезпеченні безпеки життєдіяльності;

 • основи фізіології праці й комфортних умов життєдіяльності;
  б) бути ознайомленими з;


основними положеннями протоколів Женевських конвенцій 1949 р. і додаткових протоколів 1977
р. з питань міжнародного гуманітарного права й захисту людей.

Зміст теми. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. Взаємодія людини з середовищем проживання й аксіома про потенціальну небезпеку процесу взаємодії. Природні й ан­тропогенні небезпечні й шкідливі фактори середовища проживання.

Проблема безпеки людини в системі "людина — середовище проживання — машина" — об'єктивна основа виникнення науки безпеки життєдіяльності. Етапи формування і вирішення проблеми. Охорона праці, промислова екологія, цивільна оборона. Роль і завдання інженерно-технічних працівників в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини, раціональному використанні матеріальних і енергетичних ресурсів, збереження навколишнього середовища.Тема 2. Небезпечні та шкідливі фактори середовища проживання При вивченні теми студенти повинні' а)знати:

 • джерела забруднення навколишнього середовища;

 • небезпечні й шкідливі фактори середовища і наслідки їхніх
  негативних дій;

б)бути ознайомленими: - з економічними збитками й витратами на охорону навколишнього середовища.

Зміст теми. Навколишнє середовище, біосфера, біологічний кругообіг, біогеоценоз. Техносфера. Ноосфера. Джерела забруднення, небезпечні й шкідливі фактори навколишнього середовища, взаємодія й трансформація забруднення в навколишньому середовищі, повторні явища: смог, кислотні дощі, руйнування озонного шару, зниження родючості грунту, якості продуктів харчування, руйнування технічних споруд тощо.

Джерела, зони дії та рівні енергетичного забруднення навколишнього середовища (парниковий ефект, електромагнітні поля, іонізаційні випромінювання, шум, вібрація). Екологічна кризи.

Регіональний комплекс небезпечних і шкідливих факторів навколишнього середовища, причини його формування.

Виробниче середовище. Джерела небезпечних та шкідливих факторів, причини їх виникнення. Виробництво й технічні засоби підвищення безпеки. Шлчхи негативної дії виробничого середовища на біосферу: промислові викиди, тверді та рідинні відходи, енергетичні випромінювання, аварії і катастрофи, великі пожежі: побутові, виробничі, лісові (низові, верхові, торфяні).

Причини виникнення пожеж. Фактори, що впливають на виник-, нення й поширення пожеж. Умови виникнення окремих і соціальниі пожеж. Способи ліквідації пожеж.

Масштаби й наслідки негативних дій небезпечних і шкідливш факторів середовища проживання на людину і природу. Соціальні матеріальні збитки, витрати на забезпечення життєдіяльності на сучасному етапі розвитку суспільства.

Тема 3. Виробниче середовище При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • небезпечні явища, які призводять до аварійного передчасного руйнування деталей машин;

 • методологію дослідження ризику;

 • основи виробничої санітарії і гігієни;

 • основи техніки безпеки.

Зміст теми. Конструктивні особливості. Небезпечні явища, які призводять до аварійно-передчасного руйнування деталей машин. Фактори виробничої естетики. Взаємодія "людина — машина" у виробничому середовищі (основи ергономіки).

Надійність і безпека технічних систем. Аналіз ризику. Безвідмовність, ризик, безпека. Означення і вимірювання ризику. Методологія дослідження ризику.

Мікроклімат робочої зони і нормалізація його показників. Методи і засоби оцінки мікрокліматичних умов праці. Шкідливі речовини в робочій зоні і нормалізація їхніх параметрів. Санітарні норми, допустимі рівні і концентрації шкідливих речовин. Методи і засоби оцінки загазованості, запиленості і наявності шкідливих факторів.

Виробничий шум і вібрації. Джерела виникнення шуму і вібрацій, фізичні характеристики шуму й вібрацій. Засоби профілактики шкідливої дії шуму й вібрацій. Основи захисту від ультразвуку, електромагнітних, інфрачервоних, ультрафіолетових і лазерних випромінювань. Освітлення виробничих приміщень і робочих місць. Загальні світлотехнічні положення і терміни. Гігієнічна характерна гика освітленості.

Захист працюючих від дії небезпечних факторів. Методи, принципи, засоби забезпечення безпеки діяльності (загальна характеристика). Поняття про безпечну експлуатацію підйомно-транспортного ус­таткування, парових котлів і посудин високого тиску. Вимоги безпеки на різних стадіях діяльності (проектування, будівництво, експлуатація).

Електробезпека. Особливості дії електричного струму на організм людини. Способи захисту людей від ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електроустаткування. Основні вимоги електробезпеки електроустаткування. Захист від атмосферної та статистичної електрики.

Дорожньо-транспортна аварійність і безпека руху. Причини дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Фактори ДТП і їхня кількісна оцінка. Результати аналізу дорожньої поведінки водіїв. Поведінка дітей на дорозі. Засоби безпеки транспортних засобів.

Побутовий травматизм. Загальні відомості про побутовий травматизм. Причини побутових травм. Соціальні аспекти побутового травматизму. Екологічні л соціальні наслідки побутового травматизму. Запобігання побутовим травмам.

Розділ II - Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Тема 4. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу та їхній вплив на життєдіяльність населення При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • причини виникнення і класифікацію надзвичайних ситуацій;

 • характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного
  часів;

б)бути ознайомленими:

з прогнозуванням аварійних ситуацій і можливих осередків ураження (забруднення) при
проектуванні машин, технологій, матеріалів, об'єктів.

Зміст теми. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття і визначення.

Коротка характеристика можливих стихійних лих, аварій і катастроф на території України, а також в області, районі, місці знаходження вузу. Характер впливу руйнівних факторів надзвичайних ситуацій на людину і природне середовище.

Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) при виробничих аваріях і катастрофах на вибухонебезпечних підприємствах, підприємствах хімічної промисловості і атомної енер­гетики. Основні уражаючі фактори, їхні параметри і наслідки впливу на людей, устаткування, споруди й навколишнє середовище. Залежність розмірів осередків ураження від маси продуктів вибуху, силь­нодіючих отруйних речовин, їхнього типу, метеорологічних умов і місцевості.

Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильської АЕС). Характер ураження людей і тварин, забруднення сільськогосподарських рослин, продовольства й води.

Характеристика осередків ураження при стихійних лихах: землетрусах, повенях, бурях, ураганах, смерчах, масових лісових і тор-фяних пожежах.

Надзвичайні ситуації воєнного часу. Вплив застосування сучасної зброї масового ураження і звичайних озброєнь на дромислові об'єкти і людей. Характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасної зброї.

Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження (забруднення) при проектуванні машин, технологій, матеріалів, об'єктів. Методи і засоби захисту і локалізації аварійне небезпечних зон.

Тема 5. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

методику оцінки радіаційної і хімічної обстановки;

принципи будови й методи індикації приладів радіаційної, хімічної розвідки й дозиметричного
контролю;

б) уміти:

 • виявляти й оцінювати радіаційну та хімічну обстановку;

 • проводити заміри сучасними побутовими приладами радіаційної і хімічної розвідки;

організовувати захист людей індивідуальними й колективними засобами захисту.

Зміст теми. Основні поняття й визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційне небезпечних об'єктах і при застосуванні сучасних засобів зараження. Зміст оцінки радіаційної обстановки.

Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні сучасної хімічної зброї.

Визначення меж і площі зон хімічного зараження й осередків хімічного ураження. Визначення терміну початку зараження об'єкта, що лежить на заданій відстані від місця аварії, визначення терміну вражаючої дії отруйної речовини і можливих наслідків ураження.

Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки.

Прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Робота з приладами.

Розробка і реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Індивідуальні завдання студентам щодо оцінки обстановки.

Тема 6. Захист населення у надзвичайних ситуаціям При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • основні принципи й способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях;

 • вимоги до захисних споруд і засобів індивідуального захисту населення;

 • порядок евакуації населення, робітників і службовців;

 • особливості організації захисту дітей;
  б) уміти:

 • діяти за сигналами оповіщення штабу цивільної оборони.

Зміст теми. Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах і при застосуванні сучасних засобів ураження. Стисла характеристика способів захисту. Інженерні заходи захисту населення.

Захисні споруди: сховища і протирадіаційні укриття. Вимоги до захисних споруд. Планування і конструктивні рішення, технологічне обладнання, система життєзабезпечення, режим роботи системи по­стачання повітря. Організація експлуатації захисних споруд і укриття в них населення в умовах мирного і воєнного часу.

Застосування засобів індивідуального захисту: протигази (фільтруючі ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, КЗД, ізолюючі — ІП-4, ІП-5), респіратори (Р-К, "Пелюстка"), промислові протигази, їх застосування для захисту від сильнодіючих отруйних речовин при аваріях на хімічнонебезпечних об'єктах, використання медичних і найпростіших засобів індивідуального захисту (аптечка індивідуальна АІ-К, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, індивідуальний перев'язочний пакет ІПП-1, протипилові тканинні маски ПТМ-1, ватно-марлеві пов'язки, зволожені тканинні маски для захисту від випарів сильнодіючих отруйних речовин.

Засоби захисту шкіри (захисний комбінезон, легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний костюм ЗЗК, комплект захисного фільтруючого одягу ЗОФ-58).

Порядок накопичування, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту на об'єктах народного господарства.

Евакуаційні заходи захисту населення; способи евакуації, евакуаційні органи, їхня структура й завдання, підготовка і забезпечення евакуаційних заходів. Організація, планування й порядок проведення евакуаційних заходів у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні уражуючих засобів.

Режими захисту населення і промислової діяльності об'єктів народного господарства при радіаційному і хімічному зараженні.

Захист приміщень від проникнення радіоактивних і токсичних аерозолів.

Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика радіаційних уражень.

Організація дозиметричного й хімічного контролю на об'єкті.

Підготовка населення І промислових об'єктів до Дій у надзвичайних ситуаціях. Основні засоби

протирадіаційного і хімічного захисту населення. Особливості організації захисту дітей. Обов'язки дорослих щодо захисту дітей.

Дії населення за сигналами оповіщення штабу цивільної оборони.

Тема 7. Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • основи стійкості роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях;

 • засоби й методи підвищення безпеки та екологічності технічних засобів і технологічних процесів,
  роль і завдання інженерно-технічних працівників у їх реалізації;

б) уміти:

практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки й екологічності технічних засобів і
технологічних процесів;

здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї.

Зміст теми. Суть поняття "стійкість роботи" об'єктів народного господарства. Чинники, які впливають на стійкість роботи об'єктів у надзвичайних ситуаціях. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях.

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів. Підготовка споруд і будівель, систем електро-, водо- і газопостачання. Заходи щодо зниження запасів отруйних, займистих, вибухових речовин.

Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи об'єкта у надзвичайних ситуаціях, які здійснюються завчасно, по сигналах оповіщення й при раптовому виникненні надзвичайної ситуації. Організація і проведення досліджень для оцінки стій<ості об'єкта

в умовах надзвичайних ситуацій.

Розробка заходів для підвищення стійкості роботи промислових

об'єктів.

Оцінка інженерного захисту робітників і службовців об'єкта.

Тема 8. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

При вивченні теми студенти повинні:

а)знати:

 • принципи формування цивільної оборони та її можливості;

 • основи організації і послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

б) уміти:

організувати рятувальні та інші невідкладні роботи на промислових об'єктах;

в) бути ознайомленими:

з проведенням санітарної обробки людей та знезаражуванням
техніки, споруд і місцевості.

Зміст теми. Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах в осередках ураження.

Мета, зміст і умови, в яких проводяться рятувальні та інші невідкладні роботи. Сили і засоби, які залучаються до їх проведення, необхідні умови для успіш-юго виконання робіт.

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження; особливості організації і проведення рятувальних робіт в осередках комбінованого ураження.

Формування цивільної оборони та їхні можливості. Послідовність дій формувань і роботи командира формування ЦО при організації і проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт (методом ділової гри).

Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій і катастроф на АЕС, в зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження. Ліквідація наслідків аварій на об'єктах з сильнодіючими отруйними речовинами.

Особливості рятувальних робіт у районах стихійного лиха. Боротьба з лісовими і торфяними пожежами. Розробка та реалізація заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Послідовність

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах. Прийоми і способи проведення рятувальних робіт. Організація робіт по знезараженню місцевості, споруд, техніки, одягу й засобів індивідуального захисту. Види знезаражування. Речовини і розчини, які застосовуються при знезараженні. Часткова і повна санітарна обробка людей. Заходи безпеки проведення робіт при знеза­ражуванні.

Тема 9. Правові, нормативно-технічні й організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності При вивченні теми студенти повинні: а)знати:

 • систему цивільної оборони України;

 • завдання й організаційну структуру цивільної оборони об'єктів народного господарства;
  б) бути ознайомленими з:


 • питаннями безпеки життєдіяльності в законах і під законних актах;

 • організацією цивільної оборони в інших державах.

Зміст теми. Питання безпеки життсдіяльності у законах і підзаконних актах. Охорона навколишнього середовища.

Питання надзвичайних ситуацій у законах і підзаконних актах. Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Єдина державна система попередження і дій у надзвичайних ситуаціях.

Система цивільної оборони. Завдання і організаційна структура ЦО у державі й на об'єктах народного господарства.

Тема 10. Цивільна оборона у сучасних умовах

Зміст теми. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Завдання і діяльність цивільної оборони згідно з Женевською конвенцією та Додатковими протоколами.

Закон і положення про Цивільну оборону України. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання складних технічних систем, збільшення ризику аварій при їхній експлуатації, можливості виникнення надзвичайних ситуацій — реальної загрози для здоров'я і життя людей. Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення, держави. Утворення загальної системи захисту населення від промислових аварій, катастроф і стихійних лих. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета й завдання.

Загальні принципи організації і структури установ Цивільної оборони України. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства. Сили і засоби цивільної оборони.

Формування цивільної оборони і порядок їхнього стиорення. Організація, оснащення і призначення формувань. Територіальні та об'єктні формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і "спеціалізовані формування. Формування ЦО на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах народного господарства.

Війська цивільної оборони. Цивільна оборона в інших державах,

3. ^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

У результаті вивчення курсу студенти повинні: а)знати:

 • характеристики навколишнього, виробничого й побутового середовища;

 • небезпечні й шкідливі фактори середовища і наслідки їхніх негативних дій;

 • засоби й методи підвищення безпеки й екологічності технічних засобів і технологічних процесів;

 • роль і завдання інженерно-технічних робітників у їхній реалізації;

характеристики осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного й воєнного
часу;

способи захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й
застосування сучасної зброї;

 • основи стійкої роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях;

 • основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;
  б) вміти:
 • практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки й екологічності технічних засобів і
  технологічних процесів;

 • здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідківаварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї;

оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в
результаті стихійного лиха та аварії, приймати відповідні рішення;

в) бути ознайомленими:

із змістом документів з міжнародного права щодо захисту людей та діяльності цивільної оборони.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Лаптєв А.А Охорона та оптимізація навколишнього середовища. — К., 1990

 2. Атаманюк В.Г. й др. Гражданская оборона. — М., 1987

 3. Демиденко Г.П. та ін. Захист об'єктів народного господарства від зброї масового ураження.

К., 1989

4. Стеблюк МІ. Цивільна оборона. — К., 1994

5. В.М.Заплатинський. Безпека життєдіяльності. Навчально-методичне видання.- Київ.:
КДТЕУ, 1999-208 с.

6. С.В.Белов и др. Безопасность жизнедеятельности Учебник для вузов.-М.:Вьюш. Шк., 1999.

- 448с.

7. І.П.Пістун та інші. Безпека життєдіяльності.-Львів: Світ, 1995, - 228 с.

8. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах та у надзвичайних ситуаціях. Навч.
посібник для студ. вузів /М.В.Захарченко та інш/. - К.:УДАЗ, 1996. - 196 с.

ДОДАТКОВА

 1. Юдин А.М. Бьіт и зкология. — М., 1990.

 2. Максимов М.Т. Радиационное загрязнение и его измерение. — М., 1989.

 3. Авсієнко В.ф. Дозиметричні та радіометричні прилади вимірювання. — К., 1990.

 4. Владимиров В.А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них. — М.,
  1989.

Залікові питання з курсу ^ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

 1. БЖД: визначення, мета і основні завдання.

 2. Стисла характеристика основних підсистем в системі "Людина - життєве
  середовище".

 3. Визначення небезпеки. Загальна класифікація небезпек.

 4. Ризик. Види ризиків. Визначення величини ризику.

 5. Основні сфери походження, джерела та чинники небезпеки.

 6. Чинники небезпеки природної сфери.

 7. Чинники небезпеки техногенної сфери.

 8. Чинники небезпеки соціальної сфери.

 9. Демографічні чинники небезпеки.

 10. Основні напрямки антропогенного впливу на довкілля.

 11. Небезпечність забруднення атмосфери.

 12. Забруднення гідросфери і небезпеки з цим пов'язані.

 13. Радіаційне забруднення та його небезпечність.

 14. Вплив забрудненого середовища на здоров'я людини.

 15. Характеристика видів виробничої діяльності.

 16. Вплив мікроклімату на працездатність людини.

 17. Побутові предмети та засоби побутової хімії як джерела небезпеки.

 18. Основні правила безпеки в побуті.

 19. Перша допомога при травмах, отруєннях та опіках.

 20. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

 21. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 22. Надзвичайні ситуації природного характеру.

 23. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

 24. Заходи та засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

 25. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним.

 26. Правові основи щодо захисту населення і територій від надзвичайних
  ситуацій.

 27. Основні положення закону "Про цивільну оборону України".

 28. Основні положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України.

 29. Короткий зміст "Положення про Державну комісію з питань техногенно-
  екологічної безпеки" та надзвичайних ситуацій.

 30. Короткий зміст "Положення про єдину державну систему запобігання і
  реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 31. Міжнародне співробітництво в галузі забезпечення безпеки
  життєдіяльності людства.

В№1

 1. БЖД: визначення, мета і основні завдання.

 2. Чинники небезпеки соціальної сфери.

 3. Небезпечність радіаційного забруднення.

В№2

 1. Основні підсистеми в системі "Людина - життєве середовище".

 2. Чинники небезпеки техногенної сфери.

 3. Вплив забрудненого середовища на здоров"я людини.

В№3

 1. Визначення небезпеки. Загальна класифікація небезпек.

 2. Демографічні чинники небезпеки.

 3. Небезпечність забруднення атмосфери.

В№4

 1. Основні сфери походження, джерела та чинники небезпеки.

 2. Чинники небезпеки природної сфери.

 3. Основні напрямки антропогенного впливу на довкілля.

В№5

 1. Предмет вивчення, мета і основні завдання БЖД.

 2. Забруднення гідросфери і небезпеки з цим пов"язані.

 3. Чинники небезпеки техногенного походження.

В№6

 1. Основні сфери походження, джерела та чинники небезпеки.

 2. Чинники небезпеки соціальної сфери.

 3. Вплив забрудненого середовища на здоров"я людини.

В№7

 1. Небезпечність забруднення атмосфери.

 2. Демографічні чинники небезпеки.

 3. Визначення, мета і основні завдання БЖД.


Схожі:

Програма Курсу безпека життєдіяльності iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрям 1201...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconО. В. Чеботарьова програма І робоча програма навчальної дисципліни „безпека життєдіяльності”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconПрограма Курсу Безпека життєдіяльності
З плином часу зростали небезпеки антропогенного характеру, які на мфкі, пі тисячоліття набули загрозливо-руйнівних форм. Тому введена,...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма дисципліни безпека життєдіяльності
Пашков В.І. Програма І робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма дисципліни безпека життєдіяльності
Пашков В.І. Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 030601 – «Менеджмент»)/ Укл.: Пашков...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «безпека життєдіяльності»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма дисципліни безпека життєдіяльності
Пашков В.І. Програма І робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напрямів...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconІ робоча програма навчальної дисципліни «безпека життєдіяльності»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 080101...
Програма Курсу безпека життєдіяльності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи