Лекція 1 \"Економічна інформатика\" icon

Лекція 1 "Економічна інформатика"
Скачати 109.8 Kb.
НазваЛекція 1 "Економічна інформатика"
Дата10.09.2012
Розмір109.8 Kb.
ТипЛекція

Лекція 1 "Економічна інформатика"


Конспект лекцій з курсу "Економічна Інформатика"


Складено відповідно галузевому стандарту віщої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 ­– "Економіка і підприємництво". - К.: ГСВО МОН, 2006.

Модуль1. Теоретичні і прикладні аспекти комп'ютерних інформаційних технологій

Тема 1.1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Предмет


Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання економічної інформації.

Вивчення дисципліни включає аудиторні, індивідуальні (лабораторні) заняття під керівництвом викладача та самостійну роботу на ПЕОМ. Студенти повинні засвоїти:

 • основи пошуку і передачі інформації

 • формування і використання структурованих документів, їх верстку та графічне оформлення,

 • використання електронних таблиць і баз даних для автоматизації розрахунків і обробки інформації,

 • підходи до аналізу предметної області задач у галузі економіки, використання експертних систем,

 • прийоми розробки відповідних алгоритмів та їх втілення у прикладні застосування (в середовищі MS Office).

Студенти на практиці ознайомляться з системами обробки економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань; вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача; набуватимуть навичок програмування в середовищі VBA.

Засвоєння цього курсу дає підгрунтя для наступних дисциплін (статистичний аналіз, економетрика тощо).

Під час вивчення курсу студенти систематично виконують як навчальні, так і реальні виробничі завдання на ПЕОМ комп’ютерної лабораторії МСУ.

Програма складається з 4-х модулів. На реалізацію програми відведено 180 години навчального часу протягом двох семестрів першого курсу. Зокрема: лекцій – 18 години, лабораторних занять – 52 години, самостійна робота та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань – 110 годин. Перший семестр завершу­ється заліком, другий - іспитом.

Рейтинг


За виконання навчальної програми студентам нараховуються рейтингові бали. У тому складі:

 • за присутність і активну роботу на лекціях (від 2 до 4 балів відповідно складності матеріалу);

 • за присутність і виконання завдань лабораторних робіт (від 4 до 6 балів відповідно складності завдання);

 • за виконання модульних контрольних робіт – чотири роботи, до 10 балів за кожну;

 • за виконання індивідуальних науково-дослідних (творчих) завдань – у другому семестрі 2 завдання, до 10 балів за кожне;

 • за складання заліку та іспиту – до 10 балів за кожне.

Разом студент може отримати до 100 балів за семестр, тобто 200 балів за курс при умові складання заліку і іспиту. Якщо студент отримує достатню кількість балів за навчальну роботу, він може відмовитися від складання заліку чи іспиту і отримує оцінку по сукупності балів. В цьому разі максимальна сума балів – 180.
^

Зміст дисципліни.


теми

Змістовий модуль

Кількість годин

всього

лекції

практичні заняття

позааудит. СРС
^

Семестр 1-й


Модуль 1. Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних інформаційних технологій

1.1.

Предмет, методи і завдання дисципліни

4

2

0

2

1.2.

Теоретичні основи економічної інформатики

8

2

2

4

1.3.

Системне забезпечення інформаційних процесів

18

4

6

8

Всього:

30

8

8

14

Форма модульного контролю –МКР 1

Модуль 2. Основи пошуку та передачі інформації засобами мережних технологій.

2.1.

Комп’ютерна безпека та захист інформації

8

2

2

4

2.2.

Мережні технології та Інтернет

12

4

4

4

2.3.

Публікація даних в Інтернеті

16

4

4

8

Всього:

36

10

10

16

Форма модульного контролю – МКР 2

Разом за семестр:

66

18

18

30
^

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр 2-й


Модуль 3. Створення та використання документів зі складною структурою

3.1.

Засоби структурування та оздоблення текстових документів

8

0

4

4

3.2.

Програмні засоби роботи зі структурованими документами

8

0

4

4

3.3.

Автоматизація документів і документообігу

16

0

8

6

Виконання ІНДЗ № 1

66

Всього:

36

0

16

20

Форма модульного контролю – МКР 3

Модуль 4. Автоматизація виконання економічних розрахунків та аналізу даних.

4.1.

Виконання розрахунків засобами електронних таблиць

8

0

4

4

4.2.

Алгоритмізація і програмування розрахунків у електронних таблицях

8

0

4

4

4.3.

Основи використання експертних систем при аналізі даних

8
4

4

4.4.

Основи побудови і використання баз даних

10

0

6

4

Виконання ІНДЗ № 2

88

Всього:

42

0

18

24

Форма модульного контролю – МКР 4

^ Разом за семестр:

78

0

34

44

Підготовка до іспиту

3636

Разом за курс (2 семестри):

180

18

52

110
^

Форма підсумкового контролю – екзамен
Складові частини інформатики.


Информатика, это наука о получении, хранении, переработке и распростра­нении информации.

В нее входят разделы, изучающие:

 • способы оценки объемов информации, ее классификацию и систематизацию,

 • методы сбора и обеспечения достоверности информации,

 • организационные, программные и технические средства для классификации, обработки и хранения информации,

 • способы обеспечения защиты информации от разрушения и несанкциониро­ванного доступа,

 • формы представления и отображения информации, интерфейсы и сценарии диалогов Человек-ЭВМ,

 • способы распространения информации.

Отличия информатики от кибернетики, алгоритмики, программирования и компьютерной техники:

 • Кибернетика - наука об управлении,

 • Алгоритмика - наука об анализе предметных областей и составлении алгоритмов,

 • Программирование - наука о составлении и оптимизации программ,

 • Компьютерная техника - наука об аппаратном обеспечении.^

Економічна інформатика та інформаційні мережі.


Особенность экономической информатики – изучение информационных потоков в экономике.

В Институте кибернетики им. В.М.Глушкова НАНУ есть отделение теоретической и экономической кибернетики. Работы по экономической информатике – одно из направлений деятельности этого отделения.

Задачи экономической информатики:

- поиск, исследование и оценка источников экономической информации (где и с помощью каких процедур брать информацию, насколько она достоверна, полезна, актуальна, каковы ее объемы, как часто она обновляется).

^ В США цены на зерно меняются несколько раз в день. Не вовремя продашь – разоришься.

- определение оптимальной формы представления, хранения и передачи экономической информации.

Наглядная сводка о росте прибыли, затрат и ассортимента продукции, выполненная за разумно выбранный период и по представительному набору фирм позволяет делать правильные выводы по планированию собственного производства. Вопрос, от чего зависит наглядность, разумность и представительность?

^ Вы хотите заменить жесткий диск своей ПЭВМ. Какой покупать?

Вы хотите иметь базу данных по законодательству. Как ее обновлять?

- проектирование и создание информационных сетей и банков данных в экономике.

^ Ваша фирма "утонула в бумагах". Как правильно наладить документооборот и контроль исполнения заданий, как организовать коллективное принятие решений?

- создание алгоритмов и программ для обработки этой информации

С помощью какой программы учитывать продаваемый товар и оказываемые услуги,, Как составить оптимальный алгоритм планирования производства и прогнозирования сбыта продукции.
^

Роль ПЕОМ в інформатизації суспільства.


Информатизация общества обеспечивается разными средствами. Это телевидение, радио, газеты, справки по телефону, рекламные щиты и т.п. Но сегодня все больший процент полезной информации поступает по глобальным сетям – Интернет. Преимущества – полнота информации и ее актуальность, оперативность доступа, автоматизация поиска, удобство использования полученной информации.

ПЭВМ – конечное звено информационной сети, рабочее место экономиста, автоматизирует получение и обработку информации. В отличие от других конечных звеньев (например – интернет-плэеров) ПЭВМ является универсальным инструментом и позволяет гибко программировать обработку информации.

Способы применения ПЭВМ в работе экономиста - на самостоятельное изучение.
^

Історія розвитку інформатизації суспільства та комп’ютерних технологій.


Уровень информатизации общества.

Информация – это свобода! Если есть доступ к информации, возможны правильные решения. Тоталитарные режимы всегда стремятся ограничить доступ к информации, исказить информацию в целях пропаганды.

Понятие информационных технологий.

^ Степень проникновения информационных технологий в жизнь общества измеряется в расходах на них на душу населения.

Развитие информационной индустрии.

Информация рассеяна и зашумлена, ее нужно собирать, рафинировать и сделать доступной. Тогда она становиться товаром и начинает приносить прибыль.

Даже бесплатные информационные услуги (открытые справочники и WWW-сервера) приносят доход, так как служат инструментом для изучения общественного мнения и интересов.

За 10 дней до финансового кризиса в России резко повысилось количество обращений к поисковым системам Интернет с ключевыми словами "Курс рубля". Народ что-то почувствовал...

Исторические вопросы - на самостоятельное изучение.
^

Взаємний вплив розвитку економіки на становлення інформаційних комп’ютерних технологій.


На самостоятельное изучение.

Класифікація та покоління ЕОМ.


На самостоятельное изучение.

За якою метою економісти вивчають комп’ютерні технології.


Чтобы ПЭВМ стала любимым инструментом в повседневной деятельности.

Чтобы с помощью этого инструмента автоматизировать свой труд и расширить границы доступа к информации.

Чтобы оперативно и обоснованно принимать решения и эффектно представлять их заказчикам.

Т.е. эффективно использовать информационные технологии.

Контрольні питання та завдання:

 1. Поясніть різницю між поняттями «Комп’ютерна техніка» і «Комп’ютерні технології».

 2. Перерахуйте не менш ніж 4 причини, через які сучасний розвиток економіки неможливий без застосування комп’ютерних технологій.

 3. Що використовується для передачі інформації між ЕОМ в межах офісу? Між фірмами?

 4. Перерахуйте не менш ніж 4 види послуг, що надаються економістам за допомогою інформаційних мереж.


30770 6.9.2007 07:16:00 PM


Схожі:

Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconЛекція 2 "Економічна інформатика" Тема Теоретичні основи економічної інформатики
Экономическая информация, это сведения об экономических процессах, имеющих место в обществе
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconЕкономічна інформатика конспект лекцій
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. Частина Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактору...
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconПрограма З дисципліни Економічна інформатика
Робоча програма складена на основі типової програми з дисципліни “Економічна інформатика”
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика"
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика" для студентів 2 курсу напрямів підготовки 030504 "Економіка...
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconЛекція 3 "Економічна інформатика" Тема 3-б. Системне забезпечення інформаційних процесів Операційні системи
Операционная система (ОС), это комплекс программ, предназначенный для управления работой аппаратуры и программ на эвм, обеспечения...
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconЛекція 3 "Економічна інформатика" Тема Системне забезпечення інформаційних процесів Системное обеспечение информационных процессов, это программно-аппаратные комплексы, с помощью которых автоматизируется процесс сбора, передачи и обработки данных
Специализированные компьютеры, например – серверы, машины баз данных, коммуникаторы
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconЛекція 3 "Економічна інформатика" Тема 3-а. Системне забезпечення інформаційних процесів Системное обеспечение информационных процессов, это программно-аппаратные комплексы, с помощью которых автоматизируется процесс сбора, передачи и обработки данных
Специализированные компьютеры, например – серверы, машины баз данных, коммуникаторы
Лекція 1 \"Економічна інформатика\" iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунки в Excel» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунків в Excel»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи