Програма Курсу екоморфологія icon

Програма Курсу екоморфологія
НазваПрограма Курсу екоморфологія
Дата11.09.2012
Розмір79.1 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОМОРФОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня зав.каф. проф. Булах А.А.


Київ - 2007

Програма курсу "Екоморфологія"

Укладач: О.О. Протасов

1. Місце та значення навчальної дисципліни.

Екоморфологія являє собою невід'ємну частину загального циклу екологічних дисціплін, тому що морфологічні адаптації є ключовими як в еволюційному процесі, так і в формуванні структурно-функціонального організації біотичної складової екосистем.

Особливістю курсу є те, в основу його покладена єдина класифікація екоморф, що потребує від студентів знань та вмінь, набутих ними при слуханні курсів ботаніки (нижчі та вищі рослини), зоології (найпростіші, безхребетні та хребетні тварини), а також мікробіології. Крім того, в процесі вивчення екоморфології студенти використовують раніш отримані та отримують нові знання про середовище життя та чинники екоморфогенезу.

Це дозволяє студентам отримати можливість на основі єдиної системи екоморф творчо підходити до "екоконструювання" угруповань різного типу з екоморфних блоків, що поглиблює їх загальноекологічні уявлення про структуру та функціонування елементів біосфери, з екологічних позицій формувати свій світогляд в галузі охорони навколишнього середовища.

2

2. Загальний зміст

Живі системи. Постановка загальних задач. Закони, постулати, принципи розвитку та функціонування живих систем. Дискретність та неперервність в органічному світі. Класифікація живих систем. Організм як основна елементарна біосистема. Шляхи становлення екоморфологічних парадигм. Екоморфологічні уявлення в ботаніці, зоології та інших розділах біології. Екоморфологічні системи.

Середовище як чинник екоморфогенезу. Середовище життя та чинники екоморфогенезу. Основні арени життя. Особливості атмо- та гідробіонтів, паразитизма. Щільність середовища як чинник екоморфогенезу. Плавучість в різних середовищах. Прикордонні шари. Біотоп як система. Водні та наземні біотопи. Екологічні чинники та особливості їх дії в водних і наземних біотопах. Просторова структура біотопів.

Екоморфа. Загальні поняття про екоморфу. Термінологія. Екоморфа як "матрична форма" конвергентно подібних комплексів адаптацій.

Значення екоморфи у вивченні онтогенезу, філогенезу, екології угруповань та екосистем. Зміст специфіки екоморф різного рангу. Екоморфи в різних таксонах тваринного та рослинного світів. Екоморфа та рівень структурної організації біосистем. Екоморфи моно-, мета- та ценометабіонтів.

Системи екоморф. Екоморфологічні системи організмів. Загальні та окремі системи екоморф. Системи життєвих форм Г. Гамса, К. Фредерикса. Обгрунтування та передумови створення загальної системи екоморф Ю.Г. Алєєва. Принципи побудови загальної системи екоморф.

з

Ієрархія екоморфологічних адаптацій організмового рівня та класифікація екоморф. Загальна структура єдиної системи екоморф.

Таксони першого яруса. Таксони першого яруса: царства, відділи, типи. Автобіон, анавтобіон. Відділи автобіона - автофанерон, автокриптон. Загальна характеристика типів автофанерона - адсону і фагону.

Тип адсон. Адсотрофні адаптації. Взаємозв'язок розмірів тіла та поверхні у адсобіонтів. Адсотрофія та загальний рівень організації адсобіонтів. Вторинне спрощення конструкції тіла у адсобіонтів. Тип симетрії тіла адсобіонтів. Адаптації адсобіонтів в атмо- та гідробіотопах. Елементи адсобіонтності у фагобіонтів.

Тип фагон. Характеристика типа фагон. Адаптації, пов'язані з фаготрофією. Трофосимбіоз та проблема первинності фаготрофних адаптацій. Розміри та поверхня тіла фагобіонтів. Власна рухомість фагобіонтів. Адсон та фагон як альтернативні напрямки еволюції, комплементарність їх в екосистемах. Рухомість фагобіонтів. Симетрія тіла. Загальна конструкція тіла фагобіонтів та адаптаціїв різних середовищах життя. МІкро- і макрофаги. Комплементарність адсо- та фагобіонтних морф в онтогенезі.

Класи планон та ефаптон. Класи екоморфологічної системи - планон та ефаптон. Екологічні передумови напрямків еволюції - рухомі та нерухомі форми. Способи поступального руху - активні та пасивні. Загальні принципи класифікації типів рушіїв. Особливості екоморф ефаптона. Прикріплення до субстрату та стереотрофічні типи ефаптобіонтів. Гігротрофний стереотрофічний тип. Базотрофний тип. Комплементарність плано- та ефаптобіонтів в онтогенезі та екосистемах. Короткий огляд таксонів нижнього рівня (когорти, порядки, секції).

4

Ценоекоморфологія. Розвиток екоморфологічних уявлень в синекології. Екоморфологія та ценоекоморфологія. Екоморфи в онтогенезі. Екоморфологія людини, соціоморфологія. Синекоморфологія біотичних угруповань.

^ 3. Вимоги до знань та вмінь студентів

По закінченні курсу студент повинен знати: загальні принципи функціонування живих систем; класифікацію живих систем; особливості середовища життя организмів та основні чинники екоморфогенезу; особливості середовища життя гідро- та атмобіонтів; закономірності формування екоморф на основі матричного принципу; принципи побудови загальної системи екоморф; класифікацію екоморф вищих рівнів; особливості таксонів фанерон та криптон; порівняльні характеристики та особливості типів адсон та фагон, їх комплементарну роль в угрупованнях; загальні принципи формування структурно-функціонального вигляду біоценозів на основі екоморфної блокової схеми; загальні принципи ценоекоморфології.

Студент повинен вміти: аналізувати екоморфний склад угруповань різних середовищ життя; використовувати класифікацію екоморф для аналізу структури угруповань; аналізувати конвергентно подібні морфологічні адаптації на прикладах зоологічного, ботанічного матеріалів.

3. Література

Основна.:

1. Алеев Ю.Г. Нектон. - К.: Наук, думка, 1976.

5

 1. Алеев Ю.Г. Экоморфология. - К.: Наук, думка, 1986.

 2. Кашкаров Д.Н. Среда и сообщество: Основы синэкологии. - М.:
  Медгиз, 1933.

 3. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. - М.: Россия молодая,
  1992.

 4. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. - М.:
  Высшая школа, 1962.

Додаткова.:

 1. Александер Р. Биомеханика. - М.: Мир, 1970.

 2. Гриффит Д., Новик Э. Живой организм. - М.: Мир, 1970.

8. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии
эукариотических водорослей. - К.: Наук, думка, 1993.

9. Марфенин Н.Н. Феномен колониальности. -М.: Изд-во Моск. ун­
та, 1993.

 1. Протасов А.А. Пресноводный перифитон. - К.: Наук, думка,
  1994.

 2. Серебрякова Т.И. Учение о жизненных формах растений на
  современном этапе // Ботаника. Т.1. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ,
  1972. - С. 94-169.

 3. Миркин Б.М. Что такое растительные сообщества. - М.: Наука,
  1986.

 4. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. - М.: Мир, 1974

 5. Кондратьева Н.В. Флора водорослей континентальных водоемов
  Украины. - К.: Наук, думка, 1995.

б

5. Розробник программ:

Олександр Олексшович Протасов, доктор бюлопчних наук, професор (Інститут пдробюлогії НАН Украши, Міжнародний Соломонів утверситет)

Рецензент - доктор бюлопчних наук Т.А. Харченко

7

Схожі:

Програма Курсу екоморфологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу екоморфологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу екоморфологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу екоморфологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу екоморфологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу екоморфологія iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу екоморфологія iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма Курсу екоморфологія iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Програма Курсу екоморфологія iconШаповалов О. М. Мазур В. А. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу екоморфологія iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи