Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет icon

Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Скачати 360.18 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Дата11.09.2012
Розмір360.18 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет

Юридичний факультет


Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання

Укладач: кандидат політичних наук Невмержицький Є.В.

Рецензент: доцент Недогреєва А.І.

Київ-МСУ-2000

І. Вступ

Місце і значення курсу

Запропоновані методичні матеріали с комплексним документом, що відображає основні напрямки та обсяги навчальної роботи студентів з курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Таке комплесне забезпечення навчального курсу методичною документацією та користування нею допоможе студентам зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економне використання свого робочого часу.

Зазначена дисципліна є правовою оскільки в ній вивчаються організаційно-правові засади формування та функціонування системи державних органів основним завданням яких є забезпечення на основі застосування норм права належної законності і правопорядку в державі, захист конституційних прав і свобод людини.

Вивчення даної дисципліни допоможе студентам глибше оволодіти іншими галузями права. Адже перед тим як вивчати інші галузі права студенти мають засвоїти організацію і систему органів, які покликані застосовувати ці норми права на практиці.

В рамках дисципліни студенти повинні вивчити місце і роль правоохоронних органів у системі органів державної влади України, правові засади їх організації та функціонування з урахуванням основоположних міжнародних документів, зокрема Загальної декларації прав людини та основних свобод, міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Паризької хартії для нової Європи, а також досвіду національної і світової правових систем.

Значне місце в курсі приділяється розгляду питань функціонування в Україні судової влади (Констатуційного Суду, судів загальної юрисдикції і арбітражних судів) та органів прокуратури.

Побудова демократичної правової держави і втілення в Україні верховенства права обумовлюють також необхідність розгляду актуальних питань судово-правової реформи в Україні та місця і ролі у її реалізації органів юстиції. Програмою курсу передбачається розгляд актуальних питань організації і діяльності правоохоронних органів, їх повноважень щодо профілактики правопорушень і забезпечення громадського порядку і безпеки.

VІ. Вимоги до знань та вмінь студентів

Курс “Судові та правоохоронні органи України” передбачає з’ясування організаційно-правових засад формування та функціонування системи державних органів, завданням яких є забезпечення належної законності і правопорядку, створення умов для формування основ правової держави і громадянського суспільства, захист конституційних прав і свобод людини.

Завданнями курсу як навчальної дисципліни є вивчення студентами місця, ролі і функцій судових органів, органів юстиції, попереднього слідства, внутрішніх справ, служби безпеки України в механізмі держави, розмежування їх обов’язків у сфері правозастосовної діяльності.

^ Місце дисципліни у навчальному процесі визначається теоретико- прикладним її значенням. Курс “Судові та правоохоронні органи України” тісно пов’язаний з такими фундаментальними і галузевими дисциплінами як теорія держави і права, конституційне право, кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, арбітражний процес.

Провідні ідеї, що покладені в основу курсу

В основу курсу покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міждисциплінарного зв’язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння чинного теоретичного та нормативного матеріалу, формуванню у студентів відповідних до фахового спрямування навичок і вмінь.

^ Форми навчання: застосувания компаративної методики для аналізу відповідних текстів та матеріалів; написания письмових контрольних робіт з метою перевірки та закріплення знань; обговорення реферат. Методи навчання: пропедевтичні лекції з аналізом основних понять і категорій дисципліни; семінарські заняття у різних формах (“круглий стіл”, колоквіум тощо).

^ Засоби навчання: опрацювання рекомендованої юридичної літератури:

підручників, навчальних посібників, монографій, теоретичних статей в періодичних виданнях та емпіричного матеріалу; робота з нормативно- правовими актами, що регламентують діяльність судових та правоохоронних органів; розгляд, вирішення та обговорення практичних завдань на семінарських заняттях.

Вимоги до знань: засвоїти зміст основних тем курсу, студенти повинні знати, виходячи з принципів верховенства права та поділу влад, порядок створения та функціонування конституційного суду, судів загальної юрисдикції, арбітражних судів, органів юстиції та внутрішніх справ, служби безпеки України; принципи правоохоронної діяльності відповідно до вимог Конституції України та завдань судових та правоохоронних органів в умовах формування правової держави; порядок захисту законних інтересів і прав юридичних і фізичних осіб; основні права та обов’зки співробітників правоохоронних структур.

Вимоги до вмінь та навичок. Оволодівши зазначеними знаннями, майбутні фахівці-юристи повинні вільно орієнтуватися в чинному законодавстві, що регламентує судову, правоохоронну та правозахисну діяльність; застосовувати знания про правоохоронну систему, її завдання та функції в своїй професійній діяльності; використовувати знання нормативно-правових актів для участі у формуванні правової культури населения.

^ Особливостями та сутністю системи контролю та оцінювання знань є здатність самостійного мислення, оцінки норм чинного законодавства, правильний їх вибір, тлумачення та застосування до конкретних життєвих ситуацій.

ІІІ. Навчальна програма курсу “Судові та правоохоронні органи України”

Тема 1. ПРЕДМЕТ СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

^ ДИСЦИПЛІНИ “СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ”

Мета: З’ясувати предмет курсу, систему курсу, визначити основні поняття курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Основні проблеми:

 1. Місце дисципліни серед інших юридичних дисциплін.

 2. Поняття і види правоохоронних органів України.

Основні поняття: “Правоохоронна діяльність”, “Правоохоронні органи”, “Правосуддя”, “Розподіл влад”.

Зміст теми: Предмет і система дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”, її значення і місце в сметемі юридичних дисциплін.

Поняття та види правоохоронних органів України. Загальна характеристика суду, прокуратури, органів дізнання і попереднього слідства та інших правоохоронних органів. Завдання цих органів в умовах формування правової держави в Україні.

Концепція судово-правової реформи в Україні, її завдання та етапи. Шляхи вдосконалення діяльності судових і правоохоронних органів на сучасному етапі, здійснення судово-правової реформи.

Основні поняття дисципліни.

Конституція України і інші законодавчі джерела дисципліни. Роль міжнародно-правових актів з питань відправлення правосуддя і діяльності по підтриманню правопорядку.

Система законодавчих і інших нормативних актів, які регламентують організацію та діяльність судових і правоохоронних органів.

Тема 2. Судова влада, судова система України. Правосуддя та статус суддів.

Мета: З’ясувати структуру судової системи України, її місце в системі органів держави. Визначити поняття та сутність статусу суддів.

Основні проблеми:

 1. Діюча судова система України.

 2. Статус суддів та забезпечення їх незалежності.

Основні поняття: “ланка суду”, “судова інстанція”, “конституційні суди”, “суди загальної юрисдикції”, “арбітражні суди”, “військові суди”.

Зміст теми. Поняття судової влади і судової системи. Становлення і основні етапи розвитку судової системи в Україні. Поняття Правосудді. Діюча судова система в Україні.

Загальні поняття про статус суддів. Суддя – носій судової влади. Вимоги, що пред’являються до судді. Законодавство про статус суддів. Право на зайняття судової посади. Обов’язки суддів. Присяга та символи суддів.

Підбір кандидатів у судді та порядок їх обрання або призначення. Значення кваліфікаційних комісій в формуванні корпусу суддів. Атестація суддів. Гарантії незалежності суддів та їх матеріальне соціально-побутове забезпечення.

Порядок притягнення суддів до дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Тема 3. Суди загальної юрисдикції

Концепція судово-правової реформи. Зміст теми.

Мета: З’ясувати роль і місце судів загальної юрисдикції в судовій системі України. Місце судів загальної юрисдикції в системі органів держави. Компетенція судів загальної юрисдикції.

Основні проблеми:

 1. Районний (міський) суд.

 2. Міжобласний суд.

 3. Обласний суд.

 4. Верховний Суд Автономної Республіки Кримінальне право, Київський і Севастопольский міські суди.

 5. Військові суди.

 6. Верховний суд України.

Основні поняття: “засади судочинства”, “принципи організації та діяльності загальних судів”, “колегіальність розгляду справ”.

Завдання, система і повноваження загальних судів. Закон України “Про судоустрій”. Районний (міський) суд – основна ланка системи загальних судів. Порядок формування. Склад повноваження районного (міського) суду. Організація його роботи. Голова районного (міського) суду, його права і обов’язки. Апарат суду. Порядок формування міжрайонних (окружних) судів, їх структура та повноваження. Повноваження голови міжрайонного (окружного) суду.

Міжобласний суд. Порядок обрання, склад і повноваження.

Система судів обласного рівня і їх місце в судовій системі.

Порядок формування Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольского міських судів, їх склад, структура і повноваження.

Склад і повноваження судових колегій цих судів. Склад і повноваження президії судів обласного рівня.

Повноваження голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного і міських судів, їх заступників, голів судових колегій. Апарат цих судів. Загальні положення організації роботи Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів.

Військові суди в системі загальних судів, їх завдання, підсудність справ і повноваження. Формування військових судів. Забезпечення законності в діяльності військових судів. Особливості правового статусу військових суддів та організації їх роботи.

Верховний Суд України – вищий судовий орган в системі загальних судів. Повноваження Верховного Суду. Порядок формування Верховного Суду України, його склад і структура. Склад і повноваження судових колегій, Президії та Пленуму Верховного Суду України.

Права і обов’язки голови Верховного Суду України та його заступників. Повноваження голів судових колегій.

Організація роботи Верховного Суду і його апарат.

Концепція судово-правової реформи.

Тема 4. Конституційний Суд України

Мета: З’ясувати роль і місце Конституційного Суду в системі судових органів, його компетенцію.

Основні проблеми:

 1. Розподіл влад.

 2. Конституційний суд в системі органів держави.

 3. Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах.

Основні поняття: “конституційна юрисдикція”, “конституційний нагляд”, “тлумачення законів”.

Зміст теми. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Його завдання і місце в системі судових органів. Порядок формування Конституційного Суду. Вимоги, що пред’являються до суддів цього суду. Склад Конституційного Суду та його повноваження.

Органи і посадові особи, що мають право внесення питань на його розгляд. Апарат і організація роботи Конституційного Суду. Гарантії його діяльності.

Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах. Порядок їх формування, структура та функції.

Тема 5. Арбітражні суди

Мета: З’ясувати роль і компетенцію арбітражних судів, їх місце в судовій системі України.

Основні проблеми:

 1. Система арбітражних судів.

 2. Обласний арбітражний суд.

 3. Вищий арбітражний суд України.

Основні поняття: “арбітр”, “комерційний арбітраж”, “господарський спір”.

Зміст теми:

Система та завдання арбітражних судів України. особливості статусу суддів цих судів.

Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя. Їх склад, повноваження і порядок формування. Права і обов’язки голів цих судів. Організація роботи арбітражних судів та їх аппарат.

Вищий арбітражний суд України. Порядок утворення, склад, структура і повноваження.

Права і обов’язки голови і заступників голови Вищого арбітражного суду. Пленум, Президія, колегії Вищого арбітражного суду України, їх склад та повноваження.

Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торговельно-промисловій палаті України. Їх призначення та правовий статус.

Тема 6. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Мета: З’ясувати роль прокуратури в системі правоохоронних органів держави, завдання і функції.

Основні проблеми:

 1. Система та структура органів прокуратури України.

 2. Галузі прокурорського нагляду.

Основні поняття: “прокуратура”, “прокурорський нагляд”, “законність”.

Зміст теми:

Загальне поняття прокуратури як правоохоронного органу держави. Основні напрямки діяльності прокуратури та її функції.

Система органів прокуратури України.

Генеральна прокуратура України. Її структура та компетенція. Повноваження Генерального прокурора. Порядок його призначення. Колегія, процедура її створення, склад та компетенція. Аппарат Генеральної прокуратури.

Прокуратура Автономної Республіки Крим. Прокурор, його повноваження та порядок призначення. Коленія, процедура її створення, склад та компетеція. Апарат прокуратури Автономної Республіки Крим.

Прокуратура областей та міст Києва і Севастополя, їх склад та структура. Прокурор області, міст Києва і Севастополя, його повноваження та порядок призначення. Структура апарату цих прокуратур.

Міські, районні (міжрайонні) прокуратури. Прокурор району (міста), його повноваження та порядок призначення.

Військові прокуратури.

Транспортні прокуратури.

Природоохоронні прокуратури.

Спеціалізовані прокуратури.

Кадрове забезпечення органів прокуратури. Порядок формування цих прокуратур.


Тема 7. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

УКРАЇНИ

Мета: З’ясувати місце, роль органів внутрішніх справ та служби безпеки в механізмі держави та системі правоохоронних органів. З’ясувати компетенцію органів внутрішніх справ та служби безпеки і їх завдання в правоохоронній діяльності.

Основні проблеми:

 1. Система органів внутрішніх справ.

 2. Система служби безпеки України.

Основні поняття: “громадська безпека”, “суспільна безпека”, “державна безпека”, “законність”, “правопорядок”, “громадський порядок”.

Зміст теми:

Органи внутрішніх справ. Місце органів внутрішніх справ в системі

правоохороних органів, їх структура, завдання та повноваження.

Міністерство внутрішніх справ України.

Управління (Головне управління) внутрішніх справ області, міст Києва і Севастополя.

Районний (міський) відділ внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ на транспорті.

Міліція: поняття, структура та повноваження. Підрозділи міліції та їх роль в боротьбі із злочинністю.

Повноваження інших органів системи МВС України.

Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ.

Органи служби безпеки України, їх система та завдання.

Центральний апарат, органи та підрозділи Служби безпеки України, їх структура та функції.

Кадрове забезпечення органів служби безпеки України.

Тема 8. ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Мета: визначити юридичний статус та компетенцію органів попереднього розслідування.

Основні проблеми:

 1. Органи дізнання, їх система та компетенція.

 2. Органи попереднього розслідування, їх система, компетенція.

Основні поняття: “слідчий”, “начальник слідчого відділу”, “слідчий апарат”, “начальник органу дізнання”, “помічник слідчого”.

Зміст теми:

Система органів дізнання та попереднього слідства в Україні, їх завдання та повноваження.

Начальник органу дізнання. Особа, що проводить дізнання. Їх права та обов’язки.

Слідчий апарат МВС України, його структура та компетенція.

Слідчий аппарат органів прокуратури України. Його структура та компетенція.

Начальник слідчого підрозділу. Його права та обов’язки.

Слідчі та їх повноваження. Взаємовідносини слідчих з органами дізнання, прокуратури та судами.

Порядок призначення на посади в органах попереднього слідства. Вимоги, що ставляться до кандидатів на ці посади.

Порядок проходження слідчими органами внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки України. Правові гарантії діяльності слідчих та їх соціальне забезпечення.

Тема 9. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Мета: З’ясувати місце органів юстиції в механізмі держави, в системі правоохоронних органів, їх компетенцію.

Основні проблеми:

 1. Система органів юстиції.

 2. Повноваження органів юстиції.

 3. Нотаріат та основні напрямки його діяльності.

Основні поняття: “юстиція”, “нотаріус”, “начальник управління (відділу) юстиції”, “юридичний акт”.

Зміст теми:

Система органів та установ юстиції України, їх завдання, повноваження та структура.

Міністерство юстиції Автономної Республіки Крим, управління юстиції областей, міст Києва та Севастополя, їх структура та повноваження.

Система нотаріату і порядок його формування. Основні напрямки діяльності нотаріату та його завдання. Правовий статус нотаріуса. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посади нотаріусів.

ІV. Рекомендована література з дисципліни

4.1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України.

 2. Коментар до Конституції України.- К., 1998.

 3. Про Конституціний Суд України. Закон України від 3 червня 1992 р. Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 33. Ст.471.

 4. Про судоустрій України. Закон України від 5 червня 1981 р.

 5. Про статус суддів. Закон України від 15 грудня 1992 р.

Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56.

6. Про внесення змін і доповнень до Закону "Про статус суддів". Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 26.- Ст. 203. Голос України 1994. 6 квітня.

7. Про арбітражний суд. Закон України від 4 червня 1981 р. Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 36.- Ст. 469.

8. Про органи суддівського самоврядування. Закон України від 2 лютого 1994 р.

Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 203.

9. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну

відповідальність суддів в Україні. Закон України від 2 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 22.- Ст. 140.

10. Про прокуратуру. Закон України від 5 листопада 1991 р. Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 53.- Ст. 793.

11. Про внесення змін і доповнень до Закону України від 26 листопада 1993 р. Відомості Верховної Ради України.- 1993.- Ст. 474.

12. Про міліцію. Закон України від 20 грудня 1990 р. Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 4.- Ст. 20.

13. Про службу безпеки України. Закон України від 25 березня 1992.

Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 382.

14. Про оперативно-розшукову діяльність Закон України від 18 лютого 1992 р. Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 22.- Ст. 303.

15. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”. Закон України від 7 липня 1992 р.- Голос України.- 1992, 8 серпня.

16. Кримінально-процесуальний кодекс України.

17. Про нотаріат. Закон України від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 39.- Ст. 383.

18. Положения про Міністерство юстиції України. Затверджено Указом Президента України 3 жовтня 1992 р.- Голос України.- 1992, 13 жовтня.

19. Про типове положення про управління юстиції обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 98 від 9 лютого 1993 р. Урядовий кур’єр. 1993, березень.

4.2. Додаткова література

20. Шаповал В. І. Проблеми розробки доктрини судової влади // Правова держава.- Харків. 1995.

21. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 12 квітня 1996. № 6. Ст. 40-43.

22. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні / Право України. 1996, № 1. С. 31-36.

23. Титов М., Шелестов В. Арбітражні суди України / Право України. 1992. № 9.

24. Бандурка О. Прокуратура: думки про її реорганізацію / Право України. 1995. № 8. Ст. 40-43.

25. Михайленко О. Чи відповідає прокуратура України демократичним

принципам права? / Закон і бізнес. 1996. 17 квітня.

26. Шумський П. Прокуратура в системі державних органів України. Навчальний посібник.- Хмельницький, 1996.

27. Бандурка О. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення.- Х.: Основа, 1996.

28. Кримінальний процес України: Підручник (М. М. Міхеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко).- К., 1992.

29. Письменний Д. П. Повноваження начальника органу дізнання і особи, яка проводить дізнання / Науковий вісник Української академії внутрішніх справ.- К., 1996. № 1. Ст. 92-97.

30. Арбітражний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України.- № 6. Ст. 56.

31. Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України. Закон України від 30 червня 1993 р. Голос України. 1993. 16 липня.

32. Положення про кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційні категорії арбітрів і класні чини спеціалістів арбітражних судів України. Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 5. Ст. 43.

33. Правоохоронні органи України. Харків. Університет внутрішніх справ.- 2000.

34. Молдаван. Правоохоронні органи.- К., 1998.

V. Плани семінарських занять, питання самостійної роботи для студентів стаціонарної та заочної форм навчання

Тема 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"

Питання для самостійної підготовки студентів

 1. Предмет курсу “Судові та правоохоронні органи України”. Його місце в системі юридичних дисциплін.

 2. Поняття та види правоохоронних органів України.

 3. Система курсу та основні поняття курсу.

 4. Джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Практичні завдання

1. Назвіть органи, які відносяться до правоохоронних органів:

а) Прокуратура України;

б) Органи державного пожежного нагляду;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Конституційний Суд України;

д) Державний комітет України у справах захисту прав споживачів;

е) Державні податкові інспекції;

ж) Митні органи;

з) Арбітражні суди;

і) Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

 1. Назвіть види правоохоронної діяльності:

а) правосуддя;

б) прокурорський нагляд;

в) охорона громадського порядку;

г) контроль за дотриманням податкового законодавства;

д) діяльність органів захисту прав споживачів;

е) розслідування злочинів;

ж) захист прав і інтересів громадян;

з) нагляд щодо забезпечення єдності вимірювань;

і) контроль за дотриманням антимонопольного законодавства;

к/ контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей.

Нормативно-правові акти та література до теми:

Конституція України.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.- К., Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31.- Ст. 429.

Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Україської РСР від 24 серпня 1991 р.- Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.- № 38.- Ст.502.

Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради Української РСР від 28 квітня 1992 р.- Голос України.- 1992 р.- 12 серпня.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 3 червня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- 33.- ст. 471.

Про судоустрій України: Закон України від 5 червня 1981 р. Про внесення змін і доповнень до Закону “Про судоустрій України”: Закон України від 24 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 204.

Про арбітражний суд: Закон України від 4 червня 1991 р.- Відомості Верховної Ради україни.- 1991.- № 36.- Ст. 469.

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р.- Відомості Вероховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56; Голос України.- 1993, 10 лютого.

Про внесення змін і доповнень до Закону “Про статус суддів”: Закон України від 24 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 203; Голос України.- 1994, 6 квітня.

Про органи суддівського самоврядування: Закон України від 2 лютого

1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 203; Голос України.- 1994, 6 квітня.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 53.- Ст. 793; Голос України.- 1991, 12 грудня.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про прокуратуру”: Закон України від 26 листопада 1993 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 474.

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 4.- Ст. 20.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 382.

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 9.- Ст. 62; Голос України.- 29 січня.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 22.- Ст. 303.

Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 39.- Ст. 383; Голос України.- 1993, 5 жовтня.

Про дії міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1999 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 10.- Ст. 137.

Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 46.- Ст. 617.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Положення про Міністерство юстиції України: Затверджено 3 жовтня 1992 р.- Голос України.- 1992.- 13 жовтня.- № 195.

Положения про Міністерство внутрішніх справ України. 7 жовтня 1992 р.- Голос України.- 1992.- 20 жовтня.- № 200.

Роль та завдання органів прокуратури в реалізації положень нової Конституції України: Виступ Президента України Л. Кучми на розширеному засіданні Колегії Генеральної прокуратури України 9 липня 1996 р.- Закон і бізнес, 1996.- 17 липня.

Главговський В., Руденко М. Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі (концептуальні проблеми).- Право України.- 1996.- № 1.- Ст. 43-46.

Грошевий Ю. М. Судова реформа і проект Конституції України // Вісник Академії правових наук.- Х., 1993.- С. 125-135.

Маляренко В. Актуальні проблеми становления судової влади в Україні.- Право України.- 1996.- № 1.- С. 31-36.

Марочкин И. Е. Проблемы становления судебной власти // В сб.: Актуальные проблемы становления уголовного процесса и криминалистики на современном этапе.- Одесса.- 1993.- С. 45-51.

Нор В. Т. Судова реформа в Україні: надбання, прорахунки // Правова система України; теорія і практика.- К.- 1993.- С. 423-424.

Прокурорський нагляд в Україні: Навч. посібник / Під ред. проф. Грошевого Ю. М., доцента Марочкіна І. Є.- Харків, 1994.- С. 196.

Организация судебных и правоохранительных органов Украины:

Методическое пособие. Коллектив авторов. Руководитель доц. Марочкин И. Е.- Никополь.- 1995.- С. 336.

Судова реформа: Матеріали до ІІ з’їзду суддів України 20-21 жовтня 1994.- К., УПФ.- 1994.- С. 50.

Справедливий суд: Переклад з англійської.- Київ: Українська правнича фундація.- 1995.- С. 90.

Шумський П. Прокуратура в системі державних органів україни: Навчальний посібник.- Хмельницький.- 1996.- С. 54.


Тема 2. Судова система України та статус суддів

Семінарське заняття: 2 години

1. Загальне поняття судової системи. Судова система в Україні.

2. Поняття статусу суддів.

3. Підбір кандидатів у судді. Порядок їх обрання або призначення.

 1. Кваліфікаційні комісії та їх роль у формуванні корпусу судів. Атестація суддів.

 2. Порядок притягнення суддів до дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Практичні завдання

 1. Розкрийте сутність понять “судова влада” та “розподіл влад”.

 2. Визначте носіїв судової влади в Україні.

 3. Визначте сутність поняття “правосуддя”.

 4. Яка роль судової влади в правовій державі?

 5. Які відповідно до чинного законодавства обов’язки суддів?

 6. Яким чином гранатується незалежність суддів?

Нормативно-правові акти та література до теми:

Конституція України.

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. – Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56; Голов України.- 1993.- 10 лютого.

Про внесення змін до Закону "Про статус суддів": Закон України від 2 лютого 1994 р.: – Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 22.- Ст. 139;

Голос України.- 1994, 6 квітня.

Про судоустрій України: Закон України зі змінами на 10 травня 1994 р.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 33.- Ст. 471.

Про арбітражний суд: Закон України від 4 червня 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 36.- Ст. 469.

Копейчиков В. В. Організація державної влади і розробка нової Конституції України.- Вісник Академії правових наук України.- 1995.- Ст. 15-20.

Про органи суддівського самоврядування: Закон України від 2 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 22.- Ст. 138.

Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідність судів в Україні: Закон України від 2 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 22.- Ст. 140; Голос України.- 1994.- 6 квітня.

Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р.- Право України.- 1996.- № 6.- Ст. 40-43.

Марочкін І. Є. Конституційно-правові засади судової влади.- Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку.- Харків.- 1995.- Ст. 290-293. Омельяненко Г. Ще раз про судову реформу.- Юридичний вісник України.- 1996.- 17-24 січня.

Стефанюк В. Становлення судової влади в умовах створення правової держави.- Радянське право.- 1991.- № 7.- Ст. 4-7.

Шаповал В. М. Ідея розподілу влад у конституційній теорії і практиці в Україні (історико-правовий аспект). – Вісник Академії правових наук України. Вип. 2.- Харків.- 1994.- Ст. 29-36.

Шишкін В. І. Проблеми розробки доктрини судової влади / Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку.- Харків.- 1995.- Ст. 293-295. Міхеєнко М. М. Від суду шефенського до суду присяжних.- Радянське право.- 1990.- № 10.- Ст. 67-69.

Сусло Д. С. Історія суду Радянської України (1917-1967).- Вид-во Київського університету.- 1968. Тема 4. Конституційний Суд

Семінарське заняття: 2 години

 1. Конституційний нагляд. Поняття та завдання. 2. Роль і місце Конституційного Суду в системі судових органів України.

3. Склад Конституційного Суду та його повноваження.

4. Порядок формування Конституційного Суду України.

 1. Організація діяльності Конституційного Суду України та його апарат. Практичні завдання

І. Визначте варіанти правильних відповідей на такі питання:

1. Завданням Конституцшного Суду України є:

а/ забезпечення відповідності Конституції України законів та інших нормативних актів законодавчої і виконавчої влади;

б/ забезпечення відповідності Конституції України законів та інших нормативних актів законодавчої і виконавчої влади, вироків, ухвал, постанов, судово-слідчих органів;

в) тлумачення Конституції України і законів України;

г/ аналіз практики застосування законодавства України і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання окремих питань державного і суспільного життя;

д/ давання висновків з питань, передбачених Конституцією України і Законом України "Про Конституційний Суд";

є) охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина;

ж/ нагляд за додержанням Конституції та законів України органами та посадовими особами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами України, особами без громадянства.

2. Судді Конституційного Суду України:

а) обираються Верховною Радою України за спільним поданням Голови Верховної Ради України і Президента України;

б) ообираються Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

в) призначаються Президентом України;

г/ призначаються на паритетних засадах (по 7 суддів) Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України та Президентом України.

З. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:

а) має виборчі права;

б) досяг на день обрання 40 років і має вищу юридичну освіту;

в) має стаж практичної, наукової, педагогічної діяльності не менше 15 років;

г) проживав в Україні не менше 10 років, володів державною мовою.

4. Голова Конституційного Суду України:

а) обирається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

б) призначається Президентом України;

в) призначається Верховною Радою України за спільним поданням Голови Верховної Ради України та Президента України;

г) обирається на засіданні Конституційного Суду України.

5. Правом вносити питания на розгляд Конституційного Суду користуються:

а) Президент України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Голова Верховної Ради України та його заступники;

г) одна п’ята частина народних депутатів України від загального складу Верховної Ради України, встановленого Конституцією України;

д) одна п’ята частива народних депутатів України від фактичної

кількості народних депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку;

е) постійна комісія Верховної Ради України;

ж) Голова постійної комісії Верховної Ради України;

з) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

і) Кабінет Міністрів України;

к) Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим;

л) обласні ради народних депутатів;

м) Голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

н) Верховний Суд України;

о) Вищий Арбітражний Суд України;

п) Генеральний прокурор України;

р) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 1. Засідання Конституційного Суду правомочне, якщо на ньому присутні:

а) не менше половини складу Суду, визначеного Конституцією України;

б) не менше 2/3 складу Суду, визначеного Конституцією України;

в/ не менше 2/3 від фактичного складу Суду, призначеного на день засідання.

 1. Розгляд справ у Конституційному суді України провадиться:

а) у складі трьох суддів Конституційного Суду;

б) одноособово суддею Конституційного Суду;

в) у засіданні Конституційного Суду, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу Суду, визначеного в Конституції України;

г) у засіданні Конституційного Суду, якщо на ньому присутні не менше половини суддів від загального складу Суду, визначеного в Конституції України.

 1. Актами Конституційного Суду України є:

а) рішення;

б) висновки;

в) ухвали;

г) постанови;

д/ керівні роз’яснення щодо застосування законодавства України.

9. Рішення та висновки Конституційного Суду приймаються:

а) більшістю голосів від загальної кількості суддів, присутніх на засіданні Суду;

б) більшістю голосів від загального складу Суду, визначеного в Конституції України;

в) двома третинами голосів від загальної кількості суддів, присутніх на засіданні Суду;

г) двома третинами голосів від складу Суду, визначеного в Конституції України;

д) більшістю голосів від загальної кількості суддів, призначених на день розгляду справи у Суді.

10. Рішення Конституційного Суду України:

а) підлягають безумовному виконанню всіма державними органами, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян та громадянамм;

б) зупиняють дію акту, визнаного неконституційним, до приведення його відповідність з Конституцією України або до скасування органом, який прийняв такий акт;

в) можуть бути оскаржені відповідними державними органами і посадовими особами, які прийняли неконституційний акт і передані на повторний розгляд Конституційного Суду.

11. У разі невідповідності законів чи інших нормативних актів Конституції і Законам України чи належним чином укладеним і ратифікованим міжнародним договорам і угодам Конституційний Суд України:

а) визнає їх нечинними з моменту введення їх в дію;

б) звертається з поданням до відповідних державних органів або посадових осіб, які прийняли неконституційний акт, про його скасування або приведення у відповідність до Конституції та Законів України.

12. Підставами перегляду рішень Конституційного Суду є:

а) вимога Президента України;

б) вимога Верховної Ради України;

в) рішення Конституційного Суду України, прийняте двома третинами від загального складу Суду, визначеного в Конституції України.

ІІ. Задачі

1. Голова Київської міської державної адміністрації звернувся з позовом до Конституційного Суду України про визнання неконституційним рішення Київської міської Ради народних депутатів “Про утворення фонду комунального майна м.Києва. Чи правомірні дії Голови Київської держадміністрації? Як має поступити Конституційний Суд україни? Обгрунтуйте свої міркування.

2. На засідання Конституційного Суду для розгляду у судовому засіданні справ про відповідність Конституції і Законам України окремих Указів Президента України з’явилося лише 9 членів Конституційного Суду. Двоє суддів були хворими, що підтверджувалось відповідними документами. Решта суддів на час розгляду справи були у відрядженні.

Чи правомочний суд розглядати справу? Обгрунтуйте своє рішення.

Варіант: на засідання Конституційного Суду з’явилося 11 призначених суддів.

З. Група народних депутатів Верховної Ради України у складі 86 чоловік звернулася до Конституційного Суду України із заявою про визнання Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України неконституційним, оскільки він, на їх думку, суперечить чинній Конституції України.

Чи правомірні дії народних депутатів? Як повинен поступити Конституційний Суд України? Обгрунтуйте свої міркування.

2. На засідання Конституційного Суду для розгляду у судовому засіданні справ про відповідність Конституції і Законам України окремих Указів Президента України з’явилося лише 9 членів Конституційного Суду. Двоє суддів були хворими, що підтверджувалось відповідними документами. Решта суддів на час розгляду справи були у відрядженні.

Чи правомочний суд розглядати справу? Обгрунтуйте своє рішення.

Варіант: на засідання Конституційного Суду з’явилося 11 призначених суддів.

 1. Группа народних депутатів Верховної Ради України у складі 86 чоловік звернулася до Конституційного Суду України із заявою про визнання Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України неконституційним, оскільки він, на їх думку, суперечить чинній Конституції України.

Чи правомірні дії народних депутатів? Як повинен поступити Конституційний Суд України?

Нормативно-правові акти та література до теми: Конституція України

Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31.- Ст. 429.

Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної ради України.- 1991.- № 38.- Ст. 502.

Закон України "Про Конституційний Суд України" // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 33.- Ст. 471; 1993.- № 15.- Ст. 133.

Закон України “Про статус суддів” // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56; 1994.- № 26.- Ст. 203; № 22.- Ст. 142.

Про концепцію судово-правової реформи Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р.- Голос України.- 1992 р.- 12 серпня, № 152.

Проект концепції судово-правової реформи в Україні // Урядовий кур’єр.- 1995.- 1 червня.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.- К., Закони України. Том 11.- Ст. 145-169.

Мурашин Г.О. Законодавство України про Конституційний Суд.- Правова система України: теорія і практика.- К.,- 1993.- Ст. 135-138.

Чекес М. Конституційний Суд в системі правової охорони Конституції.- Право України.- 1993.- № 3.- Ст. 3-6.


Тема 3. Суди загальної юрисдикції

Семінарське заняття: 2 години

 1. Районний (міський) суд – основна ланка судів загальної юрисдикції.

 2. Склад, структура, порядок утворення обласних і рівних їм суддів.

 3. Порядок обрання, склад і компетенція військових судів.

 4. Порядок формування Верховного Суду України, його склад і структура.

 5. Склад і повноваження судових колегій та Пленуму Верховного Суду України.

Практичні завдання

І. Визначити варіанти правильних відповідей на такі питання:

 1. Завданнями загальних судів є:

а) захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

б) охорона від усяких посягань, закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної системи;

в) охорона від усяких посягань соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією і Законами України;

г) охорона від усяких посягань прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, інших кооперативних організацій, об’єднань, іншмх громадських організацій;

д) боротьба з правопорушеннями.

 1. Судді районних (міських), міжрайонних (окружних) судів:

а) обираються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими радами народних депутатів;

б) призначаються Президентом України за поданням Міністерства юстиції, погодженими з Верховним Судом України;

в) призначаються Верховною Радою України за поданням Президента.

 1. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів:

а) обираються Верховною Радою України;

б) призначаються Президентом України за поданням Міністерства юстиції України, погодженим з Верховним Судом України;

в) призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України.

 1. Судді Верховного Суду України:

а) обираються Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

б) призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України;

в) призначаються Президентом України.

 1. Голова Верховного Суду України:

а) обирається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

б) призначається Президентом України;

в) призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

 1. Судову систему загальних судів України складають:

а) Верховний Суд України;

б) Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд;

в) міжрайонні (окружні), районні (міські) суди;

г) військові суди районів, Військово-морських Сил і гарнізонів;

д) військові трибунали;

є) суди першої інстанції;

ж) суди касаційної інстанції;

з) суди наглядової інстанції.

 1. Президія Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів розглядає справи:

а) як суд першої інстанції;

б) у касаційному порядку;

в) у порядку нагляду;

г) у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Судові колегії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів розглядають справи:

а) як суд першої інстанції;

б) у касаційному порядку;

в) у зв’язку з нововиявленими обставинами;

г) у порядку нагляду;

 1. Верховний Суд України розглядає справи:

а) як суд першої інстанції;

б) у касаційному порядку;

в) у порядку нагляду;

г) у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 1. Пленум Верховного Суду України розглядає справи:

а) як суд першої інстанції;

б) у касаційному порядку;

в) у порядку нагляду;

г) у зв’язку з нововвиявленими обставинами.

 1. Судові колегії Верховного Суду Укрїни розглядають справи:

а) як суд першої інстанції;

б) у касаційному порядку;

в) у порядку нагляду;

г) у зв’язку з нововиявленими обставинами.

ІІ. Задачі

I. У стадії попереднього слідства на основі зібраних доказів було встановлено, що гр. Пропонович вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 81 КК України. Обвинувальній висновок був направлений до районного суду. Брат дружини Пропоновича, суддя вищестоящого суду, посилаючись на відсутність достатніх доказів у справі, звернувся до судді відповідного суду з вимогою перекваліфікувати дії Пропоновича з ч. 3 ст. 81 на ч. I ст. 81 КК України і призначити йому більш м’яке покарання.

Чи правомірні дії судді вищестоячого суду?^ Обгрунтуйте сво міркування.

2.Районний суд при вирішенні справи про відданя Шалімова до суду призначив слухання справи без участі захисника, хоча Шалімов при ознайомленні з матеріалами закінченого попереднього слідства заявив клопотання про захист його інтересів у суді адвокатом. У судовому засіданні, яке проводилося за участю державного обвинувача, підсудний клопотань про участь захисника не заявляв. Вироком районного суду суду Шалімов був засуджений до 7 років позбавлення волі.

Оцініть вирок районного суду з точки зору наглядової інстанції.

З. Потапенко, який обвинувачувався у зловживанні службовим становищем, задовго до початку судового засідання уклав з адвокатом Чмож угоду про захист його інтересів у суді. В день розгляду справи адвокат у cудове засідання не з’явився, оскільки був у відрядженні. У зв’язку з цим суд, посилаючись на те, що адвокат Чмож перебуватиме у відрядженні 10 днів, виніс ухвалу про розгляд справи без участі адвоката.

Оцініть правильність рішення суду.

4. Вироком районного суду Ісламова засуджено до позбавлення волі. Переглядаючи справу в порядку нагляду, Президія обласного суду встановила, що Ісламов, чеченець за національністю, погано володіє українською мовою, якою велось провадження по справі. Як видно з матеріалів справи, Ісламов послугами перекладача не користувався, копію матеріалів справи на його рідну мову не були перекладені.

Як повинен реагувати на це обласний суд?

5.Вироком районного суду Зіпунов і Васильченко були засуджені до позбавлення волі до 3 років. Розглянувши справу в касаційному провадженні, обласний суд встановив, що під час наради і постановлення вироку в нарадчій кімнаті були присутні секретар судового засідання і прокурор.

Які порушення допустив районний суд?

Нормативно-правові акти та література до теми:

Конституція України.

Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанов і Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 30.- Ст. 426.

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56; Голос України.- 1993.- 10 лютого.

Про внесення змін і доповнень до Закону “Про статус суддів”: Закон України від 24 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 203; Голос України.- 1994.- 6 квітня.

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про судоустрій Української РСР”, Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української РСР: Закон України від 17 червня 1992 р.- Відомості Верховної Ради Укаїни.- 1992.- № 35.- Ст. 508.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи