13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» icon

13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Назва13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

13


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

«СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ»


Київ-2002


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МСУ

Навчальне видання

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Судові та правоохоронні органи»

Укладач: К. П. Н. Невмержицький Є. В. , К. , 2002.

Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки до екзамену, додатки до тем для студентів денної та заочної форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № ­­­_______ від ­­­___________ р.

Укладач: К. Н. П. Невмержицький Є. В.

Рецензент: Шульженко Ф. П. – Зав. кафедри правознавства

Національного економічного університету.

Вступ

Успішне формування правової держави та вирішення інших завдань в Україні в значній мірі залежить від рівня функціонування третьої гілки влади – судової, а також прокуратури, органів юстицій, внутрішніх справ, служби безпеки та інших правових органів країни.

Відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в Україні курс «Судові та правоохоронні органи України» належать до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Судові та правоохоронні органи – важлива ланка системи державних органів України, на їх покладається одна із основних функцій і завдань держави – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни. Це в свою чергу є необхідною умовою ефективного функціонування як судової системи України, так і всіх суспільних та державних структур, причому їх значення у розбудові громадянського суспільства надзвичайно велике тому, що зростає їх роль у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Суд, прокуратура, служба безпеки, міліція, нотаріат, адвокатура – це і складна система органів публічної влади правової держави. Все це визначає необхідність глибокого опанування студентами навчальної дисципліни як «Судові та правоохоронні органи України».

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: систему, структуру, механізм дії та функції суду та правоохоронних органів, їх завдання і принципи організації, джерела навчальної дисципліни, насамперед, Конституцію України, закони України «Про судоустрій», «Про статус суддів», «Про конституційний суд», «Про господарські суди», «Про прокуратуру» (в редакції 2001 р.), «Про міліцію», «Про Службу безпеки», «Про адвокатуру», «Про нотаріат» та ін.

Студенти повинні вміти: чітко визначати поняття правоохоронної діяльності, конституційних принципів правосуддя, бачити перспективу подальшого реформування судової системи та правоохоронних органів, їх взаємодію, вирішувати практичні завдання щодо формування і правоохоронних органів і судів, захисту їх діяльності, складати процесуальні документи, які повністю відповідали б законам України.

Для того, щоб краще усвідомити такий найважливіший курс як «Судові та правоохоронні органи»: механізм їх дії, завдання, функціонування, взаємозв’язок, студенти повинні ретельно вивчати джерела, тобто відповідні закони та інші нормативні акти, якими регулюється ця складна система органів публічної влади держави і на семінарських заняттях теоретично осмислювати судово-правову реформу, чинну систему судових і правоохоронних органів та її розвиток.

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ»

для студентів І курсу юридичного факультету денної форми навчання

№ _____Кількість годин по видах занять_____

з/п Семінар- Само- Форма Тема Лекції ські стійна контролю заняття робота

1. ~ 2. ~ 3. 4. 5. ~ 6.

1. 422 Предмет, метод, основні

поняття, система дисципліни «Судові та __правоохоронні органи»___________________________ (

2. 2 22 Реферати,

Судоустрій України, курсові Судова система України роботи,

Конституційні засади контрольні ___здійснення правосуддя___________________роботи

3. 222 Реферат Статус суддів України. Порядок формування

судового корпусу ________України.________________________________

4. 224 Колоквіум. Система судів загальної Контрольна

юрисдикції робота « Місцеві суди, види, < ______повноваження.______________________________

5. 224 Реферат,

Апеляційні суди, колоквіум Касаційний суд України.

Їх функції і ______повноваження._______________________________

6. 222 Курсові Вищі спеціалізовані суди роботи України. Верховний суд ________України.________________________________

7. 224 Реферат,

Конституційний суд курсові „ ________України_______________________ роботи

8. 442 Реферат ___Прокуратура України____________________________

9. 446 Опитування Органи внутрішніх справ України: міліція, податкова міліція, органи попереднього

розслідування, внутрішні війська, органи пожежної ________безпеки._________________________________

10 Служба безпеки України 2 24 Опитування ___^ Завдання і функції____________________________

11 Міністерство юстиції, 4 26 Реферат

система, структура, _______завдання________________________________

Разом | 32 | ЗО | 38 |

<

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет, метод, основні поняття, системі» дисципліни «Судові та правоохоронні органи» правоохоронні органи та правоохоронна діяльність (4 год.).

Предмет курсу «Судові та правоохоронні органи». Методи питання предмета: спеціальні та наукові. Поняття правосуддя та правозахисної діяльності суду і правоохоронних органів. Система курсу «Судові та правоохоронні органи». Механізм взаємодії судових та правоохоронних органів, їх завдання, основні напрями діяльності. Співвідношення курсу «Судові та правоохоронні органи» з іншими юридичними дисциплінами. Взаємодія судових та правоохоронних органів з органами державної влади і управління. Класифікація основних джерел курсу. Правоохоронні органи, які здійснюють правоохоронну діяльність.

Правоохоронна діяльність – державна діяльність: поняття, завдання. Ознаки правоохоронної діяльності. Основні функції (напрями) правоохоронної діяльності, їх взаємодія.

^ Тема 2. Судоустрій України. Судова система України.

Конституційні засади здійснення правосуддя (2 год.).

Судова влада: поняття, співвідношення з іншими гілками державної влади. Особливості судової влади. Захист судової влади. Основні положення захисту «Про судоустрій України». Засади організації судової влади, судова система України. Європейські стандарти і судоустрій в Україні.

Суд присяжних і його завдання. Правосуддя, право, закон, мораль, справедливість. Судочинство – форма реалізації правосуддя. Відмінності нового судоустрою України від попереднього.

Поняття принципів правосуддя: класифікація, система, взаємозв’язок, юридичний зміст. Характеристика принципів правосуддя. Здійснення правосуддя в Україні виключно судами. Здійснення правосуддя професійними судами, народними засідателями й присяжними. Незалежність суддів при здійсненні правосуддя і підкорення їх лише законові. Незалежність і недоторканість суддів.

Конституційні засади судочинства:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів і у доведення перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов’язковість рішення суду;

10) інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. Відповідальність осіб за неповагу до суду і судді.

^ Тема 3. Статус суддів України. Порядок формування судового корпусу України. Кваліфікаційні комісії. Вища Рада юстиції. (2 год.).

Вимоги, що ставляться до суддів. Порядок призначення та обрання суддів. Призначення суддів Президентом України. Обрання суддів Верховною Радою України. Обов’язки суддів. Вища Рада юстиції. Кваліфікаційні комісії суддів, їх повноваження. Дисциплінарна відповідальність суддів. Нормативні акти, що регламентують статус суддів. Порядок призначення керівництва місцевих судів, апеляційного і касаційного судів, Верховного суду України.

^ Тема 4. Система судів загальної юрисдикції (2 год.).

Види судів загальної юрисдикції: місцеві суди, апеляційні суди, касаційний суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний суд України. Поняття «ланка судової системи» і «судова інстанція», їх характеристика. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення функціонування судових органів. Основні принципи системи судів загальної юрисдикції: територіальність та спеціалізація. Спеціалізація вищих судів. Військові суди. Порядок утворення судів.

Місцеві суди – основна ланка загальних судів. Види і склад місцевих судів. Порядок формування місцевих судів. Структура, компетенція місцевих судів. Повноваження голови місцевого суду. Діяльність цих судів по розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних справ. Апарат місцевого суду.

^ Тема 5. Апеляційні суди. Касаційний суд України. Функції і повноваження (2 год.)

Апеляція – форма оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої апеляційної інстанції – гарантія законності і обгрунтованості судових рішень.

Система апеляційних судів і їх місце в судовій системі. Порядок формування і повноваження апеляційних судів. Склад апеляційних судів. Повноваження голови апеляційного суду та його заступників. Утворення судових палат суду, їх повноваження. Утворення президії як консультативно-дорадчого органу при Голові апеляційного суду. Кількість суддів в апеляційних судах. Апарат апеляційного суду. Функції касаційного суду України, склад касаційного суду України, його функції.

Військова судова палата: повноваження, завдання. Військові суди в системі судових органів України: завдання, підсудність. Повноваження військових судів. Повноваження голів військового суду гарнізону, регіону. Військово-морського флоту і їх заступників. Порядок матеріально-технічного забезпечення діяльності військових судів. Особливості комплектування військових судів.

^ Тема 6. Вищі спеціалізовані суди України. Господарські суди України. Адміністративні суди України. Верховний суд України (2 год.).

Вищі спеціалізовані суди їх повноваження. Створення господарських судів України, їх завдання і повноваження, структура. Принципи і форми судового процесу в господарських судах. Система господарських судів України. Місцеві господарські суди, апеляційні господарські суди. Вищий господарський суд. Завдання і повноваження кожної ланки.

Апарат вищого господарського суду України: повноваження, завдання. Статус суддів господарського суду. Науково-консультативна Рада. Статус працівників апарату господарських судів.

Вищий адміністративний суд України, його повноваження, система і порядок формування. Пленум Вищого спеціалізованого суду.

Верховний суд України – це найвищий судовий орган. Повноваження Верховного суду України. Порядок формування і склад Верховного суду України. Пленум Верховного суду України: склад, повноваження, юридичне значення керівних вказівок Пленуму з питань судової практики.

Судові палати Верховного суду України, їх повноваження. Президія Верховного суду України: склад, повноваження. Голова Верховного суду України та його заступники: повноваження, завдання.

Судді і народні засідателі. Апарат Верховного суду України. Порядок обрання голови Верховного суду України.

^ Тема 7. Конституційний суд України (2 год.).

Конституційний суд України – вищий орган судової влади по захисту конституційного ладу і конституційних прав людини. Завдання і принципи діяльності Конституційного суду. порядок утворення, склад і повноваження цього суду. Судді Конституційного суду, особливості правового статусу, гарантії їх діяльності.

Організація і забезпечення діяльності Конституційного суду України. Апарат Конституційного суду .

^ Тема 8. Прокуратура України (4 год.).

Правові засади діяльності прокуратури. Система і структура органів прокуратури. Завдання і принципи діяльності прокуратури. Конституційні функції органів прокуратури: підтримання державного обвинувачення, представництво інтересів громадянства і держав в суді, нагляд за органами, які проводять ОРД дізнання і справедливе слідство, нагляд за виконанням судових рішень по кримінальних справах. Перехідні положення Конституції України про прокуратуру. Координаційна функція прокуратури. Кадри органів прокуратури. Вимоги до осіб, які призначаються а відповідні посади. Призначення та звільнення прокурорів від посади.

Класні чини, заохочення і дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури. Захист і гарантії безпеки робітників прокуратури. Статус і повноваження Генерального прокурора України.

^ Тема 9. Органи внутрішніх справ України. Податкова міліція. (4 год.)

Місце органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів. Система органів внутрішніх справ: міліція, органи досудового слідства, внутрішні війська, органи пожежної безпеки. Завдання і функції органів внутрішніх справ.

Міліція: поняття, повноваження, структура. Основні завдання і принципи діяльності міліції. Завдання податкової міліції.

Можливість застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Правовий захист і гарантії небезпеки працівників міліції.

Поняття, завдання, види попереднього розслідування. Дізнання: чинна система.

Органи попереднього слідства у системі МВС структура, принципи діяльності завдання, повноваження слідчого. Взаємодія слідчих підрозділів з іншими службами.

^ Тема 10. Служба безпеки України (2 год.).

Завдання, система і організація діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки, їх правовий і соціальний захист. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України. Відповідальність за правопорушення в сфері діяльності Служби безпеки.

^ Тема 11. Міністерство юстицій України. (4 год.).

Міністерство юстиції, його завдання, структура, повноваження. Система органів Міністерства юстиції України. Повноваження структурних підрозділів Міністерства юстицій. Роль Міністерства.

Державна виконавча служба при Мінюсті. Науково-консультативна Рада юстицій.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу «Судові та правоохоронні органи»

для студентів юридичного факультету денної форми навчання

Семінар 1

Тема 1. Предмет, метод, основні поняття, система дисципліни: судові та правоохоронні органи (2 год.).

Питання:

1. Предмет курсу «Судові та правоохоронні органи».

2. Види правоохоронних органів.

3. Система курсу «Судові та правоохоронні органи» та джерела.

4. Поняття правосуддя та правоохоронної діяльності.

5. Взаємодія судових та правоохоронних органів, їх завдання та основні напрями діяльності.

6. Взаємодія судових та правоохоронних органів і органів державного управління.

7. Співвідношення курсу «Судові та правоохоронні органи» з іншими юридичними дисциплінами.

8. Класифікація основних джерел курсу.

Теми рефератів:

1. Співвідношення курсу «Судові та правоохоронні органи» з іншими юридичними дисциплінами.

2. Система правоохоронних органів.

Семінар 2

Тема 2. Судоустрій України. Судова система України. Конституційні засади здійснення правосуддя. (4 год.).

Питання:

1. Судова влада: поняття, співвідношення з іншими гілками державної влади.

2. Закон «Про судоустрій України». Судова система України.

3. Поняття правосуддя та його ознаки.

4. Співвідношення понять: право, закон, мораль, справедливість.

5. Суд – орган судової влади і правосуддя.

6. Судочинство – форма реалізації правосуддя.

7. Функції і завдання Вищої Ради юстицій.

8. Поняття принципів правосуддя: класифікація, взаємозв’язок, юридичний зміст.

9. Характеристика принципів правосуддя:

– Здійснення правосуддя виключно судами, народними засідателями й присяжними;

– Здійснення правосуддя професійними суддями, народними засідателями й присяжними;

– Незалежність і недоторканість суддів при здійсненні правосуддя й підкорення їх лише законові;

– Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

10. Основні засади судочинства.

11. Статус суддів України. Порядок формування суддівського порядку.

12. Порядок формування судового процесу.

Тем й рефератів:

1. Принципи правосуддя: поняття, класифікація, юридичний зміст, характеристика принципів правосуддя.

2. Конституційні засади судочинства (обрати й проаналізувати будь-який конституційний принцип або принципи судочинства).

3. Статус суддів України.

Семінар З

Тема 5. Система судів загальної юрисдикції. Місцеві суди. (2 год.).

Питання:

1. Судово-правова реформа: чинна система суддів загальної юрисдикції, її вдосконалення.

2. Судова система: судоустрій й судочинство. Поняття «ланка судової системи» і «судова інстанція».

3. Поняття й основні ознаки системи судів загальної юрисдикції. Територіальність та спеціалізація.

4. Поняття Конституційної юрисдикції.

5. Місцеві суди – основна ланка загальних судів.

6. Порядок формування місцевих судів.

7. Структура, компетенція місцевих судів.

8. Призначення, обрання, вимоги до кандидатів у місцеві суди.

9. Повноваження голови місцевого суду та його заступників.

10. Діяльність місцевих судів по розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ.

11. Апарат місцевого суду.

Теми рефератів:

1. Місцеві суди – основна ланка загальних судів; порядок формування, структура, компетенція.

2. Призначення, обрання, вимоги до кандидатів у місцеві суди.

Семінар 4

Тема 7. Апеляційні суди. Касаційний суд України (2 год.).

Питання:

1. Апеляція – форма оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої апеляційної інстанції.

2. Система апеляційних судів і їх місце в судовій системі.

3. Порядок формування і повноваження апеляційних судів.

4. Склад апеляційних судів.

5. Повноваження Голови апеляційного суду та його заступників.

6. Утворення судових палат суду, їх повноваження.

7. Утворення президії як консультативного дорадчого органу при Голові апеляційного суду.

8. Кількість суддів в апеляційних судах.

9. Апарат апеляційного суду.

10. Касаційний суд України, його склад, функції.

Теми рефератів:

1. Апеляція – форма оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої апеляційної інстанції.

2. Система апеляційних судів і їх місце в судовій системі.

3. Порядок формування і повноваження апеляційних судів.

4. Функції касаційного суду. України.

Семінар 5

Тема 8. Вищі спеціалізовані суди. Господарські і Адміністративні суди. Верховний суд України.

Питання:

1. Статус, склад і повноваження вищих спеціалізованих судів.

2. Повноваження голови вищого спеціалізованого суду та їх заступників.

3. Господарські суди, їх склад, система, функції.

4. Адміністративні суди, їх повноваження.

5. Повноваження Верховного суду України.

6. Порядок формування і склад Верховного суду України.

7. Пленум Верховного суду України: склад повноваження, юридичне значення керівних вказівок Пленуму з питань судової практики.

8. Судові палати Верховного суду України:, їх повноваження.

9. Президія Верховного суду України: склад, повноваження.

10. Голова Верховного суду України та його заступники: завдання, повноваження.

11. Судді і народні засідателі.

12. Апарат Верховного суду України.

13. Виконання судових рішень.

Тем й рефератів:

1. Верховний суд України – найвищий судовий орган України.

2. Пленум Верховного суду України: склад, повноваження, юридичне значення керівних вказівок Пленуму з питань судової практики.

3. Судові палати Верховного суду України, їх повноваження.

4. Президія Верховного суду України: склад, повноваження.

Семінар 7

  1   2   3

Схожі:

13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconТема Предмет, основні поняття І система курсу „Судові І правоохоронні органи України
Питання тестових завдань до іспиту з курсу „Судові та правоохоронні органи України”
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconНор В. Т., Береський Я. О., Анікіна Н. П
Судові І правоохоронні органи України. Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи» iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи