Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології icon

Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Скачати 316.07 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Тарасенко В. І
Дата11.09.2012
Розмір316.07 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології

Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної і заочної форм навчання

Київ-2001

Автори: д. соціол. н., проф. Тарасенко В. І.

к. соціол. н., доц. МСУ Отрешко Н. Б.

Рецензенти:

Доктор соціологічних наук, професор Нельга О. В.

Доктор філософських наук Судакова В. М.


Навчально-методичний комплекс розглянутий і затверджений на засіданні кафедри соціології МСУ протокол № 4 від 16.01.2001.


Вступ

Історія соціологічних теорій та вчень є основним предметом теоретичного фундаменту дисципліни. Засвоєння основоположних концепцій усього розмаїття класичної спадщини соціології слугуватиме грунтом необхідних професійних знань, формуватиме правильні підходи та методи дослідження соціальних проблем, врешті, визначатиме професійний рівень підготовки майбутніх фахівців. Курс спрямовано на осягнення досвіду аналізу суспільних проблем, висвітлення універсальних соціальних законів, засвоєння правил соціологічного дослідження.

Студенти мають отримати знання щодо основних теоретичних узагальнень соціологічної науки, бути спроможними використовувати концептуальний апарат і методологію дослідження в подальших соціологічних розвідках, набути навичок роботи з класичними першоджерелами, з історико-соціологічного аналізу літератури за визначеною тематикою. Ці знання, таким чином, будуть відправними для майбутньої спеціалізації за галузями соціологічних досліджень, основою їхнього прикладного використання.

Головний теоретичний курс визначатиме формування наукового світогляду, "соціологічного бачення" проблем, норм і цінностей професійного стосу.

Курс історії соціологічних ідей та теорій розгортається від початків соціальної думки: з давніх часів, філософії античності, Середньовіччя, Нового часу, приділяє увагу теоретичним здобуткам етапу “протосоціології” ХVІІ-ХVІІІ ст., детальніше зупиняється на теорії фундаторів нової дисципліни – соціологі. (Ш. Монтескьє, О. Конт, Г.

Спенсер). ^ Значний бюджет часу відведено розгляду ідей та теоретичних систем класиків соціологічної науки (К. Маркс, М. Вебер, Е. Дюркгейм, В. Парето, Г. Зіммель, Ф. Знанецький, Г. Сорокін та ін.), засвоєнню теоротико-методологічних принципів, які складають наукове ядро дисципліни. Розглядатимуться погляди і теорії фундаторів соціології в Україні, головні сучасні напрями соціологічного теоретизування: структурний функціоналізм, теорії конфлікту, соціальний інтеракціонізм, соціобіологія і соціальний біхевіорізм, теорія соціального обміну, феноменологія та інші поширені соціологічні підходи, течії, наукові школи. Тобто історичний огляд доводиться до сучасного стану соціологічної науки, її основних проблем та перспектив розвитку.

^ Крім вищеназваних обов’язкових тем можуть бути розглянуті й чисельні додаткові питання, наукові постаті, праці з історії формування соціологічної дисципліни.

Навчальна програма

Тема 1. Предмет, структура, специфіка курсу.

Історія соціологічної думки, предмет, значення, місце у системі гуманітарної освіти. Особливості соціології, як науки. Теоретичний аналіз соціальних проблем, "вічні проблеми", мультипарадигматизм, принцип різнобачення, роль класичного надбання, тощо.

Тема 2. Передісторія соціального аналізу. Протосоціологія. Соціальна думка Античності, епос, міфи,

Платон, Аристотель, перші зразки соціологічної інформації.


Тема 3. Становлення соціальних наук. зміна світоглядної парадигми. Соціальне вчення раннього християнства. Середньовічні університети. Розвиток соціального пізнання у творчості А. Данте, Ф. Петрарки, л. Баали, П. Делла Мірандоли т. ін. соціальні утопії. Т. Мор, Т. Кампанелла, Н. Макіавелі: технологія ефективного лідерства. Б. Спіноза та його соціальні погляди. Соціальні ідеали Відродження.

Тема 4. Соціальна думка Нового часу. Траснформаційні процеси і фактори поширення соціального знання. Дж. Віко, Тюрго, Вольтер. Початок ери Просвітництва. Економіка: А. Сміт. Розвиток філософських наук: Кант, Гегель, Шопенгауер… Історичні науки: Л. фон Ранке. Психологія: В. Вундт, Ж. Піаже… Антропологія.

Тема 5. Теорії "природнього права" та "суспільного договору". Гуго Грацій, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо.

Тема 6. Від соціальної філософії до соціології. Принципи соціологічного підходу. Громадське суспільство. Філософія історії. Дж. Віко, Й. Гердер. Ш. Монтескьє. “про дух законів”: природничі закони, природничі фактори, “дух народу” і принципи правління. Політична соціологія Монтескьє. Соціальне вчення К. Гельвація. Демографічні та статистичні дослідження (ХVІІІ-ХVІV вв.). Т. Мальтус і закони народонаселення. Соціальна думка у США періоду боротьби за незалежність: Т. Пейн, Т. Джефферсон.

Тема 7.

Початки соціології. Теоретичний аналіз суспільних проблем. Передумови виникнення нової наукової дисципліни: економіка, політична та інтелектуальна революції. Соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму і утопічного соціалізму. Інтелектуальні витоки формування соціології. “Соціальна фізика” А. Кетле. Парадигма позитивізму. Соціальні погляди Ж. Тюрго, Ж. Кондоре. Концепція де Сен-Сімона, нариси наук про людину. Лібералізм і консерватизм соціологічних підходів.

Тема 8. Огюст Конт і становлення нової соціальної науки.

Біографічні відомості. Етапи розвитку контівської думки. Класифікація наук і предмет соціології. Соціальна статика і динаміка. Стадії історичного розвитку. Соціологічний метод.

Тема 9. Історична соціологія А. Де Токвіля.

Життєвий шлях. Об'єкт аналізу і роздумів. Типи суспільств і соціальний розвиток. Свобода, рівність. Індивідуалізм. Новий деспотизм.

Тема 10. Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера.

Доля вченого і вчення. Теорія соціальної еволюції. Органіцизм і функціоналізм. Особливості соціологічного методу. Типи суспільств, порівняльна соціологія.

Тема 11. Органістична школа в соціології.

П. Лілієнфельд та соціальні хвороби. А. Шеффлє, А. Фульє – сучасні науки про суспільство. Р. Вормс, поняття "соціальна патологія", "соціальна гігієна". Соціальний дарвінізм. Л. Гумплович, теорія рас, соціологія і політика. У. Самнер: походження і розвиток групових звичок, звичаї. Расово-антропологічна школа. Ж. Гобіно.

Тема 12. Психологічний напрямок в соціології на рубежі 19-20 ст. Криза натуралістичних пояснень. Номіналізм і реалізм в соціологічних дослідженнях. «Психологія мас»: М. Лацарус, Г. Лебон, У. Мак-Дугал. Психоналіз З. Фройда. Інтеракціонізм Ч. Кулі: «первісна група», «дзеркальне Я» і т. д.

Тема 13. Матеріалістична соціологія К. Маркса. Місце марксизму в історії соціальної думки. Проблеми вивчення марксової спадщини. Вчення і соціологія Маркса. Теорія соціальних класів. Теорія ідеології. Теорія суспільно-історичного розвитку. Політичний конфлікт. Теорія революції. Ф. Енгельс та його внесок в марксистську соціологію. Сучасний неомарксизм.

Тема 14. Соціологічна думка 20 ст. Характерні риси та тенденції розвитку. Традиції, персоніфікація, переваги плюралізації підходів, ідеї синтезу та інтеграції.

Тема 15. Соціологія Е. Дюркгейма.

Дюркгеймівська соціологічна школа. Ідейно-теоретичні джерела соціологізму. Предмет соціології. Природа соціального. Правила соціологічного методу. Нормальне і патологічне. Соціологічне пояснення. Аномія. Соціальна солідарність. Соціологія релігії. Значення для світової соціології.

Тема 16. Система соціології В. Парето. Віхи біографії. Образ соціології та її метод. Предмет соціології:

резідуї та депрівації. Логічні і не логічні дії. Теорія еліт, їх циркуляція.

Тема 17. Розуміюча соціологія^ М. Вебера. Біографічні відомості. Основні теоретичні положення гуманістичної соціології. Методологічні орієнтири. Соціальна дія. Метод “розуміння”, мотиви, смисл, поведінка, цінність. Раціоналізм. Походження капіталізму. Соціологія релігії, культури. Соціальна стратифікація та конфлікти. Вебер і сучасна соціологічна наука. В. Зомбарт: вчення про буржуа як нову економічну людину, аналіз розвитку капіталізму.


Тема 18. Формальна соціологія Г. Зіммеля. Біографія. Предмет і завдання соціології. Основні поняття формальної соціології. Теорія культури і соціального конфлікту. Соціальні процесії та соціальні типи, моделі розвитку. Форма і зміст, соціальна роль.

Ф. Тьоніс. Спільність та суспільство. Соціальна група, громадська думка.

Тема 19. Соціологічна думка в Україні (кінець 19- початок 20 ст.) універсальне і національне в соціологічній думці. Політична соціологія М. Драгоманова. Генетична соціологія М. Грушевського. Український соціологічний інститут. Соціологія неокантіанства Б. Кістяківського. Соціологія державотворення і політична антропологія В. Липинського. Загальна соціологія М. Шаповала.


Тема 20. Гуманістична соціологія Ф. Знанецького.

Гуманістичний коефіцієнт соціологічних знань. Базові поняття: соціальна дія, соціальні взаємини, особа, соціальна група, соціальні ролі. Російська соціологія. Соціологічна теорія П. Сорокіна. Життєвий шлях. Непозитивістський інтегральний синтез. Соціальна аналітика, соціальна механіка, соціальна генетика. Макрокультурна динаміка. Радянська соціологія: етапи розвитку, школи.

Тема 21. Соціологічна теорія П. Сорокіна. Життєвий шлях. Неапозитивістський інтегральний синтез. Соціальна аналітика. Соціальна механіка. Соціальна генетика. Макрокультурна динаміка.

Тема 22. Російська соціологія. Радянська соціологія: етапи розвитку, школи.

Тема 23. Структурно-фугкціональний аналіз. Т. Пареонс. Теорія соціальної системи. Структура соціальної дії. Рівні соціологічного аналізу: особа, соціальна система, культура. Функції і стабільність системи. Критика парсоніанства в сучасній соціології. Функціоналістська модель Р. Мертона. Дісфункція і аномія. Теорії середнього рангу. Правила соціологічного методу. Феноменологічний напрям соціологічної думки в США.

Тема 24. Сучасні соціологічні теорії конфлікту. Концепції Р. Дарендорфа, Л. Козера, Дж. Ренса.

Тема 25. Соціобіологія і соціальний біхевіоризм. Соціобіологічні тези Е. Уілсона та новий синтез в соціології. Генетична та культурна еволюція. Концепція Б. Спіннера.

Тема 26. Новітні тенденції розвитку соціологічної теорії. Неофункціоналізм. Неомарксизм. Постструктуралізм. Постмодернізм. І т. д.

Плани семінарських занять

Тема 1. Протосоціологія: передісторія соціальної думки. Соціальна думка античності. Платон і Арістотель.

ПЛАН

1. Що таке протосоціологія?

2. З якого часу починається історія соціальної думки і чому?

3. Міфи, етос, їх роль у соціальному пізнанні.

4. Перші емпіричні дослідження.

5. Платон: соціальні ідеї.

6. Аристотель, його внесок у суспільне знання.

Література

1. Аристотель. Политика. / Аристотель. Собр. соч в 4-х т.- Т. 4.- М., 1983.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон: жизнеописание.- М., 1997.

4. История теоретической социологии.- М., 1995.

5. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.- К., 1996.

6. Платон. Госудасртво. / Платон. Собр. соч. в 4-х т.- Т. 3.- М., 1990.

7. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т.- Т. 1.- Чары Платона. Пер. с англ.- М., 1992.

8. Социологический справочник.- К., 1990.

Тема 2. Соціальна думка Середньовіччя: Августин, Ф. Аквинський. Соціальні утопії: Т. Мор, Т. Кампанела.

ПЛАН

1. У чому полягає внесок у соціальну думку середньовічних університетів?

2. Головні ідеї християнської соціальної філософії: протиріччя душі й тіла.

3. Основні положення християнського порядку у Ф. Аквинського.

 1. Головні риси вчення Т. Мора.

 2. Протиріччя, досягнення і недоліки соціальних утопій.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.- К., 1996.

4. Социологический справочник.- К., 1990.

5. Гуревич А. Д. Средневековый мир.- М., 1990.

6. Соціологія. Енциклопедичний словник.- К., 1998.

Тема 3. Становлення соціальних наук доби Відродження. Г. Гроцій, Б. Спиноза, Н. Макіавеллі. Теорії “природного права” та “суспільного договору”. Т. Гоббс.

ПЛАН

1. Особливості епохи Відродження.

2. Поняття “пантеізм”, “детермінізм”, “гуманізм”.

3. Ідеї Спинози.

4. Технологія ефективного лідерства Н. Макіавеллі.

5. Значення теорій Т. Гоббса та Дж. Локка для соціального пізнання.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Макиавелли Н. Государь.- М., 1985.

4. ГоббсТ. Левиафан.- М., 1936.

5. Заиченко Г. В. Дж. Локк.- М., 1973.

6. Косарева Л. М. Социокультурный генезис Нового времени.- М., 1989.

7. Спиноза Б. Этика. / Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х т.- Т. 1.- М., 1957.

Тема 4. Від соціальної філософії до соціології: Віко. Гердер, Гегель. Соціологічні погляди Ш. Мотекскьє, Ж.-Ж. Руссо.

ПЛАН

1. Умови основних змін у соціальному баченні світу у XVII-XVIII вв.

2. Ідеї “громадянського суспільства” та філософії історії видатних теоретиків епохи.

3. Основні положення праць Ш. Монтеск'є, його розуміння "Законів".

4. Головні ідеї "політичної соціології" Ш. Монтеск'є і Ж.-Ж. Руссо. Засоби та принципи правління.

Література

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Монтекскье Ш. Избр. произведения.- М., 1955.

4. Дворцов А. Ж.-Ж. Руссо.- М., 1980.

5. Манфред А. Три портрета эпохи Великой французской революции.- М., 1978.

6. Монтескье Ш. О духе законов.- М., 1955.

7. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципе политического права.- М., 1938.

8. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций.- М., К., 1994.

9. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества.- М., 1977.

ТЕМА 5. Історичні умови та передумови виникнення соціології. Демографічні та статистичні дослідження на межі ХVІІІ-ХІХ вв.

ПЛАН

1. Основні інтелектуальні витоки виникнення соціології.

2. "Соціальна фізика", її основні представники.

3. Три революції епохи, які визначили історичні передумови створення соціології.

4. Найбільш відомі соціальні дослідники першої половини XIX ст., головне значення їх ідей.

5. Внесок А. Сен-Симона у соціологічне знання.

Література

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

4. Волгин В. Сен-Симон и сен-симонизм.- М., 1961.

5. Кучеренко Г. Сен-симонизм в общественной мысли XIX в.- М., 1975.

6. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

7. Социологический справочник.- К., 1990.

8. История буржуазной социологии XIX- нач. XX вв.- М., 1974.

Тема 6. Початок соціології: О. Конт.

ПЛАН

1. Основні етапи розвитку наукової думки О. Конта, основні праці.

2. О. Конт про класифікацію наук та розуміння предмету соціології.

3. "Соціальна статика" та "соціальна динаміка" у поглядах О. Конта.

 1. Розуміння О. Контом соціологічного методу.


Література

1. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

4. Конт О. Дух позитивной философии.- СПб., 1910.

 1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 2. Яковенко В. И. Огюст Конт. Его жизнь и творчество.- СПб., 1894.

Тема 7. Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера: органістична школа в соціології.

ПЛАН

1. Основні положення теорії Г. Спенсера: еволюціонізм та органіцизм.

2. Особливості соціологічного методу.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

 2. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

4. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

Тема 8. Історична соціологія А. де Токвіля.

ПЛАН

1. Життєвий шлях вченого.

2. Соціальний розвиток і типи суспільств.

3. Поняття "нового деспотизму".

ЛІТЕРАТУРА:

1. Токвиль А. де. О демократии в Америке.- М., 1994.

2. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

 2. Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразований.- М., 1992.

Тема 9. Органістична школа в соціології.

ПЛАН

1. Соціальний дарвінізм.

2. Поняття "соціальної патології" та "соціальної гігієни" в теорії Р. Вормса.

 1. Расово-антропологічна школа Ж. Гобіно.

Література

1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

 2. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

Тема 10. Матеріалістична соціологія К. Маркса.

ПЛАН

1. Місце марксизму в історії соціальної думки.

2. Теорія соціальних класів, поняття "політичного конфлікту" та соціальної революції.

3.Ф. Енгельс та його внесок в розвиток марксистської соціології.

 1. Основні напрями сучасного неомарксизму: загальна характеристика.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

4. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.- Т. 4.

5. Маркс К. Из предисловия к певрому выпуску “К критике политической экономики. / Маркс К., Энгельс Ф. О социалистической революции.- М., 1974.

6. Маркс К. Капитал.- Т. 1. / Маркс К.. Энгельс Ф. Сочинения.- Т. 23.

7. Марксизм-ленинизм и реалии конца XX ст.- М., 1990.

8. Маркузе Г. Одномерный человек.- М., 1994.

9. Неомарксизм и проблемы социологии культуры.- М., 1980.

10. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

Тема 11. Психологічні напрями у соціології на межі XIX-XX ст. Г. Лебон, Мак-Даугалл, З. Фройд. Соціальна думка в США.

ПЛАН

1. Основні досягнення у розвитку психології та її вплив на соціологічне знання.

2. Дві основні орієнтації у психологічних дослідженнях. Представники та їх ідеї.

3. Концепції “психології народів”, “психології мас”, “духа народу”, “харізматичного лідера”.

4. Зміст вчення З. Фрейда. Поняття "підсвідомість", "несвідоме", "лібідо" та інші.

5. Відображення ідей консерватизму, лібералізму та утопічного соціалізму в соціологічному знанні.

Література

1. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. История теоретической социологии.- М., 1995.

4. Погорілий О. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

5. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

6. Современная западная социология: Словарь.- М., 1990.

7. Социология: словарь-справочник. В 4-х т.- М., 1990-1991.

Тема 12. Соціологія Е. Дюркгейма.

1. Предмет соціології по Дюркгейму.

2. Соціологічний метод у дослідженнях Дюркгейму.

3. Аномія у суспільстві: чинники, риси, наслідки.

4. Поняття соціальної солідарності.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.- М., 1991.

 1. Дюркгейм 3. Ценностные и реальные суждения. // Социологические исследования.- 1991.- № 2.

 2. Гофман А. Б. Дюркгейм о ценностях и идеалах. // Социологические исследования.- 1991.- № 2.

 3. Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма: критический анализ теоретико-методологических концепций.- М., 1977.

8. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

Тема 13. Основні ідеї соціології М. Вебера.

ПЛАН

1. Соціальна дія в концепції М. Вебера.

2. Метод “розуміння”, мотиви, смисл, поведінка, цінність. Принцип “свободи від цінності”.

3. Поняття раціональності, раціоналізація і "дух капіталізму".

4. Соціальна стратифікація, політична соціологія М. Вебера. Харизма, поняття та типи панування, легитимність, демократія.

Література

1. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

2. Вебер М. Соціологія: загальні основи, політика, історія. / Під ред. Погорілого О.- К., 1998.

3. Вебер М. Избранное. Образ общества.- М., 1994.

4. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.- К., 1994.

5. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: социология М. Вебера и веберовский ренессанс.

6. Патрушев А. И. Расколдованный мир Макса Вебера.- М., 1992.

7. Ионин Л. Г. Понимающая социология.- М., 1979.

Тема 14. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX - початок XX ст.).

ПЛАН

1. Універсальне і національне в соціологічній думці.

2. Політична соціологія М. Драгоманова.

3. Генетична соціологія М. Грушевського.

4. Соціологія неокантіанства Б. Кистяківського.

5. Соціологічні погляди В. Липинського.

Література

1. Біля витоків соціологічної думки в Україні. / Під ред. Танчер В.- Інститут соціології НАН України, 1996.

2. Депенчук Л. П. Б. Кистяковський.- К., 1995.

3. Соціологічна думка в Україні. / Під ред. Захарченка М.- К., 1995.

4. Шаповал П. Загальна соціологія.- К., 1996.

Тема 15. Формальна соціологія Г. Зіммеля.

ПЛАН

1. Предмет і завдання соціології.

2. Концепція соціальної диференціації.

3. Основні поняття формальної соціології.

4. Теорія конфлікту і соціологія культури.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог.- М., 1981.

3. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

4. Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования. // Зиммель Г. Избранное.- Т. 2.- Созерцание жизни.- М., Юристь, 1996.- С. 301-465.

5. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное.- Т. 2. Созерцание жизни.- М., Юристь, 1996.- С. 509-528.

6. Ландман М. Георг Зиммель: контури его мышления. // Зиммель Г. Избранное.- Т. 2. Созерцание жизни.- М., Юристь, 1996.- С. 529-538.

7. Зиммель Г. Конфликт современной культуры.- Пг., 1923.

Тема 16. Соціологічна теорія П.Сорокіна.

ПЛАН

1. Життя та праці П. Сорокіна.

2. Неопозитивістський інтегральний синтез.

 1. Макрокультурна динаміка.

 2. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

Література:

1. Сорокин П. А. Долгий путь. Автобиографический роман. / Пер. с англ.- Сыктывкар, 1991.

2. Сорокин А. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992.

3. Сорокин П. Система социологии.- Т. 1-2.- М., 1993.

4. Сорокин П. Моя философия – интегрализм. // Социологические исследования.- 1992.- № 10.

5. Ионин Л. Г. Социлогия культуры.- М., 1996.

6. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

Тема 17. Гуманістична соціологія Ф. Знанецького.

ПЛАН

1. Світ культури як світ цінностей.

2. Концепція гуманістичного коефіцієнта.

3. Системний підхід до культурної дійсності.

4. Теорія соціальних дій.

Література:

 1. Ручка А., Танчер В. курси історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 2. Современная американская социлогия.- М., МГУ, 1994.

3. Американская социологическая мысль. Тексты.- М., МГУ, 1994.

4. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

5. Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследоваеия. // Социологические исследования.- 1989.- № 1.

Тема 18. Чикагзька соціологічна школа. Дж. Мід і теорія символичного інтеракціонізму.

ПЛАН

1. Теоретичні джерела та історичні обставини формування Чикагзької школи.

2. Основні напрямки дослідницької діяльності.

3. Концепція та поняття Ч. Кулі.

4. Інтеракціоністська соціологія Дж. Міда.

 1. Основні тези і поняття символічного інтеракціонізму.

 2. Драматургічна теорія Е. Гоффмана.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.- К., 1996.

3. Современная американская социология.- М., МГУ, 1994.

4. Американская социологическая мысль. Тексты.- М., МГУ, 1994.

5. Ионин Л. Г. Понимающая социология.- М., 1979.

6. Буржуазная социология на исходе XX века.- М., 1987.

7. Баньковская С. П. Инвайронментальная социология.- Рига, 1990.

8. Социологическая теория сегодня.- К., ИС НАН Украины.

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование действительности.- М., 1995.

Тема 19. Структурно-функціональна теорія в соціології.

ПЛАН

1. Т. Парсонс: теорія соціальної системи.

2. Структура соціальної дії, функції і стабільність системи в теорії Парсонса.

3. Функціоналістська модель Р. Мертона.

4. Теорія середнього рангу, дисфункція і аномія в соціології Р. Мертона.

Література:

1. Парсонс Т.

2. Парсонс Т., Сторер Н. Научная дисциплина и дифференциация науки. / Научная деятельность.- М., 1980.

3. Парсонс Т. Введение. / Американская социология: перспективи, проблеми, методы.- М., Наука, 1972.


4. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура.- К., Абрис, 1996.


5. Современная американская социология.- М., МГУ, 1994.


6.Американская социологическая мысль. Тексты.- М., МГУ, 1994.

 1. Александер Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоритиечская традицию. // Социологические исследования.- 1992.- № 10.

8. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении.- М., 1961.

9. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социлогия.- СПб., 1996.

10. Покровский Н. Е. Одиннадцать заповедей функционализма Р. Мертона. // Социологические исследования.- 1992.- № 2.

Тема 20. Сучасні соціологічні теорії конфлікту

ПЛАН

1. Р. Дарендорф та його внесок в розробку сучасної соціології конфлікту.

2. Конфліктологічна теорія Л. Козера: основні ідеї.

3. Розробка проблем сучасної конфліктології в соціологічних поглядах Дж. Рекса.

Література:

1. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социлогические исследования.- 1994.- № 5.

2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.- М., 1995.

3. Кудрявцев И.И. Основы конфликтологии.- М., 1997.

4. Введение в теорию социального конфликта.- М., 1992.

5. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

Тема 21. Новітні тенденції розвитку соціологічної теорії.

ПЛАН

1. Основні напрями і тенденції розвитку.

2. Неофункціоналізм.

3. Постструктуралізм.

4. Неомарксізм.

5. Постмодернізм.

Література:

1. Социологическая теория сегодня. / Под ред. Танчера В.- К., 1994.

2. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.- К., 1996.

3. Бурдье П. Социология политики.- М., 1993.

4. Бурдье П. Начала.- М., 1996.

5. Монсон П. Современная западная социология.- СПб., 1992.

6. Новые направлення в социологической теории.- М., 1978.

7. Судаков В. И. Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития.- Днепропетровск, 1995.

Контрольні роботи для заочного навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи.

Номер теми контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента.

При підготовки відповідей на питання контрольної роботи студент повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які перелічені у списку літератури. Необхідно знайти глави чи розділи, у яких містіться матеріал щодо конкретного питання; потім ретельно вивчити (прочитати, зрозуміти, можливе законспектувати) даний матеріал. У контрольній роботі треба концентровано викласти основній зміст відповідей на поставленні питання. В цілому в контрольній роботі повинні бути відповіді на кожне питання, які є у складі варіанту завдання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок.

Для підготовки відповідей потрібно також вивчити не тільки навчальну, але й додаткову літературу. Вона також є у списку. Це, в основному, першоджерела – твори видатних соціологів ХІХ-ХХ ст., які потрібно прочитати і зрозуміти основні ідеї цих авторів. Обсяг контрольної роботи – 6-10 сторінок друкованого тексту, відповідно вдвічі більше - рукописного. Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову літературу, яка була використана при написанні контрольної роботи.

Підготовка контрольної роботи – це не тільки конспектування навчальної літератури, але й творчий процес. Саме тому відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати рівень загальної культури та спеціальні знання студентів.

Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної роботи. Вона повинна бути виконана охайно, ретельно. На першій сторінці потрібно написати прізвище, ім’я та по-батькові студента, вказати факультет, назву навчального закладу, дисципліну, по якої викопується робота, варіант контрольного завдання. Кожна відповідь розпочинається з назви питання, закінчується висновком. Кожна відповідь починається з нової сторінки.

З даної дисципліни студент виконує 2 контрольні роботи у ІІ та ІІІ семестрах.


Теми контрольних робіт

ІІ семестр

Тема 1. Протосоціологія: передісторія соціальної думки

ПЛАН

1. Загальне поняття протосоціології.

2. Платон: соціальні ідеї.

3. Аристотель, його внесок у суспільне знання.

Література:

1. Аристотель. Политика. / Аристотель. Собр. соч. в 4-х т.- Т. 4.- М., 1983.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон: жизнеописание.- М., 1997.

4. История теоретической социрлогии.- М., 1995.

5. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.- К., 1996.

6. Платон. Государство. / Платон. Собр. соч. в 4-х т.- Т. 3.- М., 1990.

7. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т.- Т. 1.- Чары Платона. Пер. с англ.- М., 1992.

8. Социологический справочник.- К., 1990.

Тема 2. Соціальна думка Середньовіччя. Соціальні утопії.

ПЛАН

1. Головні ідеї християнської соціальної філософії: протиріччя душі й тіла.

2. Головні риси вчення Т. Мора.

3. Протиріччя, досягнення і недоліки соціальних утопій.

Література:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.- К., 1996.

4. Социологический справочник.- К., 1990.

5. Гурович А. Д. Средневековый мир.- М., 1990.

6. Соціологія. Енциклопедичний словник.- К., 1998.

Тема 3. Становлення соціальних наук доби Відродження. Теорії “природного права” та “суспільного договору”

ПЛАН

1. Особливості епохи Відродження.

2. Значення теорій Т. Гоббса та Дж. Локка для соціального пізнання.

Література:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Макиавелли Н. Государь.- М., 1985.

4. Гоббс Т. Левиафан.- М., 1936.

5. Заиченко Г. В. Дж. Локк.- М., 1973.

6. Косарева Л.М. Социокультурный генезис Нового времени.- М, 1989.

7. Спиноза Б. Этика. / Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х т.- Т. 1.- М., 1957.

Тема 4. Соціальні ідеї в філософії Нового часу

ПЛАН

1. Умови основних змін у соціальному баченні світу у XVII - XVIII вв.

2. Ідеї “громадянського суспільства” у поглядах видатних теоретиків епохи.

3. Ш. Монтеск'є, його розуміння "Законів".

4. Ж.-Ж. Руссо про засоби та принципи правління.

Література:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Монтескье Ш. Избр. произведения.- М., 1955.

4. Дворцов А. Ж.-Ж. Руссо.- М., 1980.

5. Манфред А. Три портрета зпохи Великой французской революции.- М., 1978.

6. Монтескье Ш. О духе законов.- М., 1955.

7. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципе политического права.- М., 1938.

 1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций.- М., К., 1994.

 2. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества.- М., 1977.

Тема 5. Історичні умови та передумови виникнення соціології. Демографічні та статистичні дослідження на межі ХVІІІ-ХІХ вв.

ПЛАН

1. Історичні та інтелектуальні витоки виникнення соціології.

2. Найбільш відомі соціальні дослідники першої половини XIX ст. головне значення їх ідей.

3. Внесок А. Сен-Симона у соціологічне знання.


Література:

1. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

2. История теоретической социологии.- М., 1995.

3. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

4. Волгин В. Сен-Симон и сен-симонизм.- М., 1961.

5. Кучеренко Г. Сен-симонизм в общественной мысли XIX в.- М., 1975.

6. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

7. Социологический справочник.- К., 1990.

8. История буржуазной социологии XIX - нач. XX вв.- М., 1974.

Тема 6. Початок соціології: О. Конт

ПЛАН

1. Біографія та етапи творчого розвитку О. Конта, основні праці.

2. О. Конт про класифікацію наук та розуміння предмету соціології.

3. "Соціальна статика" та "соціальна динаміка".

4. Розуміння О. Контом соціологічного методу.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

3. Конт Н. Позитивизм в социологии.- М., 1984.

4. Конт О. Дух позитивной философии.- СПб., 1910.

 1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

6. Яковенко В. И. Огюст Конт. Его жизнь и творчество.- СПб., 1894.

Тема 7. Соціологічні погляди Г. Спенсера.

ПЛАН

1. Біографія та етапи творчого розвитку Г. Спенсера, основні праці.

2. Основні положення теорії Г. Спенсера: еволюціонізм та органіцизм.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

2. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

4. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

Тема 8. Історична соціологія А. де Токвіля

ПЛАН

1. Життєвий шлях вченого.

2. Соціальний розвиток і типи суспільств.

3. Поняття "нового деспотизму" в соціології А. Де Токвіля.

Література:

1. Токвиль А. де. О демократии в Америке.- М., 1994.

2. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

 2. Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразований.- М., 1992.

Тема 9. Органістична школа в соціології

ПЛАН

1. Соціальний дарвінізм у системі соціологічних ідей ХІХ ст. Представники, головні ідеї.

2. Расово-антропологічна школа в соціології: представники, їхні праці та ідеї.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

^ 3. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

Тема 10. Матеріалістична соціологія К. Маркса

ПЛАН

1. Місце марксизму в історії соціальної думки.

2. Основні ідеї матеріалістичної соціології (К. Маркс, Ф. Енгельс).

3. Сучасний неомарксизм: загальна характеристика.

Література:

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

4. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.- Т. 4.

5. Маркс К. Из предисловия к первому выпуску «К критике политической экокомии. / Маркс К., Энгельс Ф. О социалистической революции.- М., 1974.

6. Маркс К. Капиал.- Т. 1. / Маркс К., Энгель Ф. Сочинения.- Т. 23.

7. Марсизм-ленинизм и реалии конца XX ст.- М., 1990.

 1. Маркузе Г. Одномерный человек.- М., 1994.

 2. Неомарксизм и проблемы социологии культуры.- М., 1980.

 3. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет кафедра соціології iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи