Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс icon

Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Скачати 209.01 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Дата11.09.2012
Розмір209.01 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет


Навчально-методичний комплекс

з курсу “Соціальна статистика” для студентів денної та заочної форм навчання


м.Київ – 2002 р.


Зміст

стор.

1. Програма курсу ……………………………………………………………. 2. Теми і зміст практичних занять …………………………………… 3. Завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання … 4. Перелік екзаменаційних питань …………………………………………… 5. Список літератури …………………………………………………………

І розділ Вступ Курс соціальної статистики викладають на спеціальності “Соціологія” на другому курсі в ІІІ семестрі. Це перший з курсів, які дають майбутнім соціологам знання з кількісного аналізу закономірностей, стану і процесів властивих соціальним явищам, що досліджуються методами соціології. Отже, це фундаментальна дисципліна. Особливістю курсу є те, що “Соціальна статистика” є поєднанням загальних методів з “Теорії статистики”, які окремо не читаються, та прикладним спрямуванням змісту загальних методів на соціальні об’єкти. Крім того, деякі методи “Теорії статистики”, а саме – методи вибіркових досліджень, методи дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу в даному курсі розглядаються досить побіжно. Через по-перше обмаль учбових годин і по-друге через те, що по спеціальності “Соціологія” кількісні методи спостереження і обробки даних викладають в подальших спеціальних курсах. Навчальна програма Тема 1. Предмет і метод статистики Короткі історичні відомості щодо виникнення і розвитку статистики як науки. Її місце в системі суспільних наук. Поняття статистичної сукупності варіації і статистичної закономірності. Теоретичні основи статистики. Методи статистики. Завдання соціальної статистики. Організація статистики в Україні і інших країнах. Міжнародна статистика. Статистичні публікації і дослідження ООН. Статистика і соціологія. Побудова учбової дисципліни. Тема 2. Статистичне спостереження Суть статистичного спостереження. Організаційні форми. Етапи статистичного дослідження. Програмно-методологічні питання плану статистичного спостереження (мета, об’єкт, одиниця спостереження, одиниця сукупності, програма спостереження, програма розробки матеріалів). Організаційні питання плану статистичного спостереження (час, місце, спосіб отримання даних, джерела відомостей, виконавці спостереження, документація, матеріально-технічна база). Переписи населення. Історія. Методологічні і організаційні питання. Розвиток програми переписів. Перший перепис у незалежній Україні. Дослідження бюджетів домогосподарств. Історія. Сучасна організація спостереження в Україні. Дослідження бюджетів часу населення. Контроль матеріалів і помилки статистичного спостереження. Тема 3. Зведення і групування статистичних матеріалів поняття зведення і групування. Види зведення. Основні завдання статистичних групувань. Види статистичних групувань: варіаційні або структурні, типологічні, аналітичні. Вторинні групування. Класифікація і номенклатура. Визначення числа груп, величини і межі інтервалів. Попередні відомості про ряди розподілу. Методи статистичних таблиць. Види таблиць, правила їх побудови. Тема 4. Статистичні показники. Абсолютні і відносні величини Суть поняття “статичний показник”. Види статистичних величин: абсолютні, відносні, середні. Абсолютні величини, їх різновиди, одиниці виміру, застосування. Відносні величини, їх значення в статистичному аналізі. Види відносних величин. Умови правильного застосування абсолютних та відносних величин.

Тема 5. Середні величини Зміст і значення середніх величин. Теорії середніх величин. Види середніх величин. Середня арифметична, її різновиди – арифметична проста, зважена, інтервального ряду розподілу. Системні середні – групові і загальна середня з групових. Середня альтернативної ознаки. Математичні властивості середньої арифметичної, їх застосування в аналізі результатів розрахунку. Розрахунки середньої гармонічної – простої і зваженої. Мода і медіана, їх значення в аналізі ряду розподілу, методи розрахунку в дискретному і інтервальному ряду розподілу. Середня геометрична. Співвідношення величини середніх, вибір форми середньої. Багатомірна середня. Тема 6. Ряди розподілу і їх показники Види рядів розподілу – атрибутивні і кількісні – дискретні і інтервальні. Симетричні та асиметричні ряди розподілу, одновершинні, багатовершинні. Виміри однорідності сукупності та асиметрії. Показники варіації – розмах варіації середнє лінійне відхилення, середньоквадратичне відхилення, дисперсія. Коефіцієнти варіації, коефіцієнт осциляції. Математичні властивості дисперсії. Розклад загальної дисперсії на міжгрупову і внутрігрупову. Кореляційне відношення. Дисперсія альтернативної ознаки. Застосування дисперсії в подальшому статистичному аналізі. Розрахунок помилки вибіркового спостереження. Розрахунок коефіцієнтів тісноти зв’язку в дисперсійному і кореляційно-регресійному аналізі. Графічні зображення рядів розподілу. Тема 7. Ряди динаміки Динамічний ряд, його елементи. Види динамічних рядів. Абсолютний приріст, темп росту та приросту – базисні та ланцюгові, їх взаємозв’язок. Значення одного проценту приросту в абсолютному вираженні. Середній рівень ряду. Середній абсолютний приріст, середній темп росту і приросту, методи розрахунку і застосування. Тема 8. Індекси Загальна характеристика індексного методу. Індивідуальні і загальні індекси. Вага індексу, її вибір за методами Пааше та Ласпейреса. Індекс Фішера. Індекс Лоу. Взаємозв’язок індексів. Середньоарифметичні та середньогармонічні загальні індекси з індивідуальних. Індекси середніх величин змінного складу, фіксованого складу, структурного фактору. Розклад абсолютного прироста за факторами. Територіальні індекси. Індекси базисні і ланцюгові із змінною і постійною вагою, взаємозв’язок останніх. Багатофакторні індекси. 2 розділ Теми практичних занять по курсу “Соціальна статистика” 1. Статистичне спостереження. 2. Зведення і групування статистичних матеріалів. 3. Статистичні показники. 4. Середні величини. 5. Показники рядів розподілу. 6. Ряди динаміки. 7. Індекси. 1. Статистичне спостереження Для засвоєння теорії статистичного спостереження студенти знайомляться з комплексом матеріалів різних статистичних спостережень. Розглядають програми анкет, критикують їх недоліки, висловлюють пропозиції. На основі розгляду матеріалів переписів населення 1989 та Всеукраїнського перепису 2001 року вивчають програми інструкції, порівнюють їх та відповідають на питання переписного листа. 2. Зведення і групування статистичних матеріалів 1) Студенти навчаються робити типологічні та аналітичні групування на основі матеріалів ООН по ранжованому ряду по “ІЛР” – Індексу Людського Розвитку 174 країн світу. Викладають матеріал в самостійно розроблених таблицях. Компонують їх за всіма правилами і вимогами теорії статистики. Роблять письмово висновки. 3. Статистичні показники На основі проведеного групування студенти розраховують аналітичні показники, використовують комплекс відносних величин, проводять порівняльний аналіз різних типових груп з еталонною групою країн, роблять письмові висновки. 4. Середні величини За матеріалами типологічного групування країн за рейтингом УЛР студенти розраховують групові і загальні середні з трьох основних показників УЛР. Зважаючи на важливість теми кожен студент отримує 2 картки – на одній дискретний ряд розподілу, на другій – інтервальний. За цими матеріалами виконують самостійну роботу. 5. Ряди розподілу На основі раніше отриманих карток для самостійної роботи по середніх величинах студенти розраховують комплекс показників варіації і роблять графічне зображення дискретного і інтервального рядів розподілу. Розраховують також дисперсію по групах УЛР. 6. Ряди динаміки На основі рядів динаміки, які взяті викладачем з довідників і роздані студентам на картках вони виконують такі роботи: а) креслять графік динамічного ряду; б) вираховують аналітичні показники; в) виявляють тенденцію динамічного ряду і прогнозують розвиток явища на майбутні роки. 7. Індекси Студенти отримують від викладача картки на яких є дані для вирішення задач по темі “Індекси”. За першою задачею треба розрахувати: а) індивідуальні індекси; б) загальні індекси; в) теми приросту по факторах, показати взаємозв’язок індексів; г) розклад абсолютного приросту по факторах. За другою задачею треба визначити індекси середніх величин: а) змінного складу; б) фіксованого складу; в) структурного фактору; г) вплив вказаних факторів на величину середньої в абсолютному вираженні. Ваги загальних індексів і індексів середніх величин визначати в 2-х варіантах – за Пааше і за Ласпейресом, пояснити отримані результати. 3 розділ. Завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання Задачі побудовані як комплексні по кількох темах курсу. Студент повинен вирішити 5 задач. Вибір варіанта залежить від номера студента в журналі групи. Перший, одинадцятий, двадцять перший студенти вирішують перший варіант і т.д. Завдання для самостійної роботи студентам заочної форм навчання Задачі до тем: “Зведення і групування статистичних матеріалів”, “Статистичні показники, абсолютні і відносні величини”, “Середні величини”, “Ряди розподілу і їх показники”. У таблицях 1.01-1.10 наведено дані про частку числа членів домогосподарств по 2-х країнах. Частка кількості осіб у домогосподарствах різних країн (%)

Кількість осіб у домогосподарствах

№№ задач
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05
Україна, 1989 р.

Швеція, 1980 р.

Велика Британія, 1981 р.

Індія, 1981 р.

Латвія, 1983 р.

Португалія, 1981 р.

Угорщина, 1980 р.

В’єтнам, 1989 р.

Ізраїль, 1983 р.

США, 1990 р.
1.06

1.07

1.08

1.09

1.10
Росія, 1989 р.

Нідерланди, 1981 р.

Куба, 1981 р.

Нова Зеландія, 1986 р.

Литва, 1989 р.

Польща, 1978 р.

Білорусь, 1983 р.

Іспанія, 1981 р.

Чехія, 1990 р.

Афганістан, 1979 р.6

3,0
21,6

5,5

2,8

7,4

2,5

12,6

2,2

49,3

За даними цих таблиць треба: 1) Розрахувати: середню арифметичну; моду; медіану; середнє лінійне відхилення; дисперсію; середнє квадратичне відхилення; коефіцієнти варіації по середньому лінійному і середньому квадратичному відхиленню. Розрахунок робіть за табличним алгоритмом (табл. 2) Результати розрахунків подайте в табл. 3 за схемою:

Назва показник

Формула розрахунку

Результати розрахунків по країнахПерша країна

Друга країна

обов’язково вказуйте одиниці виміру показників. 2) Порівняйте різниці між частками у процентних пунктах. Поясніть, чим, на Вашу думку, викликана різниця і в якому напрямку будуть відбуватися подальші зміни. 3) Намалюйте графік (полігон) по обох країнах. Задачі до теми “Ряди розподілу і їх показники” Задача 2.01 Розподіл студентів за числом пропущених годин навчання у 20-процентній виборці

Кількість пропущених годин навчання

Частка кожної групи, %

0 - 4

10Р а з о м

100

Треба визначити: 1) помилку середньої кількості пропущених годин навчання з імовірністю 0,954 та частки модальної групи з тією ж імовірністю; 2) межі середньої і частки в генеральній сукупності; 3) відносні помилки вибірки.

Задача 2.02 Розподіл виноградників за урожайністю з гектара у 5-ти процентній виборці

Урожайність ц/га

Площа га

40 - 44

5Р а з о м

100Треба визначити: 1) Помилки середньої урожайності та частки модальної групи (P = 0,954); 2) Межі середньої урожайності і частки модальної групи у генеральній сукупності; 3) Відносні помилки середньої і частки.

Задача 2.03 З різних вагонів вугілля перевірено на зольність 100 проб. Ряд розподілу за групами по зольності

Зольність, %

Число проб в груп і

до 14

820 і понад

14

1) Визначте межі середньої зональності і частки модальної групи з імовірністю 0,954; 2) Оцініть надійність результатів за відносної помилки середньої і частки. Задача 2.04 За даними вибіркового дослідження буряка на цукристість отримано такі дані. Ряд розподілу буряка за цукристість

Цукристість, %

Кількість проб

до 12

518

115

Визначте: 1) Середній рівень цукристості у вибірковій сукупності буряків і можливі межі середньої в генеральній сукупності з імовірністю 0,954; 2) Те саме зробіть для частки модальної групи; 3) Оцініть надійність вибірки за відносними помилками середньої і частки Задача 2.05 Досліджено 1000 телефонних розмов для визначення їх тривалості. Розподіл розмов за тривалістю

Тривалість розмов, хвилин

Число розмов

до 1

3010 і понад

5


1) Розрахуйте межі середньої тривалості однієї розмови в генеральній сукупності з імовірністю 0,954; 2) Визначте частку і її можливі межі у генеральній сукупності для найтиповішої за тривалістю групи з тою ж імовірністю; 3) За величиною відносної помилки вибірки оцініть надійність результатів. Задача 2.06 За даними 10-ти процетного вибіркового дослідження забезпечення житловою площею населення міста отримано такі результати. Розподіл домогосподарств за душовим забезпечення житловою площею

Житлова площа на 1 члена домогосподарства, м2

Кількість домогосподарств (%)

до 6

5Р а з о м

100


1) Визначте середній рівень забезпеченості житловою площею і його межі в генеральній сукупності з імовірністю 0,954; 2) Визначте межі частки найгіршої за показником забезпеченності групи; 3) Чи надійні результати вибіркового дослідження? Задача 2.07 Розподіл дойного стада корів за величиною добового надою за даними 1 % вибірки

Добовий надій, кг

Число корів

до 10

6Р а з о м

400

1) Визначте межі середньодобового надою молока в генеральній сукупності з імовірністю 0,954; 2) Визначте частку найкращої групи, і помилку частки з тою ж імовірністю; 3) Оцініть надійність даних дослідження. Задача 2.08 За даними 10-ти процетного дослідження розподіл емігрантів за віком становив

Вік, років

Частка вікової групи, %

до 10

5Р а з о м

100

1) Визначте середній вік емігрантів у вибірці та з імовірністю 0,954 розрахуйте межі середнього віку емігрантів у генеральній сукупності; 2) Яка частка дітей серед емігрантів? Помилку частки визначте з тією ж імовірністю. 3) Оцініть надійність даних дослідження. Задача 2.09 Розподіл електричних ламп за тривалістю горіяння з продукції заводу

Тривалість горіння, годин

Число ламп у вибірці, шт.

до 1000

60Р а з о м

1400

1) Визначте межі середньої тривалості горіння у генеральній сукупності з імовірністю 0,954; 2) Визначте межі частки останньої групи з тією ж імовірністю; 3) Оцініть надійність отримання результатів. Задача 2.10 Розподіл засуджених за кримінальні правопорушщення у віці до 30 років

Вік, років

Кількість засуджених, %

до 18

10Р а з о м

100


1) Визначте середній вік засуджених і межі середнього віку у генеральній сукупності з урахуванням помилки (Імовірність 0,954); 2) Визначте межі частки наймолодших засуджених з тією ж імовірністю; 3) Оцініть надійність отриманих результатів. Задачі до теми “Ряди розподілу і їх показники” За даними аналітичних групувань, що показують вплив факторної ознаки на результативну розрахуйте кореляційне відношення * і оцініть тісноту та істотність зв’язку. Загальна дисперсія * за результативною ознакою відома. Треба визначити факторну (міжгрупову дисперсію) Задача 3.01

Вік жінок при вступі в шлюб, років

Частка жінок, що взяли шлюб протягом року

На 100 жінок число дітей, що народилися через рік

До 25

0,80

70Задача 3.02

Пари розлучених зареєстровані за рік

Кількість розлучених

Частка тих, хто хоче вступити в новий шлюб

Чоловіки

250

0,9Задача 3.03

Рівень середньодушового сукупного доходу

Кількість сімей у % до загальної кількості

Споживання м’яса і м’ясопродуктів на душу за рік

Низький

51

10Задача 3.04

Питання анкети щодо професії

Частка респондентів

Частка тих, хто хоче змінити професію серед опитаних

Задоволені професією

0,6

0,1Задача 3.05

Вік жінки, років

Преміювали рік у с.г.підприємств

Днів праці в середньому на жінку

15-25

40

250Задача 3.06

Рівень середньодушового доходу в допомозі

Кількість домогосподарств

Середньодушове споживання картоплі за рік, кг

Низький

100

170Задача 3.07

Кваліфікація робітників

Число робітників

Середня заробітна місячна плата, грн.

Низька

30

100Задача 3.08

Рівень середньодушового сукупного доходу

Частка сімей, %

Середня тривалість майбутнього життя при народженні

Низький

70

55,5Задача 3.9

Середньодушовий сукупний доход у домогосподарстві

Частка сімей, %

Захворюваність на туберкульоз за рік, %

Низький

70

100Задача 3.10

Урожайність озимої пшениці, ц/га

Число господарств

Собівартість, ц/грн.

до 20

10

4,0Задачі до теми “Ряди динаміки” За даними таблиць 4.01-4.10, у яких вміщено загальні коефіцієнти народжуваності * і смертності * в розрахунку на 1000 середньорічного населення ряду колишніх республік Радянського Союзу після його розпаду. Треба виявити тенденції динаміки в останнє десятиліття ХХ століття. Для цього треба розрахувати: 1) основні аналітичні показники динаміки:

- абсолютні прирости

За базисною і ланцюговою системою

- темпи росту

- темпи приросту

- абсолютне значення 1 процента приросту за ланцюговою системою. Треба також розрахувати: - середній абсолютний приріст; - середній темп росту і приросту. 2) На основі середніх абсолютних приростів і темпів росту зробіть прогноз до 2002 року включно; 3) Намалюйте графік обох показників до 2002 року. Порівняйте результати, зробіть висновки. Розрахунки подайте в таблицях. Задача 4.01

Роки

Україна *

Туркменістан *

1991

12,1

33,6Задача 4.02

Роки

Білорусь *

Вірменія *

1991

12,9

21,6
Задача 4.03

Роки

Білорусь
*

*1997

8,8

13,4


Задача 4.04

Роки

Азербайджан
*

*1997

17,4

6,2


Задача 4.05

Роки

Україна
*

*1997

8,7

14,9


Задача 4.06

Роки

Туркменістан
*

*1997

21,6

6,5

Задача 4.07

Роки

Грузія
*

*1997

10,7

7,5


Задача 4.08

Роки

Росія
*

*1997

8,6

13,8


Задача 4.09

Роки

Україна Узбекистан
*

*1997

8,7

25,5


Задача 4.10

Роки

Киргистан
*

*1997

22,0

7,4


Питання для перевірки знань

1. Виникнення статистики як науки. 2. Роль статистики в сучасному світі. 3. Статистика і соціологія. 4. Предмет статистики. 5. Використання статистикою дії Закону великих чисел. 6. Статистична сукупність, статистична закономірність. 7. Варіація, суть і причини. 8. Методи статистики. Теоретичні основи статистики. 9. Організаційні форми соціальних досліджень. 10. Суть статистичного спостереження. 11. Спостереження соціальних явищ. 12. Різновиди статистичного спостереження в залежності від його проведення у часі. 13. Різновиди статистичного спостереження залежно від повноти охоплення дослідницької сукупності. 14. Анкетне спостереження. Інтерв’ю. 15. Вибіркове спостереження соціальних явищ. 16. Суцільне соціологічне спостереження. 17. Переписи населення. Коротка історія. 18. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. 19. Організаційні питання статистичного спостереження. 20. Програмно-методологічні питання переписів населення. 21. Розвиток програми переписів населення. Демографічні і соціально-економічна питання. 22. Вивчення добробуту населення. Розподіл населення по рівнях добробуту. Закон Енгеля. 23. Дослідження бюджетів домогосподарств програмно-методологічні питання. 24. Організаційні питання дослідження бюджетів домогосподарств. Історія і сучасний стан. Дослідження бюджетів домогосподарств в Україні. 25. Дослідження бюджетів часу. Прогрмані і організаційні питання. 26. Помилки статистичного спостереження. Контроль матеріалів. 27. Статистичне зведення і групування. 28. Вили групувань в статистиці. 29. Методи групування матеріалів статистичного спостереження. 30. Статистичні таблиці, їх значення і правила побудови. Обов’язкові елементи статистичної таблиці. Позначення. 31. Статистичні показники. Види статистичних величин. 32. Абсолютні величини в статистиці, їх значення, види, методи виміру. 33. Відносні величини, їх значення, види. 34. Умови використання відносних величин. Методи виміру, одиниці виміру. 35. Суть середніх величин. Теорії середніх величин. 36. Види середніх величин. 37. Суть середньої арифметичної, її різновиди. 38. Математичні властивості середньої арифметичної. 39. Середня альтернативної ознаки. 40. Системні середні (групові і загальна). 41. Середня гармонічна. 42. Мода і медіана. 43. Середня геометрична. 44. Багатомірна середня. 45. Ряди розподілу, їх види. 46. Показники варіації. 47. Дисперсія. 48. Математичні властивості дисперсії. 49. Дисперсія альтеративної ознаки. 50. Розклад загальної дисперсії. Внутрігрупова і міжгрупова дисперсія. 51. Факторна і залишкова дисперсії. Кореляційне відношення. 52. Форми рядів розподілу. Графічні зображення рядів розподілу. 53. Застосування дисперсії у вибіркових дослідженнях. 54. Застосування дисперсії в аналітичному групуванні для виміру тісноти зв’язку ознак. 55. Застосування дисперсії для виміру тісноти зв’язку ознак в кореляційно-регресійному аналізі. 56. Поняття динамічного ряду. Види динамічних рядів. 57. Правила побудови динамічних рядів. 58. Основні аналітичні показники динамічних рядів. 59. Вивчення тенденції розвитку явища у часі. 60. Сезонність і її вимір. 61. Динаміка рядів розподілу, вивчення структурних зрушень. 62. Графічне зображення динамічних рядів. 63. Завдання індексного методу вивчення соціально-економічних явищ. 64. Індивідуальні та загальні індекси. 65. Вага загального індексу, її вибір. 66. Середньоарифметичний і середньогармонічний індекси. 67. Індекси середніх величин змінного складу, фіксованого складу, структурного фактору. 68. Індекси динаміки, ланцюгові і базисні, їх взаємозв’язок. 69. Територіальні індекси, вибір ваги. 70. Розклад абсолютного та відносного приросту за факторами. 71. Побудова рівняння зв’язку індексів трьох і більше зв’язаних факторів.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи