Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 icon

Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Скачати 146.03 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Дата11.09.2012
Розмір146.03 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів Університет


Кафедра соціології


C О Ц І О Л О Г І Я ОС О Б И С Т О С Т І

Навчально методичний комплекс


Київ - 2000

Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к.с.н. Злобіна О.Г. - К.: МСУ, 2000. - 10 с. /


Укладач : к.с.н. Злобіна О.Г.


Рецензенти:


Програму затверджено на засіданні кафедри соціології МСУ, протокол № від р.


Відповідальний за випуск:


© Міжнародний Соломонів університет, 2000.

Друкується за авторською редакцією


З М І С Т

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 4

ВСТУП 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 4

^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 6

ЛІТЕРАТУРА 8

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 9


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ВСТУП

Метою викладання дисципліни “Соціологія особистості” є озброєння студентів знаннями про сутність особистості, об`єктивні і суб`єктивні фактори її формування, її місце в системі суспільства, ставлення до дійсності, до інших людей, до себе, про умови, характер і спроможність активної участі в суспільному житті.

Вивчення курсу “Соціологія особистості” має своїм завданням дати студентам знання про субстанціональну основу життєдіяльності особистості, методологічні аспекти дослідження процесу становлення, функціонувння особистості як суб’єкта соціальної діяльності.

В курсі висвітлюється процес формування особистості і розвитку її потреб, закономірності взаємозв`язків особистості, групи і суспільства, регуляція і саморегуляція соціальної поведінки та ін. Подані найголовніші теорії розвитку особистості та різноманітні соціальні типології особистості. Спеціальна увага приділяється особистості в суспільстві, що трансформується.

Завданням курсу є також формування у студентів навиків аналізу, оцінки складних суспільних явищ, процесів, визначення свого ставлення до них. В процесі навчання студенти мають опанувати необхідні теоретичні і практичні навики для вивчення особистості в ході польових соціологічних дослідженнь. Вивчення курсу “Соціологія особистості” передбачає необхідність пов’язання його з іншими курсами: загальної соціології, історії соціології, філософії, психології особистості, соціальної психології, соціології ціннісних орієнтацій, соціології молоді та ін.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Особистість як предмет соціологічного дослідження. 2 год.

Соціологія особистості як спеціальна соціологічна теорія. Специфіка соціального підходу до особистості. Вихідні принципи розгляду категорій соціології особистості. Основні проблеми соціології особистості.

Тема 2. Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. 4 год.

Антропологічні версії. Соціобіологія про людину. Людина в марксистській соціології. Раціональне і ірраціональне в особистості. Людина в соціології фрейдизму. Неофрейдизм. Символічний інтеракціонизм та феноменологічна соціологія. Біхевіоризм.

Тема 3. Проблема соціалізації в соціології. 4 год.

Соціологічні витоки концепції соціалізації - принцип наслідування Г.Тарда. Теорія інтеграції індивіда в соціальну систему Толкотта Парсонса. Фактори соціалізації. Соціальна адаптація і інтеріорізація. Механізми соціалізації. Стадії соціалізації. Агенти соціалізації. Десоціалізація і ресоціалізація особистості. Ресоціалізація особистості у суспільствах перехідного типу.

Тема 4. Взаємодія особистості і суспільства у системі соціального контролю. 2 год.

Система соціального контролю. Види соціального контролю Суб`єкти соціального контролю. Офіційні та неформальні агенти контролю. Соціальні норми і санкції. Основні функції соціального контролю. Моделі систем соціального контролю. Корпоративні нормативні системи, ієрархія норм і характер санкцій в різних субкультурах. Соціальні норми як інструмент Механізми взаємодії особистості і суспільства.

Тема 5. Соціальна типологія особистості. 4год.

Соціальний тип особистості. Модальна особистість, як втілення загально-культурних цінностей данного суспільства. Базові типи особистості - соціально схвалювані типи суспільства. Співвідношення ідеального, нормативного і реального типів. Соціально-культурні детермінанти формування типу особистості. Типи особистості у супільстві, що трансформується.

Тема 6. Теорія соціальних ролей. 4 год.

Соціальний статус особистості. Основні характеристики ролі у вченні Т.Парсонса. . “Статусний набор” Р.Мертона. Соціальні інститути і соціальні спільності як поле реалізації її ролей і отримання статусів. Опанування ролей, Рольові конфлікти і засоби їхнього вирішення. Розділеня ролей, раціоналізація ролей, регулювання ролей. Міжособистісні та внутрішні конфлікти особистості. Теорія соціальної установки в соціології. Соціальна та етнічна ідентифікація особистості. Диспозиційна структура особистості.

Тема 7. Теорія референтних груп. 2 год.

Рівні інтеграції особистості в суспільстві. Мікросередовище: сім’я, малі групи, міжособові контакти і відносини. Характер відносин суспільства і особистості на рівні первинних груп. Активність особистості як спосіб самореалізації. Визначення референтних груп. Референтні групи в перехідних типах суспільств.

Тема 8. Система цінностей особистості і суспільства. 2 год.

Ієрархічна теорія потреб на рівні особистості і суспільства Піраміда А.Маслоу: вітальні, екзістенціальні, соціальні, престижні, духовні потреби. Об’єктивна і суб’єктивна обумовленість мотивів поведінки особистості. Цінності та інтереси. Ціннісні орієнтації та соціальні установки. Диспозиційна терія саморегуляції особистості. Моделі життєвих орієнтацій особистості.


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Соціальні типології особистості в соціології

План

1. Модальний та базовий типи особистості.

2. Типи особистості як форми життя (Е.Шпрангер).

3. Тип суспільства і соціальний тип характеру по Е.Фрому.

4. Типологія характерів У.Томаса і Ф.Знанецького.

5. Типологія на перетині соціально схвалюваних цілей і засобів (Р.Мертон).

6. ”Людина радянська” - базовий соціальний тип соціалістичної епохи

Література

 1. Головаха Е.И, Бекешкина И.Є., Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. К., 1992.

 2. Левада Ю.А. “Человек советский” пять лет спустя: 1989-1994 (предварительные итоги сравнительного исследования) // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Информ. бюллетень. 1995, № 1.

 3. Мертон Р. Социальная теория и социальная структур. К., 1996.

 4. Немировский В.Г. Социология личности. Теория исследования и опыт. Красноярск. 1989

 5. Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993.

 6. Современная американская социология. - М., 1994.

 7. Социология // Под ред. Осипова и др. М., 1996

 8. Фромм Э. Бегство от свободы.-М., 1990.

 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб., 1997

 10. Человек и общество. Хрестоматия. Киев, 1999

Тема 2. Диспозиційна теорія саморегуляції особистості

План

1. Типологія соціальних ситуацій. Теорема У.Томаса.

2. Диспозиційна теорія Г.Олпорта

3. Соціальні установки та ціннісні орієнтації

4. Диспозиційня структура особистості по В.Ядову.

5. Види і структура диспозицій. Когнітивний, афективний і поведінковий компоненти диспозицій.

Література

 1. Немировский В.Г. Социология личности. Теория исследования и опыт. Красноярск. 1989

 2. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л, 1979.

 3. Современная американская социология. - М., 1994.

 4. Социология // Под ред. Осипова и др. М., 1996

 5. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985

 6. Тощенко Ж., Харченко С. Социальное настроение. М., 1996.

 7. Фролов О.С. Основы социологии. М., 1997

 8. Хмелько В.Е. Социальная направленность личности. - К., 1988

 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб., 1997

 10. Человек и общество. Хрестоматия. Киев, 1999

Тема 3. Особистість в умовах суспільної трансформації

План

1. Суспільна нестабільність і особливості адаптивної поведінки.

2. Особливості соціальної ідентифікеації в кризовому соціумі.

3. Модернізація базових цінностей.

4. Суспільна криза і життєві стратегії особистості.

5. Типи особистості у суcпільстві, що трансформується.

Література

 1. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие, К.,1994

 2. Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социологические исследования. - 1994, №8-9.

 3. Динамика ценностей населения реформируемой России. М., 1996

 4. Злобіна О.Г., Тихонович В.А. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності. К., 1996.

 5. Мотыль А.В. Социальная идентификация и адаптация личности // Социологические исследования. - 1995, №6.

 6. Социальная идентификация личности. Вып.1, М., 1993

 7. Социальная идентификация личности. Вып.2, М., 1994

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреев И. А. Происхождение человека и общества. -М., 1988.

 2. Бакиров В.С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. - Харьков, 1988.

 3. Батенин С. С. Человек в его истории. -Л., 1976.

 4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М. 1978.

 5. Головаха Е.И, Бекешкина И.Є., Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. К., 1992

 6. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие, К.,1994

 7. Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социологические исследования. - 1994, №8-9.

 8. Динамика ценностей населения реформируемой России. М., 1996

 9. Злобіна О.Г., Тихонович В.А. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності. К., 1996.

 10. Ильенков Э.В. Что такое личность?/ Философия и культура.-М., 1991.

 11. Карпов М. М. Смысл жизни человека.-Ростов, 1994.

 12. Кон И. С. Открытие “Я”.-М., 1978.

 13. Кон И. С. Социология личности.-М., 1967.

 14. Кон И.С. В поисках себя:Личность и ее самосознание. - М., 1984.

 15. Левада Ю.А. “Человек советский” пять лет спустя: 1989-1994 (предварительные итоги сравнительного исследования) // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Информ. бюллетень. 1995, № 1.

 16. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1977.

 17. Мертон Р. Социальная теория и социальная структур. К., 1996.

 18. Михайлов Ф. Т. Загадка человеческого “Я”. -М., 1976.

 19. Москаленко В.В. Социализация личности (Философский аспект) К., 1986.

 20. Мотыль А.В. Социальная идентификация и адаптация личности // Социологические исследования. - 1995, №6.

 21. .Немировский В.Г. Социология личности. Теория исследования и опыт. Красноярск. 1989

 22. Особа і суспільство.-К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997.

 23. Резвицкий И. И. Личность. Индивидуальность. Общество.-М., 1984.

 24. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л, 1979.

 25. Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993.

 26. Современная американская социология. - М., 1994.

 27. Социальная идентификация личности. Вып.1, М., 1993

 28. Социальная идентификация личности. Вып.2, М., 1994

 29. Социология // Под ред. Осипова и др. М., 1996

 30. Социология: наука об обществе. Учебное пособие/ Под общей ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача.-Харьков, 1996.

 31. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985

 32. Тощенко Ж., Харченко С. Социальное настроение. М., 1996.

 33. Фролов О.С. Основы социологии. М., 1997

 34. Фромм Э. Бегство от свободы.-М., 1990.

 35. Хмелько В.Е. Социальная направленность личности. - К., 1988

 36. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1997

 37. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб., 1997

 38. Человек и общество. Хрестоматия. Киев, 1999

^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Предмет дослідження соціології особистості

 2. Основні фактори, що обумовлюють процес соціалізації.

 3. Статусна концепція особистості.

 4. Специфіка соціологічного підходу до розгляду особистості

 5. Сутність процесу соціалізації.

 6. Рольова концепція особистості.

 7. Основні проблеми та напрями розвитку соціології особистості

 8. Механізм соціалізації у фрейдиській соціології (імітація, ідентифікація і т.ін.).

 9. Вихідні принципи розгляду понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”,”особа”.

 10. Роль соціалізації у формуванні особистості.

 11. Вплив сім`ї на формування особистості.

 12. Значення для соціології соціальної типології особи

 13. Особистість у процесі соціальної адаптації та інтеріорізації.

 14. Соціальна типологя особистості.

 15. Співвідношення біологічного і соціального у становленні особистості

 16. Проблема ідентифікації особистості за Парсонсом.

 17. Роль соціальної установки у поведінці особистості.

 18. Умови виникнення рольових конфліктів

 19. Особливості процесу ресоціалізації.

 20. Визначення базисного типу особистості.

 21. Специфіка процесів соціалізації та етнізації.

 22. Визначення модального типу особистості.

 23. Поняття “етнічна належність” та “етнічна самосвідомість”.

 24. Визначення маргинального типу особистості.

 25. Особливості етнічної самоідентифікації особистості.

 26. Місце в структурі особистості ціннісних орієнтацій.

 27. Сутність процесу соціальної ідентифікації особистості.

 28. Спільність і відмінність рольової та статусної концепції особи

 29. Референтна група та її місце у житті людини.

 30. Роль раціонального і ірраціонального в особистості.

 31. Визначення девіантної поведінки.

 32. Структурна теорія особистості З.Фрейда.

 33. Соціальна функція конформності і очікувань у рольовій поведінці особистості.

 34. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки

 35. Співвідношення понять “соціальна роль” і “соціальний статус”.

 36. Співвідношення понять “соціальна роль” і “соціальна функція”.

 37. Форми девіантної поведінки.

 38. Механізми дії соціального контролю та ідеалу в процесі виховання особистості.

 39. Специфіка регулятивного впливу на поведінку особистості соціальної ролі та стереотипу.

 40. Оцінка диспозиційної теорії саморегуляції поведінки особистості.

 41. Співвідношення понять “формування”, “соціалізація”, “виховання”.

 42. Взаємозв”язок процесів соціалізації та індивідуалізації у становленні особистості.

 43. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу.

 44. Система соціальних ролей за Т.Парсонсом.

 45. Зв`язок особистості і суспільства у системі соціального контролю.

 46. Особистість як суб`єкт суспільних відносин.

 47. Рольова заданість особистості.

 48. Проблема визначення соціального типу особистості.

 49. Вплив особистісного взірця на реалізацію соціальної ролі.

 50. Особливості інтеграції складових елементів особистості.

 51. Проблема визначення репрезентативної особистості.

 52. Обгрунтування основної концепції соціальної ролі особистості.

 53. Відмінності між базисною особою і її культурним ідеалом.

 54. Визначення факторів, що обумовлюють процес реалізації соціальної ролі.

Схожі:

Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи