Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" icon

Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Скачати 58.53 Kb.
НазваТематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Дата11.09.2012
Розмір58.53 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Дослідження операцій"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Вступ


Розділ 1. Математичне програмування


Тема 1. Лінейне програмування

Тема 2. Двоїста задача лінійного програмування

Тема 3. Транспортна задача

Тема 4.Задача про призначення

Тема 5.Цілочисельне програмування

Тема 6. Динамічне програмування

Тема 7. Імітаційне модулювання

Контрольна робота2


6

6

6

4

6

6

4

6

6

2

2

4

4

6

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

Разом: 108


40

32

36

Розділ 2. Теорія ігор


Тема 8. Основні поняття теорії ігор

Тема 9. Матричні ігри

Тема 10. Позиційні ігри

Тема 11.Безкінцеві антагоністичні ігри

Тема 12. Безкоаліційні ігри

Контрольна робота


Висновок


Екзамен


2


4

10

6

6

10


2
2

8

6

6

8

2

6

6

6

4

6

6

2

Разом: 108


40

32

36

Разом: 216


80

64

72


^ ПРОГРАМА К У Р С У

Вступ

Зміст і порядок проходження дисципліни. Основна і додаткова література.

Моделі і критерії ефективності управління

Операція, основні поняття і якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі та оптимальні рішення. Класифікація задач прийняття рішення. Критерії ефективності .Богатокритериальні задачі.

^ Тема 1. Лінейне програмування

Задача лінійного програмування. Основні означення. Математичне формулювання основної задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задачі ЛП. Графічний метод рішення задач лінейного програмування.Стандартна форма задачі лінейного програмування. Симплексний метод рішення. М-метод. Аналіз моделей на чутлівість. Застосування методів лінійного програмування в задачах розподілу ресурсів.

Тема 2. Двоїста задача лінійного програмування


Визначення двоїстої задачі лінійного програмування. Сувязь між прямою та двоїстою задачами лінійного програмування. Економічна інтерпретація двоїстості. Двоїстій симплекс-метод. Аналіз моделей на чутлівість.

^ Тема 3. Транспортна задача лінійного програмування

Постановка задачі. Математична модель. Розподільний метод рішення.. Пошук початкового опорного плану методом північно-західного кута. Пошук оптимального плану методом потенціалів. Пошук початкового опорного плану методом мінімальної вартості. Сбалансована модель транспортної задачі. Приклади задач.

Тема 4. Задача про призначення


Постановка задачі. Математична модель. Пошук оптимального плану.

Сбалансована модель задачі про призначення. Приклади задач.

Тема 5. Цілочисельне програмування


Постановка задач дискретного та цілочисленого програмування та їх особливості. Приклади задач. Метод відсікаючих площин Гоморі. Умови

дозвоеності та оптимальності.

Тема 6. Динамічне програмування


Постановка задачі динамічного програмування.Математична модель. Основні означення. Приклади задач. Принцип та рівняння Беллмана. Задача розподілу капіталу. Метод зворотної прогонкі.

Тема 7. Імітаційне моделюванне


Загальна характеристика методів випадкового пошуку. Метод Монте-Карло.

Приклади рішення задач методамі імітаційного моделювання та Монте-Карло.

Розділ 2. Теорія ігор
Тема 8. Основні поняття теорії ігор


Предмет і задачі теорії ігор. Основні поняття. Термінологія та класифікація ігор. Приклади ігор.

Тема 9. Матричні ігри


Опис матричної гри. Принцип максиміна в антагоністичних іграх. Седлова точка. Чисті та змішані стратегії. Основні теореми матричних ігор. Спрощення матричних ігор. Рішення ігор 2*2, 2*N, M*2. Алгоритм розв`язування гри M*N. Еквівалентні задачі лінійного програмування. Метод Брауна-Робінсон. Якісна оцінка елементів платіжної матриці.

Тема 10. Позиційні ігри


Основні визначення та засоби представлення. Дерево гри. Інформаційна множина. Теорема Куна. Нормалізація позиційної гри. Приклади рішення.

Тема 11. Безкінцеві антагоністичні ігри


Загальні зведення. Рішення ігр на единичному квадраті. Приклади рішення ігор.

Тема 12. Безкоаліційні ігри


Загальні зведення. Ситуації, яки оптимальні по Парето. Ситуація рівноваги по Нешу. Теорема Неша. Опис біматричних ігор. Рішення біматричних ігор. Приклади рішення.

Висновок


^ ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА


Метою дисципліни ї надання студентам знань в області формалізації задач менеджменту і застосування математичних методів їх рішення з орієнтацією на машинні методи отримання рішень.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

1. Методи формалізації задач управління та прийняття рішень;

2. Основні оптимізаційні методи рішення формалізованих задач управління і оцінки якості їх рішення;

3. Типові алгоритми рішення таких задач.

УМІТИ:

1. Формалізувати поставлену у змістовному вигляді задачу управління та прийняття рішень з урахуванням можливості рішення на персональному комп'ютеру;

2. Правильно застосовувати основні математичні методи і алгоритми для рішення задач управління.

3.Рішати задачі математичного програмування, антагоністичних та безкоаліційних ігор.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИВивчення дисципліни "Дослідження операцій " базується на знаннях, які отримані внаслідок вивчення дисциплін "Вища математика", "Теорія імовірностей та математична статистика". Дана дисципліна забезпечує вивчення спеціальних дисциплін.

Після вивчення теми 2 проводяться контрольна робота.

Після кожної теми студенти повинні використовувати відкрити тести, для того щоб перевірити свої знання матеріалу.


Література

до навчального плану курсу " Дослідження операцій "


1.Таха Х.. Введение в исследование операций, т.1,2.-м.: Мир, 1980.

2. Вентцель Е.С. Исследование операций:Задачи,принципы,методология.-М.:Наука, 1980.

3.Дегтярев Ю.И. Исследование операций.-М.:Высшая школа, 1986.

4.Зайченко Ю.П. Исследование операций. - К.: Вища школа, 1988.

5.Кузнецов Ю.Н. и др. Математическое программирование.–м:Высшая школа, 1980.

6. Теория прогнозирования и принятия решений, под. ред. доктора экон.наук. С.А.Саркисяна., М.: "Высшая школа", 1977.

7.Ермольев Ю.М., Ляшко И.И., Михалевич В.С., Тюптя В.И. Математические методы исследования операций.-К.:Вища школа,1970.

8.Воробьёв Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков.-М.:Наука, 1985.

9. Костевич Л.С., Лапко А.А. Теория игр. Исследование операций.-Минск.:Вышэйшая школа,1982.

10.Василевич Л.Ф. Теория игр.-К.:Наша справа, 2000.

11. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики.-

М.:Мир,1985.

Схожі:

Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"

Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" icon1. Поняття імовірності
Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Теорія імовірності та математична статистика"
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Паблік рілейшнз "
Тема Менеджмент підприємства та піарна стратегія. Поняття «паблік рілейшнз» (PR). Цілі та задачі. Основні направлення роботи піар...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу “Загальна математика” спеціальність “Фінанси”, “Маркетинг”
Тема Матриці та основні операції з матрицями. Визначники матриць. Системи рівнянь першої степені: правило Крамера. Метод повного...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу “Загальна математика” спеціальність “Менеджмент організацій”
Тема Матриці та основні операції з матрицями. Визначники матриць. Системи рівнянь першої степені: правило Крамера. Метод повного...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconТематичний план по видах занять з курсу “українська культура”

Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconКонтрольні питання з курсу «Дослідження операцій»
Визначення дифіцитних І недифіцитних ресурсів в задачі лп на основі її графічного рішення. Приклад
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Дослідження операцій\" iconЛітература до навчального плану курсу " Дослідження операцій "
Вентцель Е. С. Исследование операций: Задачи,принципы,методология. М.: Наука, 1980
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи