Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
НазваТест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
Сторінка2/5
Дата11.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

29. Які застосовуються форми і методи контролю за діяльністю організації?


 1. Всі перлічені.

 2. Аналіз;

 3. Перевірка і ревізія;

 4. Обстеження;

 5. Само- і взаємоконтроль.

30. До конкретних функції менеджменту відносяться:

 1. Управління фінансами, персоналом, торговельними та технологічними процесами,

 2. Управління працею та заробітною платою,

 3. Управління товарними запасами та матеріально-технічною базою,

 4. Управління маркетингом,

 5. Ці та багато інших.

31. Сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення, віддавати розпорядження діяти в інтересах організації - це визначення категорії:

1. Обов'язки

2. Відповідальність.

3. Повноваження.

4. Права.

5. Менеджменту.

^ 32. Органи управління безпосередньо виробничими процесами, органи загального управління складають:

1. Дворівневу структуру управління.

2. Трирівневу структуру управління.

3. Багаторівневу структуру управління.

4. Однорівневу структуру управління.

5. Жодне з вище вказаного.

33. Органи управління безпосередньо виробничими процесами, органи загального управління, вищий координуючий орган управління складають:

 1. Багаторівневу структуру управління.

 2. Дворівневу структуру управління.

 3. Трирівневу структуру управління.

 4. Однорівневу структуру управління.

 5. Всі вище вказані структури.

^ 34. Повноваження бувають:

1.Лінійні, функціональні, контрольно-звітні, координаційні, рекомендаційні, погоджувальні.

2. Планові, організаційні, мотиваційні, соціально-психологічні.

3. Адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

4. Управлінські, соціальні, економічні.

5. Облікові, фінансові, маркетингові.

^ 35. Масштаби повноважень та відповідальності визначаються:

1. Всім нижчепереліченим.

2. Складністю, важливістю і різноманіттям проблем, що розв'язуються.

3. Глибиною розподілу праці.

4. Розміром ресурсів, якими даний рівень управління може роз­поряджатися самостійно, без узгодження з вищим рівнем та чисельністю людей, які зобов'язані виконувати його рішення.

5. Ритмічністю виробничих процесів.

^ 36. Діапазон керованості залежить від:

 1. Особистих можливостей і здібностей керівника і підлеглого.

 2. Ступеня складності і важливості завдань, їх різноманіття.

 3. Територіального розміщення виконавців.

 4. Чисельності підлеглих.

 5. Всіх вище перелічених факторів.

^ 37. До недоліків централізації слід віднести:

1. Втрати часу при передачі інформації, некомпетентність особи, що приймає рішення.

2. Посилення стратегічної спрямованості і забезпечення концен­трації ресурсів.

3. Подолання невиправданого дублювання управлінських рішень.

4. Концентрація процесу управління прийняття рішень у тих, хто їх приймає.

5. Все вище вказане.

38. Відмітьте позитивні моменти децентралізації процесу управління:

1. Втрати часу при передачі інформації, некомпетентність особи, що приймає рішення.

2. Ігнорування загальнофірмових інтересів і цілей, слабке врахування реальної ситуації.

3. Слабка координація з роботою інших підрозділів, додаткові узгодження.

4. Прискорення розробки і прийняття рішень, участь в їх розробці безпосередніх виконавців, об'єктивне врахування конкретної ситуації, відмова від детального інструктування з центру.

5. Жоден з факторів не прийнятний.

^ 39. Склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією - це:

 1. Органи всіх систем управління.

 2. Ланка або сукупність ланок керуючої системи.

 3. Організаційна структура менеджменту.

 4. Елементами організаційних структур управління.

 5. Рівень управління.

^ 40. Структурні підрозділи, які виконують окрему функцію (частину її) або декілька функцій управління є:

 1. Елементами організаційних структур.

 2. Ланка управління.

 3. Рівень управління.

 4. Організаційна структура.

 5. Жодне з вище вказаних.

^ 41. Організаційна структура управління містить у собі:

 1. Число і види ланок управління на кожному його рівні;

 2. Взаємне розташування, зв'язки і підпорядкованість ланок управління;

 3. Завдання, права і обов'язки кожної ланки управління;

 4. Чисельність і професійно-кваліфікаційний склад персоналу.

 5. Все вище вказане.

42. Сутність якої структури організації полягає в тому, що керівник є одноособовим і підпорядковується лише одному вищестоящому керівникові:

1. Лінійної.

2. Функціональної.

3. Лінійно-функціональної.

4. Секційної.

5. Матричної.

43. До переваг лінійної структури організації належить:

1. Все нижче перелічене.

2. Одержання підлеглими несуперечливих і пов'язаних між собою завдань.

3. Повна відповідальність кожного керівника за результати роботи.

4. Забезпечення єдності керівництва зверху до низу, тобто єдності розпорядчої діяльності.

5. Подолання невиправданого дублювання управлінських рішень.

44. До переваг функціональної структури управління належить:

 1. Подолання невиправданого дублювання управлінських рішень.

 2. Порушення єдності розпорядництва, зниження відповідальності за роботу.

 3. Залучення до роботи кваліфікованих фахівців.

 4. Подвійне підпорядкування виконавців.

 5. Жодна з характеристик.

^ 45. До недоліків лінійно-функціональної структури управління слід віднести:

1. Захоплення функціональних служб прямими вказівками, розпорядженнями.

2. Штучне розширення апарату управління.

3. Збільшення витрат на управління та виробництво.

4. Відрив від виробництва.

5. Все вище перелічене.

46. Яка із структур управління передбачає створення спеціальних колегій, рад, з якими керівники та фахівці погоджують свої дії та рішення.

 1. Лінійно-функціональна.

 2. Лінійна.

 3. Функціональна.

 4. Матрична.

 5. Жодна із структур.

^ 47. Перевагою дивізіонної структури управління є:

 1. Швидка реакція на зміни ринку товару,

 2. Легкість управління ресурсами,

 3. Оптимальна чисельність персоналу,

 4. Висока кваліфікація менеджерів.

 5. Все вище перелічене.

^ 48. До недоліків дивізіонної структури можна віднести:

 1. Залучення до керівництва більш компетентних в конкретній галузі спеціалістів;

 2. Створення згуртованого управлінського і виробничого колективу;

 3. Дублювання ресурсів у кожному відділенні;

 4. Оперативність у вирішенні нестандартних ситуацій;

 5. Підвищення персональної відповідальності всіх працівників.

^ 49. Що з вказаного нижче не відноситься до переваг продуктової структури управління:

 1. Залучення до керівництва більш компетентних в конкретній галузі спеціалістів;

 2. Створення згуртованого управлінського і виробничого колективу;

 3. Оперативність рішень щодо забезпечення якості продукту та оперативність у вирішенні нестандартних ситуацій;

 4. Ризик спаду обсягу продажу;

 5. Підвищення персональної відповідальності всіх працівників.

^ 50. Що з вказаного нижче не відноситься до переваг регіональної структури управління

 1. Забезпечення оперативності клієнтів або ринків;

 2. Залучення до керівництва і використання працівників, які краще знають свій регіон;

 3. Створення згуртованого управлінського і виробничого колективу;

 4. Оперативність у вирішенні нестандартних ситуацій;

 5. Труднощі координації діяльності всіх підрозділів.

^ 51. До недоліків децентралізованої проектної системи управління відносяться:

 1. Пониження ролі координації одночасного виконання всіх проектів, здійснюваних організацією.

 2. Паралелізм і дублювання у виконанні аналогічних видів функцій і допоміжних робіт по різних проектах.

 3. Вірогідність неповного використання ресурсів і потужностей підприємства.

 4. Підвищення навантаження на керівників проектів.

 5. Все вище перелічене.

^ 52. Перевагами централізованої проектної системи управління є:

 1. Всі вказані нижче.

 2. Відсутність паралелізму і дублювання в роботі функціональних і допоміжних підрозділів;

 3. Єдина координація забезпечення підготовки усіх проектів;

 4. Наявність передумов оптимального використання ресурсів підприємства або організації в цілому;

 5. Певне скорочення навантаження на керівників проектів і їх апарат.

^ 53. Що з вказаного нижче не належить до переваг структури управління, яка орієнтована на споживача:

 1. Швидке забезпечення оперативності і якості обслуговування споживачів або ринків;

 2. Великий ризик спаду обсягу обслуговування;

 3. Залучення до керівництва найбільш компетентних в конкретній галузі спеціалістів:

 4. Створення об'єднаного управлінського і виробничого колективу;

 5. Оперативність у вирішенні нестандартних ситуацій.

54. Передача виконання виробничих і збутових завдань підпорядкованим особам - це:

1. Делегування повноважень.

2. Небажання виконувати роботу.

3. Турбота про заробітки співробітників.

4. Делегування відповідальності.

5. Делегування обов’язків.

55. Відмітьте перелік повноважень, які можуть бути делеговані вищим рівнем управління:

1. Усі інші, крім перелічених нижче.

2. Визначення основних напрямків розвитку. Затвердження звітів і результатів роботи.

3. Прийняття статуту і внесення змін до нього, вибирання членів виконавчих та ревізійних органів.

4. Затвердження документів та видання наказів, зміна структури підприємства.

5. Затвердження звітів і результатів роботи.

56. Діапазон керованості визначається:

1. Територіальним розміщенням виконавців.

2. Ступенем складності і важливості завдань, що вирішуються.

3. Різноманіттям завдань.

4. Особистими можливостями і здібностями керівника і підлеглих.

5. Вище переліченими факторами.

57. Управлінські зв'язки можугь бути:

1. Інформаційні, координаційні, технічні.

2. Глобальні та локальні.

3. Поліцентричні.

4. Відкриті, замкнені, комбіновані.

5. Децентралізовані.

58. Ні за яких обставин не делегуються:

1. Всі нижчеперелічені.

2. Розв'язання проблем, пов'язаних із стратегією фірми або підрозділу, особливо важливі і термінові.

3. Завдання, що передбачають дію в умовах підвищеного ризику, критичних ситуацій.

4. Загальне керівництво, заохочення і покарання підлеглих.

5. Конфіденційні питання

^ 59. Як оформляється делегування повноважень?

1. Керівник у письмовій формі дає підлеглому завдання.

2. Існує усна домовленість між керівником та підлеглим.

3. Видається наказ, розробляється посадова інструкція.

4. Підлеглий бере їх сам, погоджуючись виконувати ту чи іншу справу.

5. Будь-як із вище вказаного.

^ 60. Сукупність вимог до посадової особи - це:

1. Посадова інструкція.

2. Професійна характеристика.

3. Ділова характеристика.

4. Кваліфікаційна характеристика.

5. Перелік вимог в наказі.

^ 61. Правила, що регулюють діяльність працівника - це:

1. План ділової кар'єри.

2. Кваліфікаційна характеристика.

3. Посадова інструкція.

4. Професійна характеристика.

5. Ділова характеристика.

^ 62. Загальні положення, посадові обов'язки, права, відповідальність, участь в інформаційному обміні - це розділи, обов'язкові для:

1. Посадової інструкції.

2. Положення про відділ.

3. Правил трудового розпорядку.

4. Кваліфікаційної характеристики.

5. Всіх вище вказаних.

63. Група, яка створена за волею керівника для організації виробничого процесу, називається:

1. Формальною групою.

2. Неформальною групою.

3. Групою керівника.

4. Творчою групою.

5. Проектною групою.

64. Команда (група) керівника, робоча (цільова) група, комітет - це перелік:

1. Формальних груп в організації.

2. Неформальних груп в організації.

3. Творчих груп.

4. Проектних груп.

5. Жодна з відповідей не правильна.

65. Яким ознакам повинна відповідати група, щоб стати колективом:

1. Всім нижчепереліченим ознакам.

2. Наявності загальної мети, як спільної.

3. Практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей.

4. Стосунки між членами групи досить стабільні.

5. Вироблення спільного мислення, спільної свідомості.

66. Визначте найважливіші причини вступу до неформальної групи:

1. Потреба в захисті.

2. Почуття причетності, потреба у допомозі.

3. Спільні інтереси.

4. Потреба в спілкуванні, симпатія.

5. Всі вище перераховані причини.

67. Типи відносин, що виникають між членами колективу:

1. Всі зазначені нижче типи.

2. Дружня кооперація.

3. Дружнє змагання у вигляді суперництва в окремих сферах у рамках позитивних взаємовідношень.

4. Взаємне невтручання, суперництво, кооперація антагоністів.

5. Взаємодопомога.

68. Сукупність людей, об'єднаних спільною метою, діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією, взаємною відповідальністю, відносинами, співробітництвом та взаємодопомогою становить:

1. Трудовий колектив.

2. Неформальну групу.

3. Формальну групу.

4. Туристичну групу.

5. Всі вище зазначені.

^ 69. До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать:

1. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

2. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

3. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

5. Все вище вказане.

^ 70. До факторів зовнішнього середовища непрямої дії належать:

1. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

3. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

5. Все вище вказане.

^ 71. До елементів внутрішнього середовища належать:

1. Цілі. кадри, завдання, структура, технологія.

2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

3. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

5. Соціальна культура.

^ 72. До первинної організації слід віднести такий стан, за якого:

1. Спочатку створюється організація, а потім вона заповнюється людьми.

2. Організація створюється її членами, які самі визначають норми своєї поведінки і правила взаємовідносин з організацією, постачають її необхідними ресурсами.

3. Організація має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію майже всіх сфер діяльності.

4. Організація має однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага надається неформальним стосункам.

5. Будь-який, що вище вказаний.

^ 73. До вторинної організації слід віднести організацію, яка:

1. Створюється її членами, які визначають норми своєї поведінки і правила взаємовідносин з організацією, постачають її необхідними ресурсами.

2. Спочатку створюється організація, а потім вона заповнюється людьми.

3. Організація має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію майже всіх сфер діяльності.

4. Організація має однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага надається неформальним стосункам.

5. Жодний з вище вказаного.

^ 74. Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію всіх сфер діяльності - це:

1. Механістична організація.

2. Первинна організація.

3. Органічна організація.

4. Вторинна організація.

5. Державна організація.

^ 75. Характерні ознаки органічної організації:

1. Розмитість меж, значна самостійність окремих ланок, слабка ієрархічність, перевага неформальних відносин.

2. Однозначні внутрішні взаємозв'язки, жорстка регламентація всіх сфер діяльності.

3. Однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага неформальних стосунків

4. Строга ієрхаричність.

5. Жодне з визначень на відповідає поставленому питанню.

^ 76. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

1. Виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно; не завжди має визначену мету.

2. Соціальне утворення, об'єднання людей, наявність спільної мети, визнання державою шляхом реєстрації належним чином.

3. Об'єднання людей, обов’язкова наявність мети, спонтанне виникнення.

 1. 4. Соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою.

5. Всі вище вказані ознаки характеризують неформальні організації.

^ 77. Загальними характеристиками для всіх організацій є:

 1. Ресурси;

 2. Поділ праці (вертикальний та горизонтальний);

 3. Залежність від зовнішнього та внутрішнього середовища;

 4. Необхідність управління.

 5. Все вище вказане.

^ 78. До основних ресурсів організацій належать:

 1. Все перелічене нижче.

 2. Люди (персонал).

 3. Основні і обігові кошти.

 4. Технологія.

 5. Інформація.

79. Горизонтальний розподіл праці:

1. Розподіл праці на складові, які відділяють роботу з координації від самої діяльності.

2. Розподіл значного обсягу роботи на численні невеликі спеціалізовані завдання.

3. Розподіл влади між керівниками різних рівнів управління.

4. Розподіл праці між керівником і підлеглими.

5. Розподіл праці по рівням управління.

^ 80. Вертикальний розподіл праці:

 1. Розподіл праці на складові, які відділяють роботу з координації від самої діяльності.

2. Розподіл значного обсягу роботи на численні невеликі спеціалізовані завдання.

3. Розподіл роботи між членами колективу.

4. Розподіл роботи між керівниками підрозділів організації.

5. Все вище вказане.

^ 81. Логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних сфер, які побудовані в такій формі, що дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації, це:

 1. Цілі організації;

 2. Структура організації:

 3. Завдання;

 4. Технологія;

 5. Люди (персонал) організації.

^ 82. Кінцевий стан, або бажаний результат, якого намагається досягти організація, це:

 1. Цілі організації;

 2. Структура організації:

 3. Завдання;

 4. Технологія;

 5. Люди (персонал) організації.

^ 83. Робота або частина роботи, яка повинна бути виконана певним способом і у своєчасно обумовлені строки це:

 1. Цілі організації;

 2. Структура організації:

 3. Завдання;

 4. Технологія;

 5. Люди (персонал) організації.

^ 84. Поєднання знань, умінь персоналу, техніки та обладнання, які застосовуються для перетворення вхідних елементів (ресурсів) у вихідні (продукт, виріб тощо), це:

 1. Цілі організації;

 2. Структура організації:

 3. Завдання;

 4. Технологія;

 5. Люди (персонал) організації.

^ 85. Місія організації – це:

 1. Логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних сфер.

 2. Поєднання знань, умінь персоналу, техніки та обладнання.

 3. Чітко виражена причина її існування.

 4. Робота або частина роботи, яка повинна бути виконана певним способом і у своєчасно обумовлені строки.

 5. Кінцевий стан, або бажаний результат, якого намагається досягти організація.
1   2   3   4   5

Схожі:

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДокументи
1. /Основи виробничого менеджменту/Основи виробничого менеджменту лекц_х.doc
2....

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДо виконання практичних занять з дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconКонспект лекцій з дисциплін «основи менеджменту І маркетингу»
«Основи менеджменту І маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец....
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon«основи менеджменту І маркетингу» «основи менеджменту І маркетингу м2»
М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво І господарство»...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони І принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи