Програма З курсу політична економія icon

Програма З курсу політична економія
Скачати 128.62 Kb.
НазваПрограма З курсу політична економія
Дата11.09.2012
Розмір128.62 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

з курсу “ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економ”. Розвиток економічної думки б України.

Предмет політичної економії. Трактування предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія проблеми взаємозв'язку

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної полпики. Місце політичної економії в системі економічних наук.

^ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси


Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей Продукт виробництва Обмеженість ресурсів Необхідний і додатковий продукт.

Економічні потреби суспільства їх суть і класифікація Безмежність потреб і Закон зростання потреб.

Корисність продукту. Об'єктивна і суб'єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту.

Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.

Тема 3. Економічна система суспільства


Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства. підприємства і держава як суб'єкти економічної системи.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини.

Економічний устрій: суть та роль в житті суспільства. Економічний устрій і форми господарювання. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства.

Тема 4. Відносини власності


Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб’єкти власності.

Об’єкти власності. Власність на робочу силу. Відносини власності на засоби виробництва. Соціальна форма поєднання робочої сили і засобів виробництва.

Право власності: володіння, розпорядження, користування.

Тенденції у розвитку відносин власності в Україні та в світі.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва


Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль в розвитку суспільства. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин. Товарна форма продукту.

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії.

Проста і розвинута форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності. Функціонування товарного господарства та його закони.

Тема 6. Гроші


Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.

Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси. що необхідна для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші. ціна та інфляція.

Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток


Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат виробництва.

Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї впливають.

Розділ 2 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ.

Тема 8. Ринок: суть, функції та умови формування


Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.

Конкуренція і моделі ринків.

Тема 9. Класифікація ринків


Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання.

Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.

Ринок капіталу та його складові.

Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.

Ринок нерухомості та його особливості.

Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.

Легальний і нелегальний ринки.

Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу


Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

Позичковий капітал і процент. Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-кредитні установи.

Процент та його економічна природа. Межі коливання.

Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.

Kaпітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна і оптова торгівля. Товарні біржі. Торговий прибуток.

Фондова біржа.

Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

Розділ 3. Субєкти ринкової економіки

Тема 11. Домогосподарство


Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.

Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів.

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообороті продуктів, ресурсів і доходу.

Тема 12. Підприємство і підприємництво


Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний і оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва у ринковій економіці.

Тема 13. Капітал і наймана праця


Первісне нагромадження капіталу Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.

Капітал і праця. Трудові відносини сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Заробітна плата сутність, форми системи Теорії заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері


Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу і праці Відносини власності у сільському господарстві Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Форми господарювання у сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Рентні відносини і особливості валового і чистого доходу в сільському господарстві. Земельний податок.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і сутність цінового паритету. Державна підтримка сільського господарства.

Тема 15. Держава та її економічні функції


Держава як суб'єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги.

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

Розподіл ресурсів і суспільні блага.

Роль держави в кругооборот! продукту, ресурсів і доходу.

Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОці^ АЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Тема 16. Форми суспільного продукту в процесі відтворення


Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту Методологічні аспекти системи національних paхyнків.

Валовий внутрішній продукт, його суть і відтворювальна структура. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт Національний доход. Концепції національного доходу.

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі. Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Кругооборот доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.

Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв'язання екологічних проблем.

Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження


Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Суть розподілу національного доходу. Об'єктивні основи формування доходів населення.

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних Межа бідності абсолютна і відносна Проблеми бідних і багатих в Україні.

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні виплати Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

Споживання і заощадження Доходи населення і споживання Схильність до споживання і заощадження.

Необхідність державного регулювання розподілу доходів Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.

Тема 18. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли


Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження. Норма нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Теорія і моделі економічного зростання.

Економічне зростання та економічні цикли. Теорія економічних циклів: дискусійні проблеми.

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення продуктивності праці.

Особливості розвитку економіки в Україні.

Тема 19 Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання


Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.

Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.

Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості і його методи.

Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання

суспільного виробництва


Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм: система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.

Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.

Удосконалення механізму господарювання в Україні.

Розділ 5 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ CHCTEМ

Тема 21 Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи


Економічна система капіталізму вільної конкуренції суть і основні ознаки. Об’ективні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Економічні відносини та відносини власності за умов капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

Фінансово-монополістичний капітал і його суть. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Сучасні проблеми фінансово-монополістичного капіталу.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму


Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний акціонерний і державний сектори економіки.

Методи ринку. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство.

Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи сучасного капіталізму.

Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція


Історичний процес формування економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка.

Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки. Директивне централізоване планування. Державна власність та її межі.

Суперечності одержавленої економічної системи і їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

Тема 24 Закономірності та особливості розвитку перехідних економік


Зміст перехідної економіки загальне і особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану. Риси типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні процеси.

Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої економічно системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системі господарювання. Суперечності перехідної економіки.

Становлення різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. Становлення і розвиток підприємництва.

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки.

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і зайнятості.

Особливості ринкової трансформації економіки України.

Розділ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тема 25. Світове господарство


Світове господарство його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування cвітy. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіці.

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин


Світогосподарські зв'язки та їх форми.

Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система. Валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем


Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічні зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Екологічна криза і форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.

Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.

Схожі:

Програма З курсу політична економія icon«Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Програма З курсу політична економія icon«Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Програма З курсу політична економія iconПрограма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства" та 03509 „Облік і аудит"
Програма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Програма З курсу політична економія iconРобоча програма з дисципліни «Політична економія» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Програма З курсу політична економія iconПитання до іспиту з курсу “Політична економія”
Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої економічної системи
Програма З курсу політична економія iconЛітература до навчального плану курсу Політична економія”
Економічна енциклопедія. У трьох томах / Відп ред. Мочерний С. В. – К., т.І. – 213с
Програма З курсу політична економія iconЗ навчальної дисципліни “політична економія”
Політична економія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100– “Фінанси” (у тому числі скорочений термін...
Програма З курсу політична економія iconПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
Програма З курсу політична економія iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Програма З курсу політична економія iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи