Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг icon

Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
Скачати 206.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
Дата11.09.2012
Розмір206.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДИСЦИПЛІНИ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

ТОВАРІВ І ПОСЛУГ»

Вступ


За сучасних умов корінне підвищення якості продукції та послуг — одне з ключових економічних і політичних завдань. На його вирішення націлене сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за її якістю, вдосконалення системи розроблення продукції та постачання її на виробництво, організація всебічних випробувань і, нарешті, сертифікація продукції.

Економічне і науково-технічне співробітництво між країнами характеризується сьогодні швидкими темпами розширення між­народної торгівлі, збільшенням частки наукомісткої і високотехнологічної продукції у загальному обсязі товарообігу, приско­реним впровадженням досягнень науково-технічного прогресу в виробництво продукції, підвищенням вимог споживачів до її якості.

Найважливішим засобом стабілізації і планомірного поліп­шення асортименту та якості продукції і послуг є стандартизація. Її нормативно-технічні документи визначають однаковість виро­бів в тому чи іншому аспекті, тобто нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації у підвищенні якості продукції та за­безпеченні її оптимального рівня невпинно зростає.

При цьому важливим елементом державного впливу на якість стає сертифікація продукції. Її значення для розвитку торгівлі між країнами стало причиною розроблення та прийняття бага­тьох міжнародних угод про взаємне визнання результатів випро­бовувань продукції національних сертифікатів і знаків відповід­ності її стандартам.

Для вітчизняних підприємств суттєво ускладнилася реалізація: на внутрішньому ринку — через ввезення іноземної продукції та різке зниження платіжозабезпеченого попиту, на зовнішньому — внаслідок неконкурентоспроможності підприємств та їх продук­ції, відсутності досвіду і навичок торгівлі на насичених ринках, нехтування встановленими там правилами взаємовідносин, у тому числі вимогами щодо наявності сертифікатів на продукцію та системи якості. Нині з упевненістю можна стверджувати, що вже найближчим часом фірми-постачальники, які не мають сертифі­катів відповідності система якості міжнародним стандартам ІСО серії 9000, практично не зможуть бути конкурентоспроможними і досягнути успіху на ринку товарів і послуг.

Курс «Стандартизація та сертифікація продукції і послуг» — нова галузь знань, в якій розглядаються методи розроблення та дії стандартів у народному господарстві, їх вплив на якість про­дукції і послуг, науково-технічний прогрес і шляхи задоволення вимог ринку, забезпечення високої конкурентоспроможності за рахунок сертифікації продукції та систем якості.

Мета курсу: вивчення і засвоєння науково-теоретичних основ стандартизації і сертифікації продукції і послуг, їх головних ме­тодологічних та організаційних положень.

Завдання курсу:

—надання майбутнім спеціалістам з економіки міцних знань з основ стандартизації та сертифікації продукції і послуг;

— вивчення принципів державної системи стандартизації і ка­тегорій відповідних нормативних документів;

— вивчення показників якості продукції, оцінок її рівня та ви­дів контролю якості;

— ознайомлення з органами та функціями державної системи сертифікації;

— ознайомлення з перспективами розвитку міжнародної стан­дартизації та сертифікації систем якості;

— набуття навичок самостійного використання нормативно-технічних документів для вирішення практичних завдань.№ п/п

Тема

Кількість годин

Всього

з них

лекції

семінари

індивідуальна робота

самостійна робота

1

Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства.

6

4

2

-

-

2

Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів.

22

8

6

2

6

3

Вітчизняні системи стандартів.

24

10

6

2

6

4

Категорія якості в системі стандартизації і сертифікації.

12

2

4

-

6

5

Техніко – економічна ефективність стандартизації та концепція поліпшення якості продукції в Україні.

6

2

4

-

-

6

Державна система сертифікації продукції і систем якості.

18

6

6

-

6

7

Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000 та SA8000.

10

4

2

2

2

8

Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації і сертифікації.

10

4

2

-

4

Всього

108

40

32

6

30
Тематичний план

по видах занять з курсу

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ»


^

1. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИТема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства.


Загальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації. _Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу, вдосконаленні управління народним господарством, проведенні єдиної технічної політики, підвищенні якості продукції та послуг.

^ Мета, завдання та функції стандартизації. Стандартизація фактична та офіційна.


Органи стандартизації в Україні. Органи державної служби стандартизації. Органи галузевої служби стандартизації.

Основні положення державної системи стандартизації в Україні. Визначення основних понять стандартизації: стандартизація, її об єкт, галузь, нормативний документ, стандарт, технічні умови, безпека, охорона здоров я людей, охорона навколишнього середовища.

^ Категорії нормативних документів з стандартизації, види стандартів.

Основні принципи, завдання, та напрями розвитку стандартизації.


Тема 2. Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів.

Загальні принципи і процедури стандартизації. Порядок розроблення державних стандартів, ТУ та стандартів підприємства. Державний нагляд за впровадженням і додержанням стандартів. Інформаційне забезпечення в сфері стандартизації.

Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів, його завдання, організаційно – технічна політика, напрямки розвитку його діяльності. Загальна класифікація стандартів: залежно від рівня затведження та загалу, на який вони поширюються, а також від специфіки об єкта та аспектів.

Законодавчо – нормативна база державної системи стандартизації; законодавчі акти прямої дії, як форма державного регулювання безпеки і якості продукції та послуг.


Тема 3. Вітчизняні системи стандартів.


Сутність державної системи стандартизації( ДСС), її призначення. Національний орган із стандартизації. Принципи ДСС. Об єкти стандартизації. Організація робіт зі стандартизації.


Категорії нормативних документів зі стандартизації: державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково – технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови, стандарти підприємств.

Обов язкові та рекомендовані вимоги, які містяться в державних стандартах України. Порядок розроблення, затвердження та регістрації категорій стандартів.


Єдина система конструкторської документації(ЄСКД), її призначення. Єдина ситема технологічної документації(ЄСТД), її структура та застосування. Державна система забезпечення єдності вимірювань(ДСВ), ї роль в забезпеченні якості продукції. Система стандартів безпеки праці(ССБП). Єдина система технологічної підготовки виробництва(ЄСТПВ). Система розробки і постановки продукції на виробництво(СРПВ). Стандарти на штрихове кодування.

Стимулювання застосування державних стандартів. Державний нагляд за додержанням стандартів.


Тема 4. Категорія якості в системі стандартизації і сертифікації.


Економічне та соціальне значення підвищення якості продукцівї. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Роль стандартизації у підвищенні якості продукції та послуг.

Показники якості продукції. Визначення основних понять якості: якість, рівень якості, система якості, петля якості,комплексна система управління якістю. Прості та складні властивості продукції. Одиничні та комплексні показники якості продукції.

Методи визначення показників якості продукції, їх класифікація за способами одержання інформації ( вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий ) і за джерелами одержання інформації ( традиційний, експертний, соціологічний ).

Методи оцінки і контролю рівня якості продукції: диференційний, комплексний, змішаний. Експертні методи оцінювання рівня якості продукції.

Роль уніфікації в промисловому виробництві. Уніфікація, як метод стандартизації. Види уніфікації продукції ( модифікаційна, внутрітипова, міжтипова, загальна ). Повна і неповна уніфікація, її застосування. Призначення конструкторсько–уніфікованих рядів.

Основні терміни і визначення методів і засобів контролю якості продукції: контроль якості, технічний контроль, вхідний контроль, приймальний контроль, суцільний і вибірковий контроль.Методи контролю, класифікація засобів контролю за типом контрольованих величин і конструктивними особливостями. Значення метрологічного забезпечення виробництва.


Тема 5. Техніко – економічна ефективність стандартизації та концепція поліпшення якості продукції в Україні.


Завдання стандартизації в галузі створення нової техніки, техніко – економічна ефективність стандартизації. Визначення величини економічного ефекту від розробки та впровадження стандарту. Стимулювання працівників підприємств, проектно – конструкторських і науково – дослідних організацій, міністерств і відомств за своєчасну та якісну розробку і впровадження стандартів. Основні напрямки єдиної технічної політики Держстандарту України. Підсумки міжнародної діяльності Держстандарту України.

Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Мета європейської політики в галузі якості. Європейська програма з якості у межах Європейського союзу. Діяльність Комісії Європейського співробітництва та Європейської асоціації вільної торгівлі, участь в них України.

Зарубіжний досвід управління якістю продукції (УЯП). Система УЯП в Україні, тенденції її розвитку.


Тема 6. Державна система сертифікації продукції і систем якості.


Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Сутність державної системи сертифікації, її призначення. Визначення основних понять сертифікації : відповідність, третя сторона, сертифікація відповідності, система сертифікації, орган з сертифікації, експерт – аудитор, сертифікат відповідності, знак відповідності, акредитація. Види сертифікації – обов язкова і добровільна сертифікація. Національний орган з сертифікації.

Загальні відомості про систему сертифікації УкрСЕПРО, її структурна схема. Основні принципи системи сертифікації УкрСЕПРО. Функції державної системи сертифікації та відповідальність її органів. Обов’язки та відповідальність виробників, посередників і продавців при сертифікації. Вимоги до органів з сертифікації продукції.

Мета, форми та способи підтвердження відповідності. Суть та значення оцінки відповідності.

Організація та порядок проведення робіт з оцінки відповідності. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції. Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації.

Вимоги до стандартів, використовуваних при сертифікації виробів. Вимоги до упаковки, маркування та етикетування, комплектування партій

Нормативно – правові основи системи сертифікації. Перелік нормативних документів України в галузі сертифікації.


Тема 7. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000 та SA8000.


Загальні відомості про діяльність міжнародного технічного комітету ISO\ ТК 176, що розробляв стандарти ISO серії 9000, 10000, та впроваджує системи якості.

Склад, вибір та застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000, 10000 та14000.

Загальні критерії для оцінки відповідності систем управління навколишнім середовищем (EMS). Перелік основних стандартів ISO серії 14000.

Удосконалення системи управління якістю продукції (УЯП ) на підприємствах і упорядкування їх у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 та 10000, рекоменд

ISO 9001- 95, ДСТУ ISO 9004 – 95 та інших, що розробляються.

Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.


Тема 8. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації і сертифікації.


Значення міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості, конкурентоспроможності, розвитку економічного та науково – технічного співробітництва між країнами та у зовнішній торгівлі.

Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та сертифікації і участь в ній України.

Міжнародні організації зі стандартизації та сертифікації:

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), Міжнародний союз телекомунікацій (МСТ), Європейська організація з якості (ЄОЯ), Європейська організація з випробувань і сертифікації (ЄОВС), Міждержавна рада з стандартизації, метрології та сертифікації (МРСМС), міжнародна асоціація якості (МО “СовАсК” ), Український міжнародний фонд якості (УМФЯ).

Вимоги до стандартів, застосовуваних при сертифікації продукції.

Комітет ISO з оцінки відповідності (ISO\ КАСКО). Шляхи усунення технічних бар єрів у торгівлі, пов язаних з розбіжностями у національних правилах сертифікації. Інфраструктура стандартизації.

Міжнародна асоціація товарної нумерації(EAN), застосування системи (EAN) в Україні.

Участь України в міжнародній і європейській діяльності зі стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів та послуг.


^ 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сер­тифікацію» від 10.05.1993 №46—93 // Урядовий кур'єр. — 1993. — 22 травня.

2. Державна система стандартизації України. — К: Держстандарт України, 1993.

3. Калита П. Я. Системи качества й международные стандарты ИСО серии 9000. Ч. 1. — К.: PA «МіКо», 1996; Ч. 2. — К.: Межотрасл. центр качества «Прирост», 1996.

4. Кардаш В. Я. Экономика и стандартизация качества продукции.

—К.:УМКВО,1989.

5. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО. — К.: Держстандарт України, 1993.

6. Положення про штрихове кодування товарів // Урядовий кур'єр.

— 1996. — 3 жовтня.

7. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. Организация. Методика и практика. Ч. 1. —М.: Изд-во стандартов, 1990.

Додаткова

1. Бобротиков Г. Н,, Клебанов А.И. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1987.

2. Васильєв А. Л. Стандартизация для всех. — М.: Изд-во стандар­тов, 1992.

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 1997.

4. Купряков Е. М. Стандартизация й качество промышленной про­дукции. — М.: Высш. шк., 1985.


^ 3. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ З ТЕОРІЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Роль стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу та підвищенні якості продукції та послуг.

 2. Етапи історичного розвитку стандартизації.

 3. Поняття про фактичну та офіційну стандартизацію.

 4. Визначення понять «стандартизація» і «стандарт».

 5. Визначення понять «об'єкт стандартизації» і «область стандартизації».

 6. Визначення понять «безпека», «сумісність», «взаємозамін­ність».

 7. Мета стандартизації.

 8. Завдання стандартизації.

 9. Напрями розвитку стандартизації.

 10. Основні принципи стандартизації.

 11. Категорії якості в системі стандартизації і сертифікації.

 12. Основні положення державної системи стандартизації в Україні.

 13. Загальні вимоги до стандартів.

 14. Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи.

 15. 15.Система показників якості продукції.

 16. Комплексні показники якості продукції.

 17. Інтегральні показники якості продукції.

 18. Оцінка рівня якості продукції.

 19. Коротка характеристика методів оцінки рівня якості продукції.

 20. Сутність диференційного методу оцінки якості продукції.

 21. Сутність комплексного методу оцінки якості продукції.

 22. Оцінка технічного рівня продукції.

 23. Основні напрями поліпшеня якості продукції.

 24. Метрологічне забезпечення якості продукції.

 25. Основні завдання метрологічної служби.

 26. Органи державної метрологічної служби в Україні.

 27. Комплексна стандартизація та її роль у підвищенні якості продукції.

 28. Концепція підвищення якості продукції в Україні.

 29. Система екологічної сертифікації, її вимоги та перспективи.

 30. Сутність державної системи стандартизації (ДСС) в Україні.

 31. Принципи державної системи стандартизації (ДСС) в Україні.

 32. Об'єкти стандартизації в ДСС.

 33. Категорії нормативних документів зі стандартизації в Україні.

 34. Вимоги, які містяться у державних стандартах України.

 35. Види стандартів.

 36. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації катего­рій стандартів.

 37. Організація робіт зі стандартизації.

 38. Управління діяльністю у сфері стандартизації.

 39. Державний нагляд за додержанням стандартів.

 40. Призначення технічних комітетів зі стандартизації.

 41. Інформаційне забезпечення робіт зі стандартизації.

 42. Права споживача на належну якість продукції.

 43. Перспективні напрями забезпечення якості товарів і послуг.

 44. Економічне та соціальне значення підвищення якості про­дукції.

 45. Взаємозв'язок НТП і підвищення якості продукції.

 46. Визначення понять «якість» і «рівень якості».

 47. Визначення поняття «система якості».

 48. Складові елементи петлі якості.

 49. Сутність управління якістю продукції та послуг.

 50. Прості та складні властивості продукції.

 51. Одиничні та комплексні показники якості продукції.

 52. Роль кваліметрії у визначенні якості продукції.

 53. Класифікація техніко-економічних показників якості.

 54. Класифікація методів визначення показників якості продукції.

 55. Методи оцінювання рівня якості продукції.

 56. Сутність експертного методу оцінювання рівня якості про­дукції.

 57. Поняття про міжнародні стандарти серій ISO 9000 та ISO 10000.

 58. Області застосування міжнародних стандартів серій ISO 9000 та ISO 10000.

 59. Особливості державних стандартів України з якості.

 60. Поняття про технічний рівень продукції.

 61. Сутність статистичних методів оцінювання якості продукції.

 62. Класифікація видів контролю якості продукції.

 63. Категорії нормативних документів із стандартизації.

 64. Принципи, що витримуються при розробці нормативних документів.

 65. Обов’язкові та рекомендовані вимоги стандартів.

 66. Стандарти на штрихове кодування.

 67. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

 68. Поняття про сертифікацію, її призначення.

 69. Основні цілі сертифікації продукції та послуг.

 70. Визначення основних понять з сертифікації.

 71. Види сертифікації.

 72. Сутність державної системи сертифікації в Україні.

 73. Функції державної системи сертифікації.

 74. Відповідальність органів державної системи сертифікації.

 75. Сутність системи сертифікації УкрСЕПРО.

 76. Принципи системи сертифікації УкрСЕПРО.

 77. Національний орган з сертифікації.

 78. Системи та органи сертифікації в Україні.

 79. Обов'язки виробників, посередників і продавців щодо сер­тифікації.

 80. Відповідальність виробників, посередників і продавців щодо сертифікації.

 81. Вимоги до органів з сертифікації продукції та послуг.

 82. Обов’язкова та добровільна сертифікація.

 83. Поняття про об'єкти та суб'єкти реєстрації у системі сер­тифікації.

 84. Вимоги до стандартів, використовуваних для сертифікації виробів і послуг.

 85. Суть та значення оцінки відповідності.

 86. Організація та порядок проведення робіт з оцінки відповідності.

 87. Групи продукції, які підлягають в Україні обов'язковій сертифікації.

 88. Сутність і значення міжнародних систем стандартизації та сертифікації.

 89. Міжнародні організації зі стандартизації, якості та серти­фікації.

 90. Міжнародні та європейські стандарти систем якості.

 91. Нормативно-правові основи системи сертифікації.

 92. Особливості міжнародних систем сертифікації.

 93. Поняття про Комітет IS О/КАСКО з оцінки відповідності.

 94. Шляхи усунення бар'єрів у торгівлі, пов'язаних із розбіж­ностями в національних правилах сертифікації.


^ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Завдання 1. Дослідження стану стандартизації на підприємстві (в організації)

1. Проаналізувати організацію єдиної технічної політики на підприємстві (в організації) з виробництва продукції (надання послуг).

2. Проаналізувати проведення єдиної технічної політики на під­приємстві (в організації) з виробництва продукції (надання послуг).

3. Охарактеризувати види нормативних документів (стандар­тів, технічних умов, положень), застосовувані на підприємстві (в організації).

4. Навести окремі вимоги до груп продукції (послуг) відпові­дно до петлі якості.

5. Розглянути використання на підприємстві (в організації) основоположних стандартів.

6. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стандартів на продукцію (послуги).

7. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стандартів на процеси.

8. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стан­дартів на методи контролю (вимірювань, випробовувань, аналізу).

9. Визначити рівень реалізації принципів стандартизації на підприємстві (в організації).

10. Оцінити відповідність технічної політики підприємства (організації) ринковим вимогам.

Завдання 2. Оцінювання прийнятих на підприємстві (в організації) методів стандартизації

1. Визначити напрями застосування математичних методів, пов'я­заних з роботами із стандартизації на підприємстві (в організації).

2. Розглянути конкретний приклад використання одного з ма­тематичних методів для встановлення характеристик продукції (послуг).

3. Обґрунтувати прийнятий на виробництві параметричний ряд, згідно з яким виготовляється продукція (надаються послуги).

4. Розглянути основні методи стандартизації (уніфікація, аг­регатування), застосовувані на підприємстві (в організації).

5. Визначити основні показники рівня уніфікації продукції (послуг).

6. Оцінити взаємозв'язок між основними методами стандар­тизації на підприємстві (в організації).

7. Навести переваги, які має підприємство (організація) в ре­зультаті впровадження методів стандартизації.

8. Навести приклад застосування комплексної стандартизації на виробництві.

9. Навести приклад упровадження у виробництво досягнень НТТІ

10. Оцінити ступінь застосування на підприємстві (в організа­ції) випереджувальної стандартизації.

Завдання 3. Аналіз організації робіт зі стандартизації на підприємстві (в організації)

1. Оцінити досягнення мети стандартизації на підприємстві (в організації).

2. Оцінити виконання завдань стандартизації на підприємстві (в організації).

3. Оцінити рівень реалізації принципів стандартизації на ви­робництві.

4. Розглянути використання на підприємстві (в організації) державних стандартів України.

5. Розглянути використання на підприємстві (в організації) галузевих стандартів України.

6. Розглянути використання на підприємстві (в організації) технічних умов України.

7. Розглянути використання на виробництві стандартів під­приємств.

8. Охарактеризувати об'єкти стандартизації підприємства (ор­ганізації).

9. Розглянути організацію роботи зі стандартизації на підпри­ємстві (в організації).

10. Розглянути державний нагляд за додержанням стандартів на підприємстві (в організації).

Завдання 4. Аналіз управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації)

1. Охарактеризувати роль стандартизації у забезпеченні якос­ті продукції (послуг) підприємства (організації).

2. Проаналізувати метрологічне забезпечення виробництва як засобу вирішення завдання поліпшення якості продукції (послуг).

3. Охарактеризувати засоби вимірювань на підприємстві (в організації).

4. Розглянути види контролю якості продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

5. Навести показники якості продукції (послуг) підприємства (організації).

6. Розглянути чинну на підприємстві (організації) систему за­безпечення якості продукції (послуг).

7. Охарактеризувати управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

8. Розглянути інформаційне забезпечення управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

9. Визначити особливості сертифікації системи якості на під­приємстві (в організації).

10. Розглянути напрями підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства (організації).

Завдання 5. Дослідження стану сертифікації на підприємстві (в організації)

1. Оцінити досягнення мети сертифікації на підприємстві (в організації).

2. Оцінити рівень реалізації функцій державної системи сер­тифікації «УкрСЕПРО» на підприємстві (в організації).

3. Розглянути обов'язки та відповідальність виробників, посе­редників і продавців щодо сертифікації продукції (послуг).

4. Визначити роль сертифікації продукції (послуг, систем яко­сті) на підтвердження відповідності міжнародним стандартам се­рії ISO 9000 для зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації).

5. Охарактеризувати об'єкти сертифікації підприємства (орга­нізації).

6. Розглянути організацію роботи зі сертифікації на підприєм­стві (в організації).

7. Навести перелік організацій зі стандартизації, якості та за­хисту прав споживачів, з якими співробітничає підприємство у галузі сертифікації.

8. Навести приклади штрихового кодування товарів підпри­ємства.

9. Оцінити рівень реалізації головних прав споживачів, про­голошених Міжнародною організацією споживачів і Законом України «Про захист прав споживачів» при використанні проду­кції (послуг) підприємства (організації).

10. Оцінити стан застосування міжнародних нормативних до­кументів і рекомендацій у роботах зі стандартизації та сертифі­кації на підприємстві (в організації).

Примітка. Якщо у вибраному практичному завданні деякі з питань на даній базі практики не мають місця, то такі питання слід викласти з теоретичних по­зицій.


^ 5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА ТА ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання як теоретичної, так і практичної складової знань студентів здійснюється за 100-бальною системою, а диференці­йований залік виставляється відповідно до середньої кількості набраних балів. Залік з дисципліни вважається складеним, якщо студент за підсумком контрольних заходів набирає не менше 50 балів. Оцінка як за виконання практичних завдань, так і за знання теорії має три рівні: 10; 5; 0 балів.

Переведення даних 100-бальної системи оцінок у загаль­новживану чотирирівневу здійснюється за такою шкалою:

85 — 100 балів — «відмінно»;

65 — 80 балів — «добре»;

50 —: 60 балів — «задовільно»;

45 балів і менше — «незадовільно».

Теоретичні завдання за проміжного контролю виконуються в письмовій формі. Оцінювання виконання практичних завдань здійснюється за підсумкового контролю лише на підставі попе­реднього рецензування їх викладачем.

Диференційований залік виставляється за результатами конт­рольних заходів до 15 травня.

Схожі:

Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
На його вирішення націлене сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за її якістю, вдосконалення системи розроблення...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801
Методичні вказівки до проведення практичных робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології ”/укладач Л. А. Гладка....
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розділ «Стандартизація. Сертифікація» / укладач...
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки щодо cамостійного вивчення курсу стандартизація І сертифікація продукції та послуг
Щодо cамостійного вивчення курсу “ стандартизація І сертифікація продукції та послуг ”
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconДвнз "київський університет управління та підприємництва" донецький інститут міського господарства
Стандартизація та сертифікація (товарів, робіт, послуг за видами економічної діяльності)
Методичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг iconМетодичні вказівки щодо роведення практичних занять
Щодо роведення практичних занять з навчальної дисципліни “стандартизація І сертифікація продукції та послуг”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи