Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) icon

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Скачати 470.49 Kb.
НазваЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір470.49 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3


ЗАКОН УКРАЇНИ


ПРО СТРАХУВАННЯ


( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 18, ст. 78 )


( Вводиться в дію Постановою ВР N 86/96-ВР від 07.03.96 )

(ВВР) 1996, N 18, ст. 79 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 306/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.191

N 589/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 4

N 684/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.50

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )


Цей Закон регулює відносини в сфері страхування і спрямований

на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту

майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне

страхування.


РОЗДІЛ I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Поняття страхування


Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання

певних подій (страхових випадків), визначених договором

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,

що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).


Стаття 2. Страховики


Страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі

акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з

додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про

господарські товариства" ( 1576-12 ) з урахуванням особливостей,

передбачених цим Законом, а також що одержали у встановленому

порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників

страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в

Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.

В окремих випадках, встановлених законодавством України,

страховиками визнаються державні організації, які створені і діють

відповідно до цього Закону.

Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних

громадян у статутному фонді страховика не може перевищувати 49

відсотків, крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону.

Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших

страховиків України не може перевищувати 20 відсотків його

власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до

статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 5

відсотків.

Частка грошових внесків у сплаченому статутному фонді

страховика повинна бути не менше 60 відсотків. Допускається сплата

грошової частини внесків до статутного фонду страховика цінними

паперами, що випускаються державою за їх номінальною вартістю в

порядку, визначеному Міністерством фінансів України, але не більше

25 відсотків загального розміру статутного фонду.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду

кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит та під

заставу, і вносити нематеріальні активи.

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише

страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді

надання послуг для інших страховиків на підставі укладених угод

про сумісну діяльність.

Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не

можуть займатися страховою діяльністю.


Стаття 3. Страхувальники


Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні

громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є

страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про

страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати

прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.

Страхувальники мають право при укладанні договорів

страхування призначати громадян або юридичних осіб для отримання

страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до

настання страхового випадку.


Стаття 4. Об'єкти та види страхування


Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не

суперечать законодавству України, пов'язані:

з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією

страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове

страхування);

з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі

або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі

(страхування відповідальності).

Конкретні види страхування, на які видається відповідна

ліцензія, визначаються на основі встановлених страховиком правил

(умов) страхування (страхових продуктів).

Страховики мають право займатися тільки тими видами

страхування, які визначені в ліцензії.


Стаття 5. Форми страхування


Страхування може бути добровільним або обов'язковим.

Добровільне страхування здійснюється на основі договору між

страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення

добровільного страхування визначаються правилами страхування, що

встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього

Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні

договору страхування.

Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути

обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.

Обов'язкове страхування встановлюється законами України

шляхом внесення змін у цей Закон.

Форми типового договору, порядок проведення і особливі умови

ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом

Міністрів України.


Стаття 6. Види обов'язкового страхування


В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

1) медичне страхування;

2) державне особисте страхування військовослужбовців і

військовозобов'язаних, призваних на збори;

3) державне особисте страхування осіб рядового,

начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів

внутрішніх справ;

4) державне обов'язкове особисте страхування медичних і

фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом

імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

5) державне обов'язкове особисте страхування працівників

митних органів;

6) державне обов'язкове особисте страхування працівників

прокуратури;

7) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів;

8) державне особисте страхування службових осіб державної

контрольно-ревізійної служби в Україні;

9) державне особисте страхування службових осіб державних

податкових інспекцій;

10) державне обов'язкове страхування службових осіб державних

органів у справах захисту прав споживачів;

11) особисте страхування працівників відомчої та сільської

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

12) державне страхування посадових осіб інспекцій державного

архітектурно-будівельного контролю;

13) державне страхування спортсменів вищих категорій;

14) державне страхування працівників державної лісової

охорони;

15) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної

медицини;

16) страхування життя і здоров'я суддів;

17) державне страхування донорів крові та (або) її

компонентів;

18) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

19) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;

20) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб,

пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні

авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою

без придбання квитків;

21) страхування ризикових професій народного господарства від

нещасних випадків;

22) страхування відповідальності повітряного перевізника і

виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних

пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим

користувачам повітряного транспорту та третім особам; ( Пункт 22

статті 6 в редакції Закону N 589/97-ВР від 21.10.97 )

23) страхування відповідальності експлуатанта повітряного

судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні

авіаційних робіт;

24) страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів;

25) страхування авіаційних суден;

26) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських

культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних

сільськогосподарських підприємствах;

27) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної

установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного

інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються

спеціальним законом України); ( Статтю 6 доповнено пунктом 27

згідно із Законом N 684/97-ВР від 03.12.97 )

28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового

і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої

системи. ( Статтю 6 доповнено пунктом 28 згідно із Законом

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )


Стаття 7. Страховий ризик і страховий випадок


Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться

Страхування, і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором

страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої

виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми

(страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій

третій особі.


Стаття 8. Страхова сума, страхове відшкодування і франшиза


Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик

відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при

настанні страхового випадку, а також сума, що виплачується за

особистим страхуванням.

Виплати страхових сум за договорами особистого страхування

здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за

державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і

суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах

вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання

договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або

умовами обов'язкового страхування.

Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується

страховиком за умовами майнового страхування і страхування

відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого

збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються

застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі

коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого

об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від

визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено

умовами страхування.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком

згідно з договором страхування.

Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна

страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове

відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може

перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик

здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним

ним договором страхування.


Стаття 9. Страховий платіж, страховий тариф


Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата

за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику

згідно з договором страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці

страхової суми за визначений період страхування.

Страхові тарифи при добровільній формі страхування

обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі

відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний

розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за

згодою сторін.

Актуарними розрахунками можуть займатися особи, що мають

відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, встановленими Комітетом

у справах нагляду за страховою діяльністю, яка підтверджується

відповідним свідоцтвом.

При здійсненні обов'язкового страхування Кабінетом Міністрів

України встановлюються максимальні розміри страхових тарифів або

методика їх розрахунків та мінімальні розміри страхових сум.


Стаття 10. Співстрахування


Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором

страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками

(співстрахування). При цьому в договорі повинні міститись умови,

що визначають права і обов'язки кожного страховика.

За наявності відповідної угоди між співстраховиками і

страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх

інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись

відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.


Стаття 11. Перестраховування


Перестраховування - страхування одним страховиком (цедентом,

перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику

виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником

у іншого страховика (перестраховика).

Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомити

перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником.

Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з

перестраховиком договір про перестраховування, залишається

відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з

договором страхування.


Стаття 12. Об'єднання страховиків


Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші

об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів

своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не

суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть

займатися страховою діяльністю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають

прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що

здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний термін з

дня реєстрації повідомляє про це Комітет у справах нагляду за

страховою діяльністю.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням

відповідальності власників транспортних засобів за шкоду,

заподіяну третім особам та за умовами, передбаченими міжнародними

договорами України щодо вказаного виду страхування, зобов'язані

утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною

особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних

ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням

морських ризиків, зобов'язані утворити Авіаційне страхове бюро та

Морське страхове бюро, які є юридичними особами, що утримуються за

рахунок коштів страховиків. ( Статтю 12 доповнено частиною

четвертою згідно із Законом N 589/97-ВР від 21.10.97 )

Страховики, які мають дозвіл на страхування

відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може

бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити

ядерний страховий пул, який є юридичною особою, що утримується за

рахунок коштів страховиків. ( Статтю 12 доповнено частиною п'ятою

згідно із Законом N 684/97-ВР від 03.12.97 )


Стаття 13. Товариства взаємного страхування


Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх

майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного

страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством

України.


Стаття 14. Страхові агенти і страхові брокери


Страховики можуть здійснювати страхову діяльність через

страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).

Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від

імені та за дорученням страховика і виконують частину його

страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання

страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами

страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є

представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну

винагороду на підставі договору із страховиком.

Страхові брокери - громадяни або юридичні особи, які

зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької

діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страховому

ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або

страховика.

Посередницька діяльність страхових агентів і страхових

брокерів на користь іноземних страховиків на території України не

допускається, якщо інше не передбачено міжнародними договорами

України.


^ РОЗДІЛ II


ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ


Стаття 15. Договір страхування


Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і

страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у

разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або

відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику

чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої

укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу

тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі

у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Договори страхування укладаються відповідно до правил

страхування.

Договір страхування повинен містити:

назву документа;

назву та адресу страховика;

прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його

адресу;

зазначення об'єкта страхування;

розмір страхової суми;

перелік страхових випадків;

визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни

їх сплати;

строк дії договору;

порядок зміни і припинення дії договору;

права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання

або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін;

підписи сторін.

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право

встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та

договорів страхування майна громадян.


Стаття 16. Правила страхування


Правила страхування розробляються страховиком для кожного

виду страхування окремо і підлягають затвердженню Комітетом у

справах нагляду за страховою діяльністю при видачі ліцензії на

право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

перелік об'єктів страхування;

порядок визначення страхових сум;

страхові ризики;

виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

термін та місце дії договору страхування;

порядок укладення договору страхування;

права та обов'язки сторін;

дії страхувальника при настанні страхового випадку;

перелік документів, що підтверджують настання страхового

випадку та розмір збитків;

порядок і умови виплат страхових сум;

термін прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті

страхових сум та страхового відшкодування;

умови припинення договору страхування;

порядок вирішення спорів;

страхові тарифи;

особливі умови.

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право

відмовити у видачі ліцензії, якщо подані правила страхування

суперечать чинному законодавству та не відповідають вимогам цієї
  1   2   3

Схожі:

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Законом, а також що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути...
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про національні меншини в Україні (Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 36, ст. 529) (Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 ) від 25. 06. 92, Ввр, 1992, n 36, ст. 530)
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи